Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 02 - 2021. 10. 02

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Szabadkígyós Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.10.02.

Szabadkígyós Képviselő Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke, Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Oszt., Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Légügyi Főosztály, Békés Megyei Rendőr Főkapitányság, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet5

2. melléklet6

3. melléklet7

4. melléklet8

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. október 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.