Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról

Hatályos: 2021. 10. 01

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályainak megállapításáról

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése továbbá, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Gölle közigazgatási területén a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre.

2. § (1) A rendelet alkalmazása során a fogalmak értelmezése tekintetében az Szt. rendelkezései és a települési támogatásokról szóló Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §-ában foglalt irányadóak.

(2) E rendeletben szabályozott szociális célú tűzifa támogatás (a továbbiakban: támogatás) elbírálására Ör. 6. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az önkormányzat előnyben részesíti:

  • a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
  • b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(4) A támogatás megállapítása kérelemre történik.

(5) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 mennyiségű lehet.

(6) Tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(7) A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület határozatban dönt, a tűzifa kiosztására 2022. február 15-éig kerül sor.

(8) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

3. § Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a szociális tűzifa juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

4. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. szabályait kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba, és 2022. április 16-án hatályát veszti.