Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01 - 2021. 10. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Ltv.) 54. § (1), (3) valamint 58. § (2), (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A lakás vételárát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben jogosult megállapítani. A vételárat a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján, különösen

  • a) az épület településen belüli fekvése;
  • b) az épületben lévő lakások száma, az épülethez tartozó földterület, a közös használatra szolgáló helyiségek és a közös használatra szolgáló területek nagysága;
  • c) az épület felszereltsége, műszaki állapota, építése, a felújítás óta eltelt idő;
  • d) a lakás alapterülete és komfortfokozata;
  • e) a lakottság ténye

figyelembe vételével kell megállapítani.

(2) Az ingatlan forgalmi értékét független ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslés alapján kell megállapítani. A bérlő az értékbecslés költségét köteles az önkormányzatnak megelőlegezni. Amennyiben a bérlő az adásvételi szerződést megköti, úgy a vételárba az értékbecslés megelőlegezett költségét be kell számítani.

(3) Az önkormányzati lakás vételárának megállapításakor a lakottság tényének figyelembe vételére az alábbiak szerint kerül sor:

  • a) a határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződéssel rendelkező bérlő részére bérbe adott önkormányzati lakás vételára a megállapított forgalmi érték 95%-a.
  • b) a határozott időre szóló bérleti szerződéssel rendelkező bérlő részére bérbe adott lakás vételára a forgalmi érték 98%-a.

(4) A vételár megállapításakor az elővásárlási joggal rendelkező bérlő részéről az igazolt és bérbeszámítással meg nem térített, az értékesítést megelőző 5 éven belül elvégzett értéknövelő beruházásainak az értékét – legfeljebb a vételár 5 %-ának mértékéig – a forgalmi értékből le kell vonni.

(5) Az elidegenítésre kijelölt lakás az elővásárlásra jogosult részére a vételár egy összegben vagy részletfizetéssel történő megfizetésével idegeníthető el.

(6) A bérlő kérelmére részletfizetési kedvezmény esetében a szerződés megkötésekor a megállapított vételár 20 %-át egy összegben, a fennmaradó vételár hátralékot 15 év törlesztési idő alatt havonta egyenlő részletekben kell megfizetnie.

(7) Részletre vétel esetén az elővásárlásra jogosult meghatározott mértékű kamatot köteles fizetni. A kamat mértéke azonos a Polgári Törvénykönyvben pénztartozásokra megállapított kamattal.

(8) Ha a vevő

  • a) a szerződés megkötésekor a vételárat egy összegben megfizeti a vételárból 15 % engedmény illeti meg;
  • b) a vételár hátralékot a törlesztési idő lejárata előtt egy összegben megfizeti, akkor a törlesztési időből még hátra lévő egész évekkel számolva évente 1 % engedmény illeti meg a vételár hátralékból;
  • c) a vételár hátralékból többletbefizetést teljesít, akkor a többletbefizetés 1 %-a kedvezmény illeti meg.

(9) A határidőben be nem fizetett törlesztő részletek után a vevő a Ptk. szerinti pénztartozás esetén megállapítható késedelmi kamatot köteles megfizetni.”

2. § Az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 9/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a bérlőnek a (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozata önkormányzat részére történő megküldését követő 60 napon belül, de legkésőbb a bizottság soron következő ülésén a lakás vételárát megállapítja. A határidőbe nem számít bele a (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozat kézhezvételétől az értékbecslés költségének megelőlegezéséig terjedő időtartam.”

3. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az elidegenítéssel megbízott szervezet az értékesítés feltételeire vonatkozó eladási ajánlatot a vételár megállapítását követő 30 napon belül köteles az elővásárlásra jogosult számára megküldeni.”

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ajánlat kézhezvételétől számított 30 napig az ajánlattevő ajánlatához kötött. E határnapot követően az ajánlat érvényét veszti. Az ajánlat elfogadásától számított 30 napon belül az adásvételi szerződést meg kell kötni. A szerződéskötési kötelezettség időtartama különös méltánylást érdemlő okból egy alkalommal a felek egyező akaratával legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.