Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X.5.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 06 - 2021. 10. 07

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014 (XII.2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014 (XII.2.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014 (XII.2.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet a 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

1. Zalavár Község Önkormányzata kötelezően és önként vállalt feladatai ellátásának módja

A

B

C

Kötelező feladatok ellátásának módja

Önként vállalt feladatok és ellátásának módja

A feladatellátást meghatározó jogszabályi rendelkezés

1. Egészségügyi alapellátás
- háziorvosi alapellátás, az NK Medicor Kft-vel kötött megállapodás alapján, vállalkozó háziorvossal
- fogorvosi ellátás, megbízási szerződés alapján, vállalkozó fogorvossal
- orvosi ügyeleti ellátás, az Ügyelet Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött megállapodás alapján
- fogorvosi ügyeleti ellátás az IV Dental Kft-vel ellátási szerződés alapján
- védőnői szolgálat

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2. Szociális ellátás
- szociális étkeztetés vásárolt szolgáltatás útján
- családsegítés a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ útján
- házi segítségnyújtás a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ útján

-jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ útján
-újszülöttek, gyermeket nevelők és időskorúak támogatása a "Zalavár Büszke Rám" program keretében
- Bursa Hungarica ösztöndíj

A szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

3. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ útján

4. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok
- könyvtárellátási szolgáltatás a Deák Ferenc Megyei Könyvtár útján könyvtárellátási megállapodás alapján
- közösségi színtér fenntartása

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

5. Környezetvédelmi feladatok
- környezetvédelmi program végrehajtása
- hulladékkezelési közszolgáltatás a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés útján
- településtisztaság önkormányzat általi ellátásával

- állati hulladékok elszállítása és kezelése az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződés útján

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

6. Kommunális feladatok
- köztemető fenntartása
- ivóvíz ellátás a DRV Zrt. útján
- utak fenntartása önkormányzati fenntartásban
- közvilágítás az E.ON-al kötött szerződés útján
- csapadékvíz-elvezetés önkormányzat általi ellátásával
- gyepmesteri feladatok ellátása vállalkozói szerződéssel

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

7. Közoktatás, óvodai nevelés önkormányzat fenntartásában

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

8. Belső ellenőrzés a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás útján

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

9.

- Kis-Balaton I. ütem megnevezésű halászati vízterület halászati jogának gyakorlása az Agrárminisztériummal kötött haszonbérleti szerződés alapján

2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről

10.

- mezei őrszolgálat önkormányzat általi ellátásával

9/2000. (VII. 20.) önkormányzati rendelet

11. Nemzetiségek jogai érvényesülésének elősegítése

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

12.

- civil szervezetek támogatása

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet a 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A képviselő-testülettől a polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök

1

A "Zalavár Büszke Rám" program keretében benyújtott kérelmek elbírálása

2

A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmek elbírálása

3

A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz támogatás iránti kérelmek elbírálása

4

A halálesethez kapcsolódó támogatás iránti kérelmek elbírálása

5

A szociális étkeztetés igénybevételével kapcsolatos kérelmek elbírálása

6

Köztemetés elrendelése

7

Közhasznú munkára történő kirendelés

8

Tulajdonosi hozzájárulás és közútkezelői engedély kiadása

9

A külföldiek mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) Korm. rendeletben meghatározott nyilatkozat kiadása”

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet a 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

1. A Szociális és Ügyrendi Bizottság tagjainak névsora

Kurucz Dávid

elnök

Hajas Balázs

tag

Plótár László

2. A képviselő-testülettől a Szociális és Ügyrendi Bizottságra átruházott feladat- és hatáskörök

1

Átruházott hatáskörben dönt az eseti jelleggel nyújtott települési támogatás iránti kérelmekről

2

Közreműködik az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozásában, vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására

3

Közreműködik az önkormányzati rendeletek előkészítésében

4

Ellenőrzi a rendeletekben foglaltak hatályosulását

5

Ellátja a képviselő-testület működésével kapcsolatos titkos szavazás lebonyolítását, megállapítja és kihirdeti a szavazás eredményét

6

Ellátja az önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, szükség szerint lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárást

7

Lefolytatja a személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásával kapcsolatban a képviselő-testület által elrendelt vizsgálatot”