Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01 - 2021. 10. 02

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szabadkígyós Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke, Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Oszt., Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Légügyi Főosztály, Békés Megyei Rendőr Főkapitányság, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya alá tartozó területen a szabályozási terv az alábbi építési övezeteket jelöli ki:)

  • „d) különleges területek: Kt – temető területe; Ks – sportterület; Kgy – gyógyfürdő; Kka – kastély; Kl – lóistállók; Kk – kommunális telep; Kke – kemping; Kta – mezőgazdasági tangazdaság /kertészet/; Ke - különleges egészségügyi.”

2. § A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Különleges területekre tartozó létesítmények:)

  • „i) A Ke jelű különleges egészségügyi övezet területén egészségügyi célt szolgáló - és az alapfunkciót kiszolgáló épületek helyezhetők el: beépítési mód: szabadon álló; kialakítható legkisebb telekméret 2500 m2; a beépítés mértéke a telekterület 40%-át nem haladhatja meg; a telek területének minimum 50%-a növényzettel borított legyen; az építménymagasság maximum 6,50 m; előkert minimum 10,00 m; oldalkert minimum 6,00 m; hátsókert minimum 10,00 m; szintterület sűrűség: 1,0.”

3. § (1) A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függeléke az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti Függelék 3. melléklettel egészül ki.

(4) A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti Függelék 4. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. 21/2006.(I.31.) Korm. rendelet”

2. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. 26/2014.(III.25.) VM rendeletet”

3. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3. 4/2011.(I.14.) VM rendeletet”

4. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 4. pont helyébe a következő pont lép:

„4. 53/2017.(X.18.) FM rendeletet”

5. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 5. pont helyébe a következő pont lép:

„5. 10/2003.(VII.11.) KvVM rendeletet”

6. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 6. pont helyébe a következő pont lép:

„6. 29/2014.(XI.28.) FM rendeletet”

7. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 8. pont helyébe a következő pont lép:

„8. 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet”

8. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 9. pont helyébe a következő pont lép:

„9. 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet”

9. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 10. pont helyébe a következő pont lép:

„10. 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet”

10. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 11. pont helyébe a következő pont lép:

„11. 66/2005.(XII.22.) EüM rendelet”

11. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 13. pont helyébe a következő pont lép:

„13. 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet, 2011. évi CCIX tv.”

12. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 18. pont helyébe a következő pont lép:

„18. 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet”

13. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 20. pont helyébe a következő pont lép:

„20. 1995. évi LVII. tv.”

14. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 23. pont helyébe a következő pont lép:

„23. 2012. évi CLXXXV. tv.”

15. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 24. pont helyébe a következő pont lép:

„24. 225/2015.(VIII.7.) Korm. rendelet”

16. A Szabadkígyós község helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet Függelék 26. pont helyébe a következő pont lép:

„26. 2001. évi LXIV. tv.”