Tarcal község képviselő testületének 7/2019 (V.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló 3/2016 (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 01

Tarcal Község Önkormányzata a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1992. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 92.§ (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§ /1/ bekezdés 8., 8a.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§


A rendelet 3.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3.§ (1) A személyes gondoskodás körében nyújtott ellátások intézményi térítési díjai:


a.) étkeztetés (ebéd) térítési díja helyben fogyasztva, vagy a jogosult, vagy hozzátartozója által történő elvitel esetén 585.- Ft + ÁFA/adag,


b.) étkeztetés (ebéd) önkormányzat által történő kiszállítási díja 60- Ft+ÁFA/háztartás,


c.) Idősek Klubja napközbeni tartózkodás térítési díja 1.600.- Ft/nap,


d.) Idősek Klubja ebéd + napközbeni tartózkodás díja 585,- Ft + ÁFA/adag + 1.600.- Ft/nap,


e.) házi segítségnyújtás keretében biztosított szociális segítés vagy személyi gondoskodás térítési díja egységesen 1.275,- Ft/óra,


f.) bölcsődei gondozási díj „0” Ft/nap.(2.) Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:


a.) bölcsődei étkeztetés (4x-i)                                                       275,- Ft + ÁFA


b.) óvodai étkeztetés (3x-i)                                                           275,- Ft + ÁFA


c.) iskolai étkeztetés (3x-i)                                                           305,- Ft + ÁFA


d.) menza (ebéd)                                                                          195,- Ft + ÁFA.”


2. §


A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„4.§ (1) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át el nem érő havi jövedelemmel rendelkező ellátott a 3.§ (1) bekezdés a.), c.), és e.) pontjai szerinti ellátások igénybevétele esetén, az alábbi települési támogatásként biztosított normatív kedvezményre jogosult:

      

a.) étkezés (ebéd)                                                                      190,5 Ft/adag,


b.) Idősek Klubja napközbeni tartózkodás                              1.470,- Ft/nap,


c.) házi segítségnyújtás

(szociális segítés, vagy személyi gondozás)                             975,- Ft/óra.3.§


A rendelet 2019. július 1-én lép hatályba.                        Butta László sk.                                                  Dr.Kovács Zoltán sk.

                         polgármester                                                             jegyző