Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési tevékenységről

Hatályos: 2021. 10. 01- 2022. 02. 15

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési tevékenységről

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Nyírábrányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja, hogy Nyírábrány nagyközség polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának formáját, módját és mértékét.

2. § [1] A rendelet hatálya kiterjed a Nyírábrány településen működő azon intézményekre, közösségi színterekre, szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottjaira, vállalkozásokra, valamint a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, amelyek a jelen rendeletben meghatározott községi közművelődési feladatokat ellátják.

3. § [2] Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közművelődési tevékenységének ellátásában az Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: intézmény) által együttműködik minden természetes személlyel és társadalmi szervezettel, akik e rendeletben meghatározott célok és feladatok ellátásában segítik, különösen:

 • a) a helyi közművelődési tevékenységet folytató, önszerveződő közösségekkel, szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal, személyekkel;
 • b) a településen működő nemzetiségi önkormányzattal;
 • c) a településen működő köznevelési intézményekkel;
 • d) közművelődési tevékenységet folytató társadalmi és egyházi szervezetekkel;
 • e) a kulturális ágazat irányítóival, szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel.

4. § [3] Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi közművelődési tevékenység támogatását a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján:

 • a) muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével,
 • b) a helyi közművelődési tevékenység pénzügyi támogatásával (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) biztosítja.

5. § [1] (1) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatása keretében elősegíti a művelődő közösségek létrejöttét, működésük, fejlődésüket a lehetőségeihez mérten támogatja, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszínt biztosít. E feladata ellátása során:

 • a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
 • b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
 • c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása
 • d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
 • e) fórumot szervez – ha településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
 • f) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
 • g) tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása
 • h) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

6. § (1)[4] [2] Az Önkormányzat a R. 5. §-ban foglalt alapszolgáltatások folyamatos ellátása érdekében közművelődési intézményt működtet. A közművelődési feladatokat elsősorban az Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár útján látja el. Az intézmény Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata fenntartásában működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, gazdasági feladatait a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2)[5] Az intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális közművelődési célkitűzések megvalósításához. Az intézmény éves munkatervét - melynek része a szolgáltatási terv -, továbbá a nyilvános könyvtár éves szakmai beszámolója minden évben önkormányzati jóváhagyással válik érvényessé.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi színtéren túl az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységhez kapcsolódóan biztosítja az alábbi épületeket, területeket, ingatlanokat:

 • a) Tájház (4264 Nyírábrány, Rákóczi u. 55.)
 • b) Civilek Háza (4264 Nyírábrány, Bagaméri út 20.)
 • c) Egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület (kastélypark, a hozzá tartozó tó, rendezvénytér).

(4)[6] A fenntartó önkormányzat az intézmény működtetését, továbbá a helyi közösségi művelődés szervezését és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítását szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonásával valósítja meg.

7. § (1)[7] Az intézmény által a művelődési közösségek létrejöttének elősegítése keretében:

 • a) az intézmény használati szabályainak betartása mellett – a vele együttműködési megállapodást kötött civil szervezetek, valamint a köznevelési, közoktatási intézmények részére – ingyenesen biztosítja az intézmény használatát;
 • b) a helyi hagyományok ápolása, tiszteletben tartása mellett lehetőséget teremt a közösségi művelődésre;
 • c) összehangolja a helyi civil szervezetek közművelődési tevékenységét.

(2)[8] Az önkormányzat az intézmény által a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése érdekében:

 • a) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez biztosítja a szükséges feltételeket, azokat fejleszti;
 • b) a kulturális élet gazdagítása és az emberek közötti kulturális kapcsolatok erősítése érdekében rendezvényeket szervez;
 • c) ösztönzi a civil közösségek működését, együttműködését;
 • d) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése érdekében elősegíti helyismereti tárgyak összegyűjtését, biztosítja azok elhelyezését a Tájházban;
 • e) kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése érdekében meghívja rendezvényeire más települések művészeti előadóit, csoportjait;
 • f) elősegíti a nemzetiségi és kisebbségi kultúra megismertetését, gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájára;
 • g) elősegíti a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életét, ennek érdekében programokat szervez, illetve lehetőség szerint gondoskodik szórakozási igényük kielégítéséről;
 • h) lehetőséget és helyet biztosít iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására; az önkormányzat döntése szerint közreműködhet ezek népszerűsítésében, meghirdetésében;
 • i) tájházat tart fenn, ott állandó helytörténeti, népművészeti kiállítást tart, azt folyamatosan gazdagítja, a kiállítás megtekintését biztosítja;
 • j) ápolja a nyírábrányi születésű Ábrányi Kornél emlékét, az emlékszobrát fenntartja, a szellemi hagyatékát őrzi; a nyírábrányi születésű Ábrányi Emil író meglévő hagyatékát – mint az általános iskola névadója – az iskola gondozza, életútját – az önkormányzat javaslatára – a tantervbe beépítheti;
 • k) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését;
 • l) amennyiben működik támogatja a helyi népdalok őrzését és ápolását feladatának tekintő nyugdíjas klubot, fellépési lehetőséget biztosít számukra helyi rendezvényeken;
 • m) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít;
 • n) kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez;
 • o) közösségi színteret biztosít a nyugdíjasok és az ifjúság számára;
 • p) [3]testvértelepülési kapcsolatot tart fenn Érmihályfalva és Marghita romániai városokkal, és Iske szlovákiai községgel, melynek keretében a testvértelepülés nemzeti kultúrájának kölcsönös megismertetésére, a jó kapcsolatok kialakítására törekszik;
 • q) a könyvtári szolgáltatásokat helyben biztosítja, az elektronikus információs társadalom követelményeinek megfelelve az INFO Kuckón keresztül lehetőséget teremt az internet hozzáféréshez.

(3)[9] Az önkormányzat az intézmény által az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása érdekében:

 • a) biztosítja a helyi amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenységet folytató személyek és csoportok bemutatkozását, fellépését;
 • b) elősegíti a helyi amatőr művészek versenyeken, más települések által szervezett rendezvényeken való részvételét;
 • c) amatőr művészeti csoportok, alkotó műhelyek, kiemelkedő helyi alkotók közismertté tétele érdekében kiállításokat, bemutatókat szervez;
 • d) működésükhöz esetenként pénzügyi támogatást nyújt;
 • e) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára;
 • f) támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti;
 • g) művelődési célú pályázatok készítésében, más pályázó részére való segítségnyújtásban részt vesz.

8. § (1)[10] [4] Az önkormányzat az intézmény által közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

 • a) az általa fenntartott Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsődével,
 • b) az Ábrányi Emil Általános Iskolával,
 • c) az egyházakkal,
 • d) a kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
 • e) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal,
 • f) a sportfeladatokat is ellátó civil szervezetekkel.

(2)[11] Az (1) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel az önkormányzat által el nem látott községi jellegű kulturális feladatok ellátására az önkormányzat közművelődési megállapodást köthet, e megállapodás megkötésére az intézményvezető jogosult.

(3)[12]

(4)[13] Az Önkormányzat gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök esetén engedélyezheti a közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét. A más célra történő hasznosításról, kérelem alapján az intézményvezetővel egyeztetve a polgármester jogosult dönteni.

9. § (1) Ez a rendelet 2019. február 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 13/2011. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet [14]


[1] A 2. § a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 4. § a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 6. § (1) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 6. § (2) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 6. § (4) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 7. § (1) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[8] A 7. § (2) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[9] A 7. § (3) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[10] A 8. § (1) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 8. § (2) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 8. § (3) bekezdését a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
[13] A 8. § (4) bekezdése a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] Az 1. mellékletet a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.