Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete

a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet helyi adóiról

Hatályos: 2021. 10. 18 - 2021. 12. 30

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet helyi adóiról

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. § (2) és (3) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Magyarország Kormánya, Adony Város Önkormányzata, Iváncsa Község Önkormányzat, Kulcs Község Önkormányzata és Rácalmás Város Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet területi hatálya a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a szerinti Duna-mente – Fejér megye elnevezésű különleges gazdasági övezetre (a továbbiakban: különleges gazdasági övezet) terjed ki.

2. § A Fejér Megyei Önkormányzat a különleges gazdasági övezetben határozatlan időre

  • a) az építményadót a 3. §-ban meghatározottak szerint,
  • b) a helyi iparűzési adót a 8–9. §-ban meghatározottak szerint

vezeti be.

2. Építményadó

3. § Adóköteles a Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában meghatározott ingatlanok és az ezen ingatlanokból, telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanok tekintetében a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

4. § Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

5. § Az építményadó évi mértéke:

  • a) a kereskedelmi egység épület, épületrész esetében 700.- Ft/m2/év,
  • b) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetében 900 Ft/m2/év,
  • c) az a) és b) pont alá nem tartozó építmény esetében 0 Ft/m2/év.

6. § (1) 50%-os adókedvezményt vehet igénybe, az a magánszemély:

  • a) aki 65. életévét betöltötte, egyedülálló és a nyugdíjon kívül más jövedelemmel nem rendelkezik, vagy
  • b) aki saját háztartásában 3 vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés alapján adókedvezményt igénybe vevő magánszemély adóalany a kedvezményre való jogosultságát, vagy az arra jogosító feltételek megszűnését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az illetékes adóhatósághoz. A bejelentéssel egyidejűleg a magánszemély adóalany a jogosultságot keletkeztető, vagy az azt megszüntető feltételeket igazoló dokumentumokat bejelentéséhez csatolja.

3. Helyi iparűzési adó

7. § Adóköteles a különleges gazdasági övezetben végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

8. § A Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontjában – Iváncsa külterületén - meghatározott ingatlanok és az ezen ingatlanokból, telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon folytatott iparűzési tevékenység vonatkozásában a helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 1,5 %-a.

9. § A Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában - Rácalmás külterületén - meghatározott ingatlanok és az ezen ingatlanokból, telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon folytatott iparűzési tevékenység vonatkozásban a helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

10. § (1) Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek:

  • a) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39. § (1) bekezdése, vagy
  • b) a Htv. 39/A. §-a, vagy
  • c) a Htv. 39/B. §-a

alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

(2) Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2021. október 18-án lép hatályba, és 2021. december 31-én hatályát veszti.