Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X.6.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 10. 06

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Szabadkígyós község lakói és közösségei művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza Szabadkígyós Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottjaira, és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

II. FEJEZET A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása

3. § Az önkormányzat, az általa fenntartott közművelődési intézményekben biztosítja a lakossága számára-a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközök figyelembevételével- a közösségi színterek tárgyi és szakmai feltételeit, annak érdekében, hogy az itt élő lakosság öntevékenyen gyarapítsa műveltségét, fejlessze készségeit és képességeit. Továbbá színteret biztosít annak érdekében, hogy közművelődési jogainak érvényesítése céljából közösségeket hozzanak létre és azokat működtessék. Az önkormányzat az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

 • a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 • b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 • c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
 • d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
 • e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
 • f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
 • g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

4. § Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

 • a) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,
 • b) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését,
 • c) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,
 • d) a könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmény bevonása a közművelődési tevékenységbe,
 • e) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,
 • f) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,
 • g) támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,
 • h) települési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése,
 • i) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,
 • j) kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,
 • k) támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti,
 • l) közreműködik táborok szervezésében,
 • m) közösségi internet szolgáltatást biztosít.

III. FEJEZET A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

5. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi közművelődés támogatását az alábbiak szerint biztosítja:

 • a) közösségi színtér biztosításával,
 • b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,
 • c) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával,
 • d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával.

6. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató térként, valamint könyvtári szolgáltató helyként az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja:

 • a) Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 1. (1. melléklet)
 • b) Művelődési Ház, 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 7. (3. melléklet)
 • c) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület,
 • d) Könyvtár- az IKSZT épületén belül (2. melléklet)

(2) Az önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges tárgyi feltételeket biztosítja.

(3) Az önkormányzat által fenntartott közösségi színterek minden év január 31-ig éves szakmai munkatervet készítenek. Minden év júliusában beszámolót nyújtanak be Szabadkígyós Község Önkormányzata Képviselő-testületének.

7. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

 • a) a településen működő köznevelési intézményekkel,
 • b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
 • c) egyházakkal és
 • d) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.

(2) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek.

(3) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről

 • a) a helyi Krónika újságban,
 • b) plakátok, szórólapok útján,
 • c) a települési honlapon

adnak tájékoztatást a község lakossága részére.

IV. FEJEZET A közművelődési tevékenység finanszírozása és személyi feltételei

8. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja.

(2) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.

(3) Az önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja.

9. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról intézményi formában gondoskodik. A könyvtári és a közművelődési feladatokat főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek látják el.

10. § A rendelet előírja, hogy a helyi lakossági képviselet biztosítása érdekében a közművelődési tevékenység önkéntes összehangolásának rendszeres fórumaként Közművelődési Kerekasztal alakítható.

11. § A rendeletet 5 évente felül kell vizsgálni.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

12. § (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon (kifüggesztéssel) gondoskodik.

(2) A rendelet 1-1 példányát az érintett intézményeknek, civil szervezeteknek is meg kell küldeni.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, a 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlament és a Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(4) Hatályát veszti a közművelődésről szóló 9/1999.(III.22.) önkormányzati rendelet.

13. § Ez a rendelet 2021. október 6-án lép hatályba.

Balogh József polgármester Zatykó Katalin jegyző