Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 06

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2021. évi költségvetése

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 1.837.951 ezer forintban,

 • a) működési költségvetési bevételét: 1.026.729 ezer forintban,
 • b) felhalmozási költségvetési bevételét: 811.222 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 103.200 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 546.813 ezer forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 31.700 ezer forintban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 121.024 ezer forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 16.573 ezer forintban állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 és a 2.5. melléklet tartalmazza.

3. § (1)[1] Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.241.526 ezer forintban állapítja meg, ebből:

 • a) működési költségvetési kiadását: 889.817 ezer forintban
  • aa) személyi jellegű kiadások: 234.067 ezer forint
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok: 33.866 ezer forint
  • ac) dologi kiadások: 178.002 ezer forint
  • ad) egyéb folyó kiadás: 8.800 ezer forint
  • ae) támogatás értékű működési kiadás: 374.983 ezer forint
  • af) működési célú pénzeszköz átadás 12.850 ezer forint
  • ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.543 ezer forint
  • ah) általános tartalék: 8.706 ezer forint
 • b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.198.066 ezer forintban
  • ba) beruházások előirányzata: 1.042.010 ezer forint
  • bb) felújítások előirányzata: 65.097 ezer forint
  • bc) egyéb felhalmozási kiadások: 300 ezer forint
  • bd) fejlesztési célú tartalék: 55.937 ezer forint
  • be) GFT tartalék: 34.722 ezer forint
 • c) finanszírozási költségvetési kiadását: 153.643 ezer forintban összeggel állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 4.b melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 4.a. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 1.2 melléklete tartalmazza

(5) Az Önkormányzat 2021. évi általános és céltartaléka együttesen: 75.554 ezer forint.

 • a) általános tartaléka 8.706ezer forint
 • b) céltartaléka 23.801 ezer forint,
 • c) egyéb elkülönített tartalék meghatározott célra: 43.047 ezer forint, melyet a Rendelet 5. melléklete tartalmaz.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 3.1 és a 3.2 mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

4. § (1) Az Önkormányzat 2021 évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 1.649.507 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 és 3.2 melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 160.732 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2021.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Simontornyai Vár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 20.634 ezer forint.

(2) A Vár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Vár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Simontornyai Városi Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 11.486 ezer forint.

(2) A Könyvtár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai

9. § (1) A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 7. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott részletezésben.

(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.

(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.

(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.

(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.

(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.

(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

10. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve

12. § (1) Az Önkormányzata 2021-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve (szöveges indokolással)

13. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A közvetett támogatások

14. § Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

15. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, illetőleg a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, illetőleg annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó.

(4) A köztisztviselői illetményalap 55.269, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 276.345.- Ft.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 1.3 számú melléklete tartalmazza.

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.

(2) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.

(3) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.

(2) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.

IV. FEJEZET V. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Vegyes rendelkezések

18. § (1) A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az Önkormányzat 2020-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 6. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

19. § (1) A Rendelet 2021. február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.

1. melléklet [2]

Bevétel-Kiadás mérleg

Sorszám

Bevételek

2021. évi eredeti ei.

2021.évi I.mód.

2021.évi II.mód.

2021. évi módosított

I.Tárgy évi működési célú bevételek

1

Költségvetési szervek működési célú bevétele

186 359

-3 706

0

182 653

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

29 010

0

29 010

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

21 850

21 850

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

7 160

7 160

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

1,2,3

Egyéb működési bevétel

0

0

0

1,3

Irányító szerv támogatása

157 349

-3 706

153 643

2.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

833 877

382

14 113

848 372

2,1

Működési bevételek összesen

33 140

0

33 140

2,1,1

Működési c.önkormányzati egyéb bevételek

31 140

31 140

Működési célú Áfa megtérülés

0

0

0

2,1,2

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

2 000

0

2 000

2,1,3

Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)

0

0

0

2,1,4

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

2,1,5

Kamatbevételek

0

0

0

2,2

Sajátos működési bevételek összesen

103 200

0

103 200

2,2,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

100 000

0

100 000

2,2,1,1

Ebből:wépítményadó

8 500

0

8 500

2,2,1,2

wtelekadó

0

0

0

2,2,1,3

wkommunális adó

12 500

0

12 500

2,2,1,4

wiparűzési adó

68 000

68 000

2,2,1,5

widegenforgalmi adó

2 000

2 000

2,2,1,6

wadóhátralékok beszedése

9 000

0

9 000

2,2,2

Átengedett központi adók

0

0

0

2,2,2,1

Ebből:wgépjárműadó

0

0

2,2,2,2

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

0

2,2,4

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

3 200

0

3 200

2,2,4,1

Ebből wbírság - és pótlék

1 000

0

1 000

2,2,4,2

wtalajterhelési díj

2 200

0

2 200

2,3

Működési támogatások összesen

546 813

0

11 979

558 792

2,3,1

Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása

546 813

11 979

558 792

2,3,2

Működési célú egyéb központi támogatások

0

0

0

2,4

Egyéb működési bevételek összesen

150 724

382

2 134

153 240

2,4,1

Működési célú tám. értékű bevételek

31 700

382

2 134

34 216

2,4,2

Támogatásértékű működési bevételek összesen

119 024

0

119 024

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

1 020 236

-3 324

14 113

1 031 025

Sorszám

Bevételek

2021. évi eredeti ei.

2021.évi I. mód.

2021.évi II.mód.

2021. évi módosított

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek

1.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

0

1,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

1,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

1,2,2

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

1,2,3

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

2.

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen

36 353

45 418

270 932

352 703

2,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen

17 780

400

1 600

19 780

2,1,1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

8 780

400

9 180

2,1,2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

9 000

0

1 600

10 600

2,1,2,1

Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek

0

2,2,1

Fejlesztési célú központosított előirányzat

0

0

2,2

Fejlesztési célú támogatások

0

5 000

5 000

2,3

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

18 573

40 018

269 332

327 923

2,3,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

18 573

36 018

68 832

123 423

2,3,2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

0

4 000

200 500

204 500

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)

36 353

45 418

270 932

352 703

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

1.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)

1 056 589

42 094

285 045

1 383 728

IV. Pénzmaradvány

1,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

6 493

4 088

10 581

1,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

2,1

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

0

2,2

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

774 869

72 348

847 217

IV. Pénzmaradvány összesen

781 362

76 436

0

857 798

V. Hitelek

V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)

0

0

0

Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)

1 837 951

118 530

285 045

2 241 526

Sorszám

Kiadások

2021.évi eredeti ei.

2021.évi I. mód.

2021.évi II.mód.

2021.évi módosított

I.Tárgyévi működési célú kiadások

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

192 852

382

0

193 234

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

119 926

331

120 257

1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

19 026

51

19 077

1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

53 900

0

53 900

1,4

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

0

1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

0

1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

0

1,4,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

1,5

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)

681 214

0

15 369

696 583

2,1

Önkormányzati működési kiadások

672 508

0

15 369

687 877

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

111 829

0

1 981

113 810

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

14 636

0

153

14 789

2,1,3,1

wdologi és egyéb folyó kiadás

132 902

0

132 902

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

413 141

0

13 235

426 376

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

363 348

0

11 635

374 983

2,1,4,2,1

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

11 250

0

1 600

12 850

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

38 543

0

38 543

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

2,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

2,3

Működési célú céltartalékok

8 706

0

8 706

2,4

Tartalék normatíva visszafzetés miatt

0

0

2,5

Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése

0

0

0

3.

Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

874 066

382

15 369

889 817

II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások

1

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

0

0

1,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

0

0

1,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

0

2.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

806 536

121 854

269 676

1 198 066

2,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

722 133

43 107

297 912

1 063 152

2,1,1

Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások

722 133

43 107

297 912

1 063 152

2,1,2

Beruházási kiadások

0

0

0

2,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

17 555

26 400

43 955

2,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

300

300

2,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

2,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

300

300

2,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

2,5

Felhalmozási célú tartalék GFT

43 047

-8 325

34 722

2,6

Felhalmozási célú tartalék

23 801

60 372

-28 236

55 937

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)

806 536

121 854

269 676

1 198 066

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

1 680 602

122 236

285 045

2 087 883

III. Áthúzódó kötelezettségek

1,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások

0

0

0

1,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

2

Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások

0

0

0

Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0

0

0

0

Intézményfinanszírozás

Intézmény finanszírozás

157 349

-3 706

153 643

Intézményfinanszírozás

157 349

-3 706

153 643

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

1 837 951

118 530

285 045

2 241 526

1.2. melléklet 1.[3]

Működés felhasználás mérleg

I.Működési célu bevételek

2021

2021

2021

2021

II.Felhalmozási célu bevételek

2021

2021

2021

2021

Összesen bevételek (I+II)

2021

2021

2021

2021

eredeti

I. mód.

II. mód.

módosított

eredeti

I. mód

II. mód.

módosított

eredeti

I. mód.

II. mód.

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Költségvetési szervek műk.c.bevétele

186 359

-3 706

182 653

Költségvetési szervek felh.c.bevétele

0

0

0

Költségvetési szervek bevétele

186 359

-3 706

0

182 653

Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa

0

0

0

Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa

0

0

0

Költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

Önkormányzati mük.c.bevételek

833 877

382

14 113

848 372

Önkormányzati felh.c.bevételek

36 353

45 418

270 932

352 703

Önkormányzati bevételek

870 230

45 800

285 045

1 201 075

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

6 493

0

6 493

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

774 869

76 436

851 305

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

781 362

76 436

0

857 798

Mködési hitel felvétel

0

Felhalmozási hitel felvétel

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

Működési célu bevételek összesen

1 026 729

-3 324

14 113

1 037 518

Felhalmozási célu bevételek összesen

811 222

110 127

110 127

1 204 008

Bevételek összesen

1 837 951

118 530

285 045

2 241 526

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu kiadások

2021

2021

2021

2021

II.Felhalmozási c.kiadások

2021

2021

2021

2021

Összesen kiadások (I+II)

2021

2021

2021

2021

eredeti

I. mód.

II. mód.

módosított

eredeti

I. mód.

II. mód.

módosított

eredeti

I. mód.

II. mód.

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Költségvetési szervek műk.c.kiadása

192 852

382

193 234

Költségvetési szervek c.felh.kiadása

0

0

0

Költségvetési szervek kiadása

192 852

382

0

193 234

Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások

0

0

0

Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások

0

0

0

Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel

681 214

0

15 369

696 583

Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése

806 536

121 854

269 676

1 198 066

Önkormányzati gazd. kiadásai

1 487 750

121 854

285 045

1 894 649

Intézmény finanszírozás

157 349

-3 706

153 643

Intézmény finanszírozás

0

0

0

Intézmény finanszírozás

157 349

-3 706

0

153 643

Működési c.pótigény

0

0

0

0

0

Pótigények összesen

0

0

0

Működési célu kiadások összesen

1 031 415

-3 324

15 369

1 043 460

Felhalmozási célu kiadások összesen

806 536

121 854

269 676

1 198 066

Kiadások összesen

1 837 951

118 530

285 045

2 241 526

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu költségvetés egyenlege

2021

2021

2021

2021

II.Felh. c.költségv. egyenlege

2021

2021

2021

2020

Összesen hitel, hiány(I+II)

2021

2021

2021

2021

eredeti

I. mód

II. mód.

terv

eredeti

I. mód.

II. mód.

módosított

eredeti

I. mód.

II. mód.

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Működési költségvetés egyenlege

-4 686

0

-5 942

Felh. célu költségvetés egyenlege

4 686

-11 727

5 942

Egyenleg

0

0

0

1.3. melléklet 1.[4]

Pénzforgalmi mérleg

Sor-

Megnevezés

2021.évi

A 2021. évi eredeti előirányzatból

2021.évi

A 2021. évi eredeti előirányzatból

2021.évi

A 2021. évi eredeti előirányzatból

2021 évi

szám

eredeti ei.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

I. mód

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

II. mód

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

módosított ei

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

I.Tárgy évi működési célú bevételek

1

Költségvetési szervek működési célú bevétele

186 359

182 859

3 500

0

-3 706

-3 706

0

0

0

0

0

0

182 653

179 153

3 500

0

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

29 010

25 510

3 500

0

0

0

0

0

29 010

25 510

3 500

0

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

21 850

21 850

0

0

0

0

0

21 850

21 850

0

0

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

7 160

3 660

3 500

0

0

0

0

0

7 160

3 660

3 500

0

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1

Támogatásérétkű működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,3

Egyéb működési bevétel bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Irányító szervi támogatás

157 349

157 349

-3 706

-3 706

153 643

153 643

0

0

2.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

833 877

722 777

7 900

103 200

382

382

0

0

14 113

14 113

0

0

848 372

737 272

7 900

103 200

2,1

Működési bevételek összesen

33 140

25 240

7 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 140

25 240

7 900

0

2,1,1

Működési c.önkormányzati egyéb bevételek

31 140

23 940

7 200

0

0

0

0

0

31 140

23 940

7 200

0

2,1,2

Működési célú Áfa megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,3

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

2 000

1 300

700

0

0

0

0

0

2 000

1 300

700

0

2,1,4

Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,5

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,6

Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Sajátos működési bevételek összesen

103 200

0

103 200

0

0

0

0

103 200

0

0

103 200

2,2,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

2,2,1,1

Ebből:wépítményadó

8 500

0

0

8 500

0

0

0

0

8 500

0

0

8 500

2,2,1,2

wtelekadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,1,3

wkommunális adó

12 500

0

0

12 500

0

0

0

0

12 500

0

0

12 500

2,2,1,4

wiparűzési adó

68 000

0

0

68 000

0

0

0

0

68 000

0

0

68 000

2,2,1,5

widegenforgalmi adó

2 000

0

2 000

0

0

0

0

2 000

0

0

2 000

2,2,1,6

wadóhátralékok beszedése

9 000

0

0

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

9 000

2,2,2

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,2,1

wgépjárműadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,2,2

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,4

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

3 200

0

0

3 200

0

0

0

0

3 200

0

0

3 200

2,2,4,1

Ebből wbírság - és pótlék

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

2,2,4,2

wtalajterhelési díj

2 200

0

0

2 200

0

0

0

0

2 200

0

0

2 200

2,3

Működési támogatások összesen

546 813

546 813

0

0

0

0

0

0

11 979

11 979

0

0

558 792

558 792

0

0

2,3,1

Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása

546 813

546 813

0

0

0

0

11 979

11 979

558 792

558 792

0

0

2,3,2

Működési célú egyéb központi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,4

Egyéb működési bevételek összesen

150 724

150 724

0

0

382

382

0

0

2 134

2 134

0

0

153 240

153 240

0

0

2,4,1

Működési célú tám. értékű bevételek

31 700

31 700

0

0

0

0

0

0

2 134

2 134

33 834

33 834

0

0

2,4,2

Támogatás értékű működési bevétel

119 024

119 024

0

0

382

382

0

0

119 406

119 406

0

0

2

Önkormányzat működési célú pénzmaradványa

0

0

0

0

0

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

1 020 236

905 636

11 400

103 200

-3 324

-3 324

0

0

14 113

14 113

0

0

1 031 025

916 425

11 400

103 200

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek

1.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,2

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,3

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen

36 353

17 780

18 573

0

45 418

0

45 418

0

270 932

0

270 932

0

352 703

17 780

334 923

0

2,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen

8 780

8 780

0

0

5 400

0

5 400

0

1 600

0

1 600

0

15 780

8 780

7 000

0

2,1,1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

400

0

400

0

400

0

400

0

2,1,2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

8 780

8 780

0

0

0

0

0

0

1 600

1 600

10 380

8 780

1 600

0

2,1,3,1

Osztalék

0

0

0

0

2,2,1

Fejlesztési célú központosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,2

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

5 000

0

5 000

0

5 000

0

5 000

0

2,3

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

27 573

9 000

18 573

0

40 018

40 018

0

269 332

0

269 332

0

336 923

9 000

327 923

0

2,3,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

18 573

0

18 573

0

36 018

0

36 018

0

68 832

68 832

123 423

0

123 423

0

2,3,2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

9 000

9 000

0

4 000

0

4 000

0

200 500

200 500

213 500

9 000

204 500

0

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)

36 353

17 780

18 573

0

45 418

0

45 418

0

270 932

0

270 932

0

352 703

17 780

334 923

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)

1 056 589

923 416

29 973

103 200

42 094

-3 324

45 418

0

285 045

14 113

270 932

0

1 383 728

934 205

346 323

103 200

V. Pénzmaradvány

1,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

6 493

6 493

0

0

4 088

4 088

0

0

10 581

10 581

0

0

1

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

774 869

774 869

0

72 348

72 348

0

847 217

0

847 217

0

Pénzmaradvány összesen

781 362

6 493

774 869

0

76 436

4 088

72 348

0

0

0

0

0

857 798

10 581

847 217

0

VI. Hitelek

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)

1 837 951

929 909

804 842

103 200

118 530

764

117 766

0

285 045

14 113

270 932

0

2 241 526

944 786

1 193 540

103 200

I.Tárgyévi működési célú kiadások

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

192 852

187 654

0

5 198

382

382

0

0

0

0

0

0

193 234

188 036

0

5 198

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

119 926

115 426

0

4 500

331

331

0

0

120 257

115 757

0

4 500

1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

19 026

18 328

0

698

51

51

0

0

19 077

18 379

0

698

1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

53 900

53 900

0

0

0

0

0

0

53 900

53 900

0

0

1,4

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,5

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)

681 214

659 300

21 914

0

0

0

0

0

15 369

13 769

1 600

0

696 583

673 069

23 514

0

2,1

Önkormányzati működési kiadások

672 508

650 594

21 914

0

0

0

0

0

15 369

13 769

1 600

0

687 877

664 363

23 514

0

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

111 829

111 829

0

0

0

0

0

0

1 981

1 981

113 810

113 810

0

0

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

14 636

14 636

0

0

0

0

0

0

153

153

14 789

14 789

0

0

2,1,3,1

wdologi és egyéb folyó kiadás

132 902

122 238

10 664

0

0

0

0

0

132 902

122 238

10 664

0

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

413 141

401 891

11 250

0

0

0

0

0

13 235

11 635

1 600

0

426 376

413 526

12 850

0

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

363 348

363 348

0

0

0

0

0

0

11 635

11 635

0

0

374 983

374 983

0

0

2,1,4,2,1

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

11 250

11 250

0

0

0

0

1 600

1 600

12 850

0

12 850

0

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

38 543

38 543

0

0

0

0

0

0

38 543

38 543

0

0

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,5

wellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3

Működési célú céltartalékok

8 706

8 706

0

0

0

0

0

8 706

8 706

0

0

2,4

Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

874 066

846 954

21 914

5 198

382

382

0

0

15 369

13 769

1 600

0

889 817

861 105

23 514

5 198

II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások

1

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

806 536

43 047

763 489

0

121 854

-8 325

130 479

0

269 676

0

269 676

0

1 198 066

34 722

1 163 344

0

2,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

722 133

0

722 133

0

43 107

0

43 107

0

276 770

0

276 770

0

1 042 010

0

1 042 010

0

2,1,1

Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások

722 133

0

722 133

0

43 107

43 107

0

276 770

276 770

1 042 010

0

1 042 010

0

2,1,2

Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

17 555

0

17 555

0

26 400

26 400

0

21 142

21 142

65 097

0

65 097

0

2,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

300

0

300

0

300

0

300

0

2,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

0

0

300

0

300

0

300

0

300

0

2,3,3

wáfa befizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,6

Felhalmozási célú céltartalékok

66 848

43 047

23 801

0

52 047

-8 325

60 672

0

-28 236

-28 236

90 659

34 722

56 237

0

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)

806 536

43 047

763 489

0

121 854

-8 325

130 479

0

269 676

0

269 676

0

1 198 066

34 722

1 163 344

0

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

1 680 602

890 001

785 403

5 198

122 236

-7 943

130 479

0

285 045

13 769

271 276

0

2 087 883

895 827

1 186 858

5 198

III. Áthúzódó kötelezettségek

1

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Költségvetési többlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési többlet összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V. Működési célú hitel törlesztés

Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú hitel törlesztése összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézméyfinanszírozás

Intézményfinaszírozás

157 349

157 349

0

0

-3 706

-3 706

0

0

153 643

153 643

0

0

Intézményfinanszírozás összesen

157 349

157 349

0

0

-3 706

-3 706

0

0

0

0

0

0

153 643

153 643

0

0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

1 837 951

1 047 350

785 403

5 198

118 530

-11 649

130 479

0

285 045

13 769

271 276

0

2 241 526

1 049 470

1 186 858

5 198

2. melléklet [5]

Állami támogatás

sor-szám

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2021. évi II mód.

2021. évi módosított ei.

I.

A települési önkormányzatok általános működésének támogatása

132 576

132 576

II.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

213 473

0

213 473

1.

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

178 457

178 457

2.

Óvodaműködtetési támogatás

27 788

27 788

3.

Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása

7 228

7 228

4.

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

5.

Bölcsödei ellétás támogatása

25 560

25 560

III.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

183 025

0

183 025

1.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

38 543

38 543

2.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

57 886

57 886

3.

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása

33 872

33 872

4.

Gyermek étkeztetés támogatása

27 095

27 095

5.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása

69

69

V.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 739

0

17 739

1.

Simontornya Városi Könyvtár támogatása

8 439

8 439

2.

Simontornyai Vár támogatása

9 300

9 300

3.

Érdekeltségnövelő támogatás

V.

Működési költségvetési és kiegészítő támogatás

1.

Elöző elszámolásból adódó többlet támogatás

854

854

2.

Vis maior támogatás

19 427

19 427

3.

Kieső iparűzésiadó támogatás

11 125

11 125

4.

Önkormányzati épületek felújítása

37 770

37 770

Egyéb kiegészítő támogatás

69 176

69 176

Összesen:

546 813

69 176

615 989

2.1. melléklet 2.[6]

Központi támogatás

sor-szám

Megnevezés

2020. évi
költségvetés

2020. évi módosított új előirányzat

2021. évi költségvetés

I. Működési célú támogatások

1.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások
tám.

- Prémiumévek

0

0

0

2

Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás

2 250

2 012

2 020

3

0

4

Összevont szociális pótlk

0

0

I. Működési célú támogatások összesen:

2 250

2 012

2 020

II. Felhalmozási célú támogatások

II.1.

Fejlesztési célú központosított előirányzat

1.1.

Fejlesztési támogatások

0

1.2.

0

0

II.1.

Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:

0

0

0

II. 2.

Fejlesztési célú támogatások

2.1.

Egyszeri támogatás

0

II. 2.

Fejlesztési célú támogatások összesen:

0

0

II. Felhalmozási célú támogatások összesen:

0

0

0

I-II. Mindösszesen:

2 250

2 012

2 020

2.2. melléklet 2.[7]

Átvett pénzeszközök

sor-szám

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2021. évi II. mód

2021. évi módosított ei.

Működési célú támogatás értékű bevételek

1.

Közfoglalkoztatás támogatása

84 082

84 082

2.

Társult települések hozzájárulása

34 942

0

34 942

I.

Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:

119 024

0

119 024

II.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1.

OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra

12 000

12 000

2.

OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra

8 000

8 000

OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra

11 700

11 700

3.

Egyszeri támogatások

382

382

4.

Munkaügyi támogatás

2 134

2 134

II.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:

32 082

2 134

34 216

I-II.

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett

pénzeszközök összesen:

151 106

2 134

153 240

III.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

1

Egyszeri támogatások

18 573

18 573

2

Külterületi út

12 186

12 186

3

Körárok

4 387

4 387

4

Kubinyi

2 000

2 000

5

BM ivóvíz

36 018

36 018

6

Leader sátor

5 000

5 000

7

NKA pályázat

500

500

8

Komposztáló pályázat

200 000

200 000

9

DRV pályázat

11 635

11 635

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:

78 164

212 135

290 299

IV.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről

1.

Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése

2.

Egyszeri támogatások

0

IV.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:

0

0

0

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

78 164

212 135

290 299

V.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

4.

Egyszeri bevételek

0

0

V.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

0

0

0

VI.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

1.

Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése

2

Egyszeri bevételek

0

0

0

VI.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

0

0

0

V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

0

0

0

I-VI.mindösszesen:

229 270

214 269

443 539

2.3. melléklet 2.[8]

Egyéb bevételek

sor-szám

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított új előirányzat

2021. évi költségvetés

I.

Működési bevételek

I.1.

Egyéb sajátos bevételek

1.1.

Intézményi térítési díj

44 750

33 590

40 810

1.1.

Közmunka bevétel

250

250

2 000

1.3.

Környezetvédelmi bírság

50

50

50

1.4.

Bérleti díjak

1.5.

vendégház

800

800

6 000

1.6.

faház

660

660

600

1.7.

intézményi konyha

3 850

3 850

3 900

1,8

lakbér

3 850

1,9

Gimnázium bérlet

4 000

2.1.

Működési célú bevételek

50 360

39 200

61 210

2.2.

Kötbér, kártérítés

0

0

0

2.3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

300

300

1 000

2.4.

Egyéb bevételek

0

0

720

I.2

Egyéb egyszeri bevételek Temető

3 220

I.

Működési célú bevételek összesen:

300

300

4 940

Működési célú bevételek összesen:

50 660

39 500

66 150

II.

II. 1.

Felhalmozási bevételek

1.1.

Tárgyi eszközök
és immateriális
javak bérbeadása

II. 2.

Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet

0

0

9 000

II.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:

0

0

9 000

I-II. Mindösszesen:

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

9 000

2.4. melléklet 2.[9]

Ingatlan értékesítés

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított új előirányzat

2021. évi költségvetés

1

Szilfa u 49/b

1 500

1 500

0

2

Szilfa u 50/b

2 500

1 700

0

3

Kisasszonytó

2 300

4

Beszédes u. 24

400

Összesen:

4 000

5 500

0

Mindösszesen:

4 000

5 500

0

2.5. melléklet 2.[10]

Normatív támogatás

2020. V. RM

2021. költségvetési törvény

különbség

index

megjegyzés

forrás átcsoportosíthatóság

feladatmutató (fő, db, m3)

Ft/mutató (2020)

összeg (Ft) (2020)

Ft/mutató (2021)

összeg (Ft) (2021)

3

4

5

6

7

8

9=8-5

10=8/5

12

13

16,59

4 580 000

75 982 200

16,45

5 475 000

90 063 750

14 081 550

118,5%

365,50

25 200

9 210 600

365,50

25 200

9 210 600

0

100,0%

38,63

415 000

16 032 000

38,63

415 000

16 032 000

0

100,0%

4 651,58

70

325 611

4 651,58

70

325 611

0

100,0%

13,480

470 000

6 335 570

13,48

470 000

6 334 435

-1 135

100,0%

31 903 780

31 902 645

-1 135

100,0%

3 917

2 700

5 574 440

3 889

2 700

10 500 300

4 925 860

188,4%

41

2 550

104 550

41

2 550

104 550

0

100,0%

5 190 800

1,00

5 190 800

5 190 800

0,00

0

-5 190 800

0,0%

0

0

0

50

100

5 000

50

100

5 000

0

100,0%

840 800

0

119 601 570

132 576 245

12 974 675

110,8%

24,7

4 371 500

107 976 050

25,3

4 861 500

122 995 950

15 019 900

113,9%

19,000

2 400 000

45 600 000

19,0

2 919 000

55 461 000

9 861 000

121,6%

0,0

38 200

0

0,0

38 200

0

0

###########

12,0

396 700

4 760 400

13,0

432 000

5 616 000

855 600

118,0%

0,0

367 584

0

0,0

367 584

0

0

###########

1,0

1 447 300

1 447 300

1,0

1 611 000

1 611 000

163 700

111,3%

0,0

459 200

0

0,0

459 200

0

0

###########

0,0

1 684 800

0

0,0

1 684 800

0

0

###########

159 783 750

185 683 950

25 900 200

116,2%

278,0

97 400

27 077 200

285,3

97 400

27 788 220

711 020

102,6%

27 077 200

27 788 220

711 020

102,6%

28,9

0

28,9

0

0

186 860 950

213 472 170

26 611 220

114,2%

23 695 784

38 543 000

14 847 216

162,7%

2,0000

3 400 000

6 800 000

2,0000

4 100 000

8 200 000

1 400 000

120,6%

6 393

0

0

6 393

0

0

0

###########

1,7406

0

0

1,7406

0

0

0

###########

1 236

0

0

1 236

0

0

0

###########

6 800 000

8 200 000

1 400 000

120,6%

0

2 099 400

0

0

2 099 400

0

0

0,0%

54

65 360

3 529 440

61

66 360

4 047 960

518 520

114,7%

0

25 000

0

0

25 000

0

0

###########

56

429 000

24 024 000

56

471 900

26 426 400

2 402 400

110,0%

23

285 000

6 555 000

24

325 500

7 812 000

1 257 000

119,2%

0

550 000

0

0

550 000

0

0

###########

5

2 993 000

14 965 000

6

4 260 000

25 560 000

10 595 000

170,8%

0

2 690 000

0

0

2 690 000

0

0

###########

1

4 419 000

4 419 000

0

4 419 000

0

-4 419 000

0,0%

1

1 620 000

1 620 000

0

1 620 000

0

-1 620 000

0,0%

1

3 000 000

3 000 000

1

3 000 000

3 000 000

0

100,0%

3 000

2 500

7 500 000

3 000

2 800

8 400 000

900 000

112,0%

96 108 224

121 989 360

25 881 136

126,9%

8

3 858 040

30 864 320

8

4 234 040

33 872 320

3 008 000

109,7%

0

0

0

30 864 320

33 872 320

3 008 000

109,7%

7,57

2 200 000

16 654 000

6,42

2 376 000

15 253 920

-1 400 080

91,6%

15 297 268

11 840 649

-3 456 619

77,4%

121

570

68 970

121

570

68 970

32 020 238

27 163 539

-4 856 699

84,8%

0

158 992 782

183 025 219

24 032 437

115,1%

465 455 302

529 073 634

63 618 332

113,7%

9 316 000

9 300 000

-16 000

99,8%

4 900 167

8 439 130

3 538 963

172,2%

0

0

4 900 167

8 439 130

3 538 963

14 216 167

17 739 130

3 522 963

124,8%

2 250 000

2 020 000

-230 000

89,8%

0

###########

481 921 469

548 832 764

66 911 295

113,9%

479 671 469

546 812 764

67 141 295

114,0%

Összege (2020. V. RM)

Összege (2021. TV)

különbség

Ft-ban

Ft-ban

114 410 770

132 576 245

18 165 475

5 190 800

0

-5 190 800

161 242 782

185 045 219

23 802 437

62 884 558

61 035 859

-1 848 699

186 860 950

213 472 170

26 611 220

14 216 167

17 739 130

3 522 963

481 921 469

548 832 764

66 911 295

2 250 000

2 020 000

-230 000

479 671 469

546 812 764

67 141 295

3.1. melléklet 3.[11]

Közszférában foglalkoztatotak létszáma

Közszférában foglalkoztatotak létszáma

Cím

Cím és alcím megnevezése

sz.

Önállóan működő és gazdálkodó és

2020.évi

2020

2021.évi

Eltérés

2021

önállóan működő költségvetési szervek

eredeti ei.

mód.ei.

terv

eredeti

tervből

megjegyzés

ei.hoz

zárolt

01.

Simontornya Város Önkormányzata

6

6

6

0

02.

Polgármesteri Hivatal

24

24

24

0

03.

Simontornyai Vár

4

4

4

0

04.

Simontornya Városi Könyvtár

2

2

2

0

Összesen

36

36

36

0

0

3.2. melléklet 3.[12]

Közfoglalkoztatottak létszám kerete

Közfoglalkoztatottak létszám kerete

Cím

Cím és alcím megnevezése

sz.

Önállóan működő és gazdálkodó és

2020.évi

2020.évi

2021.évi

Eltérés

önállóan működő költségvetési szervek

eredeti ei.

mód.ei.

terv

eredeti

ei.hoz

01.

Simontornya Város Önkormányzata

78

78

78

0

2.

Polgármesteri Hivatal

1

1

1

0

3.

Simontornyai Vár

1

1

1

0

4.

Simontornya Városi Könyvtár

1

1

1

0

Összesen

81

81

81

0

4.a. melléklet 4.[13]

Egyéb szervezetek támogatása

Al-

Megnevezés

2021. évi

2021. évi

2021. évi

Megjegyzés

cím sz.

eredeti előir.

II. mód

módosított

4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások

2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

0

0

0

4,1.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

0

0

4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

0

0

0

4,2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:

0

0

0

4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások

4,3.1

2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

4,3.

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

0

0

4,4. Működési célú pénzeszköz átadások

4,4.2

Köznevelési Társulás támogatása

243 226

243 226

ebből normatíva: 236.035

4,4.3

Szociális Társulás támogatása

113 823

113 823

ebből normatíva: 91.759

4,4.4

Sürgősségi Társulás támogatása

6 299

6 299

4,4.5

TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása

7 000

7 000

4,4,6

DÁM társulás tagi hozzájárulás

0

0

4,4,7

DRV csatorna pályázat

11 635

11 635

4,5

Működési pénzeszköz átadások összesen

370 348

11 635

381 983

Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása

4,5,1

SIKK Kézilabda Klub

1 000

1 000

4,5,2

STC 22 Sportegyesület

1 000

1 600

2 600

4,5,3

Polgárőrség

500

500

4,5,4

Tűzoltóság

500

500

4,5,5

Színházi Nyár Alapítvány

250

250

4,5,6

Fény-Erő Egyesület

0

0

4,5,7

Simontornya Múltjáért Alapítvány

0

0

4,5,8

Mentőállomás támogatása

4,5,9

Egyéb

1 000

1 000

Kulturális Bizottság 500

Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen

4 250

1 600

5 850

4,4.

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

374 598

13 235

387 833

4.

Mindösszesen:

374 598

13 235

387 833

4.b. melléklet 4.[14]

Szociálpolitikai támogatás

Cím sz.

Szociálpolitikai feladatok

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2021. évi terv

Eltérés (2021 évi terv-2020.évi terv)

Al-

Kiadás

ebből:

Kiadás

ebből:

Kiadás

ebből:

Kiadás

ebből:

cím

saját forrás

közp. támogatás

saját forrás

közp.
támogatás

saját forrás

közp. támogatás

saját forrás

közp. támogatás

sz.

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek

1, 1

Önkormányzati segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1, 2

Települési támogatások

0

0

0

1.

-rendkívűli települési támogatások

3 500

3 500

3 500

0

3 500

6 500

0

6 500

3 000

0

3 000

-lakhatási támogatás

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

3 500

0

3 500

500

0

500

-gyógyszertámogatás

25

0

25

25

0

25

25

0

25

0

0

0

-ápolási támogatás

500

0

500

500

0

500

300

0

300

-200

0

-200

1, 3

Temetési segély

150

150

0

150

150

0

150

150

0

0

0

0

1, 4

Köztemetés

120

120

0

120

120

0

120

120

0

0

0

1, 5

Közgyógy ellátás

0

0

0