Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi Építészeti-műszaki Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről

Hatályos: 2018. 01. 01

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatköreiben eljárva a következőket rendeli el:1. A Tervtanács


1. §


(1) Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabály előírásai szerint építési engedélyhez kötött és más tervtanács hatáskörébe nem utalt, az Önkormányzat külön rendelete szerint tervtanácsi véleményre alapozott településképi véleményezési eljárásra kijelölt, a helyi környezet és építészeti örökség védelme szempontjából jelentős építészeti-műszaki tervek szakszerűségének elősegítése érdekében, valamint az erre vonatkozó jogszabályok összehangolt érvényre juttatása céljából Építészeti-műszaki Tervtanácsot (a továbbiakban: Tervtanács) működtet.


(2) A Tervtanács illetékessége Budapest XI. kerület közigazgatási területére terjed ki.


(3) A rendelet hatálya kiterjed a településkép védelméről szóló rendeletben meghatározott építészeti-műszaki tervekre.


(4)  A Tervtanács szakmai segítő és véleményező testület, amelynek állásfoglalásait a polgármester a településképi véleményezési eljárásban figyelembe veszi.


(5)  Jelen rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006 (XII.7.) Korm. rendelet vonatkozó előírásaival együttesen alkalmazandó.


2. A Tervtanács feladata


2.  §


(1)  A Tervtanács feladata a XI. kerület területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét elősegítendő, az építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának érvényre juttatása. E körben különösen a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és -fejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célok érdekében a településképi véleményezési eljárás keretében a Tervtanács a településkép védelméről szóló rendeletben foglalt területek és építési munkák terveit véleményezi, kivéve ha azt magasabb rendű jogszabály más tervtanács véleményezési körébe utalja.


(3)  A Tervtanács konzultatív jelleggel megtárgyal minden olyan, építészeti-műszaki tervet, amelynek megvitatását:

a) a Tervező,

b) az illetékes első fokú építési hatóság,

c) az Önkormányzat valamelyik bizottsága,

d) a Polgármester

e) a Főépítész

megtárgyalni kér.


(4)  A kerületi főépítész feladatkörében – szakmai álláspontjának kialakításához – a Tervtanács közreműködését kérheti.


3. A Tervtanács összetétele


3.  §


(1) A Tervtanács szavazati joggal rendelkező elnökből és 9 tagból áll.


(2) A Tervtanács elnöke a kerületi főépítész.


(3) A Tervtanács tagjaira vonatkozó rendelkezéseket a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet 5. §-a tartalmazza.

(4) A Tervtanács tagjait a Tervtanács elnöke nevezi ki négy éves időtartamra.


(5) Szakbíráló a Tervtanács tagjai közül vagy esetileg felkért, az adott területen magas fokú szakértelemmel és széles körű szakirányú tapasztalattal rendelkező személy, akit a Tervtanács elnöke javasol és a Polgármester kér fel.


4. A Tervtanács működése


4.  §


(1) A Tervtanács munkáját az elnök irányítja. Az elnök akadályoztatása esetén a tervtanács valamely tagját kérheti fel helyettesítésre.


(2) A Tervtanács üléseire 5 tag kap meghívást. A Tervtanács ülésére a Tervtanács tagjain kívül meg kell hívni:

a) az illetékes I. fokú építési hatóság képviselőjét,

b) a tervezőket, valamint

c) a szükség szerint felkért szakbírálókat (opponenseket)

d) az építtetőt (az a)-d) pontok a továbbiakban együtt: meghívottak).


(3) A Tervtanács határozatképes, amennyiben a meghívott Tervtanácsi tagok legalább fele jelen van.


(4) A Tervtanács ülésein a Tervtanács tagjai, valamint a meghívottak vagy a meghívottak meghatalmazott képviselői vehetnek részt.


(5) A Tervtanács az állásfoglalás kialakításáról egyszerű többséggel dönt, szavazati joggal az elnök és a tagok rendelkeznek.


(6) A Tervtanács ülésére meghívottak az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. A Tervtanács tagjain kívül meghívottak esetleges távolmaradása a Tervtanács működését nem érinti.


(7) A Tervtanács ülését az elnök utasítására az elnök megbízottja hívja össze, aki a Polgármesteri Hivatal szakmai végzettséggel rendelkező köztisztviselője.


(8) A Tervtanács üléseinek előkészítése, szervezése, a jegyzőkönyv és az állásfoglalás írásos szövegének elkészítése, nyilvántartása az elnök megbízásából az elök megbízottjának feladata.


(9) A Tervtanács tagjai – az elnök kivételével – és a felkért szakbíráló (opponens) díjazásban részesülnek, az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott keretösszegből.


(10) A tervtanácsi tagok és az opponens díjazása az ülésen való tényleges részvétel esetén történik.


5. A tervbírálati eljárás


5. §


(1) A Tervtanács a településképi véleményezési eljárás keretében tervtanácsi véleményre alapozott tervvel kapcsolatos állásfoglalását a benyújtástól számított 15 napon belül alakítja ki.


(2) A véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában fel kell tölteni az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre, melyhez a Polgármesternek és a Főépítésznek hozzáférést kell biztosítani.


(3) A Tervtanácsra benyújtandó dokumentáció munkarészeit az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdés tartalmazza.


(4) A Tervtanács a Tervező számára – amennyiben megjelenik a Tervtanács ülésén – biztosítja a tervismertetés lehetőségét és a hozzászólásokra, kérdésekre a tervezői vélemény kifejtését. A tervező akadályoztatása esetén írásos meghatalmazást adhat társtervezőjének a tervtanácsi ülésen való képviseletre.


(5) A Tervtanács a bemutatott tervvel kapcsolatos szakmai véleményét és javaslatait állásfoglalás formájában írásban rögzíti, amely a településképi véleményezési eljárásban a polgármester véleményének mellékletét képezi.


(6) A Tervtanács üléséről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az állásfoglalásokat is.


6. A Tervtanács szakvéleménye


6.  §


(1)       Az építészeti-műszaki tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti-műszaki terv megfelel-e

a) az építészeti minőség, szakmai igényesség, ezen belül különösen

aa) a telepítés, településkép,

ab) az esztétikus megjelenés,

ac) a kedvező településképi és településszerkezeti hatások, továbbá a megfelelő rálátás és látványvédelem,

b) településrendezési eszköz hiánya vagy hiányos szabályozása esetén az illeszkedés

követelményének.


(2) A Tervtanács a véleményét a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet 16. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően alakítja ki.7. Hatálybalépés


7. §


(1)       Ez a rendelet a 2013. május 1-jén lép hatályba.


(2)       Hatályát veszti az Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről szóló 24/2007./IX.26./ XI.ÖK rendelet.