Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 10. 02- 2022. 08. 31

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a fizetendő térítési díjakról

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében, továbbá a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, (2) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17) Kormány rendeletre, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) - (3) bekezdésében meghatározott, e rendeletben szabályozott szociális alapszolgáltatások ellátási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, valamint az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre, valamint a gyermekétkeztetés vonatkozásában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre.

2. Hortobágy Község Önkormányzata által biztosított szociális alapszolgáltatások

2. § (1) Az önkormányzat a településen a szociálisan rászorultak részére a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja a szociális alapszolgáltatás keretén belül:

 • a) tanyagondnoki szolgáltatás,
 • b) étkeztetés,
 • c) házi segítségnyújtás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tanyagondnoki szolgáltatást az önkormányzat biztosítja a tanyagondnoki szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelete szerint.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szolgáltatást az önkormányzat saját hatáskörben, a Hortobágyi Szociális Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) útján biztosítja. A szolgáltatás az önkormányzat székhelyén 4071 Hortobágy, Czinege János u. 1. szám alatt vehető igénybe.

3. A Társulás által fenntartott intézmény útján biztosított szociális alapszolgáltatások

3. § (1) A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) által biztosított szolgáltatások:

 • a) családsegítő szolgáltatás,
 • b) támogató szolgáltatás.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások a Társulás által fenntartott Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 6-8. (a továbbiakban: Humán Szolgáltató Központ) útján biztosított. A szolgáltatás az intézmény 4071 Hortobágy, Czinege János u. 1. szám alatti telephelyén vehető igénybe.

4. Az ellátás igénybevételének módja

4. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

(2) Az önkormányzat által biztosított ellátás iránti kérelmet szóban vagy írásban a Szolgáltató által biztosított formanyomtatvány kitöltésével lehet előterjeszteni.

(3) Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 1. számú melléklet I. része szerinti „Egészségi állapotra vonatkozó igazolás”-t és a II. része szerint „Jövedelemnyilatkozat”-ot.

(4) Az étkeztetés, házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybevételéről, megszüntetéséről – az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére a polgármester, míg a támogató szolgáltatás igénybevételéről, megszüntetéséről – az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére a Humán Szolgáltató Központ intézményvezető dönt az Ir.- ben meghatározottak szerint.

(5) A családsegítő szolgáltatás személyes megkeresésre – külön eljárás nélkül – történik.

(6) Külön eljárás nélkül az ellátást igénylő azonnali ellátásáról kell gondoskodni, ha az ellátást igénylő az életét, testi épségét veszélyeztető helyzetben van és annak elhárítása más módon nem lehetséges.

(7) Külön eljárás keretében kell ellátást nyújtani:

 • a) ha az igénybe vevő önmaga ellátására teljesen képtelen és nincs olyan hozzátartozója, aki ellátásáról gondoskodna,
 • b) a háziorvos, kezelő orvos szakvéleménye szerint soron kívüli szolgáltatás biztosítása szükséges,
 • c) szociális helyzetében, egészségi állapotában olyan kedvezőtlen változás következett be, ami a gyorsított ellátást igényli.

(8) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével – az Szt. 94/C. § (2) bekezdésében felsorolt ellátások kivételével – az Szt. 94/C. § (3) bekezdésének megfelelő tartamú megállapodást kell kötni. Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén a megállapodás részletes tartalmát a Szolgáltató Szakmai Programjának melléklete tartalmazza.

(9) A támogató szolgálat igénybevételére az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a Humán Szolgáltató Központtal külön megállapodást köt.

(10) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a polgármester döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben Hortobágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozattal dönt. Támogató Szolgáltatás esetében a Humán Szolgáltató Központ fenntartójához, a Társuláshoz lehet fordulni. A képviselő-testület és a Társulás döntése ellen közigazgatási per indítható.

5. Az ellátási jogviszony megszűnése

5. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni az Szt. 100. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl:

 • a) a jogosult, vagy törvényes képviselő írásos kérelme alapján, a kérelemben meghatározott időpontban,
 • b) a jogosultság megállapításánál figyelembe vett feltételek megszűnése esetén a megszűnést követő hónap 1. napjától,
 • c) abban az esetben, ha a jogosult az ellátást 30 napig bejelentés nélkül nem veszi igénybe,
 • d) a jogosult elköltözik az ellátási területről.

(2) Az ellátás megszüntetésének időpontjául az utolsó ellátásban töltött napot kell meghatározni, kivéve az 5. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott eseteket.

(3) Az ellátás megszüntetéséről a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában rögzített ellátás esetén az polgármester, a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített ellátás esetén az intézményvezető dönt.

(4) Az intézményi jogviszony megszüntetése során az Szt. 101. §-ában foglaltak alapján kell eljárni.

6. Térítési díj

6. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért intézményi térítési díjat kell fizetni.

(2) Az ellátást igénybe vevő, illetve a kötelezett a személyi térítési díjat a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig köteles megfizetni.

(3) Térítési díjat köteles fizetni:

 • a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
 • b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
 • c) a jogosult tartását szerződésbe vállaló személy,
 • d) jogosult tartására bíróság által kötelezett személy,
 • e) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

(4) Az intézményi térítési díjakat a Hortobágyi Szociális Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások esetén a rendelet 1. melléklet tartalmazza, a Társulás által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjait az 1. számú függelék mutatja.

(5) A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díjat a rendelet 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában rögzített ellátás esetén a polgármester, a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellátás esetén Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője az Szt. 116. §-ban foglalt szabályok szerint állapítják meg.

(6) A személyi térítési díjak alapját képező intézményi térítési díjak összegét az étkeztetés és házi segítségnyújtást biztosító Szolgáltató fenntartója, Hortobágy Község Önkormányzata, támogató szolgáltatás esetében a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa évente egy alkalommal, tárgyév április 1. napjáig állapítja meg az Szt. rendelkezéseinek megfelelően.

(7) A személyi térítési díjakat a rendelet 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában rögzített ellátás esetén a polgármester, a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellátás esetén Humán Szolgáltató Központ intézményvezetője az intézményi térítési díj módosítását követő 30 napon belül köteles felülvizsgálni, a megállapított új személyi térítési díjakat első ízben a felülvizsgálatot követő hónap 1. napjától kell megfizetni.

(8) A képviselő-testület a személyi térítési díjat – kérelemre –csökkentheti, vagy elengedheti, ha a fizetésre kötelezett

 • a) időszakosan létfenntartási gondokkal küzd és
 • b) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

7. Szociális alapszolgáltatások

7. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 • a) kora miatt rászorult személynek kell tekintetni azt a személyt, aki az
  • aa) 60. életévét betöltötte, és saját vagy hozzátartozója jogcímén nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül,
  • ab) a reá irányuló nyugdíj-korhatárt betöltötte,
 • b) egészségi állapota miatt rászorult személynek kell tekintetni azt, a
  • ba) 18. életévet betöltött személyt, akik krónikus vagy akut betegségben szenved és önmaga ellátásáról gondoskodni nem tud a háziorvosi vagy szakorvosi vélemény igazolása alapján,
  • bb) rokkantsági ellátásban részesülő személyt,
 • c) fogyatékossága miatt rászorult az a személy, aki külön jogszabályban meghatározottak szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül,
 • d) pszichiátriai betegsége miatt rászorult személy, aki a betegség fennállását pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolja, és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes,
 • e) szenvedélybetegsége miatt rászorult, aki szakorvos véleménye alapján (addiktológus, pszichiáter) szenvedélybetegség került megállapításra, és fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes,
 • f) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki lakóhellyel nem rendelkezik (lakcímkártyájában településszintű lakcím szerepel), éjszakáit az ellátási terület közigazgatási területén tölti.

(2) Az étkeztetés történhet az étel:

 • a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
 • b) elvitelével,
 • c) indokolt esetben lakásra szállítással.

(3) Az étel lakásra szállítása indokolt esetnek akkor minősül,

 • a) ha az ellátott 75. életévét betöltötte,
 • b) 65. életévét betöltötte és egyedül él,
 • c) akinek egészségi állapota indokolja és az ellátás mellett a lakásra szállítást a háziorvosa javasolja.

(4) Nem jogosult az étkeztetés igénybevételére, aki az Önkormányzat által biztosított más ellátás keretében étkeztetést vesz igénybe, vagy aki legalább 4 órás munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik, kivéve, aki az Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásban 3 hónapot meg nem haladó időtartamban vesz részt.

8. § (1) Házi segítségnyújtás keretében az Szt. 63. §-ában meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személy ellátását kell biztosítani az igénylő kérelmére.

(2) A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a Szolgáltatóhoz kell benyújtani, a gondozási szükséglet vizsgálatát az Önkormányzat/Szolgáltató részéről megbízott szakértő végzi.

9. § (1) A támogató szolgáltatás keretében a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását kell biztosítani.

(2) A támogató szolgáltatás keretében elsősorban az Szt. 65/C. §-ában meghatározott szolgáltatásokat kell biztosítani, ezeken kívül az Humán Szolgáltató Központ a szakmai programjában meghatározott további szolgáltatást is nyújthat.

8. Záró rendelkezések

10. § [1]

11. § [2]

12. § [3]

13. § [4]

14. § [5]

15. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.


[1] A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[3] A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[5] A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.