Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 01 - 2022. 05. 31

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 109. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet I. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímre benyújtott pályázat alapján a miniszteri döntésnek megfelelően, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást biztosított Ságvár Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) számára.

(2) A rendelet célja, hogy a Ságvár településen élő szociálisan rászorultak részére támogatást nyújtson, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, az igénylés és elbírálás menetét.

(3) A rendelet hatálya kiterjed Ságvár község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat elsősorban annak az 1. § (3) bekezdésében meghatározott ságvári személynek, aki

 • a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
  • aa) aktív korúak ellátására jogosult, vagy
  • ab) időskorúak járadékára jogosult, vagy
  • ac) települési támogatásra - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 2021. szeptember 30. napjáig jogosult, vagy
 • b) az a család, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő jogosultak a kérelmek elbírálása során előnyt élveznek. Az (1) bekezdés ac) pontjában szereplő jogosultak közül előnyt élveznek a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosultak.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat az alábbi sorrendben azon az 1. § (3) bekezdésében meghatározott ságvári személy számára, aki

 • a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • b) jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkező egyedülálló, vagy
 • c) 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
 • d) gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, vagy
 • e) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, és nyugdíjának összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 5-szörösét, 142.500 forintot, vagy
 • f) 65 éven felüli nyugdíjas házaspár, ahol a családban az egy főre jutó nyugdíj összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 4-szeresét, 114.000 forintot, vagy
 • g) közfoglalkoztatott, vagy
 • h) családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él.

(4) A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanhoz köthetően több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől –

 • a) az a személy, család aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
 • b) azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

4. § Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítható. A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a rendelkezésre álló készlet mennyiségétől függően kerül kiosztásra.

5. § (1) A megállapított támogatás mértékén felül az Önkormányzat vállalja az adott évi pályázati kiírásban szereplő önrész, valamint a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek megfizetését.

(2) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

3. A támogatás igénylésének menete

6. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványon meghatározott mellékleteket.

(2) A kérelmeket 2021. október 1. napjától 2021. október 31. napjáig lehet benyújtani a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál. A fenti határidő elmulasztása jogvesztő. A hiányosan kitöltött kérelmek elutasításra kerülnek. A kérelmek elbírálása a rendelkezésre álló forrás erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében történik.

(3) A kérelmek elbírálásával és a támogatás odaítélésével kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A polgármester a kérelmeket legkésőbb 2021. november 30. napjáig bírálja el.

(4) A döntést követő 15 napon belül, de legkésőbb 2022. február 15-ig az önkormányzat gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal által rendszeresített átvételi elismervény aláírásával igazolja.

7. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat számára megállapított 2021. évi támogatás, valamint a pályázathoz kapcsolódóan az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 6. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

8. § A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. Záró rendelkezések

9. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2022. május 31. napján hatályát veszti.