Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2022. 10. 27

Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019. (X. 24.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Bükkszentmárton Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat).

(2) Az Önkormányzat székhelye: 3346 Bükkszentmárton, II. Rákóczi Ferenc út 78.

(3) Az Önkormányzat képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület).

(4) Az Önkormányzat hivatalos honlapja: www.bukkszentmarton.hu

2. § (1) Az Önkormányzat jelképei: a címer és a zászló.

(2) A címer: csücsköstalpú pajzs, felső szélén három kicsúcsosodással. A pajzsmező aranysárga mázán vörös-bíbor színű, oldalán behasított köpeny, előtte a pajzsderékon kesztyűs kéz által tartott kard. A pajzstalpat elfoglaló zöld hármashalom középső dombján a település középkori eredetű templomának rajza jelenik meg.

(3) A zászló kék-fehér-kék színű. A szélesebb fehér mezőben a címer.

(4) A (2) és (3) bekezdésekben meghatározott címer és zászló használatának rendjéről Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének külön önkormányzati rendelete rendelkezik.

2. Az önkormányzat feladat és hatásköre

3. § (1) Az Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önként vállalt feladatok tárgyában az éves költségvetésben, a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben – a fedezet biztosításával egyidejűleg – foglal állást a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület hatásköreire vonatkozó előterjesztést az illetékes képviselő-testületi bizottságok előzetesen véleményezik.

4. § A Képviselő-testület tagjainak száma - a polgármesterrel együtt - 5 fő. A Képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. függelék tartalmazza.

3. A Képviselő-testület munkaterve

5. § (1) A Képviselő-testület éves munkaterv szerint működik.

(2) A munkatervre vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából.

(3) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni:

 • a) a Képviselő-testület tagjaitól,
 • b) a Képviselő-testület bizottságaitól,
 • c) a Bélapátfalva Város Önkormányzatával közösen fenntartott intézmények vezetőitől.

(4) Az éves munkaterv tartalmazza:

 • a) a tervezett ülések napirendjét és időpontját,
 • b) a napirendi pontok előkészítésében résztvevő személyek vagy szervek nevét,
 • c) a napirendi pont előterjesztőjét
 • d) a napirendi pont előkészítési határidejét,
 • e) a napirendi pontot véleményező bizottság megjelölését.

4. A Képviselő-testület ülései

6. § (1) A Képviselő-testülete alakuló, rendes és rendkívüli ülést, valamint közmeghallgatást tart.

(2) A Képviselő-testület az éves munkaterve szerint ülésezik. Indokolt esetben a munkatervtől eltérő időpontban is összehívható a képviselő-testület. Az indokoltság kérdésében az ülés összehívója dönt.

(3) A Képviselő-testület rendes üléseinek helye: 3346 Bükkszentmárton, II. Rákóczi Ferenc út 78. (tanácskozó terem).

5. Közmeghallgatás

7. § (1) A közmeghallgatás időpontjáról és helyéről a lakosságot a fórum előtt legalább egy héttel a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára kihelyezett hirdetmény útján, a kábeltelevízión és szórólapon kell értesíteni.

(2) A közmeghallgatást megelőző 3. nap 16.00 óráig lehetőségük van a lakosoknak, hogy a közmeghallgatásra vonatkozóan helyi közügyekben írásban kérdést, javaslatot tegyenek, amelyet a jegyzőhöz kell eljuttatni. Az írásban feltett kérdésre a közmeghallgatáson válaszolni kell, ha a kérdező a közmeghallgatáson jelen van. Amennyiben a kérdező nincs jelen a közmeghallgatáson, vagy a kérdés összetettsége, illetve a kivizsgálásra fordítandó idő miatt ez szükséges, úgy részére a közmeghallgatást követő 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni.

(3) A közmeghallgatáson részt venni szándékozóknak lehetőségük van arra, hogy a közmeghallgatást megelőző nap 16.00 óráig a jegyzőnek írásban bejelentsék a közmeghallgatáson történő felszólalási szándékukat. A közmeghallgatáson a polgármester először a felszólalási szándékukat előre bejelentőknek adja meg a szót a szándék bejelentésének a jegyzőhöz történt megérkezésének időrendjében, ezt követően a közmeghallgatáson történő jelentkezés sorrendjében.

(4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre a képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok vonatkoznak.

6. Lakossági fórum

8. § (1) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben, ill. a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonás céljából – a lakosság és az egyesületek közvetlen tájékoztatása céljából – lakossági fórumot hívhat össze.

(2) A fórum helyéről, idejéről, az esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről a lakosságot a közmeghallgatásra vonatkozó szabályok szerint kell értesíteni.

(3) A lakossági fórumot a polgármester vezeti. Erre meg kell hívni a képviselőket, a jegyzőt, az önkormányzat vezető állású dolgozóit.

(4) A lakossági fórumról jegyzőkönyv készül, amelyre a képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok vonatkoznak.

7. A Képviselő-testület ülésének összehívása

9. § (1) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze.

(2) A meghívottak részére a meghívót és az írásbeli előterjesztéseket az ülés előtt legalább 5 nappal kell megküldeni. Indokolt esetben a Képviselő-testület rövid úton is összehívható. A meghívó tartalmazza a Képviselő-testület ülésének helyét, idejét, a javasolt napirendi pontokat, az előterjesztő nevét és beosztását.

(3) A Képviselő-testület ülésének helyéről, idejéről és napirendi pontjairól a lakosság Bükkszentmárton Községi Önkormányzat hirdetőtábláján keresztül értesül.

(4) A Képviselő-testület ülésére a települési képviselőkön kívül tanácskozási joggal meg kell hívni:

 • a) a jegyzőt/aljegyzőt,
 • b) a napirendi pont előadóját,
 • c) Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalnak a napirend tárgya szerint illetékes ügyintézőjét,
 • d) a napirendi pont tárgya szerint illetékes intézmény, szervezet képviselőjét,
 • e) a nemzetiségi önkormányzat elnökét.

(5) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meghívhatók a tevékenységi körükhöz kapcsolódóan:

 • a) az országgyűlési egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselő,
 • b) a helyi önszerveződő közösségek képviselői.

8. Előterjesztések

10. § (1) A Képviselő-testület döntéseit írásbeli és szóbeli előterjesztés alapján hozza meg.

(2) Előterjesztésre jogosult:

 • a) polgármester,
 • b) az alpolgármester,
 • c) a Képviselő-testület bizottsága,
 • d) a Képviselő-testület tagjai,
 • e) a jegyző,
 • f) az intézményvezetők.

(3) Az előterjesztést megfelelő előkészítés után, - amennyiben a munkatervben meghatározott előkészítési határidőig benyújtásra kerül - a benyújtást követő képviselő-testületi ülésen napirendre kell tűzni.

(4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a tárgy pontos meghatározását, a témakör szerepelt-e már korábban napirenden, és ha igen, milyen döntés szültetett, mi indokolja az ismételt tárgyalását, a javasolt döntés indokainak bemutatását, az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot, ennek alternatíváit és a végrehajtásért felelős szerv vagy személy megnevezését, valamint a végrehajtás határidejét, a határozati javaslat elfogadásához minősített, vagy egyszerű többségű döntés szükséges.

(5) Az előterjesztés fontosságára való tekintettel a napirend két fordulóban is tárgyalható.

(6) Személyi kérdésekben – amennyiben az érintett zárt tárgyalást kérelmez - a napirend előterjesztését csak a Képviselő-testület tagjainak lehet megküldeni.

9. A tanácskozás rendje

11. § (1) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-testület ülését az Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti. A Képviselő-testület ülésének vezetésében a tanácskozási joggal meghívott jegyző, távollétében az aljegyző nyújt segítséget.

(2) A Képviselő-testület ülésének megnyitását követően az ülést vezető megállapítja és folyamatosan figyelemmel kíséri a határozatképességet.

(3) A Képviselő-testület határozatképességéhez 3 képviselő-testületi tag jelenléte szükséges.

(4) Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületet a polgármester 8 napon belül köteles az eredeti napirendi javaslattal, illetőleg a határozatképesség hiányában meg nem tárgyalt napirendi pontokkal újból összehívni.

(5) A képviselő-testületi ülés rendjének fenntartásáról az ülés vezetője gondoskodik. Ennek keretében figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illő magatartást tanúsít.

(6) Az ülés menete:

 • a) napirend előtti felszólalás,
 • b) tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
 • c) a napirend elfogadása,
 • d) ügyrendi felszólalás,
 • e) a napirendi pontok megtárgyalása, döntéshozatal,
 • f) interpellációk, kérdések, bejelentések,
 • g) a választópolgárok közérdekű és egyéni felvetései.

12. § (1) Napirend előtt a Képviselő-testület tagjait legfeljebb két perc időtartamú felszólalási jog illeti meg. A felszólalási szándékot az ülés megnyitásáig lehet bejelenteni az ülést vezető részére.

(2) A napirend előtti felszólalás tartalmáról vita nem nyitható. A napirend előtti felszólalás határozati javaslatot nem tartalmaz, arról a képviselő-testület határozatot nem hoz.

13. § (1) Napirendenként először a napirendi pont előterjesztője vagy előadója az írásbeli előterjesztést kiegészítheti, illetve ismerteti a szóbeli előterjesztést.

(2) Az előadókhoz, előterjesztőkhöz a Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívott személyek kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni.

(3) A válaszadást követően az ülést vezető megnyitja a napirend felett a vitát. A vita során a Képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal meghívott személyek véleményüket vagy javaslataikat magában foglaló hozzászólásra jogosultak.

(4) Az ülésen tanácskozási joggal nem rendelkező választópolgárok napirendhez kapcsolódó hozzászólásáról a polgármester dönt.

(5) A hozzászólások időbeni korlátozására bármely képviselő javaslatot tehet, illetve javasolhatja a vita lezárását. Erről a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel határoz.

(6) Ügyrendinek minősül az a hozzászólás, kérdés, melyben a képviselő a képviselő-testület munkájával – ülésének lefolytatásával – kapcsolatos eljárási ügyben tesz észrevételt.

(7) Ha a napirendhez több felszólaló nincs, az ülés vezetője lehetőséget ad az előadónak, előterjesztőnek – legfeljebb három perc időtartamra – az elhangzottak véleményezésére, majd ezt követően a vitát lezárja.

(8) Az ülés vezetője a vita lezárását követően összefoglalja az elhangzottakat és ismerteti azokat a módosításokat, amelyekről külön kell szavazni.

(9) A határozati javaslatot az előterjesztő, a települési képviselő a vita bezárásáig megváltoztathatja és a szavazás kezdetéig bármikor vissza is vonhatja. A módosító vagy kiegészítő javaslatot szövegszerűen kell megfogalmazni.

(10) A szavazás előtt a jegyzőnek szót kell adni, amennyiben törvényességi észrevételt kíván tenni.

(11) A szavazásra bocsátás során a polgármester szövegszerűen ismerteti a szavazás tárgyát képező javaslatot. A javaslatot szövegszerűen nem kell ismertetni – elegendő csupán arra utalni – ha az mindenben megegyezik az eredetileg írásban előterjesztett javaslattal.

(12) A képviselő-testület bármikor javasolhatja a téma napirendről való levételét.

(13) Képviselő javaslatára a Képviselő-testület a napirendi pontot a rendes ülésre elnapolhatja, melyről vita nélkül határoz.

14. § (1) A javaslat elfogadásához – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges (a továbbiakban: egyszerű többség).

(2) Minősített többség – 3 képviselő-testületi tag igen szavazata – szükséges

 • a) kitüntetések és elismerő címek, díszpolgári cím adományozásához,
 • b) titkos szavazás elrendeléséhez a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésében meghatározott ügyekben,
 • c) minősített többséget igénylő ügyekben előterjesztett módosító javaslatok elfogadásakor.

(3) A szükséges szavazat hiánya esetén a javaslat legfeljebb egyszer ismételten napirendre tűzhető, a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel hozott döntésével.

(4) A Képviselő-testület alakszerű határozat nélkül, a szavazati arány rögzítésével dönt a napirendekre tett javaslatok elfogadásáról.

(5) A Képviselő-testület rendeleteiről és határozatairól a jegyző nyilvántartást vezet.

10. Személyes érintettség

15. § A képviselő a személyes érintettségét a napirendi pont tárgyalása előtt köteles bejelenteni. A bejelentési kötelezettség első ízben történő elmulasztása esetén figyelmeztetés alkalmazására kerül sor, további esetben a mulasztónak a bejelentési kötelezettség elmulasztásáról való tudomásszerzéskor érvényes havi illetménye, tiszteletdíja – a mulasztások számától függetlenül – 1 havi időtartamra 10%-kal csökken. A személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a jogkövetkezmény a mulasztás tudomásra jutásától számított 30 napon belül, de legkésőbb a tény bekövetkezésétől számított 6 hónapon belül állapítható meg.

11. Rendelet

16. § (1) Az önkormányzati rendelet alkotását az előterjesztésre jogosultak kezdeményezhetik a polgármesternél, aki a rendelet-tervezetet kettő hónapon belül köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) A rendelet-tervezet szakszerű előkészítéséért a jegyző felelős.

(3) A Képviselő-testület munkatervében határozza meg azokat a rendeleteket, amelyek tervezetét a képviselő-testületi ülés előtt legalább harminc napra nyilvánosságra kell hozni, vagy amelyekben kétfordulós tárgyalást kell tartani. A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények megismerése érdekében az Önkormányzat lakossági fórumot szervezhet.

(4) A rendelet-tervezetről folytatott vita lezárása után először a módosító javaslatokról kell dönteni, majd az egész – módosításokkal egybefoglalt – tervezetről.

(5) Az önkormányzati rendeletet – hiteles végleges szövegével – az elfogadást követően a jegyző köteles megszerkeszteni és egységes szerkezetbe foglalni.

(6) Az önkormányzati rendeleteket a helyi hirdetőtáblán kifüggesztve kell kihirdetni. A kifüggesztés időtartama harminc nap.

12. A szavazás módja

17. § (1) A Képviselő-testület ülésén a szavazás kézfelemeléssel történik.

(2) Név szerinti szavazást kell tartani a Képviselő-testület jelenlévő tagjai egynegyedének kérésére. Név szerinti szavazás esetén a jegyző abc-sorrendben olvassa fel a Képviselő-testület tagjainak nevét, akik „igen”, „nem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozatokkal szavaznak. A név szerinti szavazás tényét és eredményét a Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A névsort a személyek szavazatának feltüntetésével a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(3) A titkos szavazás szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik. A titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos teendőket a Képviselő-testület ügyrendi ügyekben feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága látja el. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, a Képviselő-testület a feladat ellátására a polgármester javaslatára - nyílt szavazással -3 fős szavazatszámláló bizottságot választ.

13. Interpelláció, lakossági felvetés

18. § (1) A Képviselő-testület tagjai szóban vagy írásban az önkormányzat és szervezetei feladat- és hatáskörébe tartozó, intézkedést igénylő kérdésben interpellációt terjeszthetnek elő.

(2) Az interpellációra az érdemi választ a Képviselő-testület ülésén – előkészítést igénylő esetekben az ülést követő 30 napon belül írásban – kell megadni. Az adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik és ha a képviselő a választ nem fogadja el, a válasz elfogadásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.

(3) Természetes személy, állami, társadalmi vagy önkormányzati szerv képviselője – felkérésre vagy önként – tájékoztatást adhat a Képviselő-testületnek.

(4) A tájékoztatóról a Képviselő-testület nem hoz határozatot, kivéve ha azt a jelenlévő képviselők egyharmada indítványozza.

19. § (1) A Képviselő-testület ülésén jelenlévő lakosok az utolsó napirendi pont lezárását követő harminc percben, közérdekű és egyéni felvetéseket intézhetnek a Képviselő-testülethez és annak bizottságához.

(2) Egy hozzászóló két ügyre térhet ki, legfeljebb öt perc időtartamban. A válaszadás módjáról az ülés vezetője dönt.

(3) Amennyiben a válaszadás írásban történik, a felvetést 15 napon belül kell megválaszolni.

14. Jegyzőkönyv

20. § (1) A nyilvános ülés jegyzőkönyvét a község hivatalos honlapján közzé kell tenni.

(2) A jegyzőkönyv mellékletei:

 • a) a meghívó,
 • b) az írásos előterjesztések,
 • c) a rendelet-tervezetek, valamint határozati javaslatok,
 • d) az elfogadott rendeletek, határozatok mellékletei,
 • e) a jelenléti ív,
 • f) a Képviselő-testület tagjának kérésére az írásban benyújtott hozzászólás,
 • g) önkormányzati ingatlan elidegenítésekor az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja,
 • h) személyi kérdésekben az érintett kérelme a zárt ülés tartására,
 • i) a Képviselő-testület döntéséhez kapcsolódó egyéb dokumentumok.

(3) A jegyzőkönyv eredeti – mellékletekkel ellátott – példányának évenkénti beköttetéséről a jegyző gondoskodik.

(4) A jegyzőkönyvek – kivéve a zárt ülésről készültek – Bükkszentmárton Község Önkormányzatánál és a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatalban tekinthetők meg.

15. A Képviselő-testület bizottsága

21. § (1) Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének állandó bizottsága és létszáma:

Ügyrendi Bizottság 3 fő

(2) Az állandó bizottság feladatait a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A bizottság működésének ügyviteli feladatait a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(4) Az állandó bizottság tagjainak felsorolását a 2. függelék tartalmazza.

22. § (1) A bizottság ülését az elnök hívja össze úgy, hogy az ülést megelőzően legalább öt nappal korábban a tagok a meghívót és az előterjesztéseket kézhez kapják. Indokolt esetben a bizottság rövid úton is összehívható.

(2) A bizottság rendkívüli ülését az elnök, vagy a polgármester hívja össze, ha:

 • a) az jogszabályban előírt vagy képviselő-testület által megállapított határidő mulasztásának elkerülése miatt, vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem terjeszthető be, vagy
 • b) azt pályázat benyújtása, elbírálása, vagy véleményezése indokolja.

(3) A bizottság rendkívüli ülésének meghívóját legkésőbb az ülést megelőző napon a bizottság tagjai, és a tanácskozási joggal résztvevők számára kézbesíteni kell.

(4) A bizottság ülésére a tagokon kívül a polgármestert, az alpolgármestert és e rendelet 9. § (4) bekezdésének a) - e) pontjában felsoroltakat kell meghívni. E rendelet 9. § (5) bekezdés a) és b) pontjában megjelölt személyek a bizottsági ülésre tevékenységi körükhöz kapcsolódóan meghívhatók.

23. § (1) A bizottság akkor határozatképes, ha a megválasztott tagok több mint fele jelen van az ülésen. A bizottság döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.

(2) A bizottság ülését az elnök vezeti. Az elnök távolléte, tartós akadályoztatása esetén az általa felkért bizottsági képviselő tag gyakorolja az ülés vezetés jogkörét.

(3) A bizottsági ülés rendjének fenntartásáról az ülés vezetője gondoskodik. Ennek keretében figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz nem illő magatartást tanúsít.

(4) A benyújtott napirendekre tett javaslat elfogadásáról a bizottság egyszerű szavazattöbbséggel, a szavazati arány rögzítésével dönt.

24. § (1) Esetenkénti feladatra a Képviselő-testület ideiglenes bizottságot hozhat létre, így különösen önkormányzati rendelet előkészítésére, felülvizsgálatára, vagy nagyobb jelentőségű feladat végrehajtására, megszervezésére, valamely napirend előkészítésére.

(2) Az ideiglenes bizottság összetételére és működésére az állandó bizottságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

16. Polgármester

25. § (1) A polgármester a választópolgárok által közvetlenül megválasztott, főállású közszolgálati jogviszonyban álló tisztségviselő.

(2) A polgármester szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat, biztosítja az önkormányzat demokratikus működését. Tevékenységével hozzájárul Bükkszentmárton Község fejlődéséhez, az önkormányzat szervei munkájának hatékonyságához. Biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését. Gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról, a helyi fórumok szervezéséről, támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, kapcsolatot tart a megyei önkormányzat, az egyházak, a helyi pártok és civil szervezetek vezetőivel és a települési nemzetiségi önkormányzat testületével.

(3) A polgármester szervezi az önkormányzat és az állami szervek kapcsolatait és együttműködését, az önkormányzat és a külföldi testvértelepülés, szervezetek együttműködését.

(4) A polgármester illetményének emelését a Képviselő-testület állapítja meg, az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján.

26. § (1) A polgármester

 • a) szükség szerint vezetői megbeszélést tart az időszerű feladatok előkészítése, összehangolása, ellenőrzése érdekében,
 • b) minden héten csütörtökön 8.00 – 11.30 óra között ügyfélfogadást tart,
 • c) a vonatkozó szabályok szerint gyakorolja a Képviselő-testület által rá átruházott hatásköröket.

(2) A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket a rendelet 3. melléklet tartalmazza.

17. Alpolgármester

27. § (1) A Képviselő-testület egy – társadalmi megbízatású - alpolgármestert választ.

(2) A polgármester tartós akadályoztatása esetén történő helyettesítésnél az alpolgármester jogai és kötelezettségei a polgármesterével azonosak.

(3) Az alpolgármester feladatköreit a polgármester határozza meg.

18. Jegyző, aljegyző

28. § (1) A jegyző főbb feladatai a Képviselő-testület és a bizottságai működésével kapcsolatban:

 • a) koordinálja, ellenőrzi az előterjesztések előkészítését,
 • b) figyelemmel kíséri a képviselő-testületi üléseket törvényességi szempontból, szükség esetén jelzi a jogszabálysértést,
 • c) gondoskodik a jegyzőkönyv pontos vezetéséről, a döntések érintettek részére történő eljuttatásáról és azok végrehajtásáról.

(2) A jegyző főbb feladatai az önkormányzat hivatalának működésével kapcsolatban:

 • a) gyakorolja a jogszabályok által a hatáskörébe utalt jogköröket,
 • b) gyakorolja az önkormányzat hivatalának dolgozóival kapcsolatos munkáltatói jogkört, gondoskodik a továbbképzésükről,
 • c) koordinálja és ellenőrzi a hivatal működésével kapcsolatos feladatok elvégzését.

(3) A jegyzőt távollétében az aljegyző helyettesíti, aki a jegyző által meghatározott feladatokat látja el.

(4) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén, a tisztség betöltetlensége, illetve az akadályoztatás kezdő időpontjától számított legfeljebb hat hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátására a polgármester a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal olyan köztisztviselőjét bízza meg, aki a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelel.

19. A Képviselő-testület hivatala

29. § (1) A Képviselő-testület hivatalának elnevezése: Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).

(2) A Képviselő-testület közös önkormányzati hivatalt hoz létre Bélapátfalva város és Mónosbél község Képviselő-testületeivel. A közös hivatal székhelytelepülése: Bélapátfalva.

(3) A Hivatal egységes, de az önkormányzat feladataihoz igazodó –alábbi- szervezeti tagoltsággal működik:

 • a) Pénzügyi és vagyongazdálkodási csoport
 • b) Igazgatási csoport
 • c) Városfejlesztési és Településüzemeltetési csoport

(4) A Hivatal munkarendje:

hétfőtől – csütörtökig 7.30 -16.00 óráig,

pénteken 7.30 – 13.30 óráig tart.

(5) A Hivatal ügyfélfogadási rendje:

Bélapátfalva:

hétfő-kedd-péntek: 7.30 – 12.00 óráig

szerda-csütörtök: 12.00-16.00 óráig

Bükkszentmárton:

csütörtök: 8.00 – 11.30 óráig

Mónosbél:

szerda: 8.00 – 11.30 óráig

(6) A Hivatal működésével kapcsolatos részletes szabályokat a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Gazdasági Szervezetének Ügyrendje tartalmazza.

20.

30. §

Hatályát vesztette

21. Helyi népszavazás kezdeményezése

31. § A Képviselő-testület népszavazást köteles kiírni, ha azt a választópolgárok 20%-a kezdeményezte.

22. Az Önkormányzat társulásai, együttműködése

32. § Az Önkormányzat társulásainak és azon érdekképviseleti szerveknek felsorolását, amelyeknek tagja e rendelet 3. függeléke tartalmazza.

23. Az Önkormányzat vagyona, kormányzati funkciók szerinti feladatai

33. § (1) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás részletes szabályait külön önkormányzati rendelet szabályozza.

(2) Az önkormányzati vagyon Képviselő-testület előtti folyamatos, évenkénti elszámolásáról a polgármester gondoskodik.

34. § Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti alaptevékenységeit a 4. melléklet, alaptevékenységen kívül ellátott feladatait kormányzati funkciók szerint az 5. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat.

24. Záró rendelkezések

35. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 14/2015. (IX. 9.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

I. RÉSZ Kötelező feladatok

A
Feladat megnevezése

B
Jogszabály megjelölése

1.

Étkeztetés, házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatások

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8a.pont,
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 86. § (1) bekezdés

2.

Gyermekjóléti szolgáltatás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94. § (2a) bekezdés

3.

Közfoglalkoztatás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pont
a foglakoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 8. § (4) bekezdés a) pont

4.

Gyermekétkeztetés

Gyvt. 21/A. § (3) bekezdés

5.

Települési és rendkívüli települési támogatás

Sztv. 45. § (1) és (3) bekezdés

6.

Köztemetés

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont
Sztv. 48. § (1)-(2) bekezdés

7.

Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pont
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. (továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bekezdés a) pont

8.

Fogorvosi alapellátás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont
Eatv. 5. § (1) bekezdés b) pont

9.

Alapellátáshoz kacsolódó ügyeleti ellátás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont
Eatv. 5. § (1) bekezdés c) pont

10

Védőnői ellátás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pont
Eatv. 5. § (1) bekezdés d) pont

11.

Köztisztasági és településtisztasági feladatok

Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pont
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pont

12.

Rovar- és rágcsálómentesítési feladatok

Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pont
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés b) pont

13.

Települési könyvtári ellátás biztosítása

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Közművelődési tv.) 64. § (1) bekezdés
Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pont

14.

A helyi közművelődési tevékenység támogatása

Közművelődési tv. 76. § (1) bekezdés

15.

Közösségi színtér biztosítása

Közművelődési tv. 77. § (1) bekezdés

16.

Kulturális örökség védelme

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5. § (1) bekezdés

17.

Óvodai ellátás

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 74. § (2) bekezdés, Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pont

18.

Helyi sportfejlesztési koncepció meghatározása és annak megvalósítása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 15. pont
A sportról szóló 2004. évi I. tv. (továbbiakban:Sporttv.) 55. § (1) bekezdés a) pont

19.

Víziközmű szolgáltatás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 21. pont

20.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezése

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. §

21.

Vízgazdálkodási feladatok

Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pont

22.

Közvilágításról való gondoskodás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont

23.

Köztemető fenntartása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont
A temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 5. § (3) bekezdés

24.

Helyi közutak fejlesztése, fenntartása és üzemeltetése, közlekedés szervezés, forgalmi rend kialakítása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1) bekezdés, 34. § (2)-(3) és (5) bekezdés

25.

Közterületen járművel való várakozás biztosítása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 8. § (1) bekezdés c) pont

26.

Helyi közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pont

27.

Hulladékgazdálkodás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pont

28.

Helyi környezet- és természetvédelem
Környezetvédelmi Program készítése

Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pont
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés

29.

Katasztrófavédelem

Mötv. 13. § (1) bekezdés 12. pont

30.

Állat-egészségügyi feladatok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv. 19. § (2) bekezdés

31.

Lakás-és helyiséggazdálkodás

Mötv. 13. § (1) bekezdés 9. pont

32.

Helyi esélyegyenlőségi program elfogadása

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. § (1) bekezdés

33.

Helyi építési szabályzat készítése és karbantartása
Településszerkezeti terv készítése és karbantartása

Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pont
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §

34.

Választási bizottságok tagjainak megválasztása

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 23-24. §

35.

Gazdasági program megalkotása

Mötv. 116. § (1)-(5) bekezdés

II. RÉSZ Önként vállalt feladatok

1.

Környezetvédelmi Alap működtetése

2.

Civil szervezetek támogatása

2. melléklet

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének állandó bizottsága, feladati

Ügyrendi Bizottság

1. Összeférhetetlenség vizsgálata a polgármester és az önkormányzati képviselők vonatkozásában.

2. A vagyonnyilatkozat nyilvántartása és ellenőrzése a polgármester, az önkormányzati képviselők vonatkozásában.

3. Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel megtörténtének ellenőrzése.

4. Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére, és gyakorolja a polgármesterrel szemben az egyéb munkáltatói jogokat.

5. Titkos szavazáskor ellátja a szavazatszámláló bizottsági feladatokat.

3. melléklet

Bükkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a polgármesterre átruházott hatásköreinek jegyzéke

1. Összeghatártól függetlenül dönt az átmenetileg szabad pénzeszközök betétkénti lekötéséről, értékpapírban történő elhelyezéséről.

2. Átcsoportosítást engedélyez az előirányzatok között éves szinten 500 000 Ft összeghatárig.

3. Dönt az átmenetileg szükséges munkabér-hitel felvételéről.

4. A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a szociális alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján

 • a) dönt lakhatási támogatásról, temetési támogatásról, szociális kamatmentes kölcsönről, köztemetésről, halaszthatatlan esetben a rendkívüli települési támogatásról 10.000 Ft-ig,
 • b) ha az önkormányzati szociális hatóság a hatáskörébe tartozó ellátás megtérítését rendeli el, a megtérítés összegét, vagy pénzegyenértékét és a kamat összegét – amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – a polgármester méltányosságból elengedheti, csökkentheti, vagy részletfizetést engedélyezhet.

5. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet a polgármestert hatalmazza fel:

 • a) a képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírása,
 • b) a képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a testület a szerződést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei között a szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, a szerződés aláírása,
 • c) ellenőrzi a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben megteszi azokat a jognyilatkozatokat, amelyek szerződés felbontására vagy megszüntetésére irányulnak,
 • d) az önkormányzati igények érvényesítése, az önkormányzat jogvédelme érdekében közigazgatási, peres, vagy nemperes eljárás megindítása,
 • e) önállóan elutasíthat olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi rendelkezéssel, vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,
 • f) közműszolgáltatók részére közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, szolgalmi jogot vagy használati jogot önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig biztosíthat, amelyek az érintett ingatlanok rendeltetés szerinti felhasználását nem befolyásolják,
 • g) az önkormányzat, mint jogosult javára vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződések megkötése,
 • h) az 50.000,- Ft egyedi összeghatárt nem meghaladó, polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedésére, az egy év időtartamon belüli részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat és költség címén fennálló követelések elengedésére,
 • i) ingó vagyontárgy elidegenítésére nettó 50.000,- Ft egyedi értékhatárig,
 • j) ingatlan, ingatlanrész bérbeadásáról legfeljebb egy év időtartamra,
 • k) döntés önkormányzati tulajdonrésszel rendelkező gazdasági társaság taggyűlésének feladatkörébe tartozó kérdésekben.

6. A civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján a pályázati támogatás felhasználására a polgármester az önkormányzat nevében támogatási szerződést köt a támogatást igénybe vevővel.

7. Dönt az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. Közgyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben.

8. A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló önkormányzati rendeletben a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eljárjon
összefüggő ügyekben

 • a) közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások kiadásával,
 • b) a közút állagát érintő beavatkozások engedélyezésével,
 • c) a közút nem közlekedés célú igénybevételének engedélyezésével,
 • d) a közút közlekedés célú rendkívüli igénybevételének engedélyezésével,
 • e) a közút melletti ingatlanok használatával összefüggő hozzájárulások kiadása, nyilatkozatok megtételével,
 • f) helyreállítási, üzemeltetési, fenntartási stb. kötelezettség ellenőrzésével,
 • g) rendkívüli eseményekhez kapcsolódó intézkedések megtételével,
 • h) rendkívüli esemény (pl. elemi csapás, közúti baleset) esetén saját hatáskörben szükséges intézkedés megtételével (pl. forgalomterelés, közúti jelzések kitétele),
 • i) útkezelők egymás közötti egyeztetés elvégzésével (országos, magán utak kezelőivel történő egyeztetések),
 • j) hatósági és egyéb eljárásokban útügyi érdekek érvényesítésével,

4. melléklet [1]

Az Önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerint

A

B

1

Kormányzati funkciószám

Megnevezés

2

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

5

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

6

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

7

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

8

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

9

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

11

045120

Út, autópálya építése

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

13

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

14

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

15

053020

Szennyeződésmentesítési tevékenységek

16

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

17

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

18

064010

Közvilágítás

19

066010

Zöldterület-kezelés

20

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

21

072111

Háziorvos alapellátás

22

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

23

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

24

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

25

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

26

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

27

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

28

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5. melléklet

Az Önkormányzat alaptevékenységén kívül ellátott feladatai kormányzati funkciók szerint

Kormányzati funkciószám

Megnevezés

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031

Civil szervezetek működési támogatása

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

105010

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok


[1] A 4. melléklet a Bükkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.