Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01 - 2021. 10. 01

Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletbena katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Ságvár Község Önkormányzata képviselő testületének 18/2014 (XI.27..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és az 1. melléklet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

3.
melléklet

Ságvár Község Önkormányzata által ellátandó alaptevékenységek kormányzati funkciók szerint

Alaptevékenységi besorolás:

Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A
Sorszám

B
Kormányzati funkció kód

C
Megnevezés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320

Köztemető-fenntartás és –működtetés

013330

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

041231

Rövid tartalmú közfoglalkoztatás

041232

Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

12.

042180

állat-egészségügy

045120

Út, autópálya építése

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

047120

Piac üzemeltetése

18.

051020

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetés

064010

Közvilágítás

066010

Zöldterület-kezelés

066020

Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111

Háziorvosi alapellátás

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

30.

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082044

Könyvtári szolgáltatások

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

102031

Idősek nappali ellátása

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107051

Szociális étkeztetés

107052

Házi segítségnyújtás

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása”