Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 06- 2021. 12. 14

Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Sárkeszi Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Sárkeszi Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § [1] Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 74 968 534 Ft-ban hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

3. § [2] A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 74 968 534 forintban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből

 • a)[3] a normatív támogatás összegét 16 622 084 Ft-ban,
 • b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 23 900 000 Ft-ban,
 • c) a közhatalmi bevételek összegét 7 400 000 Ft-ban,
 • d) az intézményi működési bevételek összegét 3 899 903 Ft-ban,
 • e) a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban,
 • f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,
 • g) a kölcsön megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
 • h) az előző évi maradvány összegét 0 Ft-ban,
 • i)[4] a felhalmozási hitel összegét 0 Ft-ban,
 • j)[5] a finanszírozási bevételek összegét 23 146 547 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

 • a)[6] a kötelező feladatok bevételeit 74 968 534 Ft-ban,
 • b) az önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok bevételeit 0 Ft-ban

határozza meg.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

 • a)[7] a működési kiadások költségvetési összegét 48 193 850 Ft-ban, melyből a
  • aa) személyi jellegű kiadások összegét 7 131 000 Ft-ban,
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1 300 000 Ft-ban,
  • ac) dologi jellegű kiadások összegét 9 550 000 Ft-ban,
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 2 509 000 Ft-ban,
  • ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belüli összegét 27 703 850 Ft-ban,
 • b)[8] a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 26 174 000 Ft-ban, melyből a
  • ba) beruházások összegét 16 900 000 Ft-ban,
  • bb) a felújítások összegét 6 307 000 Ft-ban,
 • c) a kölcsönök költségvetési összegét 2 967 000 Ft-ban,

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

 • a)[9] a kötelező feladatok kiadásainak összegét 74 668 534 Ft-ban,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 300 000 Ft-ban,
 • c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 0 Ft-ban

határozza meg.

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

4. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

6. § (1) A képviselő-testület a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a polgármesterre átruházza.

7. § A 6. § alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

5. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg.

9. § (1) Az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja folyószámlahitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(3) Az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § A köztisztviselők részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 240.000.-Ft/fő.

6. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

11. § (1) Az önkormányzat beszerzései tekintetében az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a polgármester.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél a Sárkeszi Község Önkormányzat beszerzési – anyag, és eszközgazdálkodásról szóló szabályzatában foglaltakat, míg a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kbt. szabályait kell alkalmazni.

7. A rendelet mellékletei

12. § A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat központi normatív támogatását a rendelet 1. melléklete,
 • b) az önkormányzat bevételeinek kimutatását a rendelet 2. melléklete,
 • c) az önkormányzat kiadásainak kimutatását a rendelet 3. melléklete,
 • d) a költségvetésben kimutatott hiány/többlet finanszírozásának módját a rendelet 4. melléklete,
 • e) a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 5. melléklete,
 • f) a felhalmozási és felújítási célú kiadásokat a rendelet 6. melléklete,
 • g) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 7. melléklete,
 • h) az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 8 melléklete,
 • i) az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 9. melléklete,
 • j) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a rendelet 10. melléklete,
 • k) az önkormányzat 2021. évi közvetlen és közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 11. melléklete,
 • l) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 12. melléklete,
 • m) az Európai Uniós forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 13. melléklete

szerint hagyja jóvá.

8. Záró rendelkezések

13. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1-től alkalmazhatók.


[1] A 2. § a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 4. § (1) bekezdés i) pontja a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 4. § (1) bekezdés j) pontját a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.
[6] A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] Az 5. § (1) bekezdés a) pontja a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] Az 5. § (1) bekezdés b) pontja a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 2. melléklet a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 3. melléklet a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 4. melléklet a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 6. melléklet a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 7. melléklet a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 8. melléklet a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] A 9. melléklet a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[17] A 11. melléklet a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[18] A 12. melléklet a Sárkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.