Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 10. 01

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt.

(2) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

1. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat annak a személynek, akinek családjában

  • a) aktív korúak ellátására jogosult személy,
  • b) időskorúak járadékára jogosult személy,
  • c) települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők – jogosult személy van,
  • d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
  • e) gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel,
  • f) 60 éven felüli nyugdíjas

g.) az egy főre eső havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élvez, akinek családjában az a)-d) pontokban felsorolt ellátások valamelyikében részesülő személy van.

3. § (1) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

(2) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(3) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatására – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család, aki erdőgazdálkodó és ilyen tevékenységből természetbeni vagy pénzbeli juttatásban részesül.

2. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelmeket 2021. október 30. napjáig lehet a Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal Jósvafői Kirendeltségéhez benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2021.december 31. napjáig dönt.

(4) Egy ingatlanra adható tűzifa mennyisége legfeljebb 5 m3 lehet.

(5) A döntést követően 2022.február 15. napjáig a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a támogatói okirat szerinti, az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. április 30. napján hatályát veszíti.