Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X.4.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021.(X.4.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 06 - 2021. 10. 06

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (X. 4.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021.(X.4.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. § A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.241.526 ezer forintban állapítja meg, ebből:

 • a) működési költségvetési kiadását: 889.817 ezer forintban
  • aa) személyi jellegű kiadások: 234.067 ezer forint
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok: 33.866 ezer forint
  • ac) dologi kiadások: 178.002 ezer forint
  • ad) egyéb folyó kiadás: 8.800 ezer forint
  • ae) támogatás értékű működési kiadás: 374.983 ezer forint
  • af) működési célú pénzeszköz átadás 12.850 ezer forint
  • ag) ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.543 ezer forint
  • ah) általános tartalék: 8.706 ezer forint
 • b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.198.066 ezer forintban
  • ba) beruházások előirányzata: 1.042.010 ezer forint
  • bb) felújítások előirányzata: 65.097 ezer forint
  • bc) egyéb felhalmozási kiadások: 300 ezer forint
  • bd) fejlesztési célú tartalék: 55.937 ezer forint
  • be) GFT tartalék: 34.722 ezer forint
 • c) finanszírozási költségvetési kiadását: 153.643 ezer forintban összeggel állapítja meg.”

3. § (1) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4.a. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) A Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. október 6-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Bevétel-Kiadás mérleg

Sorszám

Bevételek

2021. évi eredeti ei.

2021.évi I.mód.

2021.évi II.mód.

2021. évi módosított

I.Tárgy évi működési célú bevételek

1

Költségvetési szervek működési célú bevétele

186 359

-3 706

0

182 653

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

29 010

0

29 010

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

21 850

21 850

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

7 160

7 160

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

1,2,3

Egyéb működési bevétel

0

0

0

1,3

Irányító szerv támogatása

157 349

-3 706

153 643

2.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

833 877

382

14 113

848 372

2,1

Működési bevételek összesen

33 140

0

33 140

2,1,1

Működési c.önkormányzati egyéb bevételek

31 140

31 140

Működési célú Áfa megtérülés

0

0

0

2,1,2

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

2 000

0

2 000

2,1,3

Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)

0

0

0

2,1,4

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

2,1,5

Kamatbevételek

0

0

0

2,2

Sajátos működési bevételek összesen

103 200

0

103 200

2,2,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

100 000

0

100 000

2,2,1,1

Ebből:wépítményadó

8 500

0

8 500

2,2,1,2

wtelekadó

0

0

0

2,2,1,3

wkommunális adó

12 500

0

12 500

2,2,1,4

wiparűzési adó

68 000

68 000

2,2,1,5

widegenforgalmi adó

2 000

2 000

2,2,1,6

wadóhátralékok beszedése

9 000

0

9 000

2,2,2

Átengedett központi adók

0

0

0

2,2,2,1

Ebből:wgépjárműadó

0

0

2,2,2,2

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

0

2,2,4

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

3 200

0

3 200

2,2,4,1

Ebből wbírság - és pótlék

1 000

0

1 000

2,2,4,2

wtalajterhelési díj

2 200

0

2 200

2,3

Működési támogatások összesen

546 813

0

11 979

558 792

2,3,1

Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása

546 813

11 979

558 792

2,3,2

Működési célú egyéb központi támogatások

0

0

0

2,4

Egyéb működési bevételek összesen

150 724

382

2 134

153 240

2,4,1

Működési célú tám. értékű bevételek

31 700

382

2 134

34 216

2,4,2

Támogatásértékű működési bevételek összesen

119 024

0

119 024

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

1 020 236

-3 324

14 113

1 031 025

Sorszám

Bevételek

2021. évi eredeti ei.

2021.évi I. mód.

2021.évi II.mód.

2021. évi módosított

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek

1.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

0

1,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

1,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

1,2,2

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

1,2,3

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

2.

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen

36 353

45 418

270 932

352 703

2,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen

17 780

400

1 600

19 780

2,1,1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

8 780

400

9 180

2,1,2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

9 000

0

1 600

10 600

2,1,2,1

Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek

0

2,2,1

Fejlesztési célú központosított előirányzat

0

0

2,2

Fejlesztési célú támogatások

0

5 000

5 000

2,3

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

18 573

40 018

269 332

327 923

2,3,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

18 573

36 018

68 832

123 423

2,3,2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

0

4 000

200 500

204 500

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)

36 353

45 418

270 932

352 703

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

1.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)

1 056 589

42 094

285 045

1 383 728

IV. Pénzmaradvány

1,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

6 493

4 088

10 581

1,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

2,1

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

0

2,2

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

774 869

72 348

847 217

IV. Pénzmaradvány összesen

781 362

76 436

0

857 798

V. Hitelek

V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)

0

0

0

Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)

1 837 951

118 530

285 045

2 241 526

Sorszám

Kiadások

2021.évi eredeti ei.

2021.évi I. mód.

2021.évi II.mód.

2021.évi módosított

I.Tárgyévi működési célú kiadások

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

192 852

382

0

193 234

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

119 926

331

120 257

1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

19 026

51

19 077

1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

53 900

0

53 900

1,4

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

0

1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

0

1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

0

1,4,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

1,5

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)

681 214

0

15 369

696 583

2,1

Önkormányzati működési kiadások

672 508

0

15 369

687 877

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

111 829

0

1 981

113 810

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

14 636

0

153

14 789

2,1,3,1

wdologi és egyéb folyó kiadás

132 902

0

132 902

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

413 141

0

13 235

426 376

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

363 348

0

11 635

374 983

2,1,4,2,1

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

11 250

0

1 600

12 850

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

38 543

0

38 543

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

2,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

2,3

Működési célú céltartalékok

8 706

0

8 706

2,4

Tartalék normatíva visszafzetés miatt

0

0

2,5

Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése

0

0

0

3.

Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

874 066

382

15 369

889 817

II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások

1

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

0

0

1,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

0

0

1,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

0

2.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

806 536

121 854

269 676

1 198 066

2,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

722 133

43 107

297 912

1 063 152

2,1,1

Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások

722 133

43 107

297 912

1 063 152

2,1,2

Beruházási kiadások

0

0

0

2,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

17 555

26 400

43 955

2,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

300

300

2,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

2,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

300

300

2,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

2,5

Felhalmozási célú tartalék GFT

43 047

-8 325

34 722

2,6

Felhalmozási célú tartalék

23 801

60 372

-28 236

55 937

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)

806 536

121 854

269 676

1 198 066

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

1 680 602

122 236

285 045

2 087 883

III. Áthúzódó kötelezettségek

1,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások

0

0

0

1,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

2

Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások

0

0

0

Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0

0

0

0

Intézményfinanszírozás

Intézmény finanszírozás

157 349

-3 706

153 643

Intézményfinanszírozás

157 349

-3 706

153 643

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

1 837 951

118 530

285 045

2 241 526”

2. melléklet

1.2. melléklet

Működés felhasználás mérleg

I.Működési célu bevételek

2021

2021

2021

2021

II.Felhalmozási célu bevételek

2021

2021

2021

2021

Összesen bevételek (I+II)

2021

2021

2021

2021

eredeti

I. mód.

II. mód.

módosított

eredeti

I. mód

II. mód.

módosított

eredeti

I. mód.

II. mód.

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Költségvetési szervek műk.c.bevétele

186 359

-3 706

182 653

Költségvetési szervek felh.c.bevétele

0

0

0

Költségvetési szervek bevétele

186 359

-3 706

0

182 653

Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa

0

0

0

Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa

0

0

0

Költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

Önkormányzati mük.c.bevételek

833 877

382

14 113

848 372

Önkormányzati felh.c.bevételek

36 353

45 418

270 932

352 703

Önkormányzati bevételek

870 230

45 800

285 045

1 201 075

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

6 493

0

6 493

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

774 869

76 436

851 305

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

781 362

76 436

0

857 798

Mködési hitel felvétel

0

Felhalmozási hitel felvétel

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

Működési célu bevételek összesen

1 026 729

-3 324

14 113

1 037 518

Felhalmozási célu bevételek összesen

811 222

110 127

110 127

1 204 008

Bevételek összesen

1 837 951

118 530

285 045

2 241 526

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu kiadások

2021

2021

2021

2021

II.Felhalmozási c.kiadások

2021

2021

2021

2021

Összesen kiadások (I+II)

2021

2021

2021

2021

eredeti

I. mód.

II. mód.

módosított

eredeti

I. mód.

II. mód.

módosított

eredeti

I. mód.

II. mód.

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Költségvetési szervek műk.c.kiadása

192 852

382

193 234

Költségvetési szervek c.felh.kiadása

0

0

0

Költségvetési szervek kiadása

192 852

382

0

193 234

Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások

0

0

0

Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások

0

0

0

Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel

681 214

0

15 369

696 583

Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése

806 536

121 854

269 676

1 198 066

Önkormányzati gazd. kiadásai

1 487 750

121 854

285 045

1 894 649

Intézmény finanszírozás

157 349

-3 706

153 643

Intézmény finanszírozás

0

0

0

Intézmény finanszírozás

157 349

-3 706

0

153 643

Működési c.pótigény

0

0

0

0

0

Pótigények összesen

0

0

0

Működési célu kiadások összesen

1 031 415

-3 324

15 369

1 043 460

Felhalmozási célu kiadások összesen

806 536

121 854

269 676

1 198 066

Kiadások összesen

1 837 951

118 530

285 045

2 241 526

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu költségvetés egyenlege

2021

2021

2021

2021

II.Felh. c.költségv. egyenlege

2021

2021

2021

2020

Összesen hitel, hiány(I+II)

2021

2021

2021

2021

eredeti

I. mód

II. mód.

terv

eredeti

I. mód.

II. mód.

módosított

eredeti

I. mód.

II. mód.

módosított

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

Működési költségvetés egyenlege

-4 686

0

-5 942

Felh. célu költségvetés egyenlege

4 686

-11 727

5 942

Egyenleg

0

0

0

3. melléklet

1.3. melléklet

Pénzforgalmi mérleg

Sor-

Megnevezés

2021.évi

A 2021. évi eredeti előirányzatból

2021.évi

A 2021. évi eredeti előirányzatból

2021.évi

A 2021. évi eredeti előirányzatból

2021 évi

szám

eredeti ei.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

I. mód

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

II. mód

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

módosított ei

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

I.Tárgy évi működési célú bevételek

1

Költségvetési szervek működési célú bevétele

186 359

182 859

3 500

0

-3 706

-3 706

0

0

0

0

0

0

182 653

179 153

3 500

0

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

29 010

25 510

3 500

0

0

0

0

0

29 010

25 510

3 500

0

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

21 850

21 850

0

0

0

0

0

21 850

21 850

0

0

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

7 160

3 660

3 500

0

0

0

0

0

7 160

3 660

3 500

0

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1

Támogatásérétkű működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,3

Egyéb működési bevétel bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Irányító szervi támogatás

157 349

157 349

-3 706

-3 706

153 643

153 643

0

0

2.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

833 877

722 777

7 900

103 200

382

382

0

0

14 113

14 113

0

0

848 372

737 272

7 900

103 200

2,1

Működési bevételek összesen

33 140

25 240

7 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 140

25 240

7 900

0

2,1,1

Működési c.önkormányzati egyéb bevételek

31 140

23 940

7 200

0

0

0

0

0

31 140

23 940

7 200

0

2,1,2

Működési célú Áfa megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,3

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

2 000

1 300

700

0

0

0

0

0

2 000

1 300

700

0

2,1,4

Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,5

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,6

Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Sajátos működési bevételek összesen

103 200

0

103 200

0

0

0

0

103 200

0

0

103 200

2,2,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

2,2,1,1

Ebből:wépítményadó

8 500

0

0

8 500

0

0

0

0

8 500

0

0

8 500

2,2,1,2

wtelekadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,1,3

wkommunális adó

12 500

0

0

12 500

0

0

0

0

12 500

0

0

12 500

2,2,1,4

wiparűzési adó

68 000

0

0

68 000

0

0

0

0

68 000

0

0

68 000

2,2,1,5

widegenforgalmi adó

2 000

0

2 000

0

0

0

0

2 000

0

0

2 000

2,2,1,6

wadóhátralékok beszedése

9 000

0

0

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

9 000

2,2,2

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,2,1

wgépjárműadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,2,2

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,4

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

3 200

0

0

3 200

0

0

0

0

3 200

0

0

3 200

2,2,4,1

Ebből wbírság - és pótlék

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

1 000

2,2,4,2

wtalajterhelési díj

2 200

0

0

2 200

0

0

0

0

2 200

0

0

2 200

2,3

Működési támogatások összesen

546 813

546 813

0

0

0

0

0

0

11 979

11 979

0

0

558 792

558 792

0

0

2,3,1

Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása

546 813

546 813

0

0

0

0

11 979

11 979

558 792

558 792

0

0

2,3,2

Működési célú egyéb központi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,4

Egyéb működési bevételek összesen

150 724

150 724

0

0

382

382

0

0

2 134

2 134

0

0

153 240

153 240

0

0

2,4,1

Működési célú tám. értékű bevételek

31 700

31 700

0

0

0

0

0

0

2 134

2 134

33 834

33 834

0

0

2,4,2

Támogatás értékű működési bevétel

119 024

119 024

0

0

382

382

0

0

119 406

119 406

0

0

2

Önkormányzat működési célú pénzmaradványa

0

0

0

0

0

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

1 020 236

905 636

11 400

103 200

-3 324

-3 324

0

0

14 113

14 113

0

0

1 031 025

916 425

11 400

103 200

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek

1.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,2

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,3

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen

36 353

17 780

18 573

0

45 418

0

45 418

0

270 932

0

270 932

0

352 703

17 780

334 923

0

2,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen

8 780

8 780

0

0

5 400

0

5 400

0

1 600

0

1 600

0

15 780

8 780

7 000

0

2,1,1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

400

0

400

0

400

0

400

0

2,1,2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

8 780

8 780

0

0

0

0

0

0

1 600

1 600

10 380

8 780

1 600

0

2,1,3,1

Osztalék

0

0

0

0

2,2,1

Fejlesztési célú központosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,2

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

5 000

0

5 000

0

5 000

0

5 000

0

2,3

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

27 573

9 000

18 573

0

40 018

40 018

0

269 332

0

269 332

0

336 923

9 000

327 923

0

2,3,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

18 573

0

18 573

0

36 018

0

36 018

0

68 832

68 832

123 423

0

123 423

0

2,3,2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

9 000

9 000

0

4 000

0

4 000

0

200 500

200 500

213 500

9 000

204 500

0

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)

36 353

17 780

18 573

0

45 418

0

45 418

0

270 932

0

270 932

0

352 703

17 780

334 923

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)

1 056 589

923 416

29 973

103 200

42 094

-3 324

45 418

0

285 045

14 113

270 932

0

1 383 728

934 205

346 323

103 200

V. Pénzmaradvány

1,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

6 493

6 493

0

0

4 088

4 088

0

0

10 581

10 581

0

0

1

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

774 869

774 869

0

72 348

72 348

0

847 217

0

847 217

0

Pénzmaradvány összesen

781 362

6 493

774 869

0

76 436

4 088

72 348

0

0

0

0

0

857 798

10 581

847 217

0

VI. Hitelek

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)

1 837 951

929 909

804 842

103 200

118 530

764

117 766

0

285 045

14 113

270 932

0

2 241 526

944 786

1 193 540

103 200

I.Tárgyévi működési célú kiadások

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

192 852

187 654

0

5 198

382

382

0

0

0

0

0

0

193 234

188 036

0

5 198

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

119 926

115 426

0

4 500

331

331

0

0

120 257

115 757

0

4 500

1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

19 026

18 328

0

698

51

51

0

0

19 077

18 379

0

698

1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

53 900

53 900

0

0

0

0

0

0

53 900

53 900

0

0

1,4

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,5

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)

681 214

659 300

21 914

0

0

0

0

0

15 369

13 769

1 600

0

696 583

673 069

23 514

0

2,1

Önkormányzati működési kiadások

672 508

650 594

21 914

0

0

0

0

0

15 369

13 769

1 600

0

687 877

664 363

23 514

0

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

111 829

111 829

0

0

0

0

0

0

1 981

1 981

113 810

113 810

0

0

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

14 636

14 636

0

0

0

0

0

0

153

153

14 789

14 789

0

0

2,1,3,1

wdologi és egyéb folyó kiadás

132 902

122 238

10 664

0

0

0

0

0

132 902

122 238

10 664

0

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

413 141

401 891

11 250

0

0

0

0

0

13 235

11 635

1 600

0

426 376

413 526

12 850

0

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

363 348

363 348

0

0

0

0

0

0

11 635

11 635

0

0

374 983

374 983

0

0

2,1,4,2,1

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

11 250

11 250

0

0

0

0

1 600

1 600

12 850

0

12 850

0

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

38 543

38 543

0

0

0

0

0

0

38 543

38 543

0

0

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,5

wellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3

Működési célú céltartalékok

8 706

8 706

0

0

0

0

0

8 706

8 706

0

0

2,4

Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

874 066

846 954

21 914

5 198

382

382

0

0

15 369

13 769

1 600

0

889 817

861 105

23 514

5 198

II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások

1

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

806 536

43 047

763 489

0

121 854

-8 325

130 479

0

269 676

0

269 676

0

1 198 066

34 722

1 163 344

0

2,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

722 133

0

722 133

0

43 107

0

43 107

0

276 770

0

276 770

0

1 042 010

0

1 042 010

0

2,1,1

Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások

722 133

0

722 133

0

43 107

43 107

0

276 770

276 770

1 042 010

0

1 042 010

0

2,1,2

Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

17 555

0

17 555

0

26 400

26 400

0

21 142

21 142

65 097

0

65 097

0

2,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

300

0

300

0

300

0

300

0

2,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

0

0

300

0

300

0

300

0

300

0

2,3,3

wáfa befizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,6

Felhalmozási célú céltartalékok

66 848

43 047

23 801

0

52 047

-8 325

60 672

0

-28 236

-28 236

90 659

34 722

56 237

0

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)

806 536

43 047

763 489

0

121 854

-8 325

130 479

0

269 676

0

269 676

0

1 198 066

34 722

1 163 344

0

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

1 680 602

890 001

785 403

5 198

122 236

-7 943

130 479

0

285 045

13 769

271 276

0

2 087 883

895 827

1 186 858

5 198

III. Áthúzódó kötelezettségek

1

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Költségvetési többlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési többlet összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V. Működési célú hitel törlesztés

Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú hitel törlesztése összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézméyfinanszírozás

Intézményfinaszírozás

157 349

157 349

0

0

-3 706

-3 706

0

0

153 643

153 643

0

0

Intézményfinanszírozás összesen

157 349

157 349

0

0

-3 706

-3 706

0

0

0

0

0

0

153 643

153 643

0

0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

1 837 951

1 047 350

785 403

5 198

118 530

-11 649

130 479

0

285 045

13 769

271 276

0

2 241 526

1 049 470

1 186 858

5 198”

4. melléklet

2. melléklet

Állami támogatás

sor-szám

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2021. évi II mód.

2021. évi módosított ei.

I.

A települési önkormányzatok általános működésének támogatása

132 576

132 576

II.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

213 473

0

213 473

1.

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

178 457

178 457

2.

Óvodaműködtetési támogatás

27 788

27 788

3.

Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása

7 228

7 228

4.

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

5.

Bölcsödei ellétás támogatása

25 560

25 560

III.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

183 025

0

183 025

1.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

38 543

38 543

2.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

57 886

57 886

3.

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása

33 872

33 872

4.

Gyermek étkeztetés támogatása

27 095

27 095

5.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása

69

69

V.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

17 739

0

17 739

1.

Simontornya Városi Könyvtár támogatása

8 439

8 439

2.

Simontornyai Vár támogatása

9 300

9 300

3.

Érdekeltségnövelő támogatás

V.

Működési költségvetési és kiegészítő támogatás

1.

Elöző elszámolásból adódó többlet támogatás

854

854

2.

Vis maior támogatás

19 427

19 427

3.

Kieső iparűzésiadó támogatás

11 125

11 125

4.

Önkormányzati épületek felújítása

37 770

37 770

Egyéb kiegészítő támogatás

69 176

69 176

Összesen:

546 813

69 176

615 989”

5. melléklet

2.2. melléklet

Átvett pénzeszközök

sor-szám

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2021. évi II. mód

2021. évi módosított ei.

Működési célú támogatás értékű bevételek

1.

Közfoglalkoztatás támogatása

84 082

84 082

2.

Társult települések hozzájárulása

34 942

0

34 942

I.

Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:

119 024

0

119 024

II.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

1.

OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra

12 000

12 000

2.

OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra

8 000

8 000

OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra

11 700

11 700

3.

Egyszeri támogatások

382

382

4.

Munkaügyi támogatás

2 134

2 134

II.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:

32 082

2 134

34 216

I-II.

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett

pénzeszközök összesen:

151 106

2 134

153 240

III.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

1

Egyszeri támogatások

18 573

18 573

2

Külterületi út

12 186

12 186

3

Körárok

4 387

4 387

4

Kubinyi

2 000

2 000

5

BM ivóvíz

36 018

36 018

6

Leader sátor

5 000

5 000

7

NKA pályázat

500

500

8

Komposztáló pályázat

200 000

200 000

9

DRV pályázat

11 635

11 635

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:

78 164

212 135

290 299

IV.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről

1.

Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése

2.

Egyszeri támogatások

0

IV.

Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:

0

0

0

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

78 164

212 135

290 299

V.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

4.

Egyszeri bevételek

0

0

V.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

0

0

0

VI.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

1.

Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése

2

Egyszeri bevételek

0

0

0

VI.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

0

0

0

V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:

0

0

0

I-VI.mindösszesen:

229 270

214 269

443 539”

6. melléklet

4.a. melléklet

Egyéb szervezetek támogatása

Al-

Megnevezés

2021. évi

2021. évi

2021. évi

Megjegyzés

cím sz.

eredeti előir.

II. mód

módosított

4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások

2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

0

0

0

4,1.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

0

0

4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

0

0

0

4,2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:

0

0

0

4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások

4,3.1

2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

4,3.

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

0

0

4,4. Működési célú pénzeszköz átadások

4,4.2

Köznevelési Társulás támogatása

243 226

243 226

ebből normatíva: 236.035

4,4.3

Szociális Társulás támogatása

113 823

113 823

ebből normatíva: 91.759

4,4.4

Sürgősségi Társulás támogatása

6 299

6 299

4,4.5

TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása

7 000

7 000

4,4,6

DÁM társulás tagi hozzájárulás

0

0

4,4,7

DRV csatorna pályázat

11 635

11 635

4,5

Működési pénzeszköz átadások összesen

370 348

11 635

381 983

Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása

4,5,1

SIKK Kézilabda Klub

1 000

1 000

4,5,2

STC 22 Sportegyesület

1 000

1 600

2 600

4,5,3

Polgárőrség

500

500

4,5,4

Tűzoltóság

500

500

4,5,5

Színházi Nyár Alapítvány

250

250

4,5,6

Fény-Erő Egyesület

0

0

4,5,7

Simontornya Múltjáért Alapítvány

0

0

4,5,8

Mentőállomás támogatása

4,5,9

Egyéb

1 000

1 000

Kulturális Bizottság 500

Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen

4 250

1 600

5 850

4,4.

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

374 598

13 235

387 833

4.

Mindösszesen:

374 598

13 235

387 833

7. melléklet

5. melléklet

Tartalékok

Megnevezés

2021.évi eredeti előirányzat

2021. évi

2021. évi

2021.évi

Megjegyzés

I. mód

II. mód

módosított

I. Felhalmozási célú tartalékok

Folyamatban levő pályázatok feladatai

0

0

0

Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira

0

0

0

Felhalmozási célú tartalék GFT

43 047

-8 325

34 722

Felhalmozási célú általános tartalék

23 801

60 372

-28 236

55 937

I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:

66 848

52 047

-28 236

90 659

II. Működési célú tartalékok

Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság

- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret

500

0

500

Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret

1 500

0

1 500

Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)

1 000

0

1 000

Óvodapedagógusok kötelező béremelése 2017.szeptember 1-től

0

A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra

2 000

0

2 000

Állami, városi ünnepek megrendezésére

1 840

0

1 840

ebből: Március 15.

35

0

35

Május 1

85

0

85

Augusztus 20.

200

0

200

Október 23.

20

0

20

Karácsony

1 500

1 500

A szociális Bizottság rendelkezik az összeggel

Közművelődési programok

0

0

0

- Nyári Színház támogatása

0

0

0

- Motoros találkozó támogatása

0

0

Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések

10 664

0

10 664

Városavató 22 éves évfordulója

7 700

0

7 700

Szüreti felvonulás

200

0

200

Egészségnap

100

100

Egyéb rendezvények

2 664

0

2 664

Pénzmaradvány elszámolás

0

0

Általános tartalék

8 706

8 706

II. Működési célú tartalékok

23 210

0

23 210

Mindösszesen:

90 058

52 047

113 869

8. melléklet

11. melléklet

Uniós forrásból megvalósuló beruházások

Sor- szám

Feladat

Összes

Összes

Összes

A kivitelezés kezdeti és befejezési éve

2021. évi

2021. évi

2021. évi

2021.évi

2021.évi

2021.évi

kiadás

kiadásból

kiadásból

eredeti

várható

várható

kiadás

pályázati

sajáterő

előirányzat

I mód

módosított

pályázati

tény

összeg

összeg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

9

10

11

12

Beruházások

1)

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek beszerzése

145 451

90 401

55 450

2019-2020

0

0

90 401

90 401

134 925

2)

Barnamezős beruházás

422 095

415 000

7 095

2019-2020

295 696

7 095

302 791

415 000

415 000

422 095

3)

TOP szociális pályázat

123 490

116 490

7 000

2018-2020

103 710

103 710

116 490

116 490

116 490

4)

Sió projekt I. kikötő

29 240

29 240

2 020

29 240

29 240

29 240

29 240

29 240

5)

Sió projekt II. kerékpárút

151 998

151 998

2 020

151 998

151 998

151 998

151 998

151 998

6)

Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés )

74 103

74 103

2020-2021

73 849

73 849

73 849

73 849

73 849

Összesen:

946 377

877 232

69 545

4 040

654 493

7 095

661 588

876 978

876 978

928 597

Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:

946 377

877 232

69 545

654 493

7 095

661 588

876 978

876 978

928 597”

9. melléklet

10. melléklet

Beruházások, felújítások

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhaszná- lás
2020. XII.31-ig

2021. évi ei.

2021. évi I. mód

2021. évi II. mód

2021. évi módosított ei.

önerő

várható pályázati támogatás

ebből európai uniós támogatás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Önkormányzat költségvetésében

Külterületi utak és karbantartásához szükséges gépbeszerzés

145 451

2019-2021

143 535

53 134

90 401

90 401

TOP szociális pályázat

123 490

19 780

103 710

103 710

7 000

116 490

116 490

Körárok ( környezetvédelmi infr. Fejlesztés

74 103

2020-2021

254

73 849

73 849

74 103

74 103

Sió projekt I. kikötő

29 240

2021

530

29 240

29 240

530

29 240

29 240

Sió projekt II kerékpárút

151 998

2021

151 998

151 998

7 095

151 998

151 998

Barnamezős beruházás

422 095

2019-2021

119 304

295 696

7 095

302 791

415 000

415 000

Ivóvíz kútfúrás

15 000

2019-2021

554

14 446

21 572

36 018

36 018

Konyha fejlesztés

35 159

2021

16 637

18 855

18 855

1 758

33 401

Magyar falu Művelődési Ház

29 644

2021

14 877

14 767

14 767

29 644

Magyar falu telek kialakítás Vár tér

4 982

2021

103

4 879

4 879

4 982

Magyar falu Arany János utcai útkialakítás

9 631

2021

307

9 324

9 324

9 631

Magyar falu közmű kiépítés Arany János utca

5 369

2021

5 369

5 369

5 369

Leader rendezvény sátor

6 115

2021

6 115

6 115

1 115

5 000

GFT beruházás

8 325

2021

8 325

8 325

Óvoda felújítás

37 770

37 770

37 770

Komposztáló üzem létrehozása

203 000

203 000

3 000

200 000

TOP 2 pályázatok előkészítési munkái

5 000

5 000

5 000

Beruházások el nem számolható ktg-i

3 000

3 000

3 000

Arany János, Dr Kiss István utcai útépítés

28 000

28 000

28 000

1 060 602

315 881

722 133

43 107

276 770

1 042 010

109 632

1 239 047

786 831

Vis maior Kossuth tér

5 119

2021

2 051

3 068

3 068

512

4607

vis maior Műv. Ház

4 690

2021

988

3 902

3 902

517

4173

Hivatali irodák konya felújítás

1 500

2021

1 500

1 500

1 500

Vár festés

4 085

2021

4 085

4 085

2 085

2000

Vendégház felújítás

5 000

5 000

5 000

Gimnázium épület felújítás

18 000

18 000

18 000

Irattár felújítás Hivatal + konyha

6 000

6 000

6 000

Temető utcai útburkolat beszakadás

600

600

600

vis maior Dózsa György utca

4 883

3 565

1 318

3565

vis maior partfal helyreállítás

16 259

15 862

397

15862

Összes felújítás

15 394

3 039

17 555

24 600

21 142

61 582

35 929

30 207

ÖSSZESEN:

1 075 996

494 305

739 688

67 707

297 912

1 103 592

145 561

1 239 047

786 831”

10. melléklet

13. melléklet

Önkormányzat pénzügyi mérlege

Sor-szám

Kiadási jogcím- csoport száma

Kiadási jogcímek

2021.évi ei. Önkormányzat

2021. évi ei. Polgármesteri Hivatal

2021. évi ei. Könyvtár

2021. évi ei. Vár

2021. évi ei.

1

2

3

4

5

8

9

10

1.

I.

Működési kiadások

2.

1. Személyi juttatások

113 810

100 256

7 584

12 417

234 067

3.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

14 789

15 926

1 179

1 972

33 866

4.

3. Dologi kiadások

124 102

44 550

2 850

6 500

178 002

5.

4. Egyéb folyó kiadás

8 800

8 800

6.

5. Támogatásértékű működési kiadás

374 983

374 983

7.

6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

12 850

12 850

8.

7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

8. Működési célú kamatkiadás

0

9.

9. Ellátottak pénzbeli juttatása

38 543

38 543

10.

10. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

11.

Működési kiadások összesen:

687 877

160 732

11 613

20 889

881 111

12.

II.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

13.

1. Felújítás

43 955

43 955

14.

2. Intézményi beruházási kiadások

1 063 152

1 063 152

15.

3. Támogatásértékű felhamozási kiadás

16.

4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

300

300

5. Felhalmozási célú kamatkiadás

0

17.

6. Pénzügyi befektetések

18.

7. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

19.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:

1 107 407

0

0

1 107 407

20.

III.

Tartalékok

21.

1. Általános tartalék

0

22.

2.Működési céltartalék

8 706

8 706

23.

3. Felhalmozási céltartalék

55 937

55 937

24.

4. GFT tartalék

34 722

34 722

25.

Tartalékok összesen:

99 365

0

99 365

26.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 894 649

160 732

11 613

20 889

2 087 883

27.

Finanszírozási műveletek kiadásai

28.

IV.

Költségvetési szervek finanszírozása

29.

1. Működési célú

153 643

153 643

30

2. Felhalmozási célú

31.

Költségvetési szervek finanszírozása összesen

153 643

0

0

0

153 643

32.

V.

Kötvények beváltásának kiadásai

33.

1. Működési célú

34.

2. Felhalmozási célú

35.

Kötvények beváltásának kiadásai összesen

36.

VI.

Hitelek

1. Működési célú hitel visszafizetése

37.

1.1.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

38.

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE

2 210 049

160 732

11 613

20 889

2 241 526”