Becsehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Becsehely Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2012. (XII.20) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 15 - 2021. 10. 15

Becsehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Becsehely Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2012. (XII.20) önkormányzati rendelet módosításáról

Becsehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 23.§. (6) bekezdés 6.pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A BECSEHELY Községi Önkormányzat Képviselő-testületének című 20/2012 (XII.20.) önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Gip-jelű építési övezetbe tartozó azon ingatlanok esetében, amely több, kivett út művelési ágú ingatlannal határosak, ezen határok közül egy mentén az oldalhatáron álló beépítési mód alkalmazható.”

2. § Ez a rendelet 2021. október 15-én lép hatályba.