Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2021. 10. 01 - 2021. 10. 01

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény32. cikk () bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Eljárási szabályok

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Ságvár község közigazgatási területén e rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétesnek nyilvánított magatartás valamelyikét elköveti.

2. § Nem alkalmazható e rendelet és nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás, ha

 • a) az adott magatartás bűncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg,
 • b) magasabb jogszabály az adott magatartás tekintetében közigazgatási bírság kiszabását rendeli el.

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt hivatalbóli eljárás indítható, amelynek során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban az ügyféllel szemben a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott szankciók alkalmazhatók.

4. § A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a hatósági eljárás lefolytatására és az e rendelet szerinti szankciók alkalmazására a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző jogosult.

5. § A közigazgatási bírság mértékének, összegének megállapításánál figyelembe kell venni

 • a) az elkövető személyi, jövedelmi, vagyoni viszonyait, amennyiben azokat az eljárás alá vont személy az erre vonatkozó felhívás alapján igazolja,
 • b) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, veszélyességét, gyakoriságát, és a felróhatóság mértékét,
 • c) a közrend védelmének és a közterületek rendje biztosításának érdekét.

6. § (1) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos mulasztás formájában valósul meg, a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot az elsőfokú határozat jogerőssé válásától számított 15 napon belül készpénzátutalási megbízáson, vagy átutalással kell megfizetni a határozatban megjelölt Ságvár Község Önkormányzata költségvetési számlájára.

7. § (1) E rendelet alkalmazásában fiatalkorú az, aki az e rendeletben meghatározott a közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.

(2) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot kizárólag akkor lehet kiszabni, ha önálló keresete, jövedelme, vagyona van.

2. Az Önkormányzat jelképeinek használatával kapcsolatos magatartások

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki a község jelképeit - címerét, díszlobogóját, díszzászlóját, pecsétjét - a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározottól eltérően engedély nélkül használja.

3. Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, az ingatlantulajdonos, aki a tulajdonában lévő ingatlan házfalára, jól látható módon nem helyezi el a házszámtáblát, illetve szükség szerinti cseréjéről, pótlásáról nem gondoskodik.

4. A közterületek használatával kapcsolatos magatartások

10. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

 • a) a közterületet közterület-használati engedély nélkül, rendeltetésétől eltérően használja,
 • b) a közterület-használati engedélyt más személyre ruházza át,
 • c) a közterület-használati díjat nem fizette meg,
 • d) a közterületet a használatot követően, felszólítás ellenére sem állítja helyre az eredeti állapotának megfelelően,
 • e) a játszótereket nem rendeltetésüknek megfelelően használja,
 • f) a játszótérre üveget, illetve sérüléseket, balesetet okozó tárgyat, vagy oda nem illő eszközt bevisz,
 • g) a játszótéren dohányoz,
 • h) a közterületen tartott rendezvényt követően az a szervező, aki nem gondoskodik az eredeti állapot visszaállításáról,
 • i) a filmforgatás céljából történő közterület-használat során a zöldfelület megóvásáról nem gondoskodik,
 • j) a filmforgatás céljából történő közterület-használat során a közterület más használóit szükségtelenül zavarja,
 • k) a filmforgatás céljából történő közterület-használat során a szomszédok lakóingatlanok gyalogos, vagy gépkocsival történő megközelítését folyamatosan nem biztosítja,
 • l) a használat megszűnését követően a környezetszennyezést nem szünteti meg, az eredeti állapotot nem állítja helyre.

5. A köztisztasággal kapcsolatos magatartások

11. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki:

 • a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról és hó eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik,
 • b) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, a vízelvezető árkot feltölti, betemeti,
 • c) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
 • d) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén vezeti el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített szennyvízhálózatba vezeti,
 • e) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le,
 • f) a havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja,
 • g) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
 • h) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvíz-lefolyó utcai aknába, vagy a csapadékelvezető árokba vezet, önt,
 • i) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el a hirdetőtábláról,
 • j) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez.

6. A temető rendjének megsértésével kapcsolatos magatartások

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

 • a) az egy sírhelybe, urnafülkébe, sírboltba helyezhető koporsó-, illetve urnaszám előírásokat nem tartja be,
 • b) a készítendő sírboltról készített vázlatot a temető fenntartójának az építkezés megkezdése előtt nem mutatja be,
 • c) a síremlék és sírjel maximális méretére vonatkozó a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletben rögzített előírásokat nem tartja be,
 • d) a temető arculatának nem megfelelő, a közízlést sértő formájú és felírással ellátott síremléket állít fel,
 • e) az általa létesített sírbolt fenntartásáról, gondozásáról, helyreállításáról, eltávolításáról nem gondoskodik, az elbontott síremléket nem szállítja el a temető területéről,
 • f) a temető fenntartójának engedélye nélkül, vagy attól eltérő módon végez munkát és felszólítás ellenére sem tartózkodik attól,
 • g) a temetőben végzett munka során a temető látogatását akadályozza,
 • h) a temetőben végzett munka során okozott kárt követően, nem gondoskodik az eredeti állapot helyreállításáról,
 • i) a temetőhasználati díjat felszólítás ellenére sem fizeti meg,
 • j) olyan növényt ületet a sírhelyre, amelynek magassága meghaladja az 1 métert és túlterjed a sírhely határán,
 • k) a temetőben a sírhelyek között padot helyez el,
 • l) a sírhelyeket kerítéssel határolja körül,
 • m) a sírhelyek környékét felássa, a talajt elhordja,
 • n) a temető területére – a vakvezető kutya kivételével – állatot bevisz.

7. A vásár tartásával kapcsolatos magatartások

13. § A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki

 • a) a helyi vásáron és piacon való részvétel során tevékenységét úgy végzi, hogy az másnak veszélyforrást jelent,
 • b) a helyi vásáron és piacon nem a kijelölt elárusítóhelyen végzi tevékenységét,
 • c) a helyi vásáron és piacon a használati díj megfizetése nélkül végzi tevékenységét,
 • d) a helyi vásáron és piacon szabályszerűen megváltott árusító helyét másra ruházza át,
 • e) a vásár területén nyitvatartási idő alatt nem gyalogosan közlekedik,
 • f) a vásár és a piac területére nagytestű kutyát bevisz,
 • g) a vásár és a piac területén a nyitvatartási időn kívül árusít,
 • h) a vásár és a piac területén elhelyezett árusítóasztalt engedély nélkül megbontja, elviszi, az elhelyezési rendszert megváltoztatja,
 • i) a vásár és a piac területén az árusítást követően az általa igénybe vett árusítóhelyen keletkezett hulladékot nem takarítja össze és nem helyezi el a kijelölt tárolóban, az árusító asztalt nem tisztítja le,
 • j) a vásár és a piac területén a nyitvatartási időn túl bármilyen ingóságot otthagy.

8. Záró rendelkezések

14. § A rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

15. § Hatályát veszti a közösség együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet.