Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a zaj elleni védelem helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 01

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a zaj elleni védelem helyi szabályairól

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (5) bekezdés ba) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a zaj elleni védelem helyi szabályairól a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – Nyírbátor közigazgatási területén minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

 • a) az állami, önkormányzati és ezek fenntartásában működő intézmények által szervezett rendezvényekre,
 • b) az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság által szervezett rendezvényekre,
 • c) közalapítvány által szervezett rendezvényre,
 • d) lakodalmakra,
 • e) utcabálra,
 • f) a december 25-26. napján, december 31. napján 18.00 órától január 1. napján 08.00 óráig tartó rendezvényekre.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során

 • 1. akusztikai szakvélemény: zaj-és rezgésvédelmi szakértő, illetve ilyen személyt foglalkoztató szervezet által készített szakértői vélemény
 • 2. alkalmi rendezvény: előre meghatározott alkalomból és időben tartott, legfeljebb 2 napon át tartó esemény, amely olyan helyszínen kerül megrendezésre, amely alaprendeltetése szerint nem adott jellegű rendezvény tartására szolgál
 • 3. építési tevékenység: lakás átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése
 • 4. hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás, beleértve az élőzene, élő műsor szolgáltatására szolgáló eszközt, berendezést, gépjármű hangtechnikai eszközét
 • 5. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek a közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos illetve használó által megnyitott részét
 • 6. lakás: lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel
 • 7. lakodalom: házasságkötést követő családi rendezvény, mely időtartama maximum 24 óra lehet.
 • 8. utcabál: utca, városrész lakossága által egy városrészt illetően évente maximum 1 alkalommal az ott lakók aláírásával kezdeményezett és szervezett, 24 óra időtartamot meg nem haladó rendezvény, amelynek célja a kikapcsolódás és a lakosság kötetlen szórakozása, a jószomszédi viszony ápolása
 • 9. rendezvény: hangosítást igénylő, szervezett formában, meghatározott célból szervezett művészeti, tudományos, közművelődési, társadalmi, sport, szórakoztató, vendéglátó, és kulturális célú esemény.

Közterületi alkalmi rendezvények

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott közterületi alkalmi rendezvényekkel kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben – átruházott hatáskörben – a jegyző jár el.

(2) Közterületen megtartott alkalmi rendezvényen hangosító berendezés csak a jegyző által kiadott engedély alapján üzemeltethető.

(3) A közterületi alkalmi rendezvény szervezője az alkalmi rendezvény megkezdése előtt legalább 15 nappal köteles a jegyzőtől, mint környezetvédelmi hatóságtól a hangosító berendezés üzemeltetésére engedélyt kérni.

(4) A kérelmet az e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon, vagy annak megfelelő tartalommal kell benyújtani a jegyzőhöz.

(5) A közterületi rendezvény szervezője köteles az engedélyt a rendezvény helyszínén tartani és az ellenőrzésre jogosult hatóság részére az ellenőrzés során azt bemutatni.

(6) Éjfél és reggel 8 óra között közterületi alkalmi rendezvény nem tartható.

Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek

4. § A kertépítéssel és - fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenység (pld.mint motoros fűnyírás, motoros fűrésszel fakivágás, kerti traktor működtetés) – kivéve az azonnali kár- és balesetveszély elhárítására irányuló munkavégzés –

 • a) hétköznapokon 6 óra és 20 óra között,
 • b) szombaton és vasárnap reggel 8 óra és 20 óra között

végezhető.

5. § Amennyiben a lakóépület házirendje ettől szigorúbban nem rendelkezik, lakásokban zajjal járó építési tevékenység

 • a) hétköznap 7 óra és 20 óra között,
 • b) szombaton és vasárnap 8 óra és 12 óra között

végezhető, kivéve a kárelhárítást.

6. § (1) Aki az épületben, vagy az ahhoz tartozó telken családi eseményt rendez

 • a) vasárnap és hétköznapokon 22 órától másnap reggel 7.00-ig
 • b) pénteken és szombaton éjféltől másnap reggel 8.00 óráig

zeneszolgáltatást, zenélést nem végezhet vagy nem végeztethet.

(2) Tilos a közterületen 22 óra után hangosító berendezést használni a 3. § (2) bekezdésében meghatározott engedély nélkül.

Eljárási szabályok

7. § (1) Az e rendeletben meghatározott eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni.

(2) A közterület alkalmi rendezvényen használandó hangosító berendezés üzemeltetésének engedélyezése iránti eljárás lefolytatásáért a kérelmező az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletében a környezetvédelmi hatóság eljárásokra megállapított illetéket köteles fizetni.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet 2021. november 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

KÉRELEM KÖZTERÜLETI ALKALMI RENDEZVÉNYEN HANGOSÍTÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK

ENGEDÉLYEZÉSÉRE

(5.000.- Ft illeték)

21/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet alapján

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló 21/2021. (IX.29.) sz. önkormányzati rendelet 3. §-a alapján kérem az alább megnevezett közterületi alkalmi rendezvényen hangosító berendezés üzemeltetésének engedélyezését:

I. RÉSZ A kérelmező adatai:

Neve: ………………………………………………………………………..……………..

Adószáma: …………………………………………………………………………………

Statisztikai száma: …………………………………………………………..…………….

Székhelye: …………………………………………………………………….……………

Levelezési címe: .....................................................................................................................

Ügyintéző neve: ……………………………………………………………….……………

Telefonszáma: ………………………..… E-mail: ……………………………………..…

II. RÉSZ A közterületi alkalmi rendezvény adatai

A rendezvény időpontja: …………………………………………………………………

A rendezvény helye: ………………………………………………………………………

A rendezvény elnevezése: …………………………………………………………………

A rendezvény napi kezdésének időpontja: …………………………………………………

A tevékenység napi befejezésének időpontja: ……………………………………………

III. RÉSZ A rendezvény rövid leírása, ismertetése:

……………………………………………………………………………………………….

……………………………..…..……….……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

……..……….…………………………………………………………………………….….

IV. RÉSZ A rendezvényen használni kívánt zajforrás(ok) megnevezése:


Zajforrás elnevezése


A zajforrás működési helye

Zajforrás működési ideje

Nappal 600-2200

Éjjel 2200-600

V. RÉSZ A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása:

Közterület elnevezése

Házszám

Helyrajzi szám

VI. RÉSZ A kérelemhez csatolt iratok

£ cégbírósági végzés/cégkivonat és aláírási címpéldány

£ közterület-használat jogcímének igazolása

£ eljárási illeték megfizetésének igazolása

VII. RÉSZ Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá, hogy a zajkibocsátási határértéket a rendezvény teljes időtartama alatt betartom.

Nyírbátor, 20….. év ……………………….. hó.................. nap