Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 30- 2021. 12. 15

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021 (III.3.) önkormányzati rendelete

Martonvásár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Martonvásár Város Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint 234. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

I. FEJEZET A MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

1. § (1) E rendelet hatálya Martonvásár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (a továbbiakban: Testület), annak szerveire, a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (továbbiakban: intézmények) terjed ki, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervekre, szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokból részesülnek.

(2) Az Önkormányzat költségvetése és költségvetési szervei költségvetései bevételeinek és kiadásainak rovatcsoportok szerinti bontása a működési költségvetés, a felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

(3) A Testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek

  • a) az Önkormányzat
  • b) és gazdálkodásának végrehajtó szerveként a Hivatal,
  • c) és intézményeként a Brunszvik Teréz Óvoda (a b) és c) pont együtt a továbbiakban: intézmények),

melyek gazdálkodási feladatait, munkamegosztási megállapodás alapján a Hivatal látja el.

(4) A Testület a 2021. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá.

2. § A Testület, az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetési egyenlegét az 1. mellékletben állapítja meg.

3. § (1)[1] A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi bevételeit és kiadásait 207.921 E Ft-tal növeli és 2.047.567 E Ft módosított főösszeggel, az 1-6. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) A beruházásokat és felújításokat a 7-8. mellékletek tartalmazzák.

(3) A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. önkormányzati finanszírozását és kötelező feladatait az 5.f melléklet, míg feladatonkénti részletes finanszírozását a mellékelt tájékoztató tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszám előirányzat 42,5 fő, amelynek részletezését az 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Martonvásári Polgármesteri Hivatal bér- és létszámgazdálkodása a bértömeg gazdálkodás szabályai szerint történik.

5. § Az Önkormányzat 2021. évi több éves döntésekből származó kötelezettségeit e rendelet 1. tájékoztatója szerint állapítja meg.

6. § A Testület a tervezett feladatok megvalósítása érdekében – a kiadások fedezetéül szolgáló bevételek éven belüli időleges elmaradása esetén felmerülő likviditási hiány áthidalására – az igénybe vehető likviditási hitel keretösszegét legfeljebb 120.000.000 forintban határozza meg.

7. § (1) Az intézmények költségvetési támogatását érintő finanszírozás folyamán a jóváhagyott előirányzattól eseti, illetve célfeladat miatti eltérést a Polgármester külön intézkedése szerint, hatáskörében engedélyezheti, továbbá az előirányzat felhasználást ideiglenesen felfüggesztheti, az előirányzatokat zárolhatja.

(2) Az Önkormányzat, a Hivatal, továbbá az önkormányzat irányítása alatt álló intézmények költségvetésüket érintő pénzforgalmukat önálló intézményi fizetési számlán bonyolítják.

(3) A Hivatal, az önkormányzat és intézményei közötti – a feladatok finanszírozására szolgáló – pénzforgalom lebonyolítását az adott időpontban rendelkezésre álló források összességéből teljesíti.

(4) A költségvetési feladatok finanszírozása az (1) bekezdés szerint biztosított források és a tényleges feladatok arányában, a pénzügyi és költségvetési szabályok előírásainak megfelelően benyújtott utalvány alapján, az intézmények saját bevételeinek figyelembevételével történik.

(5) A 2020. évi intézményi költségvetési pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt (szabad) része, elsősorban tartalékképzésre fordítható, melynek céljait a 2021. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet határozza meg.

(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Brunszvik Teréz Óvoda közalkalmazottai részére havonta nettó 5.000 Ft/fő (és járulékai) SZÉP kártya támogatást biztosít.

(7) A polgármester és a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselői részére megállapított SZÉP kártya támogatás összege 231.900 Ft/fő, járulékokkal együtt.

(8) A Polgármesteri Hivatal

  • a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
  • b) középiskolai végzettségű köztisztviselője illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI

ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL,

TELJESÍTÉSÉVEL, FELHASZNÁLÁSÁVAL

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8. § (1) A Testület az Önkormányzat költségvetésének tartalékait az 5/g melléklet szerint állapítja meg. A Testület a tartalék előirányzatok felhasználást a Polgármester hatáskörébe utalja.

(2) A Testület felhatalmazza a Polgármestert az önkormányzati rendeletben, képviselő-testületi határozatban rögzített feladatok teljesítésére, a bevételi és kiadási előirányzatok saját hatáskörében történő módosítására, a kiadási előirányzatok átcsoportosítására.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti hatáskörben engedélyezett (pót-) előirányzatok megállapításáról a Polgármester az intézmények vezetőit a döntést követően, a Testületet pedig a 13. § (1) bekezdése szerinti, soron következő ülésén tájékoztatja.

(4) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása tekintetében, a felhatalmazott személyek által gyakorolt kötelezettségvállalás, utalványozás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott bevételi és kiadási költségvetés (költségvetési keret, előirányzat) időarányosan (likviditásában is) fel nem használt és le nem kötött (törvényesen szabad) része biztosítja-e a fedezetet.

(5) A jóváhagyott létszám és bérelőirányzatok felett rendelkező költségvetési szerv vezetője jogkörében eljárva:

  • a) a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat hatáskörében átmenetileg sem használhatja fel,
  • b) az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodnia, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen,

(6) Az állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges feladatmutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással.

9. § Az Önkormányzat felújítási és beruházási cél, illetve feladat előirányzatainak felhasználásáról – a felhalmozási bevételek teljesülésének arányában – e rendelet és a feladatokhoz kapcsolódó Testületi határozatok figyelembevételével a Polgármester saját hatáskörében intézkedik, és a 13. § (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének megfelelően a Testületnek beszámol.

10. § E rendelet 1. mellékletekben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai alapján történik.

11. § A költségvetés részletes kiadási és bevételi előirányzatait az Önkormányzat és az intézmények elemi költségvetésében kell rögzíteni az 5-6. számú mellékletek szerint.

12. § Az Önkormányzat költségvetéséből támogatási célú pénzeszköz átadásokra a kedvezményezettel megkötött támogatási megállapodás, szerződés alapján kerülhet sor. A megállapodásokban a támogatott szervezet, illetve magánszemély számára számadási kötelezettséget kell előírni a részére céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK

MÓDOSÍTÁSA

13. § (1) A Testület az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét a 8. § (1)-(2) bekezdései figyelembevételével legalább az időszaki (féléves, háromnegyed éves, éves) költségvetési beszámolók tárgyalásának időpontjában, de legkésőbb december 31-i hatállyal a zárszámadás elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az intézmények vezetői – a (3) bekezdésben foglaltak szerinti többletbevételből – saját előirányzat-módosítási hatáskörében, a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat megemelhetik.

(3) Az intézmények vezetői, az (1) bekezdés szerinti időszakban a (2) bekezdésben biztosított hatáskörében, a jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli, jóváírt és ténylegesen befolyó többletbevételeit saját hatáskörükben, elsősorban az alaptevékenységgel összefüggő dologi kiadásokra használhatják fel.

A céljellegű (pályázati feltételként meghatározott, vagy szerződésben foglalt átadott pénzeszközök kapcsán felmerülő) többletbevételeket – a bevétel megszerzése, felhasználása során felmerülő költségek többletbevétel terhére történő elszámolása mellett – a kitűzött célra használhatják fel.

(4) Az intézmények vezetői a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai – figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra – saját hatáskörben, a Hivatal egyidejű tájékoztatása mellett módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit, a 2021. évi költségvetés végrehajtása során, 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet 11 mellékletet tartalmaz.

10. melléklet

Mérleg

költségvetés_10melléklet.pdf

11. melléklet

Pályázati összesítő

költségvetés_11melléklet.pdf


[1] A 3. § (1) bekezdése a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 2. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 3. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 4. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] Az 5. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 6. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 7. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 8. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 9. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.