Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 30 - 2021. 10. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról[1]

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: " 3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetését a)11.376.946,- Ft költségvetési bevétellel, b) 511.376.946,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételén belül az

  • a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 112.954.373,- Ft,
  • b) önkormányzat és intézmények saját bevétele: 55.270.723,- Ft,
  • c) önkormányzat támogatásokból származó bevétele: 86.818.345,- Ft,
  • d) felhalmozási bevétel: 300.000,- Ft,
  • e) maradvány igénybevétele: 256.033.505,- Ft (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásain belül: a) működési kiadások: 266.80468 ,- Ft aa)személyi juttatások: 91.013.732,- Ft ab)szociális hozzájárulási adó: 14.802.791,- Ft ac)dologi, egyéb kiadások: 58.261.353,- Ft ad)egyéb működési célú kiadások: 102.726.809,- Ft b)felhalmozási kiadások: 244.572.261,- Ft

ba)beruházás: 2.290.306,- Ft bb)felújítás: 242.281.955,- Ft bc)felhalmozási kölcsön törlesztés: 0,- Ft (4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult."

2. § A rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „6. § (2) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

  • a) személyi juttatások: 39.637.300,- Ft
  • b) szociális hozzájárulási adó: 5.919.715,- Ft
  • c) dologi kiadások: 36.641.353,- Ft
  • d) egyéb működési célú kiadások: 102.726.809,- Ft
  • e) felhalmozási kiadások: 244.572.261,- Ft „

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án lép hatályba.

1. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2021. évi bevételei

Ft-ban

Bevétel megnevezése

rovat sz.

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkormányzat összesen

Működési célú támogatás ÁHT-n belülről (

B11

112 954 373

-

112 954 373

ebből helyi önkormányzatok működésének általános tám.

B111

23 537 312

-

23 537 312

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

43 645 108

-

43 645 108

Települési önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.

B113

36 406 234

-

36 406 234

Települési önk. Kulturális feladatinak támogatása

B114

4 147 998

-

4 147 998

Működési célú központosított előirányzatok

B115

5 097 791

-

5 097 791

helyi önkorm. Kiegészítő támogatása

B116

119 930

-

119 930

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről

B16

7 380 000

-

7 380 000

ebből NEAK támogatás

6 300 000

-

6 300 000

MVH - mezőőrökre átvett

1 080 000

-

1 080 000

Közhatalmi bevételek

B3

16 464 448

-

16 464 448

ebből idegenforgalmi adó

B34

89 448

-

89 448

gépjárműadó

B354

-

-

-

iparűzési adó

B355

16 355 000

-

16 355 000

egyéb közhatalmi bevételek

B36

20 000

-

20 000

Működési bevételek

B4

25 165 112

12 012 625

37 177 737

áru és készlet értékesítés

B401

13 495 912

-

13 495 912

szolgáltatások ellenértéke

B402

7 676 000

6 775 656

14 451 656

közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

700 000

-

700 000

tulajdonosi bevételek

B404

2 219 200

-

2 219 200

ellátási díjak

B405

-

2 683 085

2 683 085

kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

600 000

2 553 884

3 153 884

általános forgalmi adó visszatérülése

B407

474 000

-

474 000

Működési célra átvett pénzeszközök

B65

1 200 000

-

1 200 000

felhalmozási bevétel

B5

300 000

-

300 000

likvid.hitel felvétel

B8112

10 000 000

-

1 000 000

előző évi maradvány igénybevétele

B8131

256 033 505

383 538

256 417 043

központi, iraányító szervi támogatás

B816

-

69 483 345

69 483 345

Bevételek mind összesen

429 497 438

81 879 508

511 376 946

2. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2021. évi kiadásai

Kemelt előirányzat

rovat sz.

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Összesen

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

111 298 115

81 879 508

193 177 623

Személyi juttatások

K1

39 637 300

51 376 432

91 013 732

Munkaadót terhelő járulékok

K2

5 919 715

8 883 076

14 802 791

Dologi kiadások

K3

36 641 353

21 620 000

58 261 353

Ellátottak pénzb.juttatásai

K4

12 491 000

-

12 491 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

16 608 747

-

16 608 747

Felhalmozási költségvetési kiadások

K6-K8

244 572 261

-

244 572 261

beruházás

K6

2 290 306

-

2 290 306

felújatások, ép.

K7

242 281 955

-

242 281 955

egyéb felhalmozási kiadások

K8

-

-

-

finanszírozási kiadások

K9

73 627 062

-

73 627 062

megelőlegezés

K914

4 143 717

-

4 143 717

belföldi finanszírozás kiadásai

K915

69 483 345

-

-

kiadások összesen

429 497 438

81 879 508

511 376 946

3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Egyéb

Összes bevétel

Víztermelés, - kezelés,- ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési hulladék kezelése

-

-

40 640

-

-

-

40 640

-

-

-

-

-

-

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

2 275 675

-

-

-

2 275 675

2 275 675

-

-

-

-

2 275 675

Egyéb pénzügyi tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

-

-

965 500

-

-

-

965 500

-

9 619 200

-

-

-

9 619 200

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vírushelyzet

-

-

775 295

-

-

-

775 295

-

-

-

-

-

Zöldterületkezelés

820 000

112 180

5 655 100

-

-

-

6 587 280

6 587 280

-

-

-

-

6 587 280

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

18 088 500

2 756 690

7 688 113

-

-

7 468 000

36 001 303

81 578 405

-

16 464 448

-

266 482 394

364 525 247

Közvilágítás

-

-

5 632 000

-

-

-

5 632 000

5 632 000

-

-

-

-

5 632 000

Mezőőri tevékenység,

3 900 000

682 500

-

-

-

-

4 582 500

-

1 200 000

-

1 080 000

-

2 280 000

Növénytermesztés

-

-

3 810 000

-

-

-

3 810 000

-

5 474 000

-

-

-

5 474 000

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Város-és községgzadálkodás

-

-

6 000 000

-

-

-

6 000 000

-

10 440 450

-

-

-

10 440 450

Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

4 802 720

821 225

357 280

-

-

-

5 981 225

-

-

-

6 300 000

-

6 300 000

Helyi közösségi tér működtetése

4 080 000

842 680

1 838 180

-

-

-

6 760 860

1 259 090

60 000

-

-

-

1 319 090

Szemétszállítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás

6 746 080

513 640

150 000

-

-

-

7 409 720

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat elszámolásai

-

-

-

-

-

6 456 671

6 456 671

-

-

-

-

-

-

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

115 000

-

-

-

115 000

114 126

-

-

-

-

114 126

Könyvtár

1 200 000

190 800

1 338 570

-

-

-

2 729 370

2 729 370

-

-

-

-

2 729 370

Településrendezési terv módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Épület, építmény felújítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézmények finanszírozása Óvoda

-

-

-

69 483 345

-

-

69 483 345

-

-

-

-

-

-

Iskola működtetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Orvosi ügyelet támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szociális

-

-

-

-

-

12 491 000

12 491 000

12 201 000

-

-

-

-

12 201 000

Támogatás Polgármesteri Hivatal

-

-

-

2 595 722

-

-

2 595 722

-

-

-

-

-

-

Támogatás Szoc.Társ.

-

-

-

1 812 071

-

-

1 812 071

-

-

-

-

-

-

Bursa Hungarica

-

-

-

420 000

-

-

420 000

-

-

-

-

-

-

Beruházások

-

-

-

-

244 572 261

-

244 572 261

-

-

-

-

-

Kötelező feladatok összesen:

39 637 300

5 919 715

36 641 353

74 311 138

244 572 261

26 415 671

427 497 438

112 376 946

26 793 650

16 464 448

7 380 000

266 482 394

429 497 438

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Állami feladat összesen:

39 637 300

5 919 715

36 641 353

74 311 138

244 572 261

26 415 671

427 497 438

112 376 946

26 793 650

16 464 448

7 380 000

266 482 394

429 497 438

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

2 000 000

-

-

2 000 000

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bursa Hungarica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önként vállalt feladatok összesen:

-

-

-

2 000 000

-

2 000 000

-

-

-

-

-

-

Mindösszesen:

39 637 300

5 919 715

36 641 353

76 311 138

244 572 261

26 415 671

429 497 438

112 376 946

26 793 650

16 464 448

7 380 000

266 482 394

429 497 438

Feladatok

Kiadások

Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponyai Mesevár Óvoda

51 376 432

8 883 076

21 620 000

-

-

-

81 879 508

-

12 012 625

-

69 483 345

383 538

81 879 508

Soponyai Mesevár Óvoda

51 376 432

8 883 076

21 620 000

-

-

-

81 879 508

-

12 012 625

-

69 483 345

383 538

81 879 508

Mindösszesen:

91 013 732

14 802 791

58 261 353

76 311 138

244 572 261

26 415 671

511 376 946

112 376 946

38 806 275

16 464 448

76 863 345

266 865 932

511 376 946


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 1. napjával.