Bordány Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 32/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelete

Díszpolgári cím, illetve „Bordány Községért” emlékérem adományozásáról

Hatályos: 2021. 10. 10

Bordány Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 32/2013.(X.31.) számú önkormányzati rendelete

Díszpolgári cím, illetve „Bordány Községért” emlékérem adományozásáról

Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben biztosított eredeti jogalkotói hatásköre alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:[1]

I. Díszpolgári cím

1. § A képviselő- testület "Bordány község Díszpolgára" elnevezéssel kitüntető címet alapít a község életében jelentős - a társadalmi, a gazdasági, a tudományos, a kulturális és a művészeti élet területén nyújtott - kimagasló tevékenység elismerése céljából.

2. § (1) A díszpolgári cím egyaránt elismerhet teljes életművet, alkotást, szellemi produktumot, tudományos eredményt, kiemelkedő színvonalú munkát.

(2) Az adományozás feltétele, hogy az elismert tevékenység Bordányhoz eredményében és hatásában kötődjön.

3. § (1) A díszpolgári címet az Önkormányzati Képviselő- testület adományozza.

(2) Évente legfeljebb két díszpolgári cím odaítélésére kerülhet sor, de csak abban az esetben, ha az egyik elismerést nem bordányi polgár is kiérdemelné.

(3) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek:

 • a) a képviselő- testület tagjai,
 • b) a képviselő- testület bizottságai,
 • c) az önkormányzati intézmények,
 • d) Bordány község lakosai.

(4) Az adományozásra vonatkozó, indoklással ellátott javaslatokat minden év április 30. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

4. § (1) A díszpolgári cím adományozásának időpontja: május vége, a Bordányi Falunapok megnyitó ünnepsége.

(2) A díszpolgári cím átadására a képviselő- testület a polgármestert hatalmazza fel.

5. § (1) A díszpolgári cím emlékplakettből, oklevélből és Szent István szobrának kicsinyített másából áll.

(2) Az emlékplakett 12 cm átmérőjű bronzérme, amelynek előlapján Bordány címere látható, hátlapján a cím viselőjének neve és az adományozás időpontja olvasható.

(3) Az oklevél díszes kivitelben készül, rajta a képviselő- testület határozatának szövege és a község pecsétje.

II. „Bordány Községért” emlékérem

6. § A képviselő- testület Bordány Községért Emlékérem elnevezéssel kitüntető címet alapít azoknak a bordányi személyeknek a részére, akik a település fejlődését meghatározó közéleti, közösségi és gazdasági életében; továbbá azon nem bordányi személyeknek a részére, akik a települést érintő belföldi és külkapcsolatok ápolásában, elmélyítésében sokat tettek, vagy kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve annak révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

7. § (1) A Bordány Községért Emlékérmet az önkormányzati képviselő- testület adományozza.

(2) Évente négy emlékérem adományozható, amelyből egyet-egyet kap:

 • a) a bordányi közszolgálati szféra,
 • b) a bordányi civil szféra,
 • c) a bordányi gazdasági szféra,
 • d) a nem bordányi bel-és külkapcsolati szféra elismert képviselője.

(3) A Bordány Községért Emlékérmet a Díszpolgári cím adományozásával egyidejűleg, a Falunapok alkalmából szervezett ünnepségen kell átadni.

(4) Az emlékérem adományozásra javaslatot tehetnek:

 • a) a képviselő- testület tagjai,
 • b) a képviselő- testület bizottságai,
 • c) a jegyző, illetve az önkormányzati intézmények vezetői,
 • d) a helyi civil szervezetek,
 • e) Bordány község lakosai.

8. § (1) A "Bordány Községért" elismerés bronz emlékplakettből, oklevélből és tárgyjutalomból áll.

(2) Az emlékplakett 10 cm átmérőjű bronzérem, amelynek előlapján Bordány címere „Bordány Községért Emlékérem” felirattal, hátlapján Démétér a földből sarjadó növényi élet istennője látható.

(3) Az oklevél díszes kivitelben készül, rajta a képviselő- testület határozatának szövege és a község pecsétje található.

(4) Az Emlékéremmel járó tárgyjutalom 10.000,-Ft értékig terjedő ajándéktárgy lehet.

II/A. Bordány nagyközség Nívódíja[2]

8/A. § (1) A képviselő- testület Bordány nagyközség Nívódíjat (a továbbiakban: Nívódíj) alapít azon helyi civil szervezetek, nonprofit társaságok, szociális szövetkezetek részére, amelyek kimagasló színvonalú, példaértékű munkát, projekttevékenységet végeznek. Bordány nagyközség Nívódíjában részesíthetők a helyi civil szervezetek, nonprofit társaságok, szociális szövetkezetek által megvalósított produktumok, projektek, programok is.

(2) Nívódíjat, belátása szerinti időben és rendszerességgel, a képviselő- testület adományozza.

(3) Nívódíjat elsődlegesen Bordány település kiemelt rendezvényén, vagy a díjazott közösség által szervezett programon kell átadni.

(4) A Nívódíj adományozásra javaslatot tehetnek:

 • a) a képviselő- testület tagjai,
 • b) a képviselő- testület bizottságai,
 • c) a jegyző, illetve az önkormányzati intézmények vezetői,
 • d) a helyi civil szervezetek,
 • e) Bordány nagyközség lakosai.

8/B. § (1) A Nívódíj egy elismerő oklevél, ami egy tárgyjutalom és/vagy pénzjutalom odaítélésével jár együtt.

(2) Az oklevél díszes kivitelben készül, rajta a képviselő- testület határozatának szövege és a község pecsétje található.

III. Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 2013. december 1. napjával lép hatályba, hatálybalépésével a Díszpolgári cím adományozásáról szóló 6/1993. (III.22.) számú önkormányzati rendelet továbbá a „Bordány Községért” emlékérem adományozásáról szóló 7/2000. (III.27.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


[1] A bevezető a Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az „II/A. Bordány nagyközség Nívódíja” alcímet (8/A. §, 8/B. §) a Bordány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.