Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Pécsudvard Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

Pécsudvard Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Pécsudvard Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Pécsudvard Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletével életbe léptetett veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.tv. 46. § (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Pécsudvard Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),

b) Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalra.

II. FEJEZET Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 18 főben hagyja jóvá, ebből:

Pécsudvard Község Önkormányzata: 9 fő

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal: 8 fő

A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § (1) Pécsudvard Község Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

  • a) működési költségvetési bevételek 68.904.226 forint,
  • b) közhatalmi bevételek 30.550.242 forint,
  • c) működési bevételek 4.178.327 forint
  • d) működési célú átvett pénzeszköz - forint
  • e) előző évi pénzmaradvány 45.339.338 forint,
  • f) felhalmozási célú műveletek bevételei 9.275.885 forint,

f/1) felhalmozási célú támogatások áht-én belülről 21.850.000 forint,

g) finanszírozási célú műveletek bevételei 2.685.695 forint,

ga) működési célú költségvetési kiadások 44.298.003 forint,

ebből:

gya) személyi juttatások 16.864.949 forint,

gyb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2.389.370 forint,

gyc) dologi kiadások 24.887.160 forint,

gyd) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 2.474.000 forint,

gye) egyéb működési célú kiadások 1.514.012 forint,

h) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 41.694.583 forint,

ebből:

ha) beruházási kiadások 5.298.700 forint,

hb) felújítási kiadások 36.395.883 forint,

i) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 50.915.149 forint,

(2) Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési célú támogatások Áht-n belülről 11.638.228 forint,

b) működési bevételek 67.430 forint

c) előző évi pénzmaradvány 7.305.459 forint,

d) irányító szervi támogatás bevételei 46.956.947 forint,

e) működési célú költségvetési kiadások 59.130.808 forint,

ebből:

ea) személyi juttatások 41.138.614 forint,

eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 7.676.852 forint,

ec) dologi kiadások 10.310.355 forint,

ed) egyéb működési célú kiadás 4.987 forint,

f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 58.626 forint,

ebből:

fa) beruházási kiadások 58.626 forint.

4. § A Képviselő-testület Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Hivatal bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. FEJEZET Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát 357.038.111 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. § Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Pécsudvardi Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi összevont pénzmaradványa 48.434.681 forint, ebből 42.044.490 forint Pécsudvard Község Önkormányzatának, 6.390.191 forint a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § A Pécsudvardi önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 7-1., a 7-2. és a mellékletek tartalmazzák.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

11. § A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Pécsudvard, 2021. május 25.

Zsdrál Artúr polgármester

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. május 27.

Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző

Pécsudvard zárszám mellékletek.pdf