Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 01

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy Nyírábrány településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, illetve meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tűzifajuttatás jogosultsági feltételeit, valamint a támogatás igénylésének és megítélésének feltételeit.

2. A támogatás feltételei, mértéke

2. § (1) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata térítésmentesen vissza nem térítendő természetbeni támogatás formájában tűzifát biztosít a rendelkezésre álló keret (530 erdei m3) erejéig azon szociálisan rászoruló személynek, aki Nyírábrány nagyközségben bejelentett állandó lakóhelyén vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 353 %-át (jelenleg 100.605 Ft), egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 403 %-át (jelenleg 114.855 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.

(3) A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(4) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:

 • a) települési (elsősorban lakhatási) támogatásra jogosult, vagy
 • b) aktív korúak ellátására jogosult, vagy
 • c) időskorúak járadékára jogosult, vagy
 • d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
 • e) kihűlés vagy fagyhalál veszélye fenyegeti, vagy
 • f) igazoltan fennálló hiteltartozása van, amely a létfenntartást veszélyezteti.

(5) A támogatás ugyanazon lakcímre csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit, kivéve a (4) bekezdés e) pontjában foglalt esetek fennállását.

(6) A támogatás kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 5 m3 mennyiségben adható függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(7) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.

3. § A támogatást elnyert, tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, azt csak saját használatra használhatja fel.

3. A támogatásból kizártak

4. § (1) Függetlenül a 2. § (2) vagy (4) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének teljesítésétől nem jogosult szociális tűzifa támogatásra az a személy, család, aki

 • a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben fakitermelést végzett,
 • b) olyan ingatlanban él, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.

4. A támogatás igénylése és elbírálása

5. § (1) A támogatás megállapítása iránt az igénylő a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét, melyhez csatolni szükséges a 2. § (2)-(4) bekezdése szerinti jogosultságot igazoló dokumentumot, nyilatkozatot.

(2) A kérelmeket 2021. október 11. napjától 2021. november 8. napjáig lehet benyújtani a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szociális ügyintézőjénél. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A benyújtott kérelmek elbírálásának jogát a képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 19. pontja szerint a polgármesterre ruházza át, melyekről a benyújtási határidőt követően, beérkezési sorrendben egyedi határozattal dönt.

(4) A polgármester a beérkezett kérelmek alapján bírálja el az egy főnek juttatott tűzifa mennyiségét figyelemmel a 2. § (6) bekezdésében meghatározott mennyiségi korlátra.

(5) A tűzifa kiosztására a kérelmek elbírálását követően folyamatosan kerül sor legkésőbb 2022. február 15-ig.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2022. május 31. napján hatályát veszti.

1. melléklet

Kérelem

Alulírott,

Név: ………………………………

Születési hely és idő: …………………

TAJ szám: ……………………………

Lakcím: ………………………………

kérem, hogy részemre Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatásáról szóló önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

1. A megfelelő rész aláhúzandó

 • a) az önkormányzat által nyújtott lakásfenntartási települési támogatásban részesülök,
 • b) aktív korúak ellátásában részesülök,
 • c) időskorúak járadékára vagyok jogosult,
 • d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősülök,
 • e) kihűlés vagy fagyhalál veszélye fenyeget,
 • f) igazoltan fennálló hiteltartozásom van, amely a létfenntartást veszélyezteti, (a hitelszerződést, banki igazolást csatolni szükséges).

2. A kérelmező és a vele egy családban élő személyek adatai és jövedelme

Név

Rokoni kapcsolata a kérelmezővel

Születési idő
(év, hó, nap)


TAJ szám

Havi nettó jövedelem
(Ft)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

jövedelemigazolásokat mellékelni szükséges

3. Nyilatkozatok

3.1. A háztartásomból más személy szociális célú tűzifa támogatást nem igényelt.

3.2. A lakásom fával fűthető, és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel.

3.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4. Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket és szociális helyzetet a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: Nyírábrány, 2021. ……………………………

…………………………………
kérelmező aláírása

Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 353 %-át (jelenleg 100.605 Ft), egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 403 %-át (jelenleg 114.855 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.