Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra - a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.10.) rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására a következőket rendeli el

1. § A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 3.§ A Képviselő-testület - beleértve költségvetési szerveit- 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 860.308 ezer forintban bevételi főösszegét 860.308 ezer forintban állapítja meg.

2. § A Rendelet 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
6. § (1) Az önkormányzat működési, -fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Működési kiadások előirányzata összesen 576.081 ezer forint ebből: személyi jellegű kiadások 302.954 ezer forint szociális hozzájárulási adó 45.167 ezer forint dologi jellegű kiadások 227.960 ezer forint Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 292.339 ezer forint ebből: intézményi támogatás 277.549 ezer forint egyéb szervek támogatása 600 ezer forint Nonprofit Kft támogatása 0 ezer forint önkormányzat által folyósított ellátások 3.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásai 600 ezer forint működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 0 ezer forint normatíva visszafizetés 10.590 ezer forint Finanszírozási kiadás 211.031 ezer forint

3. § A Rendelet 7. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások összesen 58.406 ezer forint ebből: intézményi beruházások 0 ezer forint felújítási kiadások 31.812 ezer forint tárgyi eszköz vásárlás 26.594 ezer forint

4. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

5. § A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

A 7/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetés módosítás

CÍM SZÁM

AL CÍM SZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK

2021. évi bevételi költség-vetés

2021. évi módosí- tott bevételi költség- vetés

2021/ 2020 változás %-ban

I.

I.

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési bevételek

221 137

253 354

114,6

1.

» Intézményi bevételek

175 752

179 335

102,0

2.

» Közhatalmi bevételek

45 385

74 019

163,1

2.1.

» helyi adók

28 500

57 134

200,5

2.2.

» egyéb közhatalmi bevétel

16 885

16 885

100,0

II.

Támogatások

332 620

386 555

116,2

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

332 620

386 555

116,2

1.1.

» feladatfinanszírozási támogatás

275 753

290 530

105,4

1.2.

» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről

55 274

63 015

114,0

1.3.

» fejlesztési célú támogatás

1 593

33 010

2 072,2

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 804

3 804

100,0

1.

» Tárgyi eszköz értékesítés

0

0

0,0

2.

» Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó

2 804

2 804

100,0

3.

» ingatlan értékesítés

1 000

1 000

100,0

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

265 869

277 549

104,4

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

265 869

277 549

104,4

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

0,0

V.

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0,0

VI.

Pénzforgalom nélküli bevételek

13 915

16 595

119,3

1.

» előző évi működési pénzmaradvány

0

2 680

0,0

2.

» előző évi felhalmozási pénzmaradvány

13 915

13 915

100,0

VII.

Finanszírozási bevételek

200 000

200 000

100,0

1.

» működési célú hitelek

200 000

200 000

100,0

2.

» felhalmozási célú hitelek

0

0

0,0

Önkormányzat összesen:

1 037 345

1 137 857

109,7

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)

-265 869

-277 549

104,4

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL

771 476

860 308

111,5

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

771 476

860 308

111,5

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK

2021. évi kiadási költségvetés

2021. évi kiadási költségvetés

2021/2020 változás %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési kiadások

527 940

576 081

109,1

1.

Személyi juttatások

299 356

302 954

101,2

2.

Szociális hozzájárulási adó

44 756

45 167

100,9

3.

Dologi kiadások

183 828

227 960

124,0

II.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

279 869

292 339

104,5

1.

Intézményi támogatás

265 869

277 549

104,4

2.

Egyéb szervek támogatása

600

600

100,0

3.

Nonprofit Kft támogatása

0

0

0,0

4.

Normatíva visszafizetés

9 800

10 590

108,1

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 000

3 000

100,0

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA)

600

600

100,0

III.

Felhalmozási kiadások

29 536

58 406

197,7

1.

» intézményi beruházások

0

0

0

2.

» felújítási kiadások

15 906

31 812

200,0

3.

» tárgyi eszköz beszerzás

13 630

26 594

0,0

IV.

Tartalék

0

0

0,0

Céltartalék

0

0

0,0

Általános tartalék

0

0

0,0

V.

Finanszírozási kiadások

200 000

211 031

105,5

1.

Hitel törlesztés

200 000

200 000

100,0

2.

megelőlegezés visszafizetése

0

11 031

0,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1037345

1137857

109,7

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)

-265 869

-277 549

104,4

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS

771 476

860 308

111,5

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

771 476

860 308

111,5

2. melléklet

A 7/2021. ( IX.30.) önkormányzati rendelethez

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi módosított költségvetés

Címszám

Alcímszám

Előirányzat Csoportszám.

Kiemelt előir. szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat Csoportnév

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2021.év kiadási előirányzat

2021.év módosított kiadási előirányzat

2021. évi bevételi előirányzat

2021. évi módosított bevételi előirányzat

1.

ÖNKORMÁNYZAT

/1.

Önkormányzati jogalkotás 011130

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

8 483

9 175

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 315

1 419

3.

Dologi kiadások

12 430

12 430

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

22 228

23 024

0

0

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

8,00

8,00

/2.

Adóigazgatás 900020

1.

Működési költségvetés

45 385

74 019

1.

Felhalmozási költségvetés

2 804

2 804

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

48 189

76 823

/3.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

5 382

24 583

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 382

24 583

0

0

/4.

Város és községgazdálkodás 066020

1.

Működési költségvetés

1 200

1 200

1.

Személyi juttatások

21 822

21 822

2.

Szociális hozzájárulási adó

3 483

3 483

3.

Dologi kiadások

11 060

20 376

2.

Felhalmozási költségvetés

572

572

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

36 937

46 253

1 200

1 200

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

9,00

9,00

/5.

Településfejlesztési projektek 062020

1.

Működési költségvetés

2 680

1.

Dologi kiadások

1 442

2.

Felhalmozási költségvetés

30 293

1.

Beruházás

1 900

14 864

2.

Felújítás

14 313

30 219

3.

Felhalmozási maradvány

13 915

13 915

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

16 213

46 525

13 915

46 888

/6.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.

Működési költségvetés

5 700

5 700

1.

Személyi juttatások

4 544

4 544

2.

Szociális hozzájárulási adó

705

705

3.

Dologi kiadás

174

174

2.

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás ( tárgyi eszköz)

38

38

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 461

5 461

5 700

5 700

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/7.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

508

508

2.

Felhalmozási költségvetés

2 800

2 800

1.

felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

508

508

2 800

2 800

/8.

Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060

1.

Működési költségvetés

1.

likvid hitel

200 000

200 000

200 000

200 000

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

200 000

200 000

200 000

200 000

/9.

Tűz- és katasztrófa védelem 032020

1.

Működési költségvetés

190

190

1.

Személyi juttatások

8 894

8 894

2.

Szociális hozzájárulási adó

845

845

3.

Dologi kiadások

1 305

1 305

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

11 044

11 044

190

190

/9.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

6,00

6,00

/10.

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030

1.

Működési költségvetés

510

510

1.

Személyi juttatások

1 080

1 080

2.

Szociális hozzájárulási adó

42

42

3.

Dologi kiadások

534

534

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 656

1 656

510

510

/10.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/11.

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

35

35

1.

Személyi juttatások

1 005

1 005

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

156

156

3.

Dologi kiadások

127

127

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 288

1 288

35

35

/11.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/12.

Közművelődés 082091

1.

Működési költségvetés

3 583

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

3 937

8 519

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 937

8 519

0

3 583

/12.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/13.

Mintaprogram 041237

1.

Működési költségvetés

5 610

5 610

1.

Személyi juttatások

4 892

4 892

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

429

429

3.

Dologi kiadások

289

289

2.

Felhalmozási költségvetés

1 593

1 593

2.

Felújítás

1 593

1 593

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

7 203

7 203

7 203

7 203

/13.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

5,00

5,00

/14.

Ellátások 107060

1.

Működési költségvetés

300

300

1.

Önkormányzat által folyósított ellátások

3 600

3 600

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 600

3 600

300

300

/15.

Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

1 262

1 262

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 262

1 262

0

0

/16.

Civil szervezetek támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

1.

Támogatások

600

600

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

600

600

0

0

/17.

Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010

1.

Működési költségvetés

11 031

1.

Feladat finanszírozási támogatás

275 753

290 530

2.

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől

37 638

45 379

3.

Normatíva visszafizetés

9 800

10 590

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

9 800

21 621

313 391

335 909

/18.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása

265869

277549

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

265 869

277 549

0

0

/19.

Veszélyhelyzet 074040

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadás

445

445

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

445

445

0

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

593 433

681 141

593 433

681 141

Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

31,00

31,00

2.

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

/1.

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130

1.

Működési költségvetés

3 890

3 890

1.

Személyi juttatások

32 771

34 085

2.

Szociális hozzájárulási adó

5 012

5 216

3.

Dologi kiadások

4 730

5 317

2.

Felhalmozási költségvetés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

42 513

44 618

3 890

3 890

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

10,00

10,00

/2.

Adóigazgatás 011220

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 275

3 275

2.

Szociális hozzájárulási adó

478

478

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 753

3 753

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/3.

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 016020

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2.

Szociális hozzájárulási adó

3.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

/4.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

289

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m.

42 376

44 192

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

42 376

44 481

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN:

46 266

48 371

46 266

48 371

Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

3.

GONDOZÁSI KÖZPONT

/1.

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023

1.

Működési költségvetés

72 270

72 270

1.

Személyi juttatások

83 913

83 913

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

13 400

13 400

3.

Dologi kiadások

46 717

53 627

2.

Felhalmozási költségvetés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

144 030

150 940

72 270

72 270

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

31,00

31,00

/2.

Bölcsődei ellátás 104031

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

11 563

12 225

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 057

2 160

3.

Dologi kiadások

610

610

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

14 230

14 995

0

0

/2.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/3.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

/4.

Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 589

3 589

2.

Szociális hozzájárulási adó

556

556

3.

Dologi kiadások

64

64

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 209

4 209

0

0

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

2 988

2 988

1.

Személyi juttatások

3 589

4 519

2.

Szociális hozzájárulási adó

557

557

3.

Dologi kiadások

2 988

2 988

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

7 134

8 064

2 988

2 988

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/6.

Házi segítségnyújtás 107052

1.

Működési költségvetés

1 100

1 100

1.

Személyi juttatások

5 820

5 820

2.

Szociális hozzájárulási adó

902

902

3.

Dologi kiadások

0

0

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 722

6 722

1 100

1 100

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/7.

Támogató szolgáltatás 101222

1.

Működési költségvetés

550

550

1.

Személyi juttatások

12 740

12 740

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 941

1 941

3.

Dologi kiadások

976

2 476

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

15 657

17 157

550

550

/7.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/8.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

3 036

3 036

2.

Szociális hozzájárulási adó

471

471

3.

Dologi kiadások

972

972

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

4 479

4 479

0

0

/8.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/9.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 081030

1.

Működési költségvetés

241

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

119 553

129 417

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

119 553

129 658

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN:

196 461

206 566

196 461

206 566

Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

44,00

44,00

4.

KÖZSÉGI ÉTKEZDE

/1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

7 620

7 620

1.

Személyi juttatások

28 746

28 746

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 238

3 238

3.

Dologi kiadások

24 145

24 145

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

56 129

56 129

7 620

7 620

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

10,00

10,00

/2.

Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

1 449

1 449

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 449

1 449

0

0

/3.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

624

624

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

624

624

0

0

/4.

Munkahelyi étkeztetés 104036

1.

Működési költségvetés

85 845

85 845

1.

Személyi juttatások

7 546

7 546

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 156

1 156

3.

Dologi kiadások

54 565

54 805

2.

Felhalmozási költségvetés

1 270

1 270

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

64 537

64 777

85 845

85 845

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

4,00

/5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

240

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

29 274

29 274

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

29 274

29 514

KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN:

122 739

122 979

122 739

122 979

Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

14,00

14,00

5.

Önkormányzati Rendészet

/1.

Közterület rendjének védelme 032030

1.

Működési költségvetés

3 780

3 780

1.

Személyi juttatások

10 912

10 912

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 692

1 692

3.

Dologi kiadások

1 804

1 918

Felhalmozási költségvetés

1.

Beruházás-jármű, eszköz beszerzés

8 890

8 890

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

23 298

23 412

3 780

3 780

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

3,00

/2.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

114

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

19 518

19 518

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

19 518

19 632

ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN:

23 298

23 412

23 298

23 412

Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

4,00

3,00

6.

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda,

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

/1

Óvodai nevelés, ellátás 091110

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

37 728

37 308

2.

Szociális hozzájárulási adó

5 792

5 729

3.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

43 520

43 037

0

0

/1

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

11,00

11,00

/2.

Óvodai nevelés, ellátás 091140

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Dologi kiadások

5 864

5 864

2.

Felhalmozási költségvetés

960

960

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 824

6 824

0

0

/3.

Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092

1.

Működési költségvetés

Személyi juttatások

657

657

Szociális hozzájárulási adó

102

102

1.

Dologi kiadások

695

935

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 454

1 694

0

0

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/4.

Könyvtári szolgáltatások 082044

1.

Működési költségvetés

0

0

1.

Személyi juttatások

2 751

2 751

2.

Szociális hozzájárulási adó

427

427

3.

Dologi kiadások

172

172

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

3 350

3 350

0

0

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/5.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev., ellátásának szakm. fel. 091120

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

420

1.

Szociális hozzájárulási adó

63

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

483

0

0

/6.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

240

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

55 148

55 148

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

55 148

55 388

Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN:

55 148

55 388

55 148

55 388

Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

13,00

13,00

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

1037345

1137857

1037345

1137857

Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

117,00

116,00

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

-265 869

-277 549

-265 869

-277 549

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

771 476

860 308

771 476

860 308

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

265 869

277 549

265 869

277 549

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1037 345

1137 857

1037 345

1137857

Foglalkoztatott létszám:

117,00

116,00

Ebből:

» közalkalmazottak

59,00

58,00

» köztisztviselők

11,00

11,00

» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak

5,00

5,00

» társadalmi megbízatás

7,00

7,00

» megbízási szerződéssel

10,00

10,00

» munkaszerződéssel foglalkozt.

25,00

25,00