Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X.5.) önkormányzati rendelete

a szociális rendeletről szóló 8/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 06 - 2021. 10. 07

Sóstófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a szociális rendeletről szóló 8/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sóstófalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1); 26.§; 32.§ (3); 45.§ (1), bekezdésében (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 13.§ (1) bekezdés 8.a pontjában kapott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szociális rendeletről szóló 8/2021. (IX. 10.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) Tanulmányi hozzájárulás illeti meg azt a felsőoktatási intézményben első diplomát szerző nappali tagozaton tanulmányokat folytató sóstófalvai állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodás hellyel rendelkező tanulót, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át. A támogatás a tanulmányok folytatásához kapcsolódó költségekre (tandíj, kollégiumi díj, …) használható fel.

(2) Nem jogosult tanulmányi hozzájárulásra a munkaviszonyban álló és munkáltatói tanulmányi támogatásban részesülő tanuló.

(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg tanulóként fél évente a 25.000 Ft-ot.

(4) A 13. § (1) bekezdésében szabályozott települési támogatás iránti kérelem a tanulmányi év első félévére a félévet követő március hónapban, második félévre július hónapban nyújtható be. Kötelező melléklete a tanköteles gyermek tanulói jogviszonyának fennállására vonatkozó igazolás, az érvényesített diákigazolvány, vagy felsőoktatási intézmény igazolása.

(5) A támogatás utólag kerül kifizetésre a kérelem elbírálását követően.”

2. § Ez a rendelet 2021. október 6-án lép hatályba, és 2021. október 7-én hatályát veszti.