Tarcal község képviselő testületének 14/2017 (VIII.24.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési tevékenységről

Hatályos: 2017. 09. 01 - 2018. 04. 26

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja


1. § A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg Tarcal község Önkormányzatának közművelődési feladatait, formáit, a feladat ellátásának módját és mértékét, finanszírozásának alapelveit.


2. A rendelet hatálya


2.§ A rendelet hatálya kiterjed Tarcal település közművelődési tevékenységének megvalósulásában részt vevő szervezetekre, személyekre, valamint az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér valamennyi létesítményére, helyiségére.

3. Alapelvek


3. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során biztosítani törekszik Tarcal polgárainak jogát ahhoz, hogy:

a) igénybe vegyék az Önkormányzat közművelődési szolgáltatásait,

b) műveltségüket és készségeiket életük minden szakaszában gyarapítsák, közösségi művelődési jogaikat érvényesítsék, művelődési céljaik megvalósítása érdekében színteret és szakmai segítséget kapjanak.


(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása során kiemelten kezeli

a) a nemzeti és egyházi ünnepek, emléknapok méltó megünneplését,

b) Tarcal hagyományainak ápolását, a helyi kulturális értékek védelmét,

c) a polgárok időszerű kikapcsolódásának hatékony megszervezését,

d) a gyermek és ifjúsági korosztály művelődésének, művészeti életének és közösséggé formálódásának támogatását, szabadidejének hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtését,

e) az időskorú polgárok közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatását, kulturális kapcsolatainak gazdagítását,

f) a nemzetiségi kulturális értékek megismertetését,

g) kimagasló művészeti értéket képviselő rendezvények támogatását,

h) kapcsolat kiépítését a testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel.


(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és szorgalmazza a civil szervezetek, az öntevékeny körök, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok közreműködését.


(4) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek.


(5) Tarcal Község Önkormányzata a települési közművelődés szervezésére, a közművelődési és könyvtári szolgáltatások biztosítására Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret működtet.


(6) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér helyszínei, létesítményei:

                        a./ Hatputtonyos Borfalu (3915 Tarcal, Rákóczi u. 4.)

                        b./ Községi Könyvtár (3915 Tarcal Árpád u. 1.)

                        c./ AGORA (3915 Tarcal, Fő u. 74.)

                        d./ Amfiteátrum, Aréna (3915 Tarcal 0164.hrsz.)


4. A közművelődési feladatok meghatározása


4. § Az Önkormányzat a település kulturális hagyományainak és polgárai művelődési szükségleteinek megfelelően a következő közművelődési feladatokat látja el:

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget

és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, ezen  

belül

aa) közreműködés az álláskeresők és közfoglalkoztatottak számára a munkaerőpiacon való

elhelyezkedést elősegítő képzések megszervezésében, helyi foglalkoztatási együttműködési

programokban,

ab) az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek, képességfejlesztő alkalmak biztosítása,

ac) közreműködés táborok, kirándulások szervezésében,

ad) az ifjúság iskolarendszeren kívüli hasznos tevékenységének támogatása.

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,

   megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, ezen belül

ba) a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató  

dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása,

bb) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeivel, hagyományaival, a helyi  

művelődési szokásokkal foglalkozó civil szervezetek, öntevékeny körök támogatása,

különös tekintettel a  kézimunka-kultúra, tánckultúra, mezőgazdasági kultúra és egyéb

területekre,

bc) az épített és természeti környezet, a kulturális örökség helyi védelmének elősegítése,

bd) települési értéktár létrehozása.

be)  a „tarcali séta” program igény szerinti lebonyolítása

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek

   megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,

   ezen belül

ca) mindhárom nemzeti ünnep, az egyházi ünnepek – így különösen advent és karácsony –

megünneplése,

cb) a nemzeti önazonosságot és a helyi összetartozást erősítő rendezvények és előadások

szervezése,

cc) a településen élő nemzetiség hozzásegítése kultúrájának gyakorlásához,

népszerűsítéséhez,

cd) a településen élő sajátos csoportok, a gyerekek és fiatalok, valamint az időskorúak

napjainak – így különösen gyermeknap, idősek világnapja – megünneplése,

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,

    ezen belül

da) a helyben és a térségben működő kulturális civil szervezetek, öntevékeny körök számára

lehetőség biztosítása bemutatkozásra, települési rendezvényeken való fellépésre, kiállításra,

db) közreműködés táborok, kirándulások szervezésében,

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének

   segítése, ezen belül

ec) a szükséges információk biztosítása,

ed) testvér települési kapcsolatok építése és fenntartása,

ee) az egyházközségek testvér gyülekezeti kapcsolatainak támogatása,

ef) részvétel más települések versenyein, fesztiváljain,

eg) a kulturális civil szervezetek és öntevékeny körök hozzásegítése más településeken való

bemutatkozásra, fellépésre, kiállításra,

f) a különböző – elsősorban keresztény alapokon nyugvó – kultúrák közötti kapcsolatok

kiépítésének és fenntartásának segítése,

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, ezen belül

ga) a Borfalu épületei, a rendezvények megtartására

alkalmas agora és amfiteátrum fenntartása, fejlesztése, infrastruktúrájának bővítése,

gb) együttműködés a településen működő köznevelési intézményekkel,

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, ezen belül a művelődés területén

   pályázati források igénybevétele, erre a településen működő civil szervezetek ösztönzése,

i) a települési könyvtár  közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmény

   bevonása a közművelődési tevékenységbe, így különösen programok szervezésébe és    

   helyszín biztosításába.

j) A Hatputtonyos Borfalu épületegyüttesének társadalmi, kulturális, és családi rendezvények, továbbá a szabad kapacitások erejéig egyéb (politikai, idegenforgalmi, kereskedelmi, stb.) célú rendezvények lebonyolítására történő bérbeadása, s ezek koordinálása.

5. A közművelődési tevékenység finanszírozása


5. § (1) (1) Az önkormányzat a 4.§-ban foglalt feladatok, továbbá a kiemelt kulturális rendezvények és ünnepek, az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér létesítményei üzemeltetési költségeit, valamint az adott feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a mindenkori éves költségvetéséről szóló rendeletében biztosítja.


(2) A kulturális feladatok ellátását a költségvetési rendelet mellékletében művelődés szakterületre megállapított létszámú alkalmazottal kell megoldani. Közülük 1 fő a könyvtári és  a közművelődési feladatok ellátásához is megfelelő végzettséggel rendelkezzen  a gazdaságos működés érdekében.


(3) A személyi juttatásaik elsődleges forrása a költségvetési rendelet általános működés és ágazati feladatok támogatásai közül a kulturális feladatok támogatása jogcímen biztosított forrás, amely indokolt esetben képviselőtestületi döntéssel kiegészíthető.


(4) Az épületek üzemeltetési költségeit és egyéb dologi kiadásokat az önkormányzat kötelező feladatok dologi kiadásai között kell szerepeltetni.


(5) A Tarcal Árpád utca 1. szám alatt működő Községi Könyvtár 13 óra / hét nyitva tartással működik azonosítója 052 1740-BAZ. 


(6 ) Az Önkormányzat a pénzügyi lehetőségek függvényében támogatja a közművelődési feladatot ellátó civil szervezeteket, valamint önerőt biztosít a közművelődési pályázatokhoz.

6. Közművelődési tevékenységet is végző szervezetek


6. § (1) Az Önkormányzat elismeri a településen működő civil szervezetek, öntevékeny körök munkáját, a közművelődés területén számít együttműködésükre műsorok, bemutatók, fórumok, találkozók szervezése terén.


(2) Az Önkormányzat elismeri a településen működő köznevelési intézmények közművelődést segítő munkáját.


7. Záró rendelkezések7. § (1) Ez a rendelet 2017. szeptember 1-én lép hatályba.


   (2) Hatályát veszti a Tarcal község közművelődéséről szóló 12/2001. (V.28.) önkormányzati    

     rendelet.


                        Dr.Kovács Zoltán sk.                                    Butta László sk.

                                    jegyző                                                polgármester