Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015(VI.30.) rendelete

a közterületek tisztántartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről

Hatályos: 2021. 10. 04

Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015(VI.30.) rendelete

a közterületek tisztántartásáról, az avar és kerti hulladék égetéséről

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tövény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tövény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el:[1]

1. Közterületek tisztántartása

1. § (1) Bekecs község belterületén a települési környezet tisztaságának biztosítása érdekében, az Önkormányzatra háruló köztisztasági feladatok ellátásához, az e rendeletben foglaltak szerint mindenki köteles hozzájárulni.

(2) A közterületek köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési környezetet szennyezné, fertőzné. Tilos a közterülete bárminemű hulladékot, veszélyes hulladékot, elhasznált tárgyat elhelyezni, eldobni.

(3) A közterületek tisztántartása, a közparkok ápolása és gyommentesítése, a burkolt területek és járdák síkosság mentesítése, a hó eltakarítása, az utcai hulladékgyűjtők kihelyezése, azok folyamatos ürítése, tisztántartása, karbantartása, pótlása a 2. §-ban foglalt kivételekkel Bekecs Község Önkormányzatának feladata.

(4) A közterületen elhullott vagy elgázolt állatok eltávolításáról a közterület kezelője köteles haladéktalanul gondoskodni.

2. Ingatlanok tisztántartása

2. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (a továbbiakban : ingatlanhasználó) köteles:

  • a) az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, járda hiányában egy méter széles területsáv, valamint a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes terület gondozásáról, tisztántartásáról, hulladék és gyommentesítéséről, a burkolt területeken a hó eltakarításáról és a síkosság-mentesítéséről,
  • b) az ingatlan előtti, melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolításáról,

gondoskodni.

(2) Ha az ingatlant két közút határolja, az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt kötelezettség mindkét irányban terheli az ingatlanhasználót.

(3) Az ingatlanhasználó a közterület tisztán tartása során keletkező hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével rendszeresített hulladékgyűjtő edényben helyezheti el.

(4) Az (1) - (3) bekezdésben foglalt kötelezettségek a beépítetlen - használaton kívüli - ingatlanokra is vonatkoznak.

3. § [2] Az ingatlanhasználóknak az ingatlanok tisztán tartásával kapcsolatos feladatai:

  • a) az ingatlan rendben- és tisztán tartása, gyommentesítése, az ingatlanról a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok metszése,
  • b) épület bontása, építése, felújítása és karbantartása miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda tisztán tartása,
  • c) A településrészeken keletkező építési és bontási hulladék kezelését, tervezését és elszámolását a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint kell végezni,
  • d) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni az ingatlanán történ rovar és rágcsálóirtásról.

4. § Az üzlet, szolgáltató egység üzemeltetője a 2. §-ban foglaltakon túl köteles gondoskodni az ingatlan területén lévő, a közforgalom számára megnyitott területek illetve parkolóhelyek tisztántartásáról.

5. § (1) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztántartani, az árusításból keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni.

(2) Az állatok által közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az állat felügyeletét ellátó, amennyiben az állat felügyeletét ellátó személye nem állapítható meg vagy ne vonható felelősségre, az állat tulajdonosa haladéktalanul köteles gondoskodni.

6. § (1) A síkosság-mentesítés során környezetkímélő anyagokat - homok, salak, kő-zúzalék, hamu, fűrészpor - kell elsősorban használni.

(2) A közterületek közvetlen környezetében lévő növényzet mellett, zöldterületen klorid tartalmú vegyszer használata tilos.

(3) A hórakást tilos elhelyezni útkereszteződésben, útburkolati jelen, járdasziget és járda közé, tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, kapubejárat elé annak teljes szélességében, közmű és közcélú műtárgyra (vízelzáró csap, gázberendezés, csapadékvíz-elvezető csatorna lefolyója)

(4) A takarításból, felmosásból, mosásból keletkező szennyeződést, szennyvizet a közterületre, csapadékvíz elvezető rendszerbe önteni tilos.

3. Avar és növényi hulladék égetésének szabályai

7. § (1) Az avar és növényi hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

(2) [1] Amennyiben a komposztálás nem valósítható meg, az ártalmatlanításról a kötelező közszolgáltatás keretein belül kell gondoskodni.

(3) [2] Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése tilos.

(4) [3]

8. §[4]

3/A. [3] Eljárási rendelkezések

7/A. § (1) Az e rendeletben meghatározott szabályokba ütköző magatartás elkövetőjével szemben ötezer forinttól kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) Közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és az elkövető személyi körülményire is figyelemmel a figyelmeztetéstől kellő visszatartó hatás várható.

(3) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban - átruházott hatáskörben - a jegyző jár el.

(4) A rendeletben foglaltak betartását a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal erre feljogosított ügyintézője ellenőrzi.

(5) A közterületek és ingatlanok tisztántartásának szabályaiba ütköző magatartás miatti eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelentése alapján indítható. A bejelentést szóban vagy írásban bárki megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(6) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell az önkormányzat 55800044-11015417 számú bírság számlájára befizetni.

(7) A bírság mértékének meghatározása az eset összes körülményeinek figyelembe vételével történik.

4. Záró rendelkezések

9. § A rendeletben foglaltakat be nem tartó, jogellenes tevékenységet folytató köteles az általa okozott környezetszennyezést megszüntetni, a környezetkárosítást abbahagyni és a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani.

10. § (1) Ez a rendelet 2015. július 1-én.lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a köztisztasági tevékenységről szóló 11/2007. (VII.2.) önkormányzati rendelet.


[1] A bevezető a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 3/A. alcímet (7/A. §) a Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.