Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 25 - 2022. 01. 28

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a hivatkozott veszélyhelyzet során hozott 12/2020. (XI.4.) önkormányzati rendeletre is tekintettel -, a Heves Megyei Közgyűlésnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Heves Megyei Közgyűlés elnöke a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. § A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)[1] A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetését 616 394 034 Ft bevétellel, 616 394 034 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Európai Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.

(8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi.

(10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

(11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.

(12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza.

(14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza.

(15) A 2021. évi költségvetés általános tartaléka 300 000 Ft.

(16) Az előző év pénzmaradvány összege 103 450 403 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzösszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.

5. § (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:

 • a) dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;
 • b) rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett;
 • c) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3 000 000 Ft összeghatárig, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett;
 • d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, adott esetben a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni;
 • e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadások mértékéig, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatok mértékéig, továbbá ezeken túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlést. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.

(2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökeit javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnökök javaslatát figyelembe véve gyakorolja.

6. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdései alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál

 • a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban
 • b) az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban

kerül meghatározásra a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra.

(2) A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2021. évben bruttó 300 000 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti. A veszélyhelyzetben kiadott, vonatkozó jogszabályokban foglalt eltérő szabályokra tekintettel a cafetéria-juttatás kifizetésének ütemezése, valamint a Széchenyi Pihenő Kártya egyes alszámláira utalható támogatás mértéke vonatkozásában a belső szabályzat rendelkezéseitől való eltérés megengedett.

7. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

(3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8. § A Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont pénzmaradványából összesen 87 347 918 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak, támogatói okiratnak, támogatási szerződésnek megfelelően szükséges felhasználni azzal, hogy a további szabad pénzmaradvány legkésőbb a 2020. évi beszámoló elfogadásakor kerül felosztásra:

 • a) a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványából 82 910 916 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak, támogatói okiratnak, támogatási szerződésnek – az ad) pont esetében továbbá a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelete 10. §-ban foglaltaknak is - megfelelően szükséges felhasználni/pénzmaradványként figyelembe venni:
  • aa) Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt 2016. évi maradványa 598 043 Ft,
  • ab) Az EFOP 1-6.3.-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat maradványa 798 915 Ft,
  • ac) Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt ráemelésének 2020. évi maradványa 6 948 583 Ft,
  • ad) Kistelepülések kulturális eseményei támogatásának (EMT-E-19-0201) maradványa 15 741 375 Ft,
  • ae) 2021. évi 0. havi finanszírozás (átutalva 2020. decemberben) 10 524 000 Ft,
  • af) KAB-KEF Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységeinek koordinálására elnyert pályázat maradványa 2 300 000 Ft,
  • ag) Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése pályázat maradványa 46 000 000 Ft.
 • b) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzmaradványából az EIP I. elkülönítetten kezelt folyószámla egyenlege 4 437 002 Ft összegben kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak, valamint a támogatói okiratnak, támogatási szerződésnek megfelelően szükséges felhasználni.

Hatályba léptető rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni a 2021. évi költségvetési évre vonatkozóan.

5. melléklet

5. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

11. melléklet

11. melléklet


[1] A 3.§ (1) bekezdése a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021.(IX.24.) önkormányzati rendelete 1.§-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 2. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 3. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 4. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 6. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 7. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 8. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 7. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 10. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 12. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 9. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 13. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 10. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.