Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 15

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2021. évi költségvetéséről

Gánt Község Önkormányzatának Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörében eljárva -, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA

1. § (1) A rendelet hatálya Gánt Község Önkormányzatára, képviselő-testületére és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az önkormányzat alábbi intézménye:

- Gánti Német Nemzetiségi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda).

II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1)[1] Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Gánt Község Önkormányzata és intézményének összevont 2021. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 663.386.260,- Ft-ban határozza meg.

Ezen belül:

tárgyévi költségvetési bevételét

a) működési költségvetési bevételét 473.160.882 Ft

aa) működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 354.583.950 Ft

ab) közhatalmi bevételeket 82.460.000 Ft

ac) működési bevételeket 36.116.932 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft

b) felhalmozási költségvetési bevételét 107.211.557 Ft

ba) felhalmozásási célú támogatások ÁHT-on belülről 106.211.557 Ft

bb) felhalmozási bevételeket 1.000.000 Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft

c) finanszírozási bevételét 83.013.821 Ft

ca) központi, irányítószervi támogatását 34.713.000 Ft

cb) 2020. évi pénzmaradványát 48.300.821 Ft

tárgyévi költségvetési kiadását

d) működési kiadásait 426.539.628 Ft

da) személyi juttatásokat 44.016.000 Ft

db) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 6. 473.000 Ft

dc) dologi kiadások 293.471.349 Ft

dd) ellátottak pénzbeli juttatásait 1.168.000 Ft

de) egyéb működési célú támogatásokat 81.411.279 Ft

e) felhalmozási kiadásait 151.620.215 Ft

ea) beruházások 74.148.548 Ft

eb) felújításokat 70.297.765 Ft

ec) egyéb felhalmozási célú kiadásokat 7.173.902 Ft

f) finanszírozási kiadásait 85.226.417 Ft

fa) központi, irányítószervi támogatását 34.713.000 Ft

fb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.447.757 Ft

fc) hitel, kölcsön törlesztés 49.065.660 Ft

költségvetési hiányát

g) működési költségvetési többletét 46.621.254 Ft

h) felhalmozási költségvetési hiányát 44.408.658 Ft

i) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetését 1.447.757 Ft

j) hitel, kölcsön törlesztését 49.065.660 Ft

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 48.300.821 Ft

k) 2020. évi tervezett pénzmaradványát 48.300.821 Ft

a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló forrását 0 Ft

összegben állapítja meg.

Gánt Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) és intézménye 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a képviselő-testület e rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és az Óvoda 2021. évi

a) összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet

b) költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet

tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Óvoda 2021. évi központi, irányítószervi támogatását 34.713.000,- Ft-ban állapítja meg.

III. FEJEZET TARTALÉKOK

3. § (1)[2] A képviselő-testület az önkormányzat és az Óvoda 2021. évi tartalékának összegét 6.913.188,- Ft-ban állapítja meg.

(2)[3] A képviselő-testület a 2021. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 1.315.802,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 5.597.386,- Ft-ban határozza meg.

(3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

4. § (1)[4] A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 73.259.548,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Óvoda beruházási kiadásait 889.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

(3)[5] A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 70.297.765,- Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 7.173.902,- Ft-ban határozza meg.

(4) A képviselő-testület az Óvoda felújítási kiadásait 0,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

V. FEJEZET KÖTELEZETTSÉGEK

5. § (1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2021. évben nem áll fenn.

(3) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

VI. FEJEZET ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

6. § (1) Az Óvodának a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratában meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az Óvoda vezetőjét a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. A szabad pénzeszköz betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A lekötött betét felszabadítására 500.000,- Ft értékhatárig a polgármester, az feletti összeg esetén a képviselő-testület jogosult.

(5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja.

(7) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(8) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(9) Az Óvoda finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmény jelzése szerint történik.

(10) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(11) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.

(12) Hitel, kölcsön felvétele kizárólag a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(13) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(14) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztési forrás elérését célzó pályázatokat benyújtsa az esetleges saját forrás biztosítása mellett, amelyről a képviselő-testületet utólag köteles a pályázat benyújtását követő következő soros testületi ülésen tájékoztatni a képviselő-testületet.

VII. FEJEZET VEGYES RENDELKEZÉSEK

7. § (1) Az önkormányzat és az Óvoda költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

3. melléklet

3. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet.pdf


[1] A 2. § (1) bekezdése a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 3. § (1) bekezdése a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 3. § (2) bekezdése a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 4. § (1) bekezdése a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 4. § (3) bekezdése a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] Az 1. melléklet a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 2. melléklet a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 4. melléklet a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] Az 5. melléklet a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 8. melléklet a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 11. melléklet a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 12. melléklet a Gánt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.