Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2023. 04. 30

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4.-6.§ tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, 3.§ tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25.§ (3) bekezdés b) pontjában, 26.§-ában, a 7-8.§ tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ (3) bekezdésében, 45.§-ában, a 13.§ (3) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48.§ (4) bekezdésében, a 10.-13.§ tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdése g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Apagy Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nyírtét Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdése a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1.A rendelet hatálya

1. § (1) Ezen rendelet hatálya az Ófehértó Község Önkormányzata közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti jogosultakra (a továbbiakban:Jogosultak), a család- és gyermekjóléti szolgáltatás esetében Apagy és Ófehértó község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező Jogosultakra, a házi- és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Apagy, Magy, Nyírtét községek közigazgatási területén lakcímmel rendelkező Jogosultakra terjed ki.

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül az Ófehértó Község Önkormányzata területén bejelentett lakóhellyel rendelkező és a bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen lakó gyermek védelmében is.

(3) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

2.Hatásköri szabályok

2. § Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket az Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján átruházott hatáskörében a rendkívüli települési támogatás esetében a polgármester, a települési támogatás esetében a Szociális és Egészségügyi bizottság gyakorolja.

3.A támogatások rendszere

3. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális támogatás nyújtható.

(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület az arra jogosult személynek

 • a) pénzbeli ellátásként,
  • aa) lakásfenntartási települési támogatást,
  • ab) rendkívüli települési támogatást,
 • b) természetbeni ellátásként,
  • ba) rendkívüli települési támogatást,
  • bb) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítést,

  (a továbbiakban együtt: szociális támogatások) állapít meg, külön jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

4. Eljárási szabályok

4. § (1) E rendeletet a Szoctv.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Vhr.), az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, a Gyvt.-vel, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel együtt kell alkalmazni.

(2) A szociális támogatások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem – ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg – egész évben folyamatosan benyújtható postai küldeményként, elektronikus küldeményként vagy személyesen az Ófehértói Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél (a továbbiakban: Eljáró hatóság).

5. § (1) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv.-ben, a Vhr.-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.

(2) A szociális támogatások megállapításakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a Szoctv. 10. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.

(4) A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:

 • a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással vagy munkabér jegyzékkel,
 • b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,
 • c) álláskeresési támogatás esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Kormányhivatala Baktalórántházai Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya (a továbbiakban: Foglalkoztatási Osztály) megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
 • d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal,
 • e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
 • f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal,
 • g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolással,
 • h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal,
 • i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatala Baktalórántházai Járási Hivatala Gyámügyi Osztályának határozatával,
 • j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,
 • k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,
 • l) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
 • m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).

6. § (1) Nincs szükség igazolásra, ha az adatok az Eljáró hatóság nyilvántartásában fellelhetőek.

(2) Az Eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Szükség esetén környezettanulmányt kell beszerezni.

(3) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja az Eljáró hatóság rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást az Eljáró hatóság megszünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

7. § E rendeletben foglalt fogalmak értelmezésére a Szoctv. 4. §-ában és a Gyvt. 5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

5. A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítése

8. § (1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A hatáskört gyakorló szerv a kötelezett kérelmére a határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a visszafizetendő összeg mértékét csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy az igénybevételtől egy év még nem telt el és a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál.

(3) A hatáskört gyakorló szerv döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés közlésétől számított 15 napon belül az Eljáró hatóságon benyújtott, postai vagy elektronikus úton eljuttatott – illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

II. FEJEZET Részletes rendelkezések

Az ellátások formái

9. § (1) Az önkormányzat által megállapított szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:

 • a) települési támogatás
 • b) rendkívüli települési támogatás

(2) Az (1) bekezdésben foglalt ellátások egészben, vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban kell rendelkezni.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátások megállapítása a Szociális és Egészségügyi bizottság hatásköre.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellátások megállapítása a polgármester hatásköre.

III. FEJEZET Pénzbeli és természetbeni ellátások

Települési támogatás

10. § (1) Átruházott hatáskörben a polgármester a lakásfenntartási támogatásban nem részesülő, szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásához kapcsolódó rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz-, gázfogyasztás , csatornahasználat,, lakbér, albérleti díj tüzelőanyag költség) viseléséhez e rendeletben meghatározott feltételekkel települési támogatás keretén belül lakhatási támogatást nyújt.

(2) Lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek az egy főre jutó havi jövedelme

 • a) több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
 • b) egy személyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,és a háztartás tagjai egyikének sincs Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.

(3) Lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(4) A lakhatási támogatás mértéke a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem alapján az alábbi feltételek szerint adható.

 • a) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egy személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, annak havi 10000 Ft, azaz tízezer forint lakhatási támogatás állapítható meg.
 • b) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem több személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egy személyes háztartás esetén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, annak havi 6000 Ft, azaz hatezer forint lakhatási támogatás állapítható meg.

(5) A lakhatási támogatást egy évre kell megállapítani. A lakhatási támogatás iránti kérelmet folyamatosan lehet benyújtani és évente meg kell újítani. A kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti formában kell benyújtani.

(6) A megállapítás kezdő időpontja a kérelem benyújtás hónapjának első napja.

(7) A lakhatási támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell

 • a) a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolását, a kérelemnyomtatványban szereplő vagyonnyilatkozatát,
 • b) a lakás tulajdonviszonyáról szóló igazolást, illetve albérleti szerződést,
 • c) a természetbeni szociális ellátás esetén a támogatott szolgáltatást szolgáltatói vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot tartalmazó iratot vagy másolatát.

(8) A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában illetve pénzbeli ellátásként havi rendszerességgel kell nyújtani.

Rendkívüli települési támogatás

11. § (1) Alkalmanként – legfeljebb 10.000.-Ft-ig terjedő összegű – rendkívüli települési támogatás állapítható meg azon szociálisan rászorult személy részére, aki előre nem tervezhető, nagyobb anyagi kihatással járó váratlan élethelyzetbe kerül és emiatt szociálisan rászorulttá válik,különösen

 • a) tartós táppénzes állomány esetén,
 • b) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére,
 • c) a családban történt haláleset, baleset esetén,
 • d) átmenetileg ellátatlanná válás esetén.

(2) A rendkívüli települési támogatás elbírálása szempontjából szociálisan rászorultnak tekinthető az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át.

(3) A rendkívüli települési támogatás alkalmanként - a kérelmező, vagy családja megélhetését veszélyeztető mértékű gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül gyógyszertámogatásként is nyújtható.

(4) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben /pld.: rendkívüli haláleset, elemi csapás, a családban bekövetkezett betegség/ a szociális rászorultság vizsgálata nélkül, az összes körülményhez igazodó mértékű rendkívüli települési támogatás nyújtható. A kérelmet a 2. melléklet szerinti formában kell benyújtani.

(5) A rendkívüli települési támogatás összegének meghatározásakor a döntéshozó a kérelmező által leírt váratlan élethelyzet és a kérelmezett összeg figyelembevételével, a kialakult élethelyzet súlyosságának arányában dönt.

Haláleset bekövetkezésekor nyújtott rendkívüli települési támogatás

12. § (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyeztetné feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet. 32. § (2) bekezdésében foglalt adatok feltüntetését követően az eltemettetőnek vissza kell adni.

(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt rendkívüli települési támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség mértékének

 • a) 20%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át;
 • b) 30%-a, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.

(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege: 120.000.-Ft.

(5) A (3) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás összegét utólag a bemutatott számlák alapján a kérelmezőnek kell készpénzben kifizetni.

(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani a polgármesteri hivatalba. A kérelmet a 2. melléklet szerinti formában kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást, a halotti anyakönyvi kivonat valamint a temetkezési számlák másolatát.

Köztemetés

13. § (1) Ha a haláleset az önkormányzat területén történik, a polgármester az Szt. 48.§-a és a Vhr. 34.§-a alapján önkormányzati hatáskörben gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

 • a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 • b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) A köztemetés elrendelése iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(3) A települési önkormányzat polgármestere átruházott hatáskörében különös méltányosságból az Szt. 48.§ (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól

 • a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 200 %-át, egyedül élő esetén a 250 %-át,
 • b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 100 %-át, egyedül élő esetén a 150 %-át.

IV. FEJEZET Szociális alapszolgáltatások

Étkeztetés

14. § (1) Étkeztetés szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személyt

 • a) aki hajléktalan,
 • b) aki 65. életévét betöltötte,
 • c) aki egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége
 • d) aki szenvedélybetegsége miatt rászorul.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában rászorult az aki,

 • a) 67 %-os vagy annál magasabb rokkantsági fokozatba esik,
 • b) az alábbi betegségekben szenved:
  • ba) daganatos megbetegedések (C00-C97, D00-D09)
  • bb) pszichiátriai megbetegedések
  • bc) F20-F29,F31.4, F31.5, F32.2, F32.3, F33.2, F33.3,F70-F74
  • bd) Parkinson-kór G20
  • be) Alzheimer-kór G30
  • bf) Sclerosis multiplex G35
  • bg) Féloldali bénulás G81
  • bh) Kétoldali bénulás G82
  • bi) A szem megbetegedései (zöldhályog) H40-H42
  • bj) Vakság és csökkentlátás H54
  • bk) Keringési megbetegedések (szívelégtelenség) 150-150.9
  • bl) Mozgásszervi megbetegedések:arthrosis M15-M19 (polyarthrosis, coxarthrosis, gonarthrosis) haemophiliás arthropathia M36.2

(3) A (1) bekezdés d) pontja alkalmazásában rászorultnak tekinthető az aki szenvedély- betegsége miatt rendszeres gyógykezelésben részesül.

(4) A fentieken túlmenően határozott időre szociális étkezésben részesülhet az, aki kórházi kezelésből adódó rossz egészségi állapota miatt önmagát ellátni nem képes.

(5) A (2) bekezdéstől (4) bekezdésben foglalt feltételek fennállását az alábbi iratokkal lehet igazolni:

(6) Az étkeztetés - amely legalább napi egyszeri meleg élelmezést jelent Ófehértói Gondozási Központ biztosítja

 • a) az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
 • b) elviteli lehetőséggel,
 • c) indokolt esetben házhoz szállítással.

(7) A fizetendő térítési díj mértéke:

 • a) amennyiben kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, a mindenkori nyersanyagnorma összege,
 • b) amennyiben kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, a mindenkori nyersanyagnorma 10 %-al megemelt összege.

(8) Az étkeztetés iránti kérelmet, a (2) bekezdésben meghatározott igazolást, a jövedelemigazolást a Gondozási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt az étkeztetési ellátás igénybevételéről, a térítési díj mértékéről, valamint az ellátás megszüntetéséről.

Házi- és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

15. § A házi segítségnyújtást a képviselő-testület az Ófehértói Gondozási Társulás által fenntartott Ófehértói Gondozási Központ útján biztosítja, az Sztv. alapján.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

16. § (1) Az önkormányzat az Ófehértói Gondozási Társulás által fenntartott Ófehértói Gondozási Központ útján család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosít.

(2) A család- és gyermekjóléti szolgálat igénybevétele térítésmentes.

Szociálpolitikai kerekasztal

17. § (1) A szociális szolgáltatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások fejlesztése, az ellátások színvonalának, hatékonyságának javítása, a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban foglalt feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében helyi szociálpolitikai kerekasztal működik.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai a szociális törvény 58/B §. (2) bekezdésében meghatározottakon kívül a Leveleki Szociális Intézmény családsegítője.

V. FEJEZET Egyéb rendelkezések

Hatásköri rendelkezések

18. § A jelen rendeletben foglalt feladatok ellátása átruházott hatáskörben

 • a) a települési támogatás esetében a Szociális és Egészségügyi bizottság,
 • b) a rendkívüli települési támogatás esetében a polgármester feladata, kivéve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat.

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követően, 2021. október 1. napján lép hatályba. A kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) 2021. október 1. napján hatályát veszti a a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

kép: /download/1440/resources/EJR_9092189-image1.png

Ófehértói Polgármesteri Hivatal

Ófehértó, Alkotmány u.54.

Telefon/fax: 42/385-644, 42/385-215

E-mail: hivatal@ofeherto.hu

KÉRELEM

Települési támogatás megállapítására

I. RÉSZ Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:............................................................................................................

Születési neve: ............................................................................................

Anyja neve: .................................. ..............................................................

Születés helye, ideje: .................. ................................................................

Lakóhely: ……. irányítószám .................................................... település ..............................................utca/út/tér.............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Tartózkodási hely: ……. .irányítószám ...................................... település .............................................utca/út/tér.............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Családi állapota(a megfelelő aláhúzandó): Házas Élettárs Hajadon Nőtlen Elvált Különélő Özvegy

Állampolgársága: __________________

Kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén) (a megfelelő aláhúzandó):

- szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

- EU kék kártyával rendelkező vagy

- bevándorolt/letelepedett, vagy

- menekült/oltalmazott/hontalan.

Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): ……………………………………………………………….....

2. Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő

3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név

Születési helye, ideje

(év, hónap, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási azonosító jel

18. életévét betöltött gyermek esetén azon oktatási intézmény megnevezése, ahol tanul

Hozzátartozói minőség

4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő

- aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő

- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő

II. RÉSZ Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban:

(Jövedelmek esetében a tájékoztatóban leírt dokumentumokat kérjük csatolni!)

A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6

Egyéb jövedelem

7

Összes jövedelem

III. RÉSZ Lakásviszonyok

A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2

A lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………………………………………..

IV. RÉSZ Nyilatkozatok

2. A támogatást az alábbi lakásfenntartási kiadáshoz kérem:

……………………………………………………………………………..

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3.Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

4.Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ………………………………

...........................................................................

kérelmező aláírása

A háztartás nagykorú tagjainak aláírása:

.......................................................................... ..........................................................................

.......................................................................... ..........................................................................

.......................................................................... ..........................................................................

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

Vagyonnyilatkozat

4. A kérelmező személyes adatai

Neve: ……………………………………………………………………………………………………

Születési neve: …………………………………………………………………………………………

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………

Születési hely, év, hó, nap: ……………………………………………………………………………

Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………..

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:…………………………………………………………………

5. A háztartás tagjainak vagyona:

6. Ingatlanok

7. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község

................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés

ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

8. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................

város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad:

...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

9. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése

(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe:

...................................... város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2,

tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

10. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:

........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2,

tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

11. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

a)személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft

b)tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus .....................

rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................

Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak

a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: Ófehértó, 201….. év .............................. hó ............ nap

........................................

aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

__________

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.

NYILATKOZAT

Alulírott, (név) …………………………………………………………………………………………

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………………………..

Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………….

Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………………

alatti lakos nyilatkozom, hogy a kérelmem alapján megállapított települési támogatást az alábbi számlaszámra kérem utalni:

Pénzintézet neve:………………………………………………………………………………………

Számlaszám:……………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, hozzájárulok azoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához és kezeléséhez.

Ófehértó, 201………………….. év, …………………….. hó, …………………… nap

……………………………………

kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

1) A közös háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolása

(pl: munkabér, táppénz, GYED, GYES, GYET).

2) Egyéni vállalkozók és őstermelők esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap jövedelmének igazolása (NAV igazolás, könyvelő jövedelemigazolása)

3) Nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat fénymásolata

4) Rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesülőknél a kérelem benyújtását megelőző havi postai csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata.

5) Munkanélküli ellátásban részesülők esetében a munkanélküli ellátás összegéről szóló utolsó havi csekkszelvény, bankszámlakivonat vagy az ellátás összegszerű megállapításáról szóló határozat másolata

6) Munkanélküli ellátásban nem részesülők esetében nyilatkozat alkalmi munkából származó jövedelemről és az álláskeresési kiskönyv másolata, egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmének igazolása

7) Ha a háztartásban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, esetleges igazolás az árvaellátásról.

8) Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.

9) 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.

10) Igazolás vagy nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata, nyilatkozat két tanú aláírásával, vagy bírósági végzés).

11) Saját tulajdonú lakás esetében Adás-vételi szerződés, tulajdoni lap másolata vagy közös képviselő által kiállított igazolás a lakás nagyságáról.

12) Önkormányzati lakásbérlők esetében a lakásbérleti szerződés másolata

13) Albérlőknél az albérleti szerződés fénymásolata, mely tartalmazza a bérleti díjat, a bérlet időtartamát, az albérlet szobaszámát, valamint m2-ben meghatározott nagyságát, két tanúval vagy közjegyzővel hitelesítve.

14) Annak a közüzemi számlának csatolása, amelyhez a támogatás utalását kéri.

15) Külföldi esetén:

a)a tartózkodási engedély másolatát;

b)a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, így különösen

ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló

vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról,

bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról,

c)rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra.

10

2. melléklet

kép: /download/1440/resources/EJR_9092192-image1.png Iktatóbélyegző helye:

Ófehértói Polgármesteri Hivatal

Ófehértó, Alkotmány u.54.

Telefon/fax: 42/385-644, 42/385-215 Érkezett: ……………………..

E-mail: hivatal@ofeherto.hu

kép: /download/1440/resources/EJR_9092194-image2.gif

K É R E L E M

Rendkívüli települési támogatáshoz

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni, illetve a megfelelő választ aláhúzni!

A rendkívüli települési támogatás megállapítását (megfelelő betűjel bekarikázandó, egyidejűleg csak egy forma jelölhető meg.)

a)átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel a család kiadásainak mérséklésére

b)eseti gyógyszerkiadás mérséklésére

c)a család létfenntartási vagy rendkívüli élethelyzetbe kerülése okán

d)elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra

kérem.

1. Az igénylő adatai:

1.) Kérelmező neve:_______________________születési neve:_______________________

Születési helye:_______________ideje:_________év________________hó___________nap

Anyja leánykori neve:________________________________________________________

TAJ-száma: ___-___-___

2.) Lakóhely:_________________________helység __________________utca_______szám

_______emelet_____ajtó

Tartózkodási hely:____________________ helység __________________utca_______szám

_______emelet_____ajtó

Értesítési és utalási cím: _______________ helység _________________utca _______szám

______emelet _____ajtó

Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)

3.) Állampolgársága: magyar

Bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert

Státuszt elismerő határozat száma: ______________/20______

4.) Családi állapota: (a megfelelő rész aláhúzandó)

- egyedülálló (hajadon, nőtlen)

- házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

- házastársától külön élő

- elvált

- özvegy

5.) A kérelem benyújtásának időpontjában a rendkívüli települési támogatást kérővel közös háztartásban élők személyi adatai:

Név

Születési hely

Születési idő

Anyja neve

TAJ szám

Rokoni kapcsolat

Megjegyzés

1

2

3

4

5

6

(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége)

Közeli hozzátartozó:

a)a házastárs, az élettárs,

b)húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek)

c)korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),

d)a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; valamint a b) vagy c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér;

I. RÉSZ A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka:

II. RÉSZ Jövedelmi adatok*

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6

Egyéb jövedelem

7

Összes jövedelem

8

Összes jövedelmet csökkentő kiadás:

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki) _______________Ft/hó.

(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6. pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)”

2. Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

_____________________________ __________________________

kérelmező kérelmező házastársa/bejegyzett élettársa

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

Ófehértó, 2015.év…………..………….hó…….nap

_____________________________ __________________________

kérelmező kérelmező házastársa/bejegyzett élettársa

aláírása aláírása

Kijelentem, hogy a rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

Ófehértó, 2015.év…………..………….hó…….nap

__________________________

kérelmező aláírás

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

III. RÉSZ Személyi adatok

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

IV. RÉSZ Jövedelmi adatok: A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékot, igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni szükséges. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni.

Jövedelem: Az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó –megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és azon bevételt, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt a havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításakor a bevételt és az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.

Jövedelem típusai:

3. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a NAV, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerződéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységből, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közreműködést igénylő –tevékenységből származó jövedelem.

4. Társas és egyéni vállalkozásból,őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységből származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerződés szerint teljesített mellékszolgáltatást.

5. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj

6. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, a balett művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék

7. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az időskorúak járadéka, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.

8. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az előző sorokban nem került feltüntetésre.

A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelmekről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges.

V. RÉSZ Mellékletek:

A kérelem ügyintézőnél történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa és lakcímkártyája és a vele egy háztartásban lakó személyek lakcímkártyája és TAJ kártyájának bemutatása szükséges.

Csatolandó mellékletek:

A jövedelem igazolására:

1) A közös háztartásban élők kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolása

(pl: munkabér, táppénz, GYED, GYES, GYET).

2) Egyéni vállalkozók és őstermelők esetében a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap jövedelmének igazolása (NAV igazolás, könyvelő jövedelemigazolása)

3) Nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév januárjában kiküldött értesítése, melyben szerepel a január elsejétől megállapított ellátás összege és jogcíme,valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat fénymásolata

4) Rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesülőknél a kérelem benyújtását megelőző havi postai csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata.

5) Munkanélküli ellátásban részesülők esetében a munkanélküli ellátás összegéről szólóutolsó havi csekkszelvény, bankszámlakivonat vagy az ellátás összegszerű megállapításáról szóló határozat másolata

6) Munkanélküli ellátásban nem részesülők esetében nyilatkozat alkalmi munkából származó jövedelemről és az álláskeresési kiskönyv másolata, egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmének igazolása

7) Ha a háztartásban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, esetleges igazolás az árvaellátásról.

8) Egyetemi, főiskolai hallgatónál az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása.

9) 16 éven felüli gyermek(ek) esetében az oktatási intézmény igazolása a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról.

10) Igazolás vagy nyilatkozat a gyermektartásdíj összegéről (postai szelvény fénymásolata, nyilatkozat két tanú aláírásával, vagy bírósági végzés).

11) Saját tulajdonú lakás esetében Adás-vételi szerződés, tulajdoni lap másolata vagy közös képviselő által kiállított igazolás a lakás nagyságáról.

12) Önkormányzati lakásbérlők esetében a lakásbérleti szerződés másolata

13) Albérlőknél az albérleti szerződés fénymásolata, mely tartalmazza a bérleti díjat, a bérlet időtartamát, az albérlet szobaszámát, valamint m2-ben meghatározott nagyságát, két tanúval vagy közjegyzővel hitelesítve.

14) Annak a közüzemi számlának csatolása, amelyhez a támogatás utalását kéri

15) Külföldi esetén:

a)a tartózkodási engedély másolatát;

b)a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, így különösen

ba) igazolást a munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, illetve önálló vállalkozói tevékenység alapján fennálló biztosítási jogviszonyról,

bb) igazolást a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról,

rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra

16)Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot,

- minden olyan okiratot (pl: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.

6

3. melléklet

kép: /download/1440/resources/EJR_9092195-image1.png

Ófehértói Polgármesteri Hivatal

Ófehértó, Alkotmány u.54. Telefon/fax: 42/385-644, 42/385-215 E-mail: hivatal@ofeherto.hu

KÉRELEM

KÖZTEMETÉS ELRENDELÉSÉHEZ

(NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!)

A kérelmező neve:

Születési neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Anyja neve:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Levelezési címe:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Telefonszáma:

Ha a kérelmező gondnokság alatt áll, a gondnok neve, elérhetősége:

Az elhunyt neve:

Születési neve:.......................…………………………………………….……………………

Születési helye…………………………………, ideje:….....év………………..hó……….nap

Anyja neve:………………………………………….…………………………………………..

TAJ száma:: ..................................Családi állapota:………………… Foglalkozása:…………...

Utolsó bejelentett lakóhelye:……………................…………………………………………….

Tartózkodási helye:………………………………………………….Állampolgársága:………..

Halotti anyakönyvi kivonat száma:……………………………………Vallása:……………….

Rokoni kapcsolat:

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek száma: fő

A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók felsorolása:

Név
(születési név)

Anyja neve

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

1

2

3

4

5

6

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi nettó jövedelme, forintban:


A.

B.

C.

1.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem

ebből közfoglalkoztatás:

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások, megváltozott munkaképességűek ellátása

6.

Járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

7.

Tartási-, életjáradéki- vagy öröklési szerződésből származó jövedelem

8.

Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések)

9.

Összes jövedelem

A KÖZTEMETÉS IRÁNTI KÉRELEM EGYEDI INDOKLÁSA

Ófehértó,

kérelmező (törvényes képviselő) aláírása

Nyilatkozatok

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

 • a) életvitelszerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen* élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
 • b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

2. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

A kérelemhez csatolni kell:

- A kérelmező és családtagjai nettó jövedelmének igazolását a kérelem benyújtását megelőző hónapról.

- Halotti anyakönyvi kivonatot.

- Halottvizsgálati bizonyítványt.

Ófehértó,

kérelmező (törvényes képviselő) aláírása