Tarcal község képviselő testületének 18/2016 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 18/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 01

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.törvény 43.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


A rendelet a következő 8/A-8/E.§-al és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:


Szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségei


8/A.§


(1)  A szálláshely szolgáltató - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 46. § (8) bekezdésében előírt nyilvántartásként - Vendégkönyvet vezet törvény 46. § (8) bekezdésében előírt nyilvántartásként - Vendégkönyvet vezet tairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


(2) Vendégkönyvként a szálláshely szolgáltató a D. VV. 1250 számú nyomtatványt köteles beszerezni és használni. A vendégkönyvben szerepeltetni kell minden vendég adatát, állampolgárságra való tekintet nélkül.   


(3) Amennyiben a szálláshely szolgáltató vendégnyilvántartásra hivatalosan forgalmazott számítástechnikai programot használ, nem köteles Vendégkönyvet beszerezni. Ebben az esetben a szálláshely szolgáltatási tevékenység bejelentésével egyidejűleg az 1. melléklet szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a program adattartalma megfelel a D. VV. 1250 számú nyomtatvány szerinti adattartalomnak.


8/B.§(1) A Vendégkönyvet a szálláshely szolgáltatási tevékenység bejelentésével egyidejűleg kell beszerezni és hitelesíttetni az önkormányzati adóhatósággal.


(2) Amennyiben a Vendégkönyv betelik, annak bemutatása mellett új Vendégkönyvet kell beszerezni és hitelesíttetni.


(3) Amennyiben a szálláshely szolgáltató tevékenységét megszünteti, aktuálisan vezetett Vendégkönyvét az önkormányzati adóhatóságnak be kell mutatnia. Az önkormányzati adóhatóság a Vendégkönyvet a lezárás időpontjának rögzítésével valamint a hatóság aláírásának és bélyegzőlenyomatának elhelyezésével lezárja.


8/C.§


(1) A Vendégkönyv sorai számozottak. Minden vendég adatait külön sorban kell feltüntetni. A Vendégkönyvben az adatokat folyamatosan, sorkihagyás nélkül kell vezetni.


(2) A Vendégkönyvbe, vagy a bejelentőlapon a vendég érkezésének napján, az érkezést követő 2 órán belül kell bejegyezni a vendég személyes adatait és az érkezés időpontját, a távozás napján pedig a távozás dátumát. A rögzített adatok valósággal történő egyezőségét a vendég aláírásával igazolja a Vendégkönyvben, vagy a bejelentőlapon. A bejelentő lapokat sorszámmal kell ellátni. A bejelentő lap adatainak és sorszámának meg kell egyeznie a Vendégkönyv adataival és sorszámával, vagy a vendégnyilvántartásra hivatalosan forgalmazott számítástechnikai programban rögzített adatokkal és sorszámmal. A kitöltött és aláírt bejelentő lapok a vendégnyilvántartás mellékletét képezik.


8/D.§


(1) A szálláshely szolgáltató vagy megbízottja az idegenforgalmi adófizetési kötelezettségről a vendéget köteles felvilágosítani.


(2) A szálláshely szolgáltató megbízottja a 2. melléklet szerinti írásbeli meghatalmazás alapján járhat el.8/E.§


A szálláshely szolgáltató köteles az idegenforgalmi adó beszedésének ellenőrzésére jogosultak szálláshelyre való bejutásának lehetőségét folyamatosan, de legkésőbb az ellenőrzés tényének közlését, vagy az értesítést követően legfeljebb 4 órán belül biztosítani. Ennek érdekében a szálláshely szolgáltató akadályoztatása vagy távolléte esetére meghatalmazottat (megbízottat) jelenthet be az önkormányzati adóhatósághoz a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon."2.§ 


(1) Amennyiben e rendelet hatálybalépésekor érvényes szálláshely szolgáltatási tevékenységi engedéllyel, nyilvántartásba vételi igazolással rendelkező szálláshely szolgáltató a 8/A. § (2) bekezdésében meghatározott nyomtatványszámú Vendégkönyvvel rendelkezik, azt továbbra is használatban tarthatja, ha azt a rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül hitelesítteti az önkormányzati adóhatósággal.


(2) Amennyiben e rendelet hatálybalépésekor érvényes szálláshely szolgáltatási tevékenységi engedéllyel, nyilvántartásba vételi igazolással rendelkező szálláshely szolgáltató nem a 8/A. § (2) bekezdésében meghatározott nyomtatványszámú Vendégkönyvet használ, úgy az előírt nyomtatványt a rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül hitelesíttetnie kell az önkormányzati adóhatósággal.


(3) Amennyiben e rendelet hatálybalépésekor érvényes szálláshely szolgáltatási tevékenységi engedéllyel, nyilvántartásba vételi igazolással rendelkező szálláshely szolgáltató vendégnyilvántartásra hivatalosan forgalmazott számítástechnikai programot használ, az adattartalom megfelelőségéről a rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell nyilatkoznia az 1. melléklet szerint meghatározott nyomtatványszámú Vendégkönyvet használ, úgy az előírt nyomtatványt a rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül hitelesíttetnie kell az önkormányzati adóhatósággal.

3.§ 


(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet 2.§-a 2016. december 31-én hatályát veszti.


(3) Hatályát veszti a szálláshely szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségéről szóló 13/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet.Butta László sk.                                                  Dr. Kovács Zoltán sk.

                               polgármester                                                            jegyző

Mellékletek