Vésztő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről

Hatályos: 2021. 11. 17

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021.11.17.

4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről1
Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, a 134/E. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 20/C. § (9) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és alapelvei

1. § (1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, valamint a gyermekek védelmét biztosító ellátórendszer kiépítése és működtetése érdekében szabályozza a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások igénybevételének helyi szabályait.

(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik az e rendeletben szabályozott ellátásokat méltányosan, a gyermek mindenek felett álló érdekeit alapul véve, a jogosult élethelyzetéhez, szükségleteihez igazodóan, a természetben nyújtott ellátások elsődlegessége mellett kell biztosítani.

(3) Az e rendeletben szabályozott ellátások igénybevétele önkéntes. Az egyes ellátások megállapítása iránti hatósági eljárás - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az ügyfél kérelmére indul.

(4) A rendkívüli települési támogatás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. § (5) bekezdésében foglaltak szerint hivatalból is megállapítható.

(5) A jelen rendelet alapján nyújtott szociális ellátások pénzügyi fedezetét és kereteit az éves költségvetésről szóló önkormányzati rendelet határozza meg.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendeletben alkalmazott fogalmakat – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Szt., valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), továbbá a végrehajtásukra kiadott jogszabályok irányadó rendelkezései szerint, azokkal összhangban kell megfelelően értelmezni.

(2) E rendelet alkalmazásában:

1. családsegítő szolgálat: a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének 5530 Vésztő Rákóczi utca 2. szám alatti telephelye.

2. életvitelszerűen lakott lakás vagy ház: a pénzbeli vagy természetbeni ellátást kérelmező, vagy arra jogosult személy által ténylegesen lakott lakás vagy ház.

3. gyermekjóléti szolgálat: a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének 5530 Vésztő Rákóczi utca 2. szám alatti telephelye.

4. iskolai szorgalmi időszak: az adott év szeptember 1-től a következő év június 30-ig tartó időszak.

5. lakcím: bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely címe.

6.2

7.3

8. vagyonnyilatkozat: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat.

3. A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) az Szt. 3. § (1)-(3) bekezdése szerint Vésztő Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezőkre;

b) az Szt. 6. §-a alapján azon hajléktalan személyekre, akik az ellátás igénybevételekor nyilatkozatukban tartózkodási helyként Vésztő Város illetékességi területét jelölték meg;

c) lakcímükre tekintet nélkül az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre;

d) a Gyvt. hatálya alá tartozó azon személyekre, akik Vésztő Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkeznek;

(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Vésztő közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelme érdekében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna.

4. Hatásköri és eljárási rendelkezések

4. § (l) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület első fokon a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottságára (a továbbiakban: szociális bizottság), a polgármesterre és a jegyzőre ruházza át a (2) a (3) és a (4) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2) A polgármester dönt

a) a születési támogatás,

b) a térítésmentes helyi autóbuszbérlet,

c)4 települési támogatás kamatmentes szociális kölcsön formájában történő

megállapítása, folyósítása, megszüntetése és megtérítése iránt indított ügyekben,
d) 5 a halálesethez nyújtott települési támogatás megállapítása, folyósítása, megszüntetése és megtérítése iránt indított ügyekben, valamint
e) a köztemetés elrendeléséről és a köztemetés költségeinek részben vagy egészben történő megtérítése alóli mentesítésről, továbbá a részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről.
f) 6 Ivóvízhálózatra történő rákötéshez nyújtott települési támogatás megállapítása, folyósítása és megtérítése iránt indított ügyekben.
g) 7 ) Közfoglalkoztatásban résztvevőknek havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás megállapítása, folyósítása és megtérítése iránt indított ügyekben
h) 8 ) Bárányhimlő elleni védőoltás támogatásának megállapítása és megtérítése iránt indított ügyekben.
i) 9 közfoglalkoztatottak téli tüzelő támogatása iránt indított ügyekben.
j) 10 A magasabb összegű családi pótlékban részesülők támogatásáról
(3) A szociális bizottság dönt
a) 11 a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott ellátási formákon kívül a háromezer forint összeget meghaladó pénzbeli és természetbeni települési támogatás,
b) 12 a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás, valamint
d) a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás (a továbbiakban: szociális földprogram),
megállapítása, folyósítása, megszüntetése és megtérítése iránt indított ügyekben. Az a) pontban biztosított hatásköre keretében a szociális bizottság szükség szerint háromezer forint alatti összegű támogatást is megállapíthat.
e) 13 rendkívüli települési támogatás iránti ügyekben.
(4) A jegyző dönt
a) 14 ötezer forint összeget meg nem haladó pénzbeli és természetbeni települési támogatás,
b) 15 a gyógyszerutalvány formájában nyújtott települési támogatás, valamint
c) a települési lakásfenntartási támogatás, és
d) a települési közgyógytámogatás
megállapítása, folyósítása, megszüntetése és megtérítése iránt indított ügyekben
(5) Az e rendeletben szabályozott méltányossági jogkörök gyakorlására a szociális bizottság, a polgármester, vagy a jegyző jogosult a (2)-(4) bekezdés szerint átruházott hatáskörében eljárva.

5. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások igénylése iránti kérelem - ha jogszabály másként nem rendelkezik - postai úton, vagy személyesen a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) szociális feladatokat ellátó szervezeti egységénél nyújtható be. A kérelemhez az egyes ellátási formáknál felsorolt mellékletek és nyilatkozatok mellett a pénzbeli és természetbeni ellátások igényléséről rendelkező jogszabályok szerinti mellékleteket és nyilatkozatokat kell csatolni.

(2) A kérelmeket érdemi döntésre az Önkormányzati Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége készíti elő. A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a saját és családja, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója, háztartása vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni.

(3) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság elbírálása során alkalmazott jövedelemszámításnál az Szt. rendelkezései az irányadók.

(4) Az ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozását tizenöt napon belül írásban köteles bejelenteni az Önkormányzati Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységének.

(5) Az ellátást igénylő személy szociális helyzetéről az érdemi döntést előkészítő hivatali egység az e rendeletben előírtak szerint, továbbá indokolt esetben a tényállás tisztázása céljából környezettanulmányt készíthet, szükség esetén más hivatali szervezeti egység, vagy önkormányzati intézmény, különösen a családsegítő szolgálat bevonásával. Amennyiben rendelkezésre áll 6 hónapnál nem régebben készült környezettanulmány, a döntés ez alapján is meghozható.

(6) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli ellátásokat - ha jogszabály másként nem rendelkezik - utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5-éig folyószámlára utalással, vagy kivételesen pénztári kifizetéssel kell folyósítani.

(7) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a Gyvt. valamint a végrehajtásukról rendelkező jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

(8)16 Az e rendelet alapján igényelt települési támogatás megállapítása iránti kérelmeket az 1 számú függelék szerinti, a települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 2 számú függelék szerinti, a települési közgyógytámogatás megállapítása iránti kérelmet a 3 számú függelék szerinti, a születési támogatás iránti kérelmet a 4 számú függelék szerinti, a térítésmentes helyi autóbuszbérlet iránti kérelmet az 5 számú függelék szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

5. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

6. § (1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy e rendelet megsértésével nyújtott ellátást azonnali hatállyal meg kell szüntetni, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell az ellátás megtérítésére.

(2) Indokolt esetben - amennyiben a megtérítés a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - a megtérítés összegét, vagy pénzegyenértékét és a kamat összegét a szociális bizottság, a polgármester, vagy a jegyző a 4. § (2)-(4) bekezdésében átruházott hatáskörében eljárva - kérelemre - méltányosságból

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c) részletekben fizettetheti meg.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a megtérítés különösen akkor veszélyezteti súlyosan a kötelezett megélhetését, ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át nem haladja meg, és

a) családjában tartósan beteg vagy fogyatékkal elő kiskorú tartásáról gondoskodik, vagy

b) családjában három vagy több kiskorú tartásáról gondoskodik, vagy

c) egyedül élő, illetve gyermekét, gyermekeit egyedül neveli, vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(4) Az (2) bekezdésben meghatározott kérelmet a megtérítés elrendeléséről rendelkező döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

II. Fejezet

A szociális rászorultságtól függő ellátások rendszere

6. A pénzbeli és természetbeni ellátások formái

7. § Vésztő Város Önkormányzata e rendelet keretében az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja:

a) Pénzbeli ellátások:

aa)17 eseti települési támogatás;

ab)18 havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás;

ac)19 temetési költségek finanszírozásához nyújtott települési támogatás;

ad)20 gyermekre tekintettel nyújtott települési támogatás;

ae)21 kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott települési támogatás;

af) születési támogatás;

ag)22 rendkívüli települési támogatás

ah)23 ivóvízhálózatra történő rákötéshez nyújtott települési támogatás

ai)24 ) közfoglalkoztatásban résztvevőknek havi rendszerességgel nyújtott települési

támogatás
aj) 25 közfoglalkoztatottak téli tüzelő támogatása
ak) 26 magasabb összegű családi pótlékban részesülők pénzbeli támogatása
b) Természetbeni ellátások:
ba) 27 települési támogatás gyógyszerutalvány formájában;
bb) 28 települési támogatás élelmiszerutalvány formájában;
bc) 29 települési támogatás élelmiszer csomag formájában;
bd) települési lakásfenntartási támogatás;
be) települési lakásfenntartási támogatás lakáskarbantartási utalvány formájában;
bf) települési lakásfenntartási támogatás tüzelőutalvány formájában;
bg) települési közgyógytámogatás gyógyszerutalvány formájában;
bh) köztemetés;
bi) 30
bj) térítésmentes helyi autóbuszbérlet;
bk) szociális földprogram.
bl) 31 bárányhimlő elleni védőoltás támogatása gyógyszerutalvány formájában
bm) 32 települési támogatás tüzelőutalvány formájában

7. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások formái

8. § (1) Vésztő Város Önkormányzata az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés;

b) házi segítségnyújtás;

c) családsegítés;

d) idősek nappali ellátása;

e) gyermekjóléti szolgáltatás;

f) gyermekek napközbeni ellátása;

g) gyermekek átmeneti gondozása.

(2) Vésztő Város Önkormányzata szakosított ellátásként ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonában történő ellátást biztosít.

III. Fejezet

pénzbeli ellátások

8.33 Eseti települési támogatás

9. § (1)34 Az Önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek és családjuk részére eseti jelleggel települési támogatást nyújt.

(2)35 Eseti települési támogatásra jogosult az a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, feltéve, hogy nincs vagyona és családjában az egy főre számított havi jövedelem

a) családban élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

b) egyedül élő, vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %-át

nem haladja meg.

(3)36 A (2) bekezdésen kívül eseti települési támogatásra jogosult az a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy is, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, feltéve, hogy nincs vagyona és családjában az egy főre számított havi jövedelem

a) családban élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

b) egyedül élő, vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 330 %-át

nem haladja meg

(4) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja

a) jövedelemigazolását,

b) vagyonnyilatkozatát,

c) minden olyan okiratot (különösen: kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat, halotti anyakönyvi kivonat, iskolalátogatási igazolás, közüzemi számla, stb.), amely igazolja a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet, vagy a nem várt kiadásokat.

(5)37 A települési támogatás összegét úgy kell megállapítani, hogy az kellő segítséget nyújtson és arányban álljon a kérelmező rászorultságával, szociális helyzetével.

(6)38 A települési támogatás megállapításáról szóló határozatban a segélyezett kötelezhető a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának igazolására. Ha a segélyezett személy a rendeltetésszerű felhasználást nem tudja igazolni, vele szemben az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőkre vonatkozó, az Szt. 17. §-ában, valamint az e rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

10. § (1)39 A segélyezett személy részére eseti jelleggel nyújtott települési támogatás naptári évenként legfeljebb 10 alkalommal állapítható meg és összege egy naptári évben nem haladhatja meg a 120.000,-Ft-ot. Az egy alkalommal folyósított összeg nem lehet kevesebb 2.000,-Ft-nál, és havonta nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnél.

(2)40 Az eseti jellegű települési támogatás iránt benyújtott kérelmet soron kívül kell elbírálni, és a megállapított támogatást haladéktalanul folyósítani kell.

9.41 Havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

11. § (1)42 Kivételesen havi rendszerességgel folyósítandó tartós települési támogatásra jogosult az a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy, aki emiatt önmaga, illetve családja létfenntartásáról időszakosan vagy tartósan más módon nem tud gondoskodni és megfelel a 9. § (2) bekezdése szerinti jövedelmi feltételeknek.

(2)43

(3)44 Tartós települési támogatás egy családon belül csak egy személynek állapítható meg. Havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-ánál és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél.

(4)45 Tartós települési támogatás 6 hónapra, de legfeljebb a tárgyévre állapítható meg, és a kérelem benyújtását követő hónap 1-jétől kell folyósítani.

10.46 Temetési költségek finanszírozásához nyújtott települési támogatás

12. § (1)47 Temetési költségek finanszírozásához nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, aki az elhunytat ténylegesen eltemettette és megfelel a 9. § (2) bekezdése, vagy - a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetén - a 9. § (3) bekezdése szerinti jövedelmi feltételeknek.

(2)48 A temetési költségek finanszírozása érdekében igényelt települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát.

(3)49 Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege az önkormányzati köztemetés mindenkori költségének 10%-a. A kérelmet a halálesetet követő 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4)50 A temetési költségek finanszírozása érdekében nem állapítható meg települési támogatás annak, aki

a) nem felel meg a 9. § (2)-(3) bekezdése szerinti jövedelmi feltételeknek,

b) az elhunyttal érvényes eltartási vagy öröklési szerződést kötött, vagy

c) olyan elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, aki gyámhatósági fenntartásos betétkönyvvel, temetési biztosítással rendelkezett, és az azokban elhelyezett összeg a temetés költségeit fedezi.

11.51 Gyermekre tekintettel igényelt települési támogatás

13. § (1)52 Gyermekre tekintettel igényelt települési támogatás esetén időszakos létfenntartási gond különösen a gyermeket gondozó személy rendkívüli élethelyzete és ennek következtében a gyermek megfelelő élelmezésének, ruházatának, gyógyszereinek, tápszereinek, gyógyászati segédeszközeinek, tanszereinek a hiánya.

(2)53 Tanszervásárlás jogcímen kizárólag halmozottan hátrányos helyzetű gyermekre tekintettel és csak abban az esetben állapítható meg települési támogatás, ha a tárgyévben a tankötelezettség elmulasztásával kapcsolatban sem a gyámhatóság, sem a szabálysértési hatóság nem állapított meg semmilyen joghátrányt, ideértve az igazolatlanul mulasztott tízedik kötelező tanórai foglalkozás után a családok támogatásáról rendelkező jogszabályban meghatározott jogkövetkezményekre való felhívást is.

14. § (1)54 A gyermekkel történő kapcsolattartás elősegítése érdekében alkalmanként települési támogatás adható annak a kapcsolattartásra jogosult szülőnek is, akinek gyermekét a gyámhivatal nevelésbe vette, és a kapcsolattartást szabályozó döntésben foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz, feltéve, hogy megfelel a 9. § (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek.

(2)55 Nem részesülhet az (1) bekezdés szerinti települési támogatásban az az aktív korú kapcsolattartásra jogosult szülő, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik és munkába állítása, vagy a rá irányadó ellátás megszerzése érdekében nem működik együtt az ebben segítséget nyújtó szervekkel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás naptári évente legfeljebb 2 alkalommal folyósítható, és egyszeri összege nem lehet több a gyermek kijelölt gondozási helyére közösségi közlekedés igénybevételével történő utazáshoz szükséges legolcsóbb menettérti jegy áránál, de legfeljebb 3.000,- Ft-nál.

15. §56 Települési támogatásra jogosult a válsághelyzetben lévő várandós anya a magzatának megtartása, és a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások enyhítéséhez, feltéve, hogy megfelel a 9. § (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek.

11/A.57 Ivóvízhálózatra történő rákötéshez nyújtott települési támogatás

15/A. §58 (1) Ivóvízhálózatra történő rákötéshez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, aki a településen kiépült vezetékes ivóvízhálózatra ráköt és megfelel a 9. § (2)-(3) bekezdése szerinti jövedelmi feltételeknek.

(2) Az ivóvízhálózatra történő rákötéshez igényelt települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a víziközmű szolgáltató által kiadott igazolást a rákötésről;

b) közkifolyó megszüntetése miatti ivóvíz-hálózatra történő rákötés esetén a víziközmű szolgáltató igazolását arról, hogy a közkifolyó megszüntetésre került és 150 méteren belül közkifolyóból ivóvíz nem vételezhető, továbbá a bekötést igazoló számla másolatát;

c) a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

(3) Ivóvízhálózatra történő rákötéshez települési támogatást nyújtani a rákötést követő 30 napon belül benyújtott kérelem esetén lehet.

(4) A támogatás mértéke

a) ivóvízhálózatra történő rákötés esetén 15.000,-Ft;

b) közkifolyó megszüntetése miatti ivóvízhálózatra történő rákötés esetén a vízbekötés díjának 80 %-a, de legfeljebb 75.000,-Ft;

c) a b) ponttól eltérően a támogatás mértéke a beruházás teljes összegéig, de legfeljebb 75.000,-Ft-ig terjedhet, ha az ingatlanban:

ca) egyedül élő személy, vagy

cb) három, vagy több gyermeket nevelő család él, és az ez főre jutó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

11/B.59 Közfoglalkoztatásban résztvevőknek havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás

15/B. §60 (1) Közfoglalkoztatásban résztvevők havi rendszerességgel nyújtott tartós települési támogatására jogosult az a személy, aki közfoglalkoztatásban vesz részt és munkavégzését munkahelyi vezetője kimagaslónak minősíti, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem

a) családban élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét,

b) egyedül élő, vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét

nem haladja meg.

(2) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja

a) jövedelemigazolását,

b) a közfoglalkoztatott munkahelyi vezetőjének a közfoglalkoztatott kimagasló munkavégzéséről szóló minősítését.

(3)61 A támogatás egy családon belül legfeljebb két személynek állapítható meg. Havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-ánál és nem lehet több az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-ánál.

(4)62 A támogatás legfeljebb a közfoglalkoztatás időtartamára állapítható meg.

11/C63 Közfoglalkoztatottak téli tüzelő támogatása

15/C. §64 (1) A közfogalkoztatottak téli tüzelő támogatására jogosult az a személy, aki közfoglalkoztatásban vesz részt feltéve, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem

a) családban élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét,

b) egyedül élő, vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét nem haladja meg.

(2) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

(3) A támogatás egy tüzelési szezonban egy alkalommal állapítható meg.

11/D65 Magasabb összegű családi pótlékban részesülők pénzbeli támogatása

15/D. §66 (1) A magasabb összegű családi pótlékban részesülő vésztői bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek, jövedelmi és vagyoni körülményeiktől függetlenül, pénzbeli támogatásra jogosultak.

(2) A támogatás összege 10.000,-Ft, amely évente egy alkalommal igényelhető.

(3) A támogatás iránti kérelem minden év november hónapban nyújtható be és a támogatás kifizetésére minden év december hónapban kerül sor. A benyújtás határidejének túllépése jogvesztő.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a magasabb összegű családi pótlékot igazoló dokumentumot.

12.67 Kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott települési támogatás

16. § (1)68 A települési támogatás kamatmentes szociális kölcsön formájában is nyújtható annak a rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki vállalja a kölcsön visszafizetését és az eset összes körülményeit mérlegelve képesnek is mutatkozik arra, feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi jövedelem

a) családban élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét,

b) egyedül élő, vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét

nem haladja meg.

(2)69 Az (1) bekezdés szerinti kölcsön összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröséig terjedhet. Ettől eltérni csak különös méltánylást érdemlő, rendkívül indokolt esetben és legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszöröséig lehet.

(3)70 A törlesztést a folyósítást követő 2. hónapban kell megkezdeni, és minden hónap 10 napjáig egyenlő részletekben kell teljesíteni. A visszafizetés határidejét az ügyfél kérelme alapján a hatáskör gyakorlója a folyósítást elrendelő határozatban állapítja meg

(4)71 Ha a jogosult a kölcsön visszafizetését két egymást követő hónapban nem teljesíti, a kölcsön fennmaradó része egy összegben követelhető. Ha a kölcsönben részesített a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, a tartozás behajtása iránt kell intézkedni.

(5) A szociális kölcsön szerződés megkötésével vehető igénybe. A szerződést a támogatásban részesülővel a polgármester köti meg. A szerződésben ki kell kötni a támogatás

a) még vissza nem térített összegének azonnali, egyösszegű visszafizetését, ha a támogatásban részesített a kölcsön részleteinek megfizetését két hónapon keresztül nem teljesíti;

b) azonnali egyösszegű visszafizetését, ha a támogatásban részesített a támogatást a kérelemben megjelöltektől eltérő célra használja fel.

(5a)72 Az azonnali egyösszegű visszafizetés elrendelésétől a hatáskör gyakorlója, különös méltánylást érdemlő, rendkívül indokolt esetben eltérhet.

(6) Aki a szociális kölcsön formájában nyújtott települési támogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét önhibáján kívül nem képes teljesíteni, annak kérelemre legfeljebb hat hónap időtartamra engedélyezhető a törlesztés szüneteltetése, vagy a támogatás még vissza nem térített összegének részben vagy egészben történő elengedése.

13. Születési támogatás

17. § (1)73 A szülő a gyermeke születésekor egyszeri 25.000- Ft összegű támogatásra jogosult.

(2) A támogatás iránti kérelem a születést követő 60 napon belül nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

13/A.74 Rendkívüli települési támogatás

17./A. §75 Az önkormányzat rendkívüli települési támogatást nyújt jövedelmi és vagyoni viszonyaiktól függetlenül azoknak a személyeknek, akik nem várt események miatt létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe kerülnek. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet nem várt események: halál, betegség, baleset, természeti katasztrófa bekövetkezése esetén kialakult olyan élethelyzet, melyben a személyek, családok mindennapi megélhetése kerül veszélybe.
IV. Fejezet

természetbeni ellátások

14.76 A települési támogatás természetbeni ellátási formái

18. § (1)77 A települési támogatás természetbeni ellátásként is nyújtható. A természetbeni ellátás megállapítása az e rendelet szerinti települési támogatásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával történik.

(2) A természetben nyújtott támogatást

a)78 célzott vásárlást biztosító gyógyszer-, élelmiszer-, vagy tüzelőutalvány átadásával, vagy b) a támogatás összegének a szolgáltatóhoz történő közvetlen átutalásával, vagy

c) a jogosult vagy a törvényes képviselője részére az ellátás közvetlen rendelkezésre bocsátásával, vagy

d)79 élelmiszer csomag átadásával

kell biztosítani.

(3)80 Természetben kell nyújtani a települési támogatást abban az esetben, ha az eset összes körülményeit mérlegelve tartani lehet attól, hogy azt nem a rendeltetésének megfelelően használja fel a jogosult.

(4) Gyógyszerutalvány biztosítása esetén a gyógyszer vásárlására kijelölt szolgáltatóval előzetesen megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a jogosult által bemutatott és átadott gyógyszerutalvány, vagy jogerős határozat alapján biztosítják számára a szükséges gyógyszert.

(5) Élelmiszerutalvány biztosítása esetén az élelmiszer vásárlására kijelölt szolgáltatóval előzetesen megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a jogosult által bemutatott és átadott élelmiszerutalvány, vagy jogerős határozat alapján biztosítják számára a szükséges élelmiszert.

(6) Élelmiszerutalvány biztosítása esetén az élelmiszer vásárlására csak olyan szolgáltatóval köthető megállapodás, amely rendelkezik a megvásárolt termék egyedi (vonalkódos) beazonosítására, és a számlán történő tételes feltüntetésére alkalmas pénztárgéppel.

(6a)81 Tüzelőutalvány biztosítása esetén a tüzelőanyag vásárlására kijelölt szolgáltatóval előzetesen megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a jogosult által bemutatott és átadott tüzelőutalvány vagy jogerős határozat alapján biztosítják számára a szükséges tüzelőanyagot. A tüzelő utalvány az önkormányzatnál készleten lévő tűzifára is beváltható.

(7)82 Az élelmiszer-, gyógyszer- és tüzelőutalvány elszámolása havonként utólag, a tárgyhónapot követő hónap tizedikéig a szolgáltatók által az Önkormányzati Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységének megküldött számla és kimutatás alapján történik.

19. §83 (1) Az élelmiszer csomag alapvető élelmiszerekből áll.

(2) Az Önkormányzat az élelmiszer csomag tartalmát képező élelmiszerek beszerzéséről, a csomagok összeállításáról, tárolásáról a településen üzemelő élelmiszerüzlet, vagy az önkormányzat intézménye, szerve, vállalkozása, vagy a szociális szövetkezet útján gondoskodik, figyelemmel a közfoglalkoztatási programban rejlő lehetőségekre.

(3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti élelmiszercsomagot kiegészítheti saját termesztésű idényjellegű zöldségfélékkel, saját vállalkozásában működő cég, vagy a szociális szövetkezet által előállított tejtermékekkel, ivólevekkel, savanyított és egyéb tartósított élelmiszerekkel is.

15. A települési lakásfenntartási támogatás

20. § (1)84 Az Önkormányzat az e rendelet szerint szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez települési lakásfenntartási támogatást biztosít. Azt az ingatlant kell a kérelmező személy által lakottnak tekinteni, amelyben a kérelmező személy lakóhelyként vagy tartózkodási helyként ténylegesen életvitelszerűen tartózkodik. A kérelem elbírálásakor csak egy ingatlant lehet lakottként figyelembe venni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásnál a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásnak minősül: a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, továbbá a csatornahasználat és a szemétszállítás díja, a fűtés költségei, valamint a lakáskarbantartás és felújítás költségei.

(3) A támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(4)85

(5)86

(6)87

(7)88

21. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit feltéve, hogy a közüzemi szolgáltatások elkülönített mérése biztosított.

(3) A települési lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg a kérelmezőt.

(4) A települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megszűnik:

a) a jogosult kérelmére;

b) a jogosult halálával;

c) a jogosult lakcímének megváltozásával;

d) ha a jogosult a lakást részben, vagy egészben nem lakás céljára használja, vagy a lakás használatát másnak átengedi;

e) ha a jogosult a lakásban nem él életvitelszerűen;

f) ha a jogosult a jogosultsági feltételeket érintő változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségének a változás bekövetkezésének napjától számított 15 napon belül nem tesz eleget;

g) ha a hivatalból indított felülvizsgálati eljárást a jogosult akadályozza;

h) ha a hivatalból indított felülvizsgálati eljárás ilyen eredménnyel zárul;

(5) Amennyiben a települési lakásfenntartási támogatásra való jogosultság az (4) bekezdés alapján megszűnik, a megszűnést megalapozó ok bekövetkezésének hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás további folyósítását meg kell szüntetni. Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő személlyel szemben a 6. § rendelkezései szerint kell eljárni.

(6) A települési lakásfenntartási támogatás megállapításához

a) vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlő igazolása,

b) a lakás nagyságának hitelt érdemlő igazolása, valamint

c) az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat megállapítására, igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása

is szükséges.

(7)89 A települési lakásfenntartási támogatást a feltételek fennállása esetén egy évre kell megállapítani.

22. § (1)90 A fatüzelésű lakás fűtésének költségeire igényelt települési lakásfenntartási támogatást természetbeni ellátásként, utalvány formájában kell biztosítani. Az utalványok a tűzifa vásárlására kijelölt és az önkormányzattal szerződött szolgáltatónál válthatóak be.

(2)91

(3) A települési lakásfenntartási támogatás keretében tűzifa csak abban az esetben igényelhető, ha a jogosult lakásában más, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott közüzemi szolgáltatás nincs bekapcsolva, vagy a jogosultnak a szolgáltatónál 5.000 forint összeget meghaladó túlfizetése keletkezett.

23. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(2) A települési lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,6,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,6,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,4.

(3) A települési lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összege: 300,- Ft.

(4) A települési lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

24. § (1) A települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja,

de nem lehet több, mint 7000 forint azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:

TM = 0,3- (J-0,5 NYM ) x 0,15,

NYM

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.
(3) Nem állapítható meg települési támogatás abban az esetben, ha a (2) bekezdés szerint számított TM összege nem éri el az 1500,- forintot.
(4) 92

25. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, egyedül élő személy is, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és nincs vagyona.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a települési lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege egységesen 3000 forint.

16. A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési közgyógytámogatás

26. § (1) Települési közgyógytámogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló személy, aki nem jogosult az Szt. szerinti normatív vagy alanyi jogú közgyógyellátásra, és akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem

a) családban élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át,

b) egyedül élő, vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át

c) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, egyedül élő, vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át

nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a nyugdíjminimum 15%-át eléri, vagy meghaladja.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a család

a) jövedelemigazolását,

b) vagyonnyilatkozatát,

c) a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátás szükségletének háziorvos által kiadott, jelen rendelet 6 számú függeléke szerinti igazolását.

(3) A közgyógytámogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás összege a (2) bekezdés c) pontja szerinti igazolt költség, de legfeljebb havi 8.000 forint.

(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti igazolt költségből a közgyógytámogatás megállapítása során csak a társadalombiztosítási támogatásba befogadott, a járóbeteg-ellátás keretében rendelhető egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló jogszabályban meghatározott gyógyszerek - ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - vehetőek figyelembe.

(5) A közgyógytámogatás folyósítása havonta utólag, gyógyszerutalvány formájában történik. A gyógyszerutalvány folyósítására, elszámolására e rendelet 18. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

(6) Ha a közgyógytámogatás iránti kérelmet jogerősen elutasították, és az újabb kérelem benyújtásáig

a) a gyógykezelést szolgáló terápiában, illetőleg a gyógyszerek térítési díjában nem következett be olyan változás, amelynek következtében a (2) bekezdés c) pontja szerinti havi rendszeres gyógyító ellátás költsége megnőtt, és

b) a kérelmező jövedelme nem változott,

a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

17. Óvodáztatási támogatás

27. §93

18. Köztemetés

28. § (1) Különös méltánylást érdemlő esetben, ha a köztemetés költségének megtérítése a család létfenntartását veszélyeztetné, a köztemetés költségeinek megtérítését a polgármester

a) elengedheti,

b) csökkentheti,

c) részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában különös méltánylást érdemlő körülmény, ha az eltemettetésre köteles személynek nincs vagyona és az egy főre számított havi jövedelem

a) családban élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,

b) egyedül élő, vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét

nem haladja meg.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti részletekben történő megfizetés abban az esetben is engedélyezhető, ha az eltemettetésre köteles személy nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételeknek.

19. Térítésmentes autóbusz bérlet

29. § (1) Vésztő Város belterületén történő közlekedésre érvényes autóbuszbérletre jogosult az

a) a Vésztőn nappali rendszerű oktatásban résztvevő, 1-8. évfolyamos általános iskolás tanuló,

b) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 65. életévét be nem töltött személy,

c) a 62. életévét be nem töltött rokkantsági nyugellátásban részesülő személy

akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulóbérletre való jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően az iskolai szorgalmi időszakra, a b)-c) pontban meghatározott nyugdíjas bérletre való jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődően az adott naptári évre érvényes.

(2a)94 Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tanulóbérletre való jogosultság megvonható attól, aki az oktatási intézmény vagy a családsegítő jelzése alapján a szolgáltatás kulturált igénybe vételét sértő közösségellenes vagy erőszakos magatartást tanúsít.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

(4) A bérleteket az Önkormányzati Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egysége vásárolja meg, és tanulóbérlet esetén azt az oktatási intézmény vezetőjének, egyéb esetben a jogosultnak átadja. A jogosult gyermek törvényes képviselője részére történő átadásról – átvételi elismervény ellenében - az oktatási intézmény vezetője gondoskodik.

(5) Ha a bérletre jogosult gyermek tanulói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, erről a tényről az intézmény vezetője a megszűnést követő 8 napon belül a polgármestert értesíteni. A jogviszony megszűnését követő hónap első napjától a polgármester a természetbeni ellátást megszünteti.

(6) A bérlet igénybevételéhez szükséges viszonylat-igazolást a közlekedési vállalattól a kérelmezőnek kell beszerezni.

20. Szociális földprogram

30. § (1) Vésztő Város Önkormányzata pályázati forrásokat saját forrásaival kiegészítve szociális rászorultságtól függő, gazdálkodást segítő támogatás keretében

a) földhasználati lehetőséget, vagy

b) munkaeszközöket, vagy

c) konyhakerti növénytermesztéshez szükséges szaporítóanyagokat, növényvédelmi eszközöket, vagy

d) állatállományt, vagy

e) takarmányt, vagy

f) szaktanácsadást

g)95 gyümölcsfa csemetét, vagy

h)96 virág szaporítóanyagot

biztosít. A t
ámogatások bármelyike együtt is nyújtható.
(2) A szociális földprogram meghirdetéséről a Képviselő-testület a pénzügyi források függvényében dönt és meghatározza annak szervezeti és működési szabályzatát. A programba a felhívás közzétételétől számított 15 napon belül lehet jelentkezni.
(3) Szociálisan rászorulónak kell tekinteni - az alábbi sorrendben - különösen azokat a személyeket, akiknek nincs vagyonuk, és
a) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek, vagy
b) 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, vagy
c) jövedelemmel nem rendelkeznek, vagy
d) álláskeresési támogatásban vagy aktív korúak ellátásában részesülnek, vagy
e) akik pályakezdő munkanélküliek és
akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 % - át.
(4) Állattartó tevékenységre csak olyan személy, vagy család jelentkezése fogadható el, aki, vagy amely az állattartáshoz szükséges épülettel, gazdasági udvarral rendelkezik.
(5) A szociális földprogramban - a Képviselő-testület programot meghirdető döntésétől függően - közfoglalkoztatás, vagy egyéni megállapodás keretében lehet részt venni. Azonos lakcímen élők közül csak egy személy igényelheti a támogatást.
(6) A Polgármester a szociális földprogramba közfoglalkoztatás keretében bevont személyekkel a Munkatörvénykönyv szerinti munkaszerződést, egyéb esetben pedig együttműködési megállapodást köt, amely tartalmazza:
a) a felek jogait és kötelezettségeit;
b) a támogató által biztosított ellátásokat;
c) a kedvezményezett feladatait;
d) a program sikeres végrehajtása érdekében támasztott követelményeket;
e) a kötelezettségszegés, különösen a szándékos károkozás következményeit;
f) az elszámolás szabályait.

31. § . (1) A háztáji növénytermesztés keretében konyhakerti zöldségfélék – különösen burgonya, petrezselyem, sárgarépa, saláta, vöröshagyma, fokhagyma, borsó, bab, uborka, paradicsom, paprika – termesztése végezhető. A megtermelt javakat a programban résztvevő kedvezményezettek a saját létfenntartásukra, családi fogyasztásra hasznosíthatják.

(2) Az állattenyésztés keretében az állatállomány 50 %-át 1 évig tartani, és amennyiben lehetséges természetes módon szaporítani kell. Az állatállomány fennmaradó 50 %-át a programban résztvevő kedvezményezettek 1 éven belül a saját létfenntartásukra, családi fogyasztásra hasznosíthatják.

(3)97 Családi mintakert keretében legalább 5 féle konyhakerti növény termesztése, legalább 2 féle haszonállat tartása, a gyümölcsös kertben legalább 3 féle gyümölcsfa ápolása és virágos kertrész művelése végezhető. A családnak vállalnia kell, hogy irányított keretek között portáját bemutatja, tapasztalatait megosztja az érdeklődőkkel.

32. § (1) A szociális földprogram vezetését, a munkatevékenység szervezését a polgármester irányítása alapján a Városüzemeltetési Iroda vezetője, mint programvezető végzi. A működtetéssel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet a Városüzemeltetési Iroda látja el.

(2) A Képviselő-testület megfelelő szakképzettséggel rendelkező személyt biztosít, aki ellátja a Program folyamatos szakmai felügyeletét.

(3) A közfoglalkoztatás keretében megvalósított szociális földprogram által képződött nyereséget az önkormányzat a program működtetésére fordítja.

20/A.98 Bárányhimlő elleni védőoltás támogatása

32/A. §99 (1) Bárányhimlő elleni védőoltás támogatására jogosult a gyermek törvényes képviselője a 2018. augusztus 1. előtt született, harmadik életévét be nem töltött gyermek után.

(2) A támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a háziorvos által kiállított, a gyermek nevére szóló vényt.

(3) A természetben nyújtott támogatást célzott vásárlást biztosító gyógyszerutalvány átadásával kell biztosítani.

V. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

21. Alapszolgáltatások

33. § (1) Ezen fejezet alkalmazásában:

1. megállapodás: a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Szociális és Gyermekjóléti feladatellátásról szóló megállapodás.

(2) Vésztő Város Önkormányzata a 8. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt szociális és gyermekjóléti alapellátásokat a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény útján biztosítja, a megállapodásban meghatározottak szerint.

(3)100 A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Szeghalom Város Önkormányzatának rendelete rendelkezik a megállapodásban meghatározottak szerint.

22. Szociális étkeztetés

34. § (1) Étkeztetésre jogosult különösen az a személy, aki

a) a 62. életévét, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,

b) alanyi jogú közgyógyellátásra jogosult,

c) ágyban fekvő beteg,

d) fogyatékossági támogatásban részesül,

g) aki egészségi állapota miatt az ebéd házhozszállítására, vagy házi segítségnyújtásra szorul,

és az egy főre számított havi jövedelem
a) családban élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét,
b) egyedül élő, vagy egyedülálló személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át
nem haladja meg.
(2) Nem jogosult az étkeztetés igénybevételére, aki az önkormányzat által biztosított más ellátás keretében étkeztetést vesz igénybe, vagy aki legalább 4 órás munkaviszonnyal, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik.

23. A gyermekek napközbeni ellátása

35. § (1) Vésztő Város Önkormányzata a gyermekek napközbeni ellátása érdekében bölcsődei ellátást biztosít.

(2) A bölcsődei ellátásra irányuló kérelmet a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult szülő, vagy más törvényes képviselő terjesztheti elő az intézmény vezetőjénél. A kérelem elbírálásáról az intézmény vezetője dönt.

(3) A bölcsődei felvétel során az alábbi sorrendben előnyt élvez az a gyermek,

a) akinek családja családgondozásban részesül, és a veszélyeztetettsége, vagy a fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükség;

b) aki halmozottan hátrányos helyzetű;

c) aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

d) akit egyedül élő szülő nevel;

e) akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma eléri vagy meghaladja a három főt;

f) akit gyámként kirendelt hozzátartozó nevel.

(4) A bölcsődei ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető a kérelmezővel írásbeli megállapodást köt a Gyvt. 31. § (7) bekezdésében meghatározottak alapján.

24. Szakosított ellátások

36. § (1) A rászorulók részére Vésztő Város Önkormányzata ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonában történő ellátást biztosít.

(2) Vésztő Város Önkormányzata az (1) bekezdés szerinti szociális szakellátást a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vésztői telephelye útján nyújtja, a megállapodásban meghatározottak szerint.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

25. Szociálpolitikai kerekasztal

37. § (1) A Vésztő Város Önkormányzata a helyi szociális ellátórendszer tagja közötti információáramlás elősegítése, valamint a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése érdekében Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet.

(2) Az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl a helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

a) a polgármester;

b) a jegyző;

c) a Szociális Bizottság elnöke;

d) az Önkormányzati Hivatal szociális feladatokat ellátó szervezeti egységének vezetője;

e) a kisebbségi önkormányzat delegáltjai;

f) Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény telephely koordinátorai;

g) a Vésztői Református Egyházközség delegáltjai;

h) a szociális területen működő civil szervezetek képviselői;

i) az önkormányzat területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői;

(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal összehívásáról a polgármester gondoskodik.

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. Ülései nyilvánosak.

26. Átmeneti rendelkezések

38. § (1) Mindaddig nem állapítható meg az e rendelet szerinti települési lakásfenntartási támogatás annak a személynek, amíg az ezt kérelmező személy az Szt. 2015. év február hó 28. napján hatályos rendelkezései alapján normatív lakásfenntartási támogatásban részesül.

(2) Mindaddig nem állapítható meg az e rendelet szerinti gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési közgyógytámogatás annak a személynek, amíg az ezt kérelmező személy az Szt. 2015. év február hó 28. napján hatályos rendelkezései alapján méltányossági közgyógyellátásban részesül.

39. § A Képviselő-testület a települési támogatás keretében ápolási díjat nem biztosít. Az e rendelet hatályba lépését megelőzően hatályban volt önkormányzati rendeletek alapján megállapított és folyósított ápolási díjakat azonban a korábban hatályos feltételek fennállásig tovább kell folyósítani.

27. A rendelet függelékei

40. § Jelen rendelet függelékei:

1.101 számú függelék: Kérelem rendkívüli/települési támogatás megállapítása iránt;

2. számú függelék: Kérelem települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt;

3. számú függelék: Kérelem települési közgyógytámogatás megállapítása iránt;

4. számú függelék: Kérelem születési támogatás megállapítása iránt;

5. számú függelék: Kérelem térítésmentes helyi autóbuszbérlet megállapítása iránt;

6. számú függelék: Igazolás a kérelmező havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletéről;

7.102 számú függelék: Kérelem bárányhimlő elleni védőoltás támogatása iránt

8.103 számú függelék: Kérelem közfoglalkoztatottak téli tüzelő támogatása iránt

9.104 számú függelék: Kérelem egyszeri pénzbeli támogatás igénylésére magasabb összegű családi pótlékban részesülőknek.

28. Hatályba léptető rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet 2015. év március 1-jén lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépés után induló ügyekben kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 22/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

Karakas Anikó Dr. Petri Béla
polgármester jegyző
1. számú függelék a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez105

KÉRELEM

rendkívüli / települési támogatás megállapítása iránt

1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: ...............................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: ................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: .....................................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ......................................................................................................................
1.1.6. Tartózkodási helye: .........................................................................................................
1.1.7. Állampolgársága: ............................................................................................................
1.1.8. Telefonszám (nem kötelező megadni):............................................................................
1.1.9. TAJ szám ………………………………………………………………………………
1.2. A kérelmező családi állapota:
1.2.1. □ egyedülálló,
1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt.
1.3. A kérelmező
1.3.1. □ gyermek tartásáról gondoskodik,
1.3.2. □ nem gondoskodik gyermek tartásáról.
1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
1.4.1. Neve: ..............................................................................................................................
1.4.2. Születési neve: ................................................................................................................
1.4.3. Anyja neve: .....................................................................................................................
1.4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................
1.4.5. Lakóhelye:.......................................................................................................................
1.4.6. Tartózkodási helye:..........................................................................................................
1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: ...............
1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő hozzátartozókra, más személyekre vonatkozó adatok:

A

B

C

Név
(ha eltérő, születési
neve is)


Anyja neve

Születés helye,
ideje
(év, hó, nap)

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

2. JÖVEDELMI ADATOK


A jövedelmek típusai


A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő, az 1.6. pontban feltüntetett személyek jövedelme

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

7. A család összes nettó jövedelme

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!):.....................................Ft/hó.
Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozási segély (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.
3. A KÉRELEM INDOKA (A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, létfenntartási gond, nem várt többletkiadás – különösen haláleset, elemi kár, betegség stb. – bemutatása.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Nyilatkozat
4.1. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.3.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
4.3.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: Vésztő, 201…… (év) …………………………….. (hónap) ………. (nap)...................................................................

kérelmező aláírása

2. számú függelék a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez106

KÉRELEM

települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt

I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1. Neve: ........................................................................................................................................
2. Születési neve: .........................................................................................................................
3. Anyja neve: .............................................................................................................................
4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................
5. Lakóhelye: □ □ □ □ irányítószám ......................................................................... település ...........................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
6. Tartózkodási helye: □ □ □ □ irányítószám ............................................................. település .......................... utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ..... .......... emelet, ajtó
7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……….-……..….-….……
8. Állampolgársága: .....................................................................................................................
9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................
10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ....................................................................................
2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1. □ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
2. □ EU kék kártyával rendelkező, vagy
3. □ bevándorolt/letelepedett, vagy
4. □ menekült/oltalmazott/hontalan.
3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.
4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

A

B

C

D

Név (születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.

2.

3.

4.

5.

6.

II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:107

A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

null1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó

null2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

null3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

null4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

null5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

III. Lakásviszonyok
1. A támogatással érintett lakás nagysága: .................. m2
2. A lakásban tartózkodás jogcíme: .................................................................
IV. Nyilatkozatok
1. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék
működik – nem működik (a megfelelő rész aláhúzandó).
Amennyiben igen, kérjük, nevezze meg a szolgáltatót: ................ ....................................
2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
- Fűtés költségei;
- Villanyáram-fogyasztás díja;
- Víz-és csatornadíj;
- Szemétszállítás díja;
- Gázfogyasztás díja;
- Lakáskarbantartás költségei;
A lakásfenntartási támogatás összegét az alább megjelölt szolgáltatóhoz kérem utalni:
- NKM Áramszolgáltató Zrt. (villamosenergia szolgáltató)
- ENKSZ FŐGÁZ Zrt. (gázszolgáltató)
- Alföldvíz Zrt.
- Előre fizető mérőre kérem:
- Szemétszállítás díja
3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek108 (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy a jelen kérelemben általam feltüntetett adatok megváltozását 15 napon belül be kell jelentenem a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó szervezeti egységénél.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kelt: Vésztő, 20…….. (év) …………………….. (hónap) ………… (nap)


...................................................................


..................................................................


kérelmező aláírása


a háztartás nagykorú tagjainak aláírása


V. Vagyonnyilatkozat települési lakásfenntartási támogatáshoz

(Feltüntetendő a kérelmező és a háztartás valamennyi tagjának vagyona)
Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: .........m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év. Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................év
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ..................................város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ............... év
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
Gépjármű:
1. személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám, a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
2. tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám, a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
Egyéb vagyontárgyak:…………………………………………….......................................
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: Vésztő, 20…….. (év) …………………….. (hónap) ………… (nap)
................................................
aláírás

NYILATKOZAT

lakás alapterületéről, települési lakásfenntartási támogatás igényléséhez
Alulírott ……………………………..(név) Vésztő, ……………………………….u. …….sz.
alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam életvitelszerűen lakott fenti lakás nagysága: ………… m2.
A lakásnagyságot tervrajzzal igazolom (mellékelem) nem tudom igazolni109. (A megfelelő rész aláhúzandó!)
Kelt: Vésztő, 20…….. (év) …………………….. (hónap) ………… (nap)
…………………………………..
aláírás

Az általam életvitelszerűen lakott lakás alaprajza:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: Vésztő, 20…….. (év) …………………….. (hónap) ………… (nap)
…………………………………..
kérelmező aláírása
3. számú függelék a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

települési közgyógytámogatás megállapítása iránt

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1. Neve:
2. Születési neve:
3. Anyja neve:
4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):
5. Lakóhelye:
6. Tartózkodási helye:
7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
8. Állampolgársága:
9. Telefonszám (nem kötelező megadni):
10. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
2. A kérelmező családjára és a családtagok jövedelmére vonatkozó adatok
1. A kérelmező családi körülménye:
□ egyedül élő,
□ nem egyedül élő.
2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: .............. fő.

A

B

C

D

1.

Közeli hozzátartozó neve (születési neve)

Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

2.

3.

4.

5.

3. Jövedelmi adatok
1. A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

1.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

6.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem

2. Nyilatkozatok
Kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
- a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy a jelen kérelemben általam feltüntetett adatok megváltozását 15 napon belül be kell jelentenem a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó szervezeti egységénél.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kelt: Vésztő, 20…….. (év) …………………….. (hónap) ………… (nap)


...................................................................


..................................................................

kérelmező aláírása

kérelmező házastársának/élettársának aláírása

4. számú függelék a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

születési támogatás megállapítása iránt

1. Alulírott kérelmező szülő bejelentem, hogy 20…… (év) ……………………. (hónap) ….. (nap) ……………………….. (születési hely) ……………………………………………… nevű gyermekem született.
2. Kérem, hogy Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 4/2015. (II. 26.) számú rendeletének 17. § (1) bekezdése alapján részemre az 1. pontban megnevezett gyermekemre tekintettel születési támogatást megállapítani szíveskedjenek. Kérelmemhez másolatban mellékelem a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.
3. A kérelmező Személyére vonatkozó adatok
3.1. Neve: .................................................................................................................................
3.2. Születési neve: ..................................................................................................................
3.3. Anyja neve: .......................................................................................................................
3.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................................
3.5. Lakóhelye: .........................................................................................................................
3.6. Tartózkodási helye: ............................................................................................................
3.7. Állampolgársága: ...............................................................................................................
3.8. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................
4. NYILATKOZATOK
4.1. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.2.1. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek;
4.2.2. kérelmemmel egyező határozat esetén a fellebbezési jogomról lemondok.
Kelt: Vésztő, 20…… (év) …………………………….. (hónap) ………. (nap)


...................................................................

kérelmező szülő aláírása

5. számú függelék a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

térítésmentes helyi autóbuszbérlet megállapítása iránt

1. Kérem, hogy RÉSZEMRE/GYERMEKEM RÉSZÉRE (a megfelelő aláhúzandó) Vésztő Város belterületén történő közlekedésre érvényes autóbuszbérletet biztosítani szíveskedjenek.
2. A kérelmező Személyére vonatkozó adatok
2.1. Neve: .................................................................................................................................
2.2. Születési neve: ..................................................................................................................
2.3. Anyja neve: .........................................................................................................................
2.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................
2.5. Lakóhelye: ...........................................................................................................................
2.6. Tartózkodási helye: ..............................................................................................................
2.7. Állampolgársága: ................................................................................................................
2.8. Telefonszám (nem kötelező megadni): .................................................................................
2.9. A nyugellátás jogcíme (amennyiben saját részére igényli a bérletet): …………………….
3. gyermekre tekintettel igényelt bérlet esetén a gyermek Személyére vonatkozó adatok
3.1. Neve: .................................................................................................................................
3.2. Születési neve: ..................................................................................................................
3.3. Anyja neve: .........................................................................................................................
3.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ......................................................................................
3.5. Lakóhelye: ...........................................................................................................................
3.6. Tartózkodási helye: ..............................................................................................................
3.7. Állampolgársága: ................................................................................................................
3.8. Oktatási intézmény megnevezése: ………………………………………………………..
4. A kérelmező családjára és a családtagok jövedelmére vonatkozó adatok
4.1. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: .............. fő.

A

B

C

D

1.

Közeli hozzátartozó neve (születési neve)

Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

2.

3.

4.

5.

4.2. A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

1.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

6.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!):..................................... Ft/hó.
5. NYILATKOZATOK
5.1. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
5.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
5.2.1. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek;
5.2.2. kérelmemmel egyező határozat esetén a fellebbezési jogomról lemondok.
Kelt: Vésztő, 20…… (év) …………………………….. (hónap) ………. (nap)

...................................................................

kérelmező aláírása

6. számú függelék a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

HÁZIORVOSI IGAZOLÁS

települési közgyógytámogatás megállapításához

I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: ......................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ........................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. A társadalombiztosítás által támogatott, havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek megnevezése:110
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
3. ……………………………………………………
4. ……………………………………………………
5. ……………………………………………………
6. ……………………………………………………
7. ……………………………………………………
8. ……………………………………………………
III. Háziorvosra vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata
A háziorvos neve: .........................................................................................................................
ÁNTSZ engedély száma: .............................................................................................................
Rendelő/munkahely neve, címe: ..................................................................................................
Telefonszáma: ..............................................................................................................................
Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett, havi rendszerességgel rendelet gyógyszerek listája kizárólag a települési közgyógytámogatást igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került összeállításra.
Dátum: ...................................

P. H.

...........................................

háziorvos aláírása

7. számú függelék a 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez111

KÉRELEM

Bárányhimlő elleni védőoltás támogatásának megállapítása iránt

1. Alulírott kérelmező szülő/törvényes képviselő bejelentem, hogy 201…… (év) ……………………. (hónap) …….. (nap) ……………………….. (születési hely) ……………………………………………… nevű gyermekem részére bárányhimlő elleni védőoltást kívánok beadatni.
2. Kérem, hogy Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 4/2015. (II. 26.) számú rendeletének 33. § (1) bekezdése alapján részemre az 1. pontban megnevezett gyermekemre tekintettel bárányhimlő elleni védőoltás támogatását gyógyszerutalvány formájában megállapítani szíveskedjenek. Kérelmemhez mellékelem a háziorvos által kiállított, a gyermek nevére szóló vényt.
3. A kérelmező Személyére vonatkozó adatok
3.1. Neve: .................................................................................................................................
3.2. Születési neve: ..................................................................................................................
3.3. Anyja neve: .......................................................................................................................
3.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................................
3.5. Lakóhelye: .........................................................................................................................
3.6. Tartózkodási helye: ............................................................................................................
3.7. Állampolgársága: ...............................................................................................................
3.8. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................................................................
4. NYILATKOZATOK
4.1. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.2.1. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek;
4.2.2. kérelmemmel egyező határozat esetén a fellebbezési jogomról lemondok.
Kelt: Vésztő, 20…… (év) …………………………….. (hónap) ………. (nap)


...................................................................

kérelmező szülő aláírása

8. számú függelék a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelethez112

KÉRELEM

közfoglalkoztatottak téli tüzelő támogatása iránt

1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: ...............................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: ................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: .....................................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................
1.1.5. Lakóhelye: ......................................................................................................................
1.1.6. Tartózkodási helye: .........................................................................................................
1.1.7. Állampolgársága: ............................................................................................................
1.1.8. Telefonszám (nem kötelező megadni):............................................................................
1.1.9. TAJ szám ………………………………………………………………………………
1.2. A kérelmező családi állapota:
1.2.1. □ egyedülálló,
1.2.2. □ házastársával/élettársával él együtt.
1.3. A kérelmező
1.3.1. □ gyermek tartásáról gondoskodik,
1.3.2. □ nem gondoskodik gyermek tartásáról.
1.4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
1.4.1. Neve: ..............................................................................................................................
1.4.2. Születési neve: ................................................................................................................
1.4.3. Anyja neve: .....................................................................................................................
1.4.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): ................................................................................
1.4.5. Lakóhelye:.......................................................................................................................
1.4.6. Tartózkodási helye:..........................................................................................................
1.5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő, eltartott gyermekek száma összesen: ............... fő
1.6. A kérelmezővel azonos lakcímen élő hozzátartozókra, más személyekre vonatkozó adatok:

A

B

C

Név
(ha eltérő, születési
neve is)


Anyja neve

Születés helye,
ideje
(év, hó, nap)

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

2. JÖVEDELMI ADATOK


A jövedelmek típusai


A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő, az 1.6. pontban feltüntetett személyek jövedelme

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

7. A család összes nettó jövedelme

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!):.....................................Ft/hó.
Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozási segély (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.
3. A KÉRELEM INDOKA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Nyilatkozat
4.1. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
4.2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
4.3.1. életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
4.3.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: Vésztő, 20…… (év) …………………………….. (hónap) ………. (nap)...................................................................

kérelmező aláírása

9. számú függelék a 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez113

KÉRELEM

egyszeri pénzbeli támogatás igénylésére magasabb összegű családi pótlékban részesülőknek
Alulírott,
Név:______________________________________________________________________
Születési hely, idő:___________________________________________________________
Anyja neve:_________________________________________________________________
TAJ: ____________-_________________-________________
Lakóhely:___________________________________________________________________
Tartózkodási hely:____________________________________________________________
Bankszámla száma:___________________________________________________________
Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete 15/D. §-ában szabályozottak alapján igénybe kívánom venni az egyszeri pénzbeli támogatást.
Nyilatkozom, hogy saját jogon/gyermekemre magasabb összegű családi pótlékban részesülök.
A magasabb összegű családi pótlékra jogosult adatai:
Név:______________________________________________________________________
Születési hely, idő:___________________________________________________________
Anyja neve:_________________________________________________________________
TAJ: ____________-_________________-________________
Lakóhely:___________________________________________________________________
Tartózkodási hely:____________________________________________________________
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közöltek a valóságnak megfelelnek.
Vésztő, _____ év ____________hó _______nap
_________________________________
Kérelmező/törvényes képviselő aláírása
1

A rendeletet Vésztő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. év február hó 25. napján tartott ülésén fogadta el.

2

Hatályon kívül helyezte a 14/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1§-a. Hatálytalan 2021. év október hó 01. napjától.

3

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (I.26.) önkormányzati rendelet 1§-a. Hatálytalan 2017. év január hó 27. napjától.

4

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 2. § a. pontja. Hatályos 2017. január hó 27. napjától.

5

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 2. § b. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

6

Beiktatta a 14/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. év június hó 29. napjától

7

Beiktatta a 21/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. év december hó 21. napjától

8

Beiktatta a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. év szeptember hó 27. napjától

9

Beiktatta a 20/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. év december hó 14. napjától.

10

Beiktatta a 17/2021. (XI.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. év november hó 17. napjától.

11

Módosította a 21/2018. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos 2018. év december hó 21. napjától

12

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 3. § b. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától

13

Beiktatta a 2/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától

14

Módosította a 7/2021. (III.24.) számú önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. év március hó 25. napjától.

15

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 5. § b. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

16

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 6. § a. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától

17

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 7. § a. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától

18

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 7. § b. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától

19

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 7. § c. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

20

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 7. § d. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától

21

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 7. § e. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától

22

Beiktatta a 2/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

23

Beiktatta a 14/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. év június hó 29. napjától.

24

Beiktatta a 21/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. év december hó 21. napjától

25

Beiktatta a 20/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. év december hó 14. napjától

26

Beiktatta a 17/2021. (XI.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. év november hó 17. napjától

27

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 9. § a. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

28

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 9. § b. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

29

Módosította a 21/2018. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. év december hó 21. napjától.

30

Hatályon kívül helyezte a 12/2015. (X. 1.) számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2015. év október hó 1. napjától.

31

Beiktatta a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. év szeptember hó 27. napjától

32

Beiktatta a 23/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2019. év december hó 20. napjától

33

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 10. § -a. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

34

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 11. § a. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

35

Módosította a 16/2020. (XI. 11.) számú önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos 2020. év november hó 12. napjától.

36

Módosította a 16/2020. (XI. 11.) számú önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos 2020. év november hó 12. napjától.

37

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 11. § d. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

38

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 11. § e. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

39

Módosította a 16/2020. (XI. 11.) számú önkormányzati rendelet 3. § -a. Hatályos 2020. év november hó 12.

40

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 12. § b. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

41

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

42

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 14. § a. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

43

Hatályon kívül helyezte a 2/2017 (I.26) önkormányzati rendelet 15.§-a. Hatálytalan 2017. év január hó 27. napjától.

44

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 11. § b. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

45

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 11. § c. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

46

Módosította a 2/2017. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet 16. § -a. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

47

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 17. § a. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

48

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 17. § b. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

49

Módosította a 9/2021. (V.17.) számú önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2021. év május hó 18. napjától.

50

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 17. § c. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

51

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 18. §-a. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

52

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 19. § a. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

53

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 19. § b. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

54

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 20. § a. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

55

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 20. § b. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

56

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 21. §-a. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

57

Beiktatta a 14/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. év június hó 29. napjától.

58

Beiktatta a 14/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2018. év június hó 29. napjától.

59

Beiktatta a 21/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2018. év december hó 21. napjától

60

Beiktatta a 21/2018. (XII.20.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2018. év december hó 21. napjától

61

Módosította a 5/2019. (II.28.) számú önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos 2019. év március hó 1. napjától.

62

Módosította a 18/2019. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos 2019. év szeptember hó 29. napjától

63

Beiktatta a 20/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2019. év december hó 14. napjától

64

Beiktatta a 20/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. év december hó 14. napjától

65

Beiktatta a 17/2021. (XI.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2021. év november hó 17. napjától

66

Beiktatta a 17/2021. (XI.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2021. év november hó 17. napjától

67

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 22. § -a. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

68

Módosította a 8/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 1. § -a. Hatályos 2018. év március hó 2. napjától.

69

Módosította a 8/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos 2018. év március hó 2. napjától.

70

Módosította a 8/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 3. § -a. Hatályos 2018. év március hó 2. napjától.

71

Módosította a 8/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 4. § -a. Hatályos 2018. év március hó 2. napjától.

72

Beiktatta a 8/2018. (III.1.) számú önkormányzati rendelet 5. § -a. Hatályos 2018. év március hó 2. napjától

73

Módosította a 9/2021. (V.17.) számú önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2021. év május hó 18. napjától.

74

Beiktatta a 2/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet 24. §-a. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

75

Beiktatta a 2/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelet 25. §-a. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

76

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 26. § -a. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától

77

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 27. § a. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

78

Módosította a 23/2019. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet 2.§-a.. Hatályos 2019. év december hó 20. napjától.

79

Módosította a 21/2018. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 7. § -a. Hatályos 2018. év december hó 21. napjától.

80

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 27. § b. pontja. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától.

81

Beiktatta a 23/2019. (XII..19.) számú önkormányzati rendelet 3. § -a. Hatályos 2019. év december hó 20. napjától.

82

Módosította a 23/2019. (XII..19.) számú önkormányzati rendelet 4. § -a. Hatályos 2019. év december hó 20. napjától.

83

Módosította a 21/2018. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet 8. § -a. Hatályos 2018. év december hó 21. napjától.

84

Módosította a 14/2021. (IX..30.) számú önkormányzati rendelet 2. § -a. Hatályos 2021. év október hó 01. napjától.

85

Hatályon kívül helyezte a 14/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2021. év október hó 01. napjától.

86

Hatályon kívül helyezte a 14/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatálytalan 2021. év október hó 01. napjától.

87

Hatályon kívül helyezte a 14/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatálytalan 2021. év október hó 01. napjától.

88

Hatályon kívül helyezte a 14/2021.(IX.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2021. év október hó 01. napjától.

89

Módosította a 23/2019. (XII..19.) számú önkormányzati rendelet 6. § -a. Hatályos 2019. év december hó 20. napjától.

90

Módosította a 2/2020. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet 3. § -a. Hatályos 2020. év február hó 15. napjától.

91

Hatályon kívül helyezte 2/2020. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet 4. § -a. Hatálytalan 2020. év február hó 15. napjától.

92

Hatályon kívül helyezte 2/2020. (II. 14.) számú önkormányzati rendelet 5. § -a. Hatálytalan 2020. év február hó 15. napjától.

93

Hatályon kívül helyezte a 12/2015. (X. 1.) számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2015. év október hó 1. napjától.

94

Beiktatta a 2/2018. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. év február hó 09. napjától

95

Beiktatta a 25/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. év december hó 01. napjától

96

Beiktatta a 25/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. év december hó 01. napjától

97

Beiktatta a 25/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2017. év december hó 01. napjától

98

Beiktatta a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2019. év szeptember hó 27. napjától

99

Beiktatta a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2019. év szeptember hó 27. napjától

100

Módosította a 14/2021. (IX..30.) számú önkormányzati rendelet 4. § -a. Hatályos 2021. év október hó 01. napjától

101

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 28. §-a. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától

102

Beiktatta a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2019. év szeptember hó 27. napjától.

103

Beiktatta a 20/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2019. év december hó 14. napjától.

104

Beiktatta a 17/2021. (XI.16.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2021. év november hó 17. napjától.

105

Módosította a 2/2017. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 29. §-a. Hatályos 2017. év január hó 27. napjától

106

Módosította a 14/2018. (VI.28.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2018. év június hó 29. napjától.

107

A feltüntetett jövedelmet – kivéve a Magyar Államkincstár által folyósított ellátásokat – a jövedelem típusának megfelelő módon igazolni kell.

108

Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

109

Amennyiben a lakásnagyságot tervrajzzal igazolni nem tudja, a lakás alaprajzát a kérelmezőnek le kell rajzolnia!

110

Az igazolt költségből a települési közgyógytámogatás megállapítása során csak a társadalombiztosítási támogatásba befogadott, a járóbeteg-ellátás keretében rendelhető egyes, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló jogszabályban meghatározott gyógyszerek - ideértve a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszereket is - vehetőek figyelembe.

111

Beiktatta a 16/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2019. év szeptember hó 27. napjától

112

Beiktatta a 20/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2019. év december hó 14. napjától

113

Beiktatta a 17/2021. (XI.16.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2021. év november hó 17. napjától