Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok javadalmazásáról szóló 23/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01 - 2021. 10. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok javadalmazásáról szóló 23/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok javadalmazásáról szóló 23/2019.(XI.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az alelnököt az elnök öt hónapot meghaladó tartós távolléte, akadályoztatása esetén az akadályoztatás kezdetét követő ötödik hónap első napjától a helyettesítés idejére az elnök részére a (3) bekezdésben megállapított tiszteletdíj illeti meg.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.