Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és a közterületek tisztán tartásáról szóló 19/2020. (VII.08) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 01- 2021. 11. 01

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és a közterületek tisztán tartásáról szóló 19/2020. (VII.08) önkormányzati rendelet módosításáról

A Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 31. §. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól és a közterületek tisztán tartásáról szóló 19/2020. (VII.08) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el,

  • a) aki közterületen, közforgalom számára megnyitott helyen gazdátlan, kóbor állatot etet, itat, tart,
  • b) aki kedvtelésből tartott állatot - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - olyan közterületre, közforgalom számára megnyitott helyre, ahol azt tábla tiltja, vagy vendéglátó egységbe, piac vagy temető területére, kulturális, oktatási, szociális, sport- vagy egészségügyi intézmény területére, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe bevisz, beenged,
  • c) aki bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon enged, tart.

2. § A R. a következő 8. alcímmel egészül ki:

„8. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályok

16/A. § Aki az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat megsérti, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

3. § A R. a következő 9. alcímmel egészül ki:

„9. Zajjal kapcsolatos szabályok

16/B. § Aki a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat megsérti, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

4. § A R. 4. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  • „g) más tulajdonában lévő hulladékgyűjtő edényzetbe szemetet elhelyezni.

5. § A R. 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  • „a) az ingatlan előtti járdát, járda hiányában az úttestig terjedő sávot, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét gondozni, tisztán tartani, hulladék- és gyom mentesíteni, a burkolt területeket síkosság mentesíteni, valamint a havat eltakarítani; kivéve az 1. mellékletben a térképen megjelölt szakaszokat, melyek karbantartása az önkormányzat feladata, ezen területeken lévő kiskertek viszont nem tartoznak a kivételek közé.

6. § Ez a rendelet 2021. november 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.