Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről

Hatályos: 2021. 11. 01

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 8. pontjában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Nyírbátor közigazgatási területén szeszes italokat árusító kiskereskedelmi üzlet, valamint vendéglátó üzletet üzemeltető természetes személyekre és jogi személyiséggel rendelkező szervezetekre terjed ki.

(2) E rendeletben meghatározott korlátozás karácsony 25-ei és 26-ai, valamint szilveszter éjszakájára, továbbá a lakodalmakra nem vonatkozik.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során

 • 1. bevásárlóközpont: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom
 • 2. kiskereskedelmi tevékenység: a Kertv. 2. § 13. pontjában meghatározott fogalom
 • 3. korlátozás alá eső időszak: e rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
  időszak
 • 4. közösségi tér: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/H. § (1) bekezdésében meghatározott fogalom
 • 5. szálláshely: a Kertv. 2. § 22. pontjában meghatározott fogalom
 • 6. szeszes ital: a Kertv. 2. § 23a. pontjában meghatározott fogalom
 • 7. üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontjában meghatározott fogalom
 • 8. üzlettel rendelkezni jogosult: az üzlet tulajdonosa, közös tulajdonos esetén tulajdonostársak, haszonélvezettel terhelt ingatlan esetén a haszonélvező
 • 9. vendéglátás: a Kertv. 2. § 30. pontjában meghatározott tevékenység
 • 10. vendéglátó üzlet: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Korm. rendelet 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípus
 • 11. lakodalom: házasságkötést követő családi rendezvény, mely időtartama maximum 24 óra lehet

A vendéglátó üzletek éjszaki nyitvatartásának rendje

3. § (1) A szeszes italt árusító kiskereskedelmi üzlet és a vendéglátó üzletek – a (3) bekezdésében foglalt kivételekkel - éjfél és reggel 06.00 között nem tarthatnak nyitva.

(2) Zeneszolgáltatás 22 órától éjfélig a szeszes italt árusító kiskereskedelmi üzlet és a vendéglátó üzlet épületében, annak valamennyi nyílászárójának zárvatartása mellett folytatható.

(3) Az (1) bekezdésében foglalt korlátozás nem vonatkozik

 • a) arra az üzletre, amelynek üzemeltetője az e rendelet alapján kiadott
  eseti éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkezik,
 • b) közösségi tér helyszínén üzemeltetett vendéglátó üzletekre,
 • c) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
  jogszabály hatálya alá tartozó, rendezvénytartási engedéllyel rendelkező alkalmi és
  rendszeres rendezvényekre,
 • d) a bevásárlóközpontokban, valamint az üzemanyagtöltő-állomások területén üzemeltetett vendéglátó üzletekre.

Eseti éjszaki nyitvatartási engedély

4. § (1) A korlátozás alá eső időszakra eseti éjszakai nyitvatartási engedély (továbbiakban: eseti nyitvatartási engedély) kérhető zeneszolgáltatással egybekötött alkalmi rendezvények (pld. családi ünnep, bál) tartása céljából, amelynek időtartama legfeljebb a rendezvény megkezdését követő nap 4.00 óráig terjedhet, úgy, hogy 22 órától az épületben, annak valamennyi nyílászárójának zárvatartása mellett folytatható.

(2) Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon a jegyzőnél kell benyújtani legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 8. napig.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell

 • a) az üzemeltető nevét és a székhelyét
 • b) az üzlettel rendelkezni jogosult(ak) hozzájárulását, amennyiben nem az üzemeltető a tulajdonos
 • c) az üzlet nevét és címét
 • d) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét
 • e) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát
 • f) a rendezvény időpontját, időtartamát
 • g) a rendezvény jellegét, várható létszám
 • h) a környezetvédelmi hatóságnak a zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának, valamint a zajkibocsátási határérték betartásának feltételeinek biztosításáról szóló határozat számát.

(4) A kérelemhez mellékletként csatolni kell a 6. § (2) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.

5. § (1) Az eseti nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos döntést átruházott hatáskörben a jegyző hozza meg, másodfokon a Képviselő-testület jár el.

(2) Ugyanazon üzletre vonatkozóan egy naptári éven belül legfeljebb huszonöt alkalommal adható eseti nyitvatartási engedély.

(3) Nem adható eseti nyitvatartási engedély ha

 • a) a jegyző kereskedelmi hatósági jogkörben eljárva kötelező éjszakai zárvatartási időszakot rendelt el, annak véglegessé vált feloldásáig,
 • b) a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül
  • ba) az üzletben megrendezésre került alkalmi rendezvény alkalmával rendőri intézkedésre került sor,
  • bb) az üzemeltetővel szemben az üzlet működésével összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt véglegessé vált határozattal közigazgatási bírság kiszabására került sor,
  • bc) az üzletet működtető ugyanazon üzemeltetővel szemben a zajos működésével kapcsolatban benyújtott panasz alaposnak bizonyult,
  • bd) az üzlet környezetében a hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról nem gondoskodott.

(4) Az eseti nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és az ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni

Eljárási szabályok

6. § (1) Az e rendelet szerinti önkormányzati hatósági ügyekben az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni.

(2) Az eseti nyitvatartási engedély iránti eljárás lefolytatásáért a kérelmező igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 3000 forint, amelyet átutalással kell megfizetni.

(3) Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 8 nap.

(4) Az engedélyező határozatot meg kell küldeni a kérelmezőnek, a 4. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott hozzájárulás megadására jogosultaknak, a népegészségügyi feladatkörében eljáró illetékes Népegészségügyi Osztályhoz, a tűzvédelmi hatóságnak, a rendőrkapitányságnak és a közterület-felügyelőnek.

(5) A jegyző nyilvántartást vezet mindazon üzletekről, amelyek eseti nyitvatartási engedéllyel rendelkeznek. A nyilvántartás közérdekből nyilvános adatait az önkormányzat honlapján havonta közzé kell tenni.

7. § E rendeletben foglaltak betartását a jegyző és a közterületfelügyelő ellenőrzi.

8. § E rendelet 2021. november 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet

Eseti éjszaki nyitvatartás engedélyezése iránti kérelem

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszaki nyitvatartásának rendjéről szóló 20/2021. (IX.29.) önkormányzati rendeletének 4. §-a alapján kérem az eseti éjszakai nyitva tartás engedélyezését.

Az üzemeltető neve:…………………………………………………………………..

Az üzemeltető székhelye: …………………………………………………………….

Kapcsolattartó neve:…………………………………………………………………..

Kapcsolattartó elérhetősége:

telefon:……………………………………

e-mail:…………………………………….

Az üzlet neve:………………………………………………………………………..

az üzlet címe:…………………………………………………………………………

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma:…………………………………..

Környezetvédelmi hatóság

1. zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának száma:……………………………………

2. határérték betartása feltételeinek biztosításáról szóló határozat száma……………………………………

A rendezvény időpontja: 20….év …………….hónap …………….nap

kezdete:………………..óra, befejezése…………óra

jellege…………………………………………….

Melléklet: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum.

Nyírbátor, ……………………………

………………………………

üzemeltető