Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 01- 2022. 05. 30

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

2021.10.01.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy Nyírábrány településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultság alapján, illetve meghatározza a természetben nyújtott egyszeri tűzifajuttatás jogosultsági feltételeit, valamint a támogatás igénylésének és megítélésének feltételeit.

2. A támogatás feltételei, mértéke

2. § (1) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata térítésmentesen vissza nem térítendő természetbeni támogatás formájában tűzifát biztosít a rendelkezésre álló keret (530 erdei m3) erejéig azon szociálisan rászoruló személynek, aki Nyírábrány nagyközségben bejelentett állandó lakóhelyén vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

(2) Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 353 %-át (jelenleg 100.605 Ft), egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 403 %-át (jelenleg 114.855 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.

(3) A kérelem elbírálásához a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(4) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki az alábbi körülmények közül valamely feltételnek megfelel:

a) települési (elsősorban lakhatási) támogatásra jogosult, vagy

b) aktív korúak ellátására jogosult, vagy

c) időskorúak járadékára jogosult, vagy

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy

e) kihűlés vagy fagyhalál veszélye fenyegeti, vagy

f) igazoltan fennálló hiteltartozása van, amely a létfenntartást veszélyezteti.

(5) A támogatás ugyanazon lakcímre csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit, kivéve a (4) bekezdés e) pontjában foglalt esetek fennállását.

(6) A támogatás kizárólag természetbeni ellátás formájában, legfeljebb 5 m3 mennyiségben adható függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(7) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.

3. § A támogatást elnyert, tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, azt csak saját használatra használhatja fel.

3. A támogatásból kizártak

4. § (1) Függetlenül a 2. § (2) vagy (4) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének teljesítésétől nem jogosult szociális tűzifa támogatásra az a személy, család, aki

a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben fakitermelést végzett,

b) olyan ingatlanban él, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, támogatás nem kérhető.

4. A támogatás igénylése és elbírálása

5. § (1) A támogatás megállapítása iránt az igénylő a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon terjesztheti elő kérelmét, melyhez csatolni szükséges a 2. § (2)-(4) bekezdése szerinti jogosultságot igazoló dokumentumot, nyilatkozatot.

(2) A kérelmeket 2021. október 11. napjától 2021. november 8. napjáig lehet benyújtani a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szociális ügyintézőjénél. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A benyújtott kérelmek elbírálásának jogát a képviselő-testület az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015.(VI.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 19. pontja szerint a polgármesterre ruházza át, melyekről a benyújtási határidőt követően, beérkezési sorrendben egyedi határozattal dönt.

(4) A polgármester a beérkezett kérelmek alapján bírálja el az egy főnek juttatott tűzifa mennyiségét figyelemmel a 2. § (6) bekezdésében meghatározott mennyiségi korlátra.

(5) A tűzifa kiosztására a kérelmek elbírálását követően folyamatosan kerül sor legkésőbb 2022. február 15-ig.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2022. május 31. napján hatályát veszti.

1. melléklet

Kérelem
Alulírott,

Név: ………………………………

Születési hely és idő: …………………

TAJ szám: ……………………………

Lakcím: ………………………………

kérem, hogy részemre Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatásáról szóló önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.

1. A megfelelő rész aláhúzandó

a) az önkormányzat által nyújtott lakásfenntartási települési támogatásban részesülök,

b) aktív korúak ellátásában részesülök,

c) időskorúak járadékára vagyok jogosult,

d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családnak minősülök,

e) kihűlés vagy fagyhalál veszélye fenyeget,

f) igazoltan fennálló hiteltartozásom van, amely a létfenntartást veszélyezteti, (a hitelszerződést, banki igazolást csatolni szükséges).

2. A kérelmező és a vele egy családban élő személyek adatai és jövedelme

Név

Rokoni kapcsolata a kérelmezővel

Születési idő
(év, hó, nap)


TAJ szám

Havi nettó jövedelem
(Ft)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

jövedelemigazolásokat mellékelni szükséges

3. Nyilatkozatok

3.1. A háztartásomból más személy szociális célú tűzifa támogatást nem igényelt.

3.2. A lakásom fával fűthető, és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel.

3.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4. Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket és szociális helyzetet a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal környezettanulmány felvétele során ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: Nyírábrány, 2021. ……………………………

…………………………………
kérelmező aláírása

Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 353 %-át (jelenleg 100.605 Ft), egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 403 %-át (jelenleg 114.855 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona.