Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X.12.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Hatályos: 2021. 10. 15 - 2022. 02. 15

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról

Gánt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában és 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Belügyminisztérium a 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. sz. melléklet II.2.2.1. pontjában a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen a benyújtott pályázat alapján a BMÖGF/191-35/2021. szám alatti miniszteri döntésnek megfelelően 628.650.-Ft (33 m3 keménylombos tűzifa) támogatást biztosított Gánt Község Önkormányzata számára.

(2) E rendeletben a család, az egyedül élő, és a háztartás fogalmakat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 4. §-a szerint kell értelmezni.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat az 1. § (1) bekezdésében meghatározott támogatásból vissza nem térítendő természetbeni támogatásként szociális tűzifa juttatásban részesítheti azt a személyt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő személy esetében az öregségi nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg és

 • a) a Szoc. tv. szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formájára - települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult,
 • b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja,
 • c) rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult,
 • d) három vagy annál több gyermeket nevel,
 • e) közgyógyellátásra jogosult,
 • f) ápolási díjra jogosult,
 • g) egyedül élő nyugdíjas,
 • h) lakásában a közmű-szolgáltatást fizetési hátralék miatt kikapcsolták vagy szüneteltetik, vagy
 • i) rendkívüli élethelyzete igazolja.

(2) Az (1) bekezdés i) pontja szerinti, de különös méltánylást igénylő esetben, a jövedelem mértékétől el lehet tekinteni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem biztosít.

(4) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra a lakásban élő személyek és a háztartások számától függetlenül csak egy jogosultnak, háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifában állapítható meg.

(5) Az azonos ingatlanról érkező több kérelem esetén, az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

(6) A tűzifa támogatás elbírálásánál a rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén előnyt élvezzen

 • a) a Szoc. tv. szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők körül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, vagy
 • b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, vagy
 • c) a rendkívüli élethelyzetbe került család.

(7) Ezt meghaladóan további rangsorolási szempont a 2. § (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel fennállása, ennek egyezése esetén a lakóingatlanban élő családok egy főre eső jövedelme.

3. § (1) A 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől függetlenül nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy

 • a) aki vagy akinek közeli hozzátartozója erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos, és az elmúlt évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.
 • b) akinek lakóingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem ítélhető meg. Vita esetén környezettanulmányt kell készíteni.

(3) A szociális célú tűzifa nem értékesíthető, másra át nem ruházható.

(4) E rendelet alapján szociális tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás nem követelhető.

3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti kérelem a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Irodájánál az 1. melléklet szerinti kérelem benyújtásával írásban terjeszthető elő.

(2) A kérelem benyújtási határideje 2021. október 31.

(3) A kérelem elbírálása Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatásköre, amely a támogatásról legkésőbb 2021. november 8. napjáig dönt.

(4) A tűzifa kiszállításáról a polgármester a döntést követő 20 napon belül gondoskodik.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti adattartalmú átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás kizárólagos forrása az 1. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2022. február 16-án hatályát veszti.