Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete

a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet helyi adóiról

Hatályos: 2022. 01. 01

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet helyi adóiról

A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 39/C. § (2)-(4) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Magyarország Kormánya, Adony Város Önkormányzata, Iváncsa Község Önkormányzat, Kulcs Község Önkormányzata és Rácalmás Város Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet területi hatálya az 1. mellékletben meghatározott Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezetre (a továbbiakban: különleges gazdasági övezet) terjed ki.

2. § A Fejér Megyei Önkormányzat a különleges gazdasági övezetben határozatlan időre

 • a) az építményadót és
 • b) a helyi iparűzési adót

vezeti be.

2. Építményadó

3. § Adóköteles a különleges gazdasági övezetben lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

4. § Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

5. § (1) Az építményadó évi mértéke az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott övezetben:

 • a) a kereskedelmi egység épület, épületrész esetében 700.- Ft/m2/év,
 • b) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetében 900 Ft/m2/év,
 • c) az a) és b) pont alá nem tartozó építmény esetében 0 Ft/m2/év.

(2) Az építményadó évi mértéke az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott övezetben:

 • a) a kereskedelmi egység épület, épületrész esetében 0.- Ft/m2/év,
 • b) egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetében 0 Ft/m2/év,
 • c) az a) és b) pont alá nem tartozó építmény esetében 0 Ft/m2/év.

6. § (1) 50%-os adókedvezményt vehet igénybe, az a magánszemély

 • a) aki 65. életévét betöltötte, egyedülálló és a nyugdíjon kívül más jövedelemmel nem rendelkezik, vagy
 • b) aki saját háztartásában 3 vagy több gyermek eltartásáról gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés alapján adókedvezményt igénybe vevő magánszemély adóalany a kedvezményre való jogosultságát, vagy az arra jogosító feltételek megszűnését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az illetékes adóhatósághoz. A bejelentéssel egyidejűleg a magánszemély adóalany a jogosultságot keletkeztető, vagy az azt megszüntető feltételeket igazoló dokumentumokat bejelentéséhez csatolja.

3. Helyi iparűzési adó

7. § Adóköteles a különleges gazdasági övezetben végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

8. § Az iparűzési tevékenység vonatkozásában a helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

9. § (1) Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek:

 • a) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 39. § (1) bekezdése, vagy
 • b) a Htv. 39/A. §-a, vagy
 • c) a Htv. 39/B. §-a

alapján számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

(2) Adómentesség illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

10. § (1) Az adóalap csökkenthető az adóévben üzembe helyezett beruházás értékével, de legfeljebb az adóalap 0,5 %-ának erejéig.

(2) Ha az adómentességként igénybe vehető beruházás értéke meghaladja az adóévben a különleges gazdasági övezetre megállapított adóalap összegét, a vállalkozó a beruházás értéke adómentességként igénybe nem vett része után az adóévet követő adóévben, adóévekben is igénybe veheti az adómentességet.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Az 1. § szerinti különleges gazdasági övezet által érintett ingatlanok:

1. Az 1. övezet az 1. § szerinti különleges gazdasági övezet rácalmási területrészének ingatlanjai.

2. A 2. övezet az 1. § szerinti különleges gazdasági övezet iváncsai területrészének ingatlanjai.