Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Munkahelyi és vendég étkeztetésre vonatkozó térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 21

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Munkahelyi és vendég étkeztetésre vonatkozó térítési díjak megállapításáról

2021.10.01.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a munkahelyi és vendég étkeztetésre vonatkozó térítési díjak megállapításáról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nyírábrány település közigazgatási területén az önkormányzati intézmények alkalmazottjaira, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alkalmazottjaira, valamint a külső vendégétkezőkre.

2. § Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a Nyírábrányi Önkormányzati Konyhán (4264 Nyírábrány Iskola u. 8.) keresztül biztosítja a településen a rendelet 1. § szerinti személyek részére az étkeztetést.

3. § (1) Az étkeztetési térítési díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek alkalmazottjai, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alkalmazottjai (ide nem értve a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakat) a nyersanyagnormát (+ÁFA) fizetik térítési díjként.

(3) Az élelmezési ráfordítások évközben bekövetkezett növekedése miatt az önkormányzat a térítési díjakat évente egy alkalommal felülvizsgálja és új térítési díjtételeket állapít(hat) meg.

4. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Munkahelyi és vendég étkeztetésre vonatkozó térítési díjaküres cím

1. Munkahelyi étkeztetés térítési díja: 395.- Ft + Áfa

2. Vendég étkezők étkeztetési díja: 625.- Ft+ Áfa (395.- Ft nyersanyag + 230.- Ft rezsi + Áfa)