Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi címer és zászló használatának szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 02- 2022. 01. 27

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi címer és zászló használatának szabályairól

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 16. § tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, a 16. § tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében, a 17. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat jelképeire, valamint ezek használatára, személyi hatálya az e jelképeket használó természetes személyekre, jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki. A rendelet hatálya kiterjed a nagyközség közigazgatási területén található közterületek fellobogózására is.

(2) E rendelet alkalmazásában használat minden, az önkormányzat jelképeivel összefüggő tevékenység, így különösen a jelkép felvétele, bármilyen módon való megjelenítése, előállítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

II. FEJEZET Az önkormányzat jelképei és használatuk szabályai

2. § Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára és jellegzetességeire utaló szimbólumok: a település címere, zászlója.

1. A címer leírása, használatának szabályai

3. § (1) A címer csücskös talpú, kék színű. A címerpajzsban két, egymást keresztező, élével felfele, hegyével kifele néző, ezüstszínű görbe kard látható, fölötte aranyszínű sárgadinnye.

(2) A címer leírásának ábrázolását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

4. § (1) A község címerét díszítő és utaló jelképként, engedély nélkül a következő célokra lehet használni:

 • a) az önkormányzat körpecsétjén megfelelő körirattal ellátva,
 • b) az önkormányzat zászlaján és annak változatain,
 • c) képviselő-testület meghívóin,
 • d) a képviselő-testület és annak bizottságai, és a polgármesteri hivatal által kiadott kiadványokon, felhívásokon,
 • e) a képviselőtestület által kötött megállapodásokon, szerződéseken,
 • f) az önkormányzat által kiadott okleveleken, emléklapokon, kitüntető- és emlékérmeken,
 • g) a nagyközség nemzetközi kapcsolataival összefüggésben,
 • h) a nagyközségi ünnepségeken, rendezvényeken és azok meghívóin, szórólapjain, plakátjain,
 • i) díszítő elemként az önkormányzati hivatal épületének bejáratánál és a település középületein,
 • j) a településre vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán,
 • k) az önkormányzat által alapított intézmények, gazdasági társaságok emblémájaként,
 • l) a polgármesteri hivatal tanácskozó termeiben, házasságkötő termében, hivatali helyiségeiben,
 • m) a polgármester, alpolgármester és jegyző tevékenysége során használt levélpapíron, borítékon, névjegykártyákon.

(2) A címer – az (1) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag engedéllyel használható az alábbi esetekben:

 • a) a településen működő, nem önkormányzati fenntartású intézmények, társadalmi szervezetek által kiadott és az intézmény, társadalmi szervezet történetét, életét, fejlődését bemutató kiadványokon,
 • b) a nagyközség történetével, fejlődésével, életével foglalkozó az (1) bekezdés d) pontjában fel nem sorolt kiadványokon,
 • c) a településen, nem az önkormányzat, önkormányzati fenntartású intézmények által rendezett kulturális és sportrendezvényeken,
 • d) a nagyközségre utaló ajándék- és emléktárgyakon,
 • e) idegenforgalmi és reklám anyagokon.

5. § (1) A község címerét kizárólag hiteles alakban, a címerkép méretarányainak és színeinek megtartásával szabad ábrázolni, valamint a hiteles ábrázolás sérelme nélkül kicsinyíteni.

(2) Nyomdai sokszorosítás esetén címer fekete fehér színben is ábrázolható.

(3) Egyedi előállítás esetén a polgármester engedélyezheti, hogy a címer előállításakor felhasznált anyag (fa, fém, pecsétviasz, mélynyomat) színét viselje.

(4) A címer védjegyként nem használható.

2. A zászló leírása, használatának szabályai

6. § (1) A zászló 120 cm hosszú, 90 cm széles fehér selyem alapszínű, egyik végén arany rojt fut végig. A zászló mértani közepén mindkét oldalon Nyírábrány település címere látható. alatta arany színű NYÍRÁBRÁNY felirattal. Mindkét hosszanti oldalán fogazat: kék, sárga színű, ezüst színű sávval elválasztva, arányosan elosztva.

(2) A zászló az önkormányzat tanácskozó termében kerül elhelyezésre.

(3) A zászló engedély nélkül használható:

 • a) az önkormányzat rendezvényein, ünnepségein,
 • b) a település életében jelentős események, ünnepségek, rendezvények alkalmából önállóan, vagy más hivatalos zászlóval együtt,
 • c) a képviselő-testület ülései helyszínén,
 • d) középületeken nemzeti ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlójával együtt,
 • e) a nemzetközi kapcsolatok, látogatások alkalmával.

(4) A zászló – az (3) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag engedéllyel használható az alábbi esetekben:

 • a) megkülönböztetésképpen a több település részvételével tartott rendezvényeken,
 • b) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban.

7. § (1) A zászló Magyarország zászlóját nem helyettesítheti.

(2) A zászló kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és színek megtartásával jeleníthető meg.

III. FEJEZET A címer- és zászlóhasználat engedélyezése

8. § (1) A címer és a zászló használatát a jogosult kérelmére eseti jelleggel, határozott vagy határozatlan időtartamra a polgármester engedélyezi.

(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell előterjeszteni.

(3) Az engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügy, melynek során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. § (1) Kereskedelmi célú felhasználás esetén – a községet bemutató, népszerűsítő kiadványok, termékek kivételével – a címer vagy zászló használatáért díjat kell fizetni. Minden más esetben a használat díjmentes.

(2) A díj az előállítani kívánt termék, kiadvány fogyasztói árától és mennyiségétől függetlenül egyszeri 10.000 Ft.

(3) A díj az Önkormányzat költségvetési bevételét képezi.

10. § (1) A címer vagy zászló használatára irányuló kérelemnek tartalmaznia kell

 • a) az engedélyt kérő megnevezését, címét (székhelyét, telephelyét), tevékenységi körét,
 • b) a címer vagy zászló használatának célját,
 • c) előállítás esetén az előállítani kívánt (emlék) tárgy, jelvény, kiadvány, termék mennyiségét
 • d) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját,
 • e) a használat időpontját, időtartamát,
 • f) a használatért felelős személy megnevezését.

(2) Címerrel vagy zászlóval díszített (emlék) tárgy, jelvény, kiadvány, termék előállítására irányuló kérelemhez mellékelni kell a tárgy tervét (rajzát), majd elkészülte után a kérelmező köteles a termék, kiadvány egy példányát vagy annak fénymásolatát az engedélyezőnek átadni.

11. § A kérelem elbírálása során vizsgálni kell, hogy a kérelmező tevékenységének jelentősége indokolttá teszi-e a címer vagy zászló használatát, az alkalmas- e a közfigyelem felkeltésére és a község iránti megbecsülés fokozására. Ezeket a körülményeket a kérelmezőnek kell valószínűsítenie.

12. § A címer vagy zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell

 • a) a használatra jogosított megnevezését és címét, illetve székhelyét,
 • b) az engedélyezett használati cél megjelölését,
 • c) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget,
 • d) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket,
 • e) a használat, illetve az engedély időtartamát.
 • f) díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét, befizetésének módját és határidejét.

13. § A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

14. § Az engedélyt a polgármester visszavonja

 • a) ha a címer vagy zászló használata vagy a forgalomba hozatal módja méltatlan a település rangjához, hírnevéhez, az Önkormányzat, vagy a nagyközség lakosságának jogait és jogos érdekeit sérti,
 • b) az engedélyezett céltól vagy az engedélyben meghatározott módtól eltérő használat esetén,
 • c) ​a 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott díj fizetésének elmulasztása esetén.

IV. FEJEZET Közterületeknek nemzeti ünnepeken történő fellobogózása

15. § (1) Magyarország zászlaját nemzeti ünnepek alkalmával közterületen, különösen a község központjában ki kell tűzni.

(2) A közterületek nemzeti ünnepeken való fellobogózásáról az ünnep méltóságának megfelelő módon Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata gondoskodik.

16. § [1]

17. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet [2]

2. melléklet

Nyírábrány település címere

1. kép: /download/1626/resources/EJR_7743946-Nyirabrany.jpg


[1] A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.