Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről

Hatályos: 2022. 01. 01

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Magyar Építész Kamara, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Körös- Maros Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a 11/2017. (II.10.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések

I. FEJEZET A rendelet hatálya, célja és alkalmazása

1. A rendelet hatálya

1. § Jelen rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

2. A rendelet célja

2. § A rendelet célja Szeged város sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása

- a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmének (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás és a védelem megszüntetésének szabályozásával;

- településképi szempontból meghatározó területek megállapításával;

- településképi követelmények meghatározásával;

- településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával;

- településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

3. A helyi védelem célja

3. § A helyi védelem célja Szeged város egyedi építészeti arculatának, sajátos megjelenésének, jellegzetességeinek, építészeti, településképi, településszerkezeti értékeinek, a térség kiemelkedő hagyományainak, a szegedi emberek munkáját és kultúráját híven tükröző épített környezetének megőrzése.

4. A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja

4. § Településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja az egymástól elkülönülő jellegzetes, értékes, hagyományt őrző építészeti arculatot, településkaraktert hordozó vagy meghatározó városrészek épített és természeti környezet összhangjának méltó megőrzése, megteremtése, valamint a városrészre jellemző településkép, városépítészeti értékek és a tervezett városképi elemek, településfejlesztési célok harmonikus összehangolása az illeszkedési elvárásokra, településképi követelményekre tekintettel.

5. A rendelet alkalmazása

5. § [1] A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletelőírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

5/A. § [2] Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az önkormányzatot megillető hatáskörét a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

 • a) e rendeletben meghatározott építésügyi engedélyezési eljárást megelőzően a településképi véleményezési eljárás során véleményt ad az építésügyi hatósági engedélykérelemhez,
 • b) településképi bejelentési eljárást folytat le e rendeletben meghatározott építési tevékenységek, valamint rendeltetésmódosítást vagy a rendeltetési egységek számának megváltozását jelentő rendeltetésváltozások, továbbá a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében,
 • c) településképi kötelezést ad ki és bírságot szab ki.

II. FEJEZET Értelmező rendelkezések

6. Értelmező rendelkezések

6. § A rendelet alkalmazása tekintetében:

 • 1. Áttört kerítés: Olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át nem haladja meg, és az egybefüggő tömör felületek külön-külön nem érik el a kerítés teljes hosszának 10%-át, valamint a kerítés lábazatának magassága nem haladja meg az 50 cm-t.
 • 2. Cégtábla: természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások nevét, megnevezését, tevékenységét, jelképét, logóját, címerét tartalmazó, az épület, vagy ingatlan bejáratánál elhelyezett, többnyire falhoz rögzített, annak síkjához igazodó, egyéb reklámot nem tartalmazó információhordozó.
 • 3.[3] Citylight: önálló fényforrással rendelkező, rendszerint utasváró átlátszó felületei közé helyezett reklámok, közérdekű hirdetmények elhelyezésére szolgáló, legfeljebb 2 m2felületű berendezés, létesítmény.
 • 4. Címtábla: a cégtábláéval azonos formájú és tartalmú, de nem gazdasági tevékenységgel kapcsolatos információt, hanem közérdekű információt megjelenítő információhordozó.
 • 5. Egységes információs tábla: az önkormányzat által kijelölt gazdasági társaság által telepített, a helyi tájékozódást segítő, közérdeket is szolgáló útirányt közvetítő berendezés, ide értve a rusztikus információs táblákat is.
 • 6. Eredeti épülettartozékok: az épület építésével egyidejűleg létrehozott előtetők, nyílászárók és szerelvényeik, zászló- és virágtartók, cégérek, világítótestek, biztonsági rács, korlát, védőtető, árnyékoló szerkezet.
 • 7.[4] Építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 8. pontjában használt fogalom.
 • 8. Építményrész: minden olyan építményszerkezet, műszaki alkotás, berendezés, eszköz, információhordozó, kiegészítő elem, egyéb műszaki berendezés, amely az építmény közterületről látható homlokzatának vizuális megjelenését befolyásolja.
 • 9. Fényreklám: saját fényforrással rendelkező, egy vagy többoldalú, világító reklámhordozó (pl. reklámdoboz, fénycsőreklám, futófény, led panel, videófal, monitor, stb.), mely állandó, vagy váltakozó fénykibocsátású.
 • 10. Gazdasági útirányjelző tábla: természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tevékenységet végző székhelyére, fióktelepére vagy telephelyére vonatkozó útirányt jelző tábla, amelyen a vállalkozás arculatának megfelelő felirat és logó is szerepelhet.
 • 11. Helyi védelem alatt álló környezet: a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlannal oldalhatárain szomszédos egy-egy ingatlan.
 • 12. Helyi védelem alatt álló érték, objektum: a védelem különböző tárgyainak (épülethomlokzat, épületrészlet, szobor, stb.) összefoglaló megnevezése.
 • 13. Helyi területi védelem alá tartozó sarokbeépítések: azok a közterületek keresztezéseiben található objektumcsoportok, melyek között a helyi egyedi vagy országos védelem alatt álló alkotóelemek aránya legalább 1:2.
 • 14. Helyi területi védelem alá tartozó településszerkezet: a város központi területén és a városhoz csatolt korábban önálló községek területének jellemzően a központi részén történetileg (általában az első világháborúig) kialakult utca-, térrendszer.
 • 15. Helyi területi védelem alá tartozó térfalak: azok az objektumcsoportok, melyek határoló keresztirányú közterületek közötti homlokzatsorában a helyi egyedi vagy országos védelem alatt álló alkotóelemek aránya legalább 1:3.
 • 16. Homlokzat-, tűzfalreklám: épületek, építmények közterületről látható falfelületén megjelenő, ragasztással, festéssel vagy vakolással készített reklám.
 • 17.[5] Információhordozó: rendeltetési egységre vonatkozó cég-, címtábla, cégér, üzletfelirat, totemoszlop, zászló, a vállalkozást népszerűsítő, a vállalkozás tevékenységével kapcsolatos egyéb felirat és más grafikai megjelenítés együttes megnevezése, ide nem értve a reklámot.
 • 17a.[6] Közérdekű hirdetmény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontja szerinti gazdasági reklámnak, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerinti kampányeszköznek nem minősülő, a lakosság egészét vagy széles rétegeit megszólító közérdekű tájékoztatás, információ.
 • 17b.[7] Manzárdtető: tört síkú nyeregtető, amely egy meredekebb (általában 45 foknál nagyobb), és felette egy enyhébb (általában 40 foknál kisebb) hajlású síkkal létrehozott tető.
 • 18. Megállító reklámhordozó: valamely vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó, közvetlenül a vállalkozás bejáratánál, a terasz területén vagy annak határán a nyitvatartási idő alatt elhelyezett, egy- vagy kétoldalas mobil hirdetőeszköz, egyéb eszköz.
 • 19. Molinó: építményen kifeszített, vagy építmények között átfeszített írásos, képi információt tartalmazó reklámhordozó.
 • 20. Területi védelem: több ingatlanra, illetve közterület valamely lehatárolható részére kiterjedő építészeti örökségvédelem, amely egyedi védelemmel érintett és nem érintett ingatlanokat illetőleg a közterület védett és nem védett részeit egyaránt érinti.
 • 20a.[8] Totemoszlop: többnyire az ingatlan bejáratánál elhelyezett, külön e célra létesített építmény, amely tartalmazhatja az üzlet nevét, tevékenységét, jelképét, logóját, címerét, az ott folyó tevékenységet, valamint reklámnak nem minősülő egyéb információt.
 • 21. Történeti épület: a történeti beépítések területén lévő mindazon műemléki, helyi egyedi védettséget nem élvező az 1970. évet megelőzően épült korabeli épület, amely sajátos építészeti megjelenésével részét képezi a történeti városrész egészének, hozzájárulva ezzel Szeged város egyedi településképi arculatának kialakulásához.
 • 22. Üzlet: kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet, épületrészt és helyiséget is, amelyben kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet folytatnak.
 • 23. Üzletfelirat: az üzlet nevét a homlokzaton többnyire síkban, a betűket külön-külön festett vagy szerelt formában feltüntető információhordozó.
 • 23a.[9] Zászló: többnyire az ingatlan bejáratánál elhelyezett, külön e célra létesített, építményre rögzített vagy épületen elhelyezett vászon vagy egyéb textúra, amely tartalmazhatja az üzlet nevét, tevékenységét, jelképét, logóját, címerét, az ott folyó tevékenységet, valamint reklámnak nem minősülő egyéb információt.
 • 24. Vetített reklám: közterületről látható bármely felületen, vetítő berendezéssel megjelenített reklám.
 • 25.[10] 3. körút: a Móravárosi krt., Vásárhelyi Pál út, Rókusi krt., Makkosházi krt., Budapesti krt., Kereszttöltés utca, Etelka sor.

MÁSODIK RÉSZ Településképi követelmények és egyéb településrendezési sajátos jogintézmények

III. FEJEZET Az építészeti örökség helyi védelme

7. A helyi építészeti örökség védettségi kategóriái

7. § (1) Helyi egyedi védelem tárgyai azok az épületek, épületrészek, épülethomlokzatok, építmények, melyek a város építészeti jellegét alapvetően meghatározzák, továbbá a városi tereknek eredeti állapotukban alkotóelemét képező szobrok, közterületi tárgyak (továbbiakban összefoglaló megnevezéssel: egyedi objektumok).

(2) Helyi területi védelem tárgyai:

 • a) A településszerkezet, azaz a város olyan összefüggő részei, ahol az épített és természetes környezet történelmi folyamatosságot képvisel, illetve ahol együttest alkotó mértékben találhatók értéket képviselő védendő építmények, utcák, terek, parkok.
 • b) Térfalak, sarokbeépítések és a helyi védelem alatt álló környezet, azaz az olyan védett és nem védett egyedi objektumokból álló objektumcsoportok, melyeken belül a védett objektumok értékeinek zavartalan érvényesülését indokolt biztosítani.
 • c) A védett épített környezettel egységet alkotó parkok, terek.

8.Védett objektumok, területek jegyzékei

8. § A helyi védelem tárgyainak jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza az alábbiak szerint:

 • a) 1.1. melléklet: Helyi egyedi védelem tárgyai
 • b) 1.2. melléklet: Helyi területi védelem tárgyi

9. A helyi védelemre vonatkozó általános szakmai követelmények

9. § (1) A helyi védelem alatt álló objektum tulajdonosa, használója köteles a jó műszaki állapot fenntartásának törvényes kötelezettségén belül a védett építészeti érték eredeti megjelenését az e rendeletben előírt módon megőrizni, illetve rongálódás esetén helyreállítani.

(2) A helyi védelem alatt álló értéket nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat.

(3) Helyi egyedi védelem alatt álló épület csak a védelem megszüntetése után bontható le.

10. A helyi egyedi és területi védelem alá helyezési eljárás

10. § (1) Védetté nyilvánítást bármely cselekvőképes nagykorú természetes személy és jogi személy egyaránt kezdeményezhet a polgármesterhez benyújtott írásos javaslatával.

(2) A védetté nyilvánítási eljárás szakmai előkészítése és lefolytatása az önkormányzati főépítész feladata.

(3) A védetté nyilvánítás kezdeményezéséhez a javaslattevőnek az alábbi dokumentációt kell mellékelnie:

 • a) egyedi védelem esetén:

- helyszínrajzi vázlat,

- a védendő értéket teljes egészében értelmezhető mértékben megjelenítő fotódokumentáció,

- az objektum rendeltetésének, és használati módjának leírása,

- a védelemre vonatkozó javaslat rövid indoklása, történeti kutatás,

b) területi védelem esetén:

- a védelemre vonatkozó javaslat indoklása,

- a védendő terület méretétől függően az áttekintéshez szükséges léptékű helyszínrajz.

(4) A benyújtott javaslatokat az önkormányzati főépítész véleménye alapján a polgármester bírálja el és dönt a védelem alá helyezési eljárás lefolytatásáról. Az önkormányzati főépítész ezt követően az alábbi tartalmú értékvizsgálati dokumentációt készíti el:

a) egyedi védelem esetén:

- helyszínrajz 1:1000 léptékben,

- a védendő értéket teljes egészében értelmezhető mértékben megjelenítő fotódokumentáció,

- az objektum rendeltetésének és használati módjának leírása,

- a védelem rövid szakmai indoklása, történeti kutatási dokumentáció, a védelem tárgyának a településszerkezetben, városképben betöltött jelentőségét értékelő szakvélemény.

b) területi védelem esetén:

- a védelemre javasolt településszerkezet örökségvédelmi hatástanulmánya,

- a védendő terület méretétől függően az áttekintéshez szükséges léptékű, a szabályozási tervvel azonosítható, a védett terület határát egyértelműen rögzítő helyszínrajz.

(5) A helyi védelemre vonatkozó eljárás megindításáról – az értékvizsgálati dokumentáció kivonatának véleményezés céljából történő megküldésével egyidejűleg – tájékoztatni kell az alább felsoroltakat:

- a védelemre javasolt érték tulajdonosát, (amennyiben nem azonos a kezdeményezővel),

- a helyi egyedi védelem alá helyezéssel érintett ingatlannal oldalhatárain szomszédos egy- egy ingatlan tulajdonosait,

- az állami és a megyei Főépítészt,

- a műemlékvédelmi hatóságot,

- a védendő területen érintett közművek üzemeltetőit.

(6) [11] A javaslattal kapcsolatban az (5) bekezdésben felsoroltak a helyi védelemre vonatkozó eljárás megindításáról szóló tájékoztató kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

(7) Az építészeti örökség védelemre javasolt tárgya akkor kerül helyi védelem alá, ha a Közgyűlés a polgármester előterjesztése alapján rendelettel védetté nyilvánítja, mely határozatlan időre szól.

(8) A (7) bekezdésben foglalt előterjesztés során a Közgyűléssel ismertetni kell az értékvizsgálati dokumentációt, valamint az eljárás során beérkezett véleményeket.

11. A helyi egyedi és területi védelem megszűnése

11. § (1) A helyi egyedi és területi védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha:

 • a) a helyi védelem alatt álló építészeti érték megsemmisül,
 • b) a helyi védelem alatt álló terület, illetve építészeti érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elvesztette,
 • c) a helyi védelem tárgya a védelemre vonatkozó szakmai ismérveknek nem felel meg.

(2) A védelem megszüntetésére irányuló eljárás esetén a védelem alá helyezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(3) A helyi védelem alatt álló védett érték műemléki védelem alá történő helyezése esetén – a műemléki védelemről szóló döntés hatályba lépését követően – a helyi védelmet az e rendeletben rögzített eljárás mellőzésével a Közgyűlés megszünteti.

12. A helyi védettség nyilvántartása

12. § (1) A helyi védelem alatt álló objektumokról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást az önkormányzati főépítész vezeti.

(2) A helyi védettség nyilvántartásának tartalmaznia kell:

 • a) a védett érték megnevezését, védelmi nyilvántartási számát és azonosító adatait,
 • b) a védelem típusát,
 • c) a védett érték meghatározásának adatai, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, és
 • d) a védelem rövid indokolását.

IV. FEJEZET Településképi szempontból meghatározó területek megállapítása és általános településképi követelmények

13. Településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

13. § Szeged város területén az alábbi – a 2. mellékletben meghatározott – településképi szempontból eltérő jellegű városrészek, egységek kerülnek meghatározásra:

 • a) történeti beépítésű területek,
 • b) átalakuló területek,
 • c) alacsony intenzitású beépítések,
 • d) lakótelepek és „lakóparkok”
 • e) technológiai területek,
 • f) egyéb területek.

14. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó építészeti követelmények

14. § (1) Az építmény közlekedési célú terület felé néző homlokzatán egynél több garázskapu nem létesíthető.

(2)[12] Többlakásos lakóépületek esetében a homlokzati nyílások, nyílászárók osztásrendjének megváltoztatása, loggiák, erkélyek beüvegezése az egész homlokzatra kiterjedő mértéktől eltérően nem hajtható végre. Egyedi csere esetén a nyílásméretek és a nyílászárók osztása nem térhet el a homlokzat egészénél kialakult nyílásméretektől és osztásrendtől.

(3) Tetőtér utólagos beépítése esetén a tetőablakok nem térhetnek el a tető alatti épületszint nyílásrendjéhez illeszkedő ritmustól.

(4)[13] Manzárdtető újonnan nem létesíthető. Ettől eltérni kivételes esetben az igényesebb építészeti-utcaképi megoldás céljából lehet, amennyiben

 • a) a polgármester a településképi véleményezési eljárás során engedélyezésre javasolja,
 • b) a polgármester a településképi bejelentésben tudomásul veszi, vagy
 • c)[14] az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, illetve műemléket vagy műemléki területet érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység esetén a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció keretében az önkormányzati főépítész támogatja.

(5)[15] Az építési szabályzatban (szabályozási tervlapokon) „táji településkép-védelmi terület”-jellel lehatárolt területen felújítással, bővítéssel érintett, valamint újonnan létesítendő épületek tömegformálása és anyaghasználata illeszkedjen a terület történeti építészeti hagyományaihoz.

(6)[16] Ikres beépítési mód esetén a csatlakozó épület tetőkialakítása, tetőhajlásszöge a közterület felől azonos legyen.

15. [17] Településképi szempontból meghatározó területeken (közterületen, magánterületen) a zöldfelületek kialakítására vonatkozó követelmények

15. § (1)[18] Az ingatlan előkertje nem burkolható le, kivéve indokolt esetben a szükséges mértékig, az épületbe, ingatlanra történő bejutás, valamint épület körüli járda létesítése céljából.

(2) Közlekedési célú közterületen levő zöldfelületen a biológiailag aktív felület csak a telekre vezető behajtók, úttest, gyalogjárda, kerékpárút és köztárgyak kialakítása céljából burkolható le. Ettől eltérni közcél érvényesítése céljából lehet a zöldterületek üzemeltetőjének, kezelőjének és az önkormányzati főépítész közös nyilatkozata alapján.

(3) Közterületen fásítás elsősorban a termőhelyi adottságoknak megfelelő, nem invazív fafajokkal történhet.

16. Egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

16. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek a jogszabályban meghatározott településképi védelem szempontjából kiemelt területek, valamint a jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott történeti beépítésű területek.

(2)[19] A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek a 2. mellékletben meghatározott technológiai területek, az építési szabályzatban meghatározott ipari területfelhasználású területek, a különleges beépítésre szánt közlekedési területek, valamint beépítésre nem szánt közlekedési és közműterületek.

(3) A helyi védelemmel érintett területeken a sajátos építmények, műtárgyak anyaghasználatának igazodni kell a helyszín sajátosságaihoz, továbbá a védett érték zavartalan érvényesülésének biztosítása érdekében meg kell teremteni az igényes, minőségi anyaghasználat és a védett érték összhangját.

17. Településképi szempontból meghatározó területeken reklámok, reklámhordozók, információhordozók és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények

17. § (1) Közterületen, közterületnek nem minősülő ingatlanon közterületről látható

 • a) bizonyíthatóan nem a funkciójának megfelelő használattal, hanem hirdetési céllal kihelyezett mobil reklámcélú hirdetmény (megállító tábla, bábu, mobil molinó, parkoló kerékpáron, gépjárművön, vagy gépjármű-vontatványon felépítmény, stb.)
 • b) építési reklámháló, homlokzat-, tűzfalreklám, vetített reklám

nem helyezhető el.

(2) Az utasváró felületén elhelyezett citylight kivételével fényreklám nem helyezhető el.

(3) Molinó helyezhető ki évente legfeljebb összesen tizenkét naptári hét időszakra a város jelentős kulturális, sport, kereskedelmi, szolgáltató programokról, rendezvényekről, eseményekről való tájékoztatás, figyelemfelhívás érdekében az alábbi közterületeken:

 • a) Kárász utca, (csak kulturális és sportéleti rendezvények hirdetésére)
 • b) Kossuth Lajos sgt. – Párizsi krt. sarok,
 • c) Rókusi krt. – Körtöltés u. sarok (Tesco),
 • d) Csillag tér, valamint
 • e) Temesvári krt. – Derkovits fasor sarok (Kisstadion).

(4) Gazdasági útirányjelző tábla az önkormányzat megbízásából erre kijelölt gazdasági társaság által telepített egységes információs táblákon elhelyezhető, mérete nem haladhatja meg az 1 m2-t.

(5) Közterületnek nem minősülő ingatlanon elhelyezett közterületről látható reklám, reklámhordozó, valamint információhordozó létesítésének, festésének, felszerelésének előírásai:

 • a) 1000 m2-nél kisebb szintterületű építmény közterületről látható homlokzatán, illetve a közterületről látható telekterületen belül csak a saját telephelyen végzett saját tevékenységet hirdető, maximum 3 darab és összesen maximum 2 m2-es felületnagyságú berendezés lehet.
 • b) 1000 m2-nél nagyobb szintterületű építmény közterületről látható homlokzatán, illetve a közterületről látható telekterületen belül mindenfajta 2 m2-es felületnagyságot meghaladó berendezést a szakmai konzultáció keretében egyeztetni kell.

(6) Reklám, reklámhordozó, valamint információhordozó közterületről látható homlokzaton történő létesítésének feltételei:

 • a) elhelyezésük a homlokzat erre alkalmas mezőiben történjen, oly módon, hogy ne takarjon építészeti tagozatot.
 • b)[20] üzletfeliratot különálló, az építészeti tagozatok nagyságrendjével összehangolt, legfeljebb 30 cm magasságú betűk felszerelésével, vagy az erre alkalmas homlokzatmezőben való felfestéssel lehet megvalósítani – 1000 m2-nél nagyobb szintterületű építmény kivételével,
 • c) üzletfelirat színvilága harmonizáljon az épület színezésével, karakterével, arányrendszerével,
 • d) különálló betűkből álló felirat indirekt, illetve háttérvilágítással ellátható, amely nem lehet futófény, nem vibrálhat, nem villoghat,
 • e) az egy épületen elhelyezett különböző rendeltetési egységek feliratai egységes stílusban alakítandók ki.
 • f) csak a tevékenység folytatásának idejére helyezhető el a vonatkozó rendelkezések alapján. Ezen berendezések megszüntetése és eltávolítása elsősorban az érintett személy, vállalkozó, ennek hiányában az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége.

(7) Jogszabályban meghatározott településképi védelem szempontjából kiemelt területeken (közterületen és köztulajdonban álló, valamint magánterületeken) reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem megengedett.

(8) Közterületen és köztulajdonban álló ingatlanon – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor igénybevételével lehetséges.

(9)[21] Épület, építmény közterület felől látható homlokzatán és tetőfelületén, továbbá az ingatlanok elő- és oldalkertjében, kerítésén hírközlési, gépészeti és elektromos berendezések, valamint ezek szerelvényei – ide nem értve különösen a tömegközlekedési felső vezetéket és berendezést, a biztonságtechnikai berendezést, valamint a megújuló energiaforrások műtárgyait – az épület külső megjelenésével összhangban, takartan helyezhetők el – a 19. § (4) bekezdésben, valamint a jogszabályban meghatározott településkép védelme szempontjából kiemelt területek kivételével.

V. FEJEZET Egyes településrészekre vonatkozó településképi követelmények

18. Történeti beépítésű területekre vonatkozó építészeti követelmények

18. § (1) Beépítésre nem kerülő telekrész utcavonalán tömör téglakerítés létesítendő, melytől eltérni csak az adottságok figyelembevételével a szakmai konzultáció alapján lehet.

(2)[22] Az utcavonalon álló főépület magastetős tetőidomtól, utcavonallal párhuzamos tetőgerinctől eltérően nem alakítható ki. Ettől eltérni kivételes esetben az igényesebb építészeti-utcaképi megoldás céljából lehet, amennyiben

 • a) a polgármester a településképi véleményezési eljárás során engedélyezésre javasolja,
 • b) a polgármester a településképi bejelentésben tudomásul veszi, vagy
 • c)[23] az Étv. 33/A §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, illetve műemléket vagy műemléki területet érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység esetén a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció keretében az önkormányzati főépítész támogatja.

(3) Történeti épületek felújítása, korszerűsítése, bővítése során azok külső megjelenését meghatározó stiláris jellegzetességeit meg kell őrizni, helyre kell állítani, különös tekintettel:

 • a) az épülettagozatokra,
 • b) a nyílászárók osztásrendjére, formájára, tengelyrendszerére,
 • c) a külső geometriai formára, azok rész- és befoglaló méreteire,
 • d) a tetőhajlásszögre, tetőformára,
 • e) az anyaghasználatra.

(3a)[24] A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérni kivételes esetben az igényesebb építészeti-utcaképi megoldás céljából lehet, amennyiben

 • a) a polgármester a településképi véleményezési eljárás során engedélyezésre javasolja,
 • b) a polgármester a településképi bejelentésben tudomásul veszi, vagy
 • c)[25] az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, illetve műemléket vagy műemléki területet érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység esetén a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció keretében az önkormányzati főépítész támogatja.

(4) Kivételesen megengedhető vendéglátó rendeltetési egység közterületi pincelejáróval történő megközelítése:

 • a) meglévő rendeltetési egység (homlokzati) felújítása esetén; továbbá
 • b) a homlokzathoz építészetileg törésmentesen illeszkedő elrendezéssel (pl. szimmetrikus homlokzaton szimmetrikusan elhelyezett elemekkel) és formálással, de ez esetben sem külső lépcsős (“angol aknás”) megoldással.

(5) Védett homlokzat esetében földszinti rendeltetési egység meglévő térfogaton belüli olyan bővítése, amely a homlokzat lehatárolható egységére (pl. két rizalit közötti szakaszára) terjed ki, a homlokzatszakasz helyreállítása nélkül nem valósítható meg.

(6) Kellő belmagasságú földszinten galériaszint kialakítása akkor engedhető meg, ha az nem jár a meglévő homlokzati nyílások megosztásával és nem tesz szükségessé homlokzati nyílásáttörést. Utóbbi nem védett homlokzaton is csak akkor engedhető meg, ha harmonikusan illeszkedik a meglévő nyílásrendszerbe.

(7) Megengedhető egyes épületek függőleges bővítése, de csak abban az esetben, ha annak tervezett megoldása nem sérti az épület jellegét, harmonikusan illeszkedik ahhoz, valamint az utca-, településképhez és a polgármester a településképi véleményezési eljárás során engedélyezésre javasolja vagy a településképi bejelentésben tudomásul veszi.

19. Történeti beépítésű területeken reklámok, reklámhordozók, információhordozók és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények

19. § (1) Történeti beépítésű területeken (ide nem értve a jogszabályban meghatározott településképi védelem szempontjából kiemelt területeket) reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése – a 17. § (3) és (8) bekezdésekben foglaltak kivételével – nem megengedett.

(2) Történeti beépítésű területeken az építmények kirakatának, reklámvitrinének üvegfelületén dekoráció, felirat nem helyezhető el, kivéve:

 • a) ha az cégjelzést, és a cég működésére vonatkozó információt tartalmaz, vagy
 • b) ha a dekoráció, felirat az építmény tervezett, engedélyezett, bejelentett része.

Az a) és b) pontokban felsorolt és a kirakatfelület 30%-át meghaladó kirakat dekoráció, illetve felirat a szakmai konzultáció alapján helyezhető el.

(3) Az üzletek nyitvatartását jelző, árfolyamot megjelenítő, szöveges, grafikus led kijelzők közterületről látható módon nem helyezhetők el.

(4)[26] Épület, építmény közterület felől látható homlokzatán és tetőfelületén, továbbá az ingatlanok elő- és oldalkertjében, kerítésén hírközlési, gépészeti és elektromos berendezések, valamint ezek szerelvényei, a tömegközlekedési felső vezeték és berendezés, a biztonságtechnikai berendezés kivételével látható módon nem helyezhetők el.

20. Átalakuló területekre vonatkozó építészeti követelmények

20. § (1) Beépítésre nem kerülő telekrész utcavonalán tömör téglakerítés létesítendő, melytől eltérni csak az adottságok figyelembevételével a szakmai konzultáció alapján lehet.

(2)[27] Az utcavonalon álló főépület magastetős tetőidomtól eltérően nem alakítható ki. Ettől eltérni csak kivételes esetben az igényesebb építészeti-utcaképi megoldás céljából lehet, amennyiben

a) a polgármester a településképi véleményezési eljárás során engedélyezésre javasolja,

b) a polgármester a településképi bejelentésben tudomásul veszi, vagy

c) [28] az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, illetve műemléket vagy műemléki területet érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység esetén a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció keretében az önkormányzati főépítész támogatja.

21. Alacsony intenzitású beépítésekre vonatkozó építészeti követelmények

21. § Közterület határán csak áttört kerítés létesíthető, melytől eltérni csak az adottságok figyelembevételével a szakmai konzultáció alapján lehet.

22. Technológiai területekre vonatkozó építészeti követelmények

22. § Technológiai területen csak áttört kerítés létesíthető, melytől eltérni csak az adottságok figyelembevételével a szakmai konzultáció alapján lehet.

23. Egyéb területekre vonatkozó építészeti követelmények

23. § (1)[29] Mezőgazdasági területen építmény kontyolás nélküli magastetővel létesíthető.

(2) Mezőgazdasági területen csak áttört kerítés létesíthető.

VI. FEJEZET Helyi védelem tárgyaira vonatkozó településképi követelmények

24. Helyi egyedi védelem alatt álló objektumokra vonatkozó építészeti követelmények

24. § (1) A helyi egyedi védelem alatt álló objektumra a IV., V. fejezetben foglalt településképi követelményeket jelen fejezetben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

(2) A helyi egyedi védelem tárgyának – a védettség alapját jelentő értékét képező – eredeti külső megjelenését, (beleértve az ahhoz csatlakozó tetőfelületet és vízelvezető rendszert)

 • a) egészének és részleteinek külső geometriai formáit, azok rész- és befoglaló méreteit,
 • b) eredeti anyaghatását, nyílászárók esetében eredeti anyaghasználatát,
 • c) eredeti épülettartozékait,
 • d) kerítését

meg kell őrizni, illetve helyre kell állítani.

(2a)[30] A (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérni csak kivételes esetben az igényesebb építészeti-utcaképi megoldás céljából lehet, amennyiben a polgármester a településképi véleményezési eljárás során az önkormányzati tervtanács véleménye alapján engedélyezésre javasolja.

(3) A védett épületek színezését a szomszédos 1-1 épület színezésének figyelembevételével, azzal harmonizálóan kell megtervezni. Amennyiben az adott épület olyan homlokzatsor része, melyre az Önkormányzat által készíttetett és jóváhagyott színdinamikai terv áll rendelkezésre, akkor az abban meghatározott színharmóniákat kell alkalmazni.

(4) Ha a helyi egyedi védelem tárgyának egy részét, részletét korábban az eredetitől stílusidegen módon eltérő megjelenésűvé alakították át, (pl. felületképzés, tagozatok, nyílászárók mérete, nyílásrendje), és az eredeti (építéskori) állapotára vonatkozó dokumentum nem lelhető fel, akkor azt a homlokzat megfelelő megmaradt eredeti elemeinek, vagy hasonló stílusú épülethomlokzatok analóg formaelemeinek alkalmazásával kell helyreállítani.

(5) Helyi egyedi védelem alá helyezett közterületre néző épülethomlokzaton a földszint nem lakás funkciójú hasznosítása céljából mellvédfalak kibontásával járó átalakítás legfeljebb a járda és a földszinti padlóvonal közötti maximum 90 cm-es szintkülönbség esetén engedhető meg. Ebben az esetben a földszint teljes homlokzatára kiterjedő vizsgálattal kell igazolni, hogy az átalakítás az épület eredeti megjelenését nem befolyásolja hátrányosan.

(6) Helyi egyedi védelem alá helyezett objektum bővíthető, korszerűsíthető.

(7) Helyi egyedi védelem alatt álló épület tetőterének beépítése esetén a tető felületén csak síkban fekvő tetőablak létesíthető.

25. A helyi védelem alatt álló környezetre, térfalakra, sarokbeépítésekre, településszerkezetre

vonatkozó építészeti követelmények

25. § (1) A helyi területi védelem alatt álló környezetre, helyi területi védelem alatt álló térfalra, sarokbeépítésre, településszerkezetre a IV., V. fejezetben foglalt településképi követelményeket jelen fejezetben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

(2)[31] Helyi területi védelem alatt álló objektumcsoportban, (térfalban, sarokbeépítésben és helyi védelem alatt álló környezetben) az egyedi védelem alatt nem álló objektumokon végzett építési tevékenység, valamint foghíjbeépítés esetén mértékadónak kell tekinteni az objektumcsoportban lévő védett épület esetén

 • a) építménymagasságát,
 • b) a tető hajlásszögét és anyaghasználatát,
 • c) a földszint és emeleti szintek arányrendszerét,
 • d) a tömör felületek és nyílások arányát,
 • e) a homlokzatok anyagát, felületképzését és színezését,
 • f) a feliratok és egyéb épületfelszerelések elhelyezését,

ezáltal biztosítandó a védett objektumok értékeinek zavartalan érvényesülése.

(3)[32] Helyi védelem alatt álló környezetben a védelem alatt álló épülettel közvetlenül szomszédos új vagy bővítendő épület(ek) építménymagasságának meghatározásánál a védett és az új vagy bővítendő épület építménymagassága között 1,0 m-nél nagyobb különbség nem lehet, melytől eltérni csak kivételes esetben az igényesebb építészeti-utcaképi megoldás céljából lehet, amennyiben

 • a) a polgármester a településképi véleményezési eljárás során engedélyezésre javasolja,
 • b) a településképi bejelentésben tudomásul veszi, vagy
 • c)[33] az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, illetve műemléket vagy műemléki területet érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenység esetén a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció keretében az önkormányzati főépítész támogatja.

(4) Helyi területi védelem alatt álló településszerkezeten belül meg kell őrizni a hagyományosan kialakult jellemző utca- és térrendszert, beépítési módot, kerítés jellegét.

26. Helyi területi védelem alatt álló parkokra, terekre vonatkozó szakmai követelmények

26. § (1) A helyi területi védelem alatt álló parkokra, terekre a IV., V. fejezetben foglalt településképi követelményeket jelen fejezetben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

(2) A helyi területi védelem alatt álló parkokat a mai kor követelményeinek figyelembevételével az eredeti jellegnek, belső szerkezetnek, jellemző növényállománynak, stílusjegyeknek és növénnyel fedettségnek megfelelően kell helyreállítani.

(3) Mátyás téren a helyi védettségű közparkban

 • a) épület nem helyezhető el,
 • b) terület nem keríthető le,
 • c) a zöldfelületek rendezésekor az 1.2.4. mellékletben szereplő növénylistát kell alkalmazni.

27. Helyi védelem esetén a reklámok, reklámhordozók, információhordozók és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó sajátos követelmények

27. § (1)[34] Helyi egyedi védelem alatt álló objektum, helyi területi védelem alatt álló környezetbe tartozó ingatlan, védett térfalban és sarokbeépítésben lévő épület közterület felől látható homlokzatán és tetőfelületén, továbbá az ingatlanok elő- és oldalkertjében, kerítésén hírközlési, gépészeti és elektromos berendezések, valamint ezek szerelvényei, a tömegközlekedési felső vezeték és berendezés, valamint biztonságtechnikai berendezés kivételével, látható módon nem helyezhetők el.

(2) Információhordozó közterületről látható homlokzaton történő létesítésének sajátos feltételei:

 • a) Védett épületen, kizárólag az épületben lévő rendeltetési egységekre vonatkozó információhordozók helyezhetők el, melyek nem lehetnek az adott homlokzathoz való adaptálás nélküli módon elhelyezett valamely cég, vagy üzletlánc tipizált reklámhordozói, cégérei.
 • b) Felirati tábla csak hagyományosan, a bejárat mellett – az eklektikus és szecessziós épületeken erre a célra eredetileg kialakított falmezőben – helyezhető el.
 • c) Konzolosan elhelyezett felirat, cégér függőleges hossza nem lehet nagyobb 1,5 m-nél.
 • d) Dobozjellegű, belső világítással ellátott felirati tábla nem létesíthető.

(3) Helyi egyedi védelem alatt álló objektum, helyi védelem alatt álló környezetbe tartozó ingatlan, védett térfal, sarokbeépítés előtti közterületen, valamint védett tereken, parkokban

 • a)[35] köztárgy, utcabútor szakmai konzultáción véleményezett berendezési és használati javaslat alapján helyezhető el, mely alapján tisztázandó az elhelyezni kívánt köztárgyaknak a védett környezethez való illeszkedése;
 • b) légvezeték – tömegközlekedési felső vezeték kivételével – épülethomlokzaton kívül nem vezethető.

VII. FEJEZET Településkép-érvényesítési eszközök

28. Településkép- védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

28. § (1) Településkép- védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció (a továbbiakban: szakmai konzultáció) a 3.1. melléklet szerinti esetekben kötelező.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl egyéb esetekben is kezdeményezhető szakmai konzultáció.

(3) A szakmai konzultáció a 3.5. melléklet szerinti kérelem papír, vagy elektronikus úton történő benyújtásával kezdeményezhető.

(4) A szakmai konzultáció az önkormányzati főépítész feladata.

29. Településképi véleményezési eljárás

29. § (1)[36] Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a 3.2. melléklet szerinti esetekben az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapozva.

(2)[37] Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a 3.3. melléklet szerinti esetekben a helyi építészeti-műszaki Tervtanács szakmai álláspontjára alapozva.

(3) Amennyiben a polgármester településképi véleményét a helyi építészeti-műszaki Tervtanács határozatképtelensége miatt előreláthatólag nem tudja határidőben kialakítani, a településképi vélemény az önkormányzati főépítész szakmai álláspontjára alapul.

(4) Az eljárás a 3.6. melléklet szerinti kérelem benyújtásával indul.

30. A véleményezés részletes szempontjai

30. § (1) A telepítéssel kapcsolatosan vizsgálni kell a telek beépítési módját

 • a) az esetleges távlati ütemezés lehetőségére tekintettel, valamint
 • b) a környezetbe való illesztést a szomszédos ingatlanok beépítésének, rendeltetésének, és léptékének figyelembe vételével,
 • c) védett építészeti érték érintettsége esetén annak érvényesülését, a méltó környezet fenntartása, megteremtése érdekében.

(2) Vizsgálni kell az építészeti összhangot

 • a) az alaprajzi elrendezés és a homlokzat,
 • b) az alaprajzi elrendezés és az építészeti tömeg között.

(3) Az épület külső megjelenésével kapcsolatosan (homlokzat, tetőforma) vizsgálni kell, hogy

 • a) a terv tartalmaz-e a rendeltetéssel összefüggő reklám és információhordozók megjelenésére, elhelyezésére javaslatot, továbbá
 • b) tartalmaz-e a telek vagy felépítmény vonatkozásában látható épületgépészeti vagy közmű megoldásokat.

(4) Az ingatlan közterületi kapcsolatánál vizsgálni kell, hogy

 • a) a terv megfelelő javaslatot ad-e az esetleges közterületet közvetlenül, vagy közvetve érintő beavatkozásokra, továbbá
 • b) biztosítja-e a biztonságos közlekedés feltételeit, jelent-e korlátozást a forgalomban résztvevők számára.

(5) Vizsgálni kell a településképi követelményeknek való megfelelést.

31. Településképi bejelentési eljárás

31. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a 3.4. melléklet szerinti esetekben.

(2) A településképi bejelentés tárgyáról szóló polgármesteri döntés az önkormányzati főépítész szakmai álláspontján alapul.

(3)[38] A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a 3.7. melléklet szerint benyújtott bejelentésre indul. Magánszemélyek papír alapon, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben elektronikus ügyintézésre kötelezettek pedig elektronikus úton nyújthatják be kérelmüket. Papír alapú bejelentéshez 2 példány papíralapú építészeti-műszaki tervdokumentációt kell mellékelni. Elektronikus bejelentéshez PDF/A formátumú építészeti-műszaki tervdokumentációt kell benyújtani.

(4)[39] Az építészeti-műszaki tervdokumentációnak tartalmaznia kell – a bejelentés tárgyának megfelelően – legalább a 3.8. mellékletben foglalt tartalmi elemeket.

(4a)[40] Amennyiben a bejelentés tárgya építési tevékenység, reklám, reklámhordozó elhelyezés, rendeltetésváltozás közül többre is kiterjed, az építészeti-műszaki tervdokumentációnak a 3.8. mellékletben meghatározott, a bejelentés tárgyának megfelelő valamennyi munkarészt tartalmaznia kell.

(5)[41] A 3.4. melléklet I., valamint II. pontjaiban foglalt tevékenység tudomásul vételéről vagy megtiltásáról szóló döntés kialakítása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

 • a) településképbe illeszkedés,
 • b) településképi követelményeknek való megfelelés.

(5a)[42] Településképbe illeszkedési elvárások teljesülnek, amennyiben – a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – az alábbi szempontok együttesen teljesülnek:

 • a) a városrész építészeti karakterének megőrzése biztosított;
 • b) az épített és természeti környezet harmóniája érvényesül;
 • c) az építmény a környező beépítésekhez, építészeti jellegzetességekhez és látványhoz igazodik;
 • d) az építmény homlokzati- és tömegaránya, tetőhajlásszöge, tetőfelépítménye, anyag-, színhasználata összhangban van környezetével;
 • e) a helyi építészeti örökség védelmének érvényre juttatása biztosított.

(5b)[43] A 3.4. melléklet III. pontjaiban foglalt tevékenység tudomásul vételéről vagy megtiltásáról szóló döntés kialakítása során a helyi építési szabályzatban foglalt követelményeknek való megfelelést kell figyelembe venni.

(6)[44] A tudomásul vételről szóló döntés érvényességi ideje – amennyiben a határozat másképp nem rendelkezik, illetve jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a tudomásulvételtől számítva 2 év.

(7)[45] Építési tevékenység esetén a határozat érvényességi idején belül a döntésben foglalt tudomásul vett építési tevékenységet be kell fejezni.

32. A településképi kötelezés

32. § (1) A polgármester e rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében – hivatalból vagy kérelemre – kötelezési eljárást folytat le.

(2)[46] E rendeletben foglalt településképi követelmények, rendeltetésváltozás esetén a helyi építési szabályzat előírásainak megsértése, valamint a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén a polgármester figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az ingatlan tulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére.

(3)[47] A (2) bekezdésben foglalt határidő eredménytelen eltelte esetén a polgármester településképi kötelezés formájában – önkormányzati hatósági döntéssel – az ingatlan tulajdonosát a településképi követelmények, rendeltetésváltozás esetén a helyi építési szabályzat előírásainak teljesítésére kötelezi.

33. § [48] (1)[49] A polgármester az ingatlantulajdonost a 32. § (3) bekezdésben foglalt kötelezéssel egyidejűleg, közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.

(2)[50] A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során – a bírság jogszabály keretei közötti mértékének figyelembevételével – a polgármester az eset összes körülményeire tekintettel dönt, ennek keretében mérlegeli különösen:

 • a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
 • b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
 • c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
 • d) a jogsértő állapot időtartamát,
 • e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
 • f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását,
 • g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát,
 • h) a jogsértés milyen mértékben sérti vagy akadályozza a város jogszabályban meghatározott településkép védelme szempontjából kiemelt területek, valamint jelen rendeletben foglalt értékek megőrzését vagy érvényesülését.

(3)[51] A kiszabott közigazgatási bírságot az ingatlantulajdonos a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles az önkormányzat számlájára megfizetni.

(4)[52] A véglegessé vált határozatban kiszabott és meg nem fizetett bírság, továbbá a meg nem fizetett bírság miatt véglegessé vált határozatban kiszabott és meg nem fizetett késedelmi pótlék köztartozásnak minősülnek és azokat adók módjára kell behajtani.

VIII. FEJEZET Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer

33. Az épített környezet tárgyainak fenntartásához nyújtható támogatások

34. § (1)[53] Pályázat útján az önkormányzattól támogatást igényelhet

 • a) a helyi egyedi védelem alatt álló,
 • b) az épített környezetet érintő városképileg, településszerkezetileg jelentős, kiemelt beruházások területén és városképileg annak elválaszthatatlan környezetében lévő, az 1.3. mellékletben meghatározott,
 • c)[54] a 2. mellékletben meghatározott történeti beépítésű területen lévő, valamint
 • d) a műemlék

ingatlan tulajdonosa, az épületek külső megjelenését érintő felújítás, rekonstrukció érdekében végzett munkák költségeihez, beleértve a tervezési díjtételt is.

(2) A pályázati kiírás meghatározhatja az adott évben városrendezési szempontok megvalósítása érdekében preferált, támogatásra jogosult ingatlanok, valamint a támogatni kívánt munkálatok körét. A támogatás mértékét és forrását a tárgyévi költségvetés tartalmazza.

(3) A pályázati felhívást és kiírást a polgármester hagyja jóvá.

(4) A pályázati felhívást a Szegedi Tükörben, a város közszolgálati lapjában, valamint Szeged város hivatalos honlapján kell megjelentetni.

(5)[55] Támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki az igényelt támogatáshoz az előírt önrésszel rendelkezik. Az előírt önrész nyílászáró felújítás, csere esetén a bruttó bekerülési költség 35 %-a, egyéb pályázatok esetén a bruttó bekerülési költség 50 %-a. Az önrész csak a pályázati cél megvalósítására fordítható.

(6)[56] A támogatás maximális mértéke nyílászáró felújítás, csere esetén a bruttó bekerülési költség 65 %-a, egyéb pályázatok esetén a bruttó bekerülési költség 50 %-a.

(7) Támogatást nem lehet értékvizsgálati munkarészek elkészítésére igényelni.

(8) Építésügyi hatósági engedélyhez kötött munkák esetén a pályázathoz csatolni kell a jogerős és érvényes építési engedélyt.

34. A pályázatok elbírálása

35. § (1)[57] A benyújtott pályázatok véleményezését Szakmai Minősítő Munkacsoport végzi, melynek tagjai: az építési hatóság vezetője, az önkormányzati főépítész, a Közgyűlés városfejlesztésben érintett bizottságának elnöke, a Csongrád Megyei Építész Kamara elnöke, valamint a műemlékvédelmi hatóság vezetője.

(2)[58] A Szakmai Minősítő Munkacsoport értékelésének figyelembevételével a polgármester a benyújtási határidőt követő 45 napon belül hozza meg döntését.

(3) A pályázatok értékelése során az a pályázat élvez elsőbbséget, amelynél a felhasználásra kerülő támogatás a város megjelenésében – a közösség számára is érzékelhetően – kedvezőbb változást eredményez.

(4) A döntésről a pályázók az elbírálást követő 15 munkanapon belül írásban értesítést kapnak. A döntést a polgármester nem indokolja.

(5) A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére, felhasználásának ellenőrzésére és elszámolására vonatkozóan a felek a szerződésben foglaltak szerint járnak el.

(6) A szerződésben foglaltak támogatott általi teljesítése után a támogatás összege egy összegben kerül átutalásra. Amennyiben a tényleges bruttó bekerülési költség a pályázatban foglalthoz képest kevesebb, akkor a támogatás összege a különbözet mértékével csökken. Költségnövekedés esetén többlettámogatás nem igényelhető.

HARMADIK RÉSZ Záró rendelkezések

35. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések

36. § (1) Jelen rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2017. október 01. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 34. § (1) bekezdés c) pontja 2018. január 01. napján lép hatályba.

(3) Jelen rendelet 33. §- a 2020. január 01. napján lép hatályba.

(4) Jelen rendelet előírásait a rendelet hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről szóló 55/2005. (XI.17.) Kgy. rendelet és Szeged városképi védelméről szóló 7/2015. (IV.02.) önkormányzati rendelet.

1.1.1. melléklet 1.1.

Helyi egyedi védelem alá tartozó épületek, építmények

Ha a Megjegyzés rovatban nincs más jelzés, akkor a jegyzékben szereplő épületnek a közterület(ek)re néző homlokzata(i) és ahhoz csatlakozó kapualja(i), lépcsőháza(i) is védettek. Amennyiben az épület belső oldali homlokzata(i) is védelem alatt áll(nak), ezt a tényt a jegyzék megjegyzés rovatában „B” jel jelzi. * jel: utcaképi védelemből átsorolt objektum.

Utcanév, házszám

Helyrajzi szám

Megjegyzés

1.

Alsó kikötő sor 2.

1837

2.

Alsóvárosi temető kápolna

20984/1

3.

Aradi vértanúk tere 3.

3765

4.

Arany János utca 13.

3999/4

5.

Arany János utca 14.

3952

6.

Arany János utca 6-8. (Dózsa Gy. utca 6.)

3995

B

7.

Arany János utca 9.

4003

8.

Árpád tér 2. (Eötvös utca 8.)

3772

9.

Attila utca 9.

3128

10.

Attila utca 11.

3123

11.

Bakay Nándor utca 2. sz. Lovarda

25382/1

12.

Bakay Nándor utca 35. – Pulz utca 48. SZKV villamostelep igazgatósági épülete

25861

13.

Bartók tér 4.

3083

14.

Bartók tér 9. – Hajnóczy utca 15. kivéve a lépcsőház

3228

15.

Bartók tér 10.

3226

16.

Bécsi krt. 24.

20123

17.

Béke utca 1.

3349

18.

Bercsényi utca 6/B (Szűcs utca 5.)

2833

*

19.

Bercsényi utca 10.

2875

20.

Bercsényi utca 11. (Szűcs utca 8.)

2886

*

21.

Bercsényi utca 13.

2892

22.

Bercsényi utca 15.

2893

23.

Bercsényi utca 17.

2896

24.

Berzsenyi utca 1.

4005

25.

Berzsenyi utca 3.

4004

26.

Berzsenyi utca 4.

4009

27.

Boldogasszony sgt. 2-4. (Tisza Lajos krt. 103.)

3716

28.

Boldogasszony sgt. 6.

3715

29.

Boldogasszony sgt. 44.

20285/3

30.

Boldogasszony sgt. Hősök kapuja

3673/1

31.

Bolyai János utca 1- - 2.

3225

32.

Bolyai János utca 8.

3148

33.

Bolyai János utca 17.

3193

34.

Bolyai János utca 19.

3192

35.

Bolyai János utca 21.

3191

36.

Boros József utca 7 - - 2.

25338

37.

Boros József utca 15.

25344

38.

Brüsszeli krt. 37.

11639

39.

Csanádi utca 9.

1849

40.

Csongrádi sgt. 2/A (Szűcs utca 1.)

2821

*

41.

Csongrádi sgt. 10/A (Bercsényi utca 1.)

2839

*

42.

Csongrádi sgt. 7/B (Lengyel utca 34.)

2676

*

43.

Csongrádi sgt. 8/B (Bercsényi utca 2/A)

2828

*

44.

Csongrádi sgt. 9. (Lengyel utca 33.)

2613

*

45.

Csuka utca 8.

11580

46.

Damjanich utca 19-21. kémény, gép-, kazánház

12590

47.

Dáni utca 3.

3184

48.

Dáni utca 9.

3345

49.

Dáni utca 13.

3347

50.

Dáni utca 15.

3348

51.

Deák Ferenc utca 31. (Oroszlán utca 5.)

3859

52.

Dobó utca 70.

20922

53.

Dóm tér 15.

3730

54.

Dorozsmai út 143. malom

2226

55.

Dózsa György utca 5. (Arany János utca 3.)

4016

B

56.

Dózsa György utca 7.

4019

57.

Dózsa György utca 9. (Kazinczy utca 4.)

4020

B

58.

Dózsa György utca 10.

4012

59.

Dugonics tér 4.

3903/5

60.

Dugonics tér 7.

3178

61.

Dugonics tér 12.

3757

62.

Dugonics utca 19.

2692

*

63.

Dugonics utca 23.

2688

*

64.

Dugonics utca 33.

2618

65.

Egyetem utca 2.

3486

66.

Fatelepi felvonó (Felső Tisza-part)

10001/1

67.

Feketesas utca 19-21. (Nagy J. utca 6. – Kígyó utca 3.)

3919

68.

Feketesas utca 23. (Kígyó utca 6.)

3914

69.

Feketesas utca 28.

3891/1

70.

Felső Tisza- part 16. (Maros utca 29.)

2317

71.

Festő utca 4.

2434

*

72.

Festő utca 6. (Munkácsy utca 6.)

2435

*

73.

Földmíves utca 9.

20724

74.

Fürdő utca 9. csak a fszt+1 em. sarokrész

17

75.

Gogol utca 20.

3207

76.

Gogol utca 21. (Jósika utca 15.)

3271

*

77.

Gogol utca 24. (Jósika utca 17.)

3282

*

78.

Gutenberg utca 4.

3167

79.

Gutenberg utca 10.

3160

80.

Gutenberg utca 11. (Bólyai utca 5.)

3221

81.

Gutenberg utca 12. (Bólyai utca 9.)

3219

82.

Gutenberg utca 14.

3218

83.

Gutenberg utca 16. csak a K-i telekhatáron álló épület

3217

84.

Gutenberg utca 19.

3256

*

85.

Gutenberg utca 21.

3255

*

86.

Gutenberg utca 22/A (Jósika utca 9.)

3268

*

87.

Gutenberg utca 25-27.

3249

*

88.

Gyertyámos utca 3.

3325

89.

Hajnóczy utca 4.

3153/4

90.

Hajnóczy utca 7.

3144

91.

Hajnóczy utca 20.

3254

92.

Hajnóczy utca 27.

3237

93.

Hattyas sor 6-8. Főiskola H1, H2, H3, H5, H6, H10 jelű épületek

20323/1

94.

Hétvezér utca 16.

12314

95.

Honfoglalás utca 54.

18644

96.

Honfoglalás utca 73.

17003

97.

Honvéd tér 6.

3444

98.

Horváth Mihály utca 1/A (Arany J. utca 10.)

3956/3

99.

Horváth Mihály utca 2-6.

3962

100.

Horváth Mihály utca 3.

3954

101.

Horváth Mihály utca 5.

3953

102.

Hunyadi tér 22.

12220

103.

Huszár utca 1. Főépület

25382/2

104.

Hűvös köz 1.

22947/3

105.

Jókai utca 4.

3768

106.

Jókai utca 6.

3767

107.

Jósika utca 5/A, 5/B, 7., 9. (Gutenberg utca 17.)

3258

*

108.

Jósika utca 24.

3204

109.

Jósika utca 29.

3304

110.

Jósika utca 31. (Kálvária sgt. 20.)

3359

*

111.

Jósika utca 34. (Kálvária sgt. 18.)

3357/2

*

112.

József Attila sgt. 3.

2402

113.

József Attila sgt. 4.

2705

114.

József Attila sgt. 5.

2403

*

115.

József Attila sgt. 6.

2704

116.

József Attila sgt. 7.

2406

*

117.

József Attila sgt. 8.

2701

118.

József Attila sgt. 9.

2407

*

119.

József Attila sgt. 10.

2700

*

120.

József Attila sgt. 11.

2410

121.

József Attila sgt. 12.

2697

*

122.

József Attila sgt. 13.

2411

*

123.

József Attila sgt. 14.

2694

*

124.

József Attila sgt. 15.

2414

*

125.

József Attila sgt. 16.

2692

*

126.

József Attila sgt. 17.

2415

*

127.

József Attila sgt. 18.

2691

*

128.

József Attila sgt. 19.

2418

*

129.

József Attila sgt. 20.

2689

*

130.

József Attila sgt. 21.

2419

*

131.

József Attila sgt. 22.

2686

*

132.

József Attila sgt. 23.

2420

*

133.

József Attila sgt. 24. (Osztrovszky utca 2/A)

2685

*

134.

József Attila sgt. 25. (Szent György tér 6.)

2445

*

135.

József Attila sgt. 26.

2619

*

136.

József Attila sgt. 27. (Szent Miklós utca 14.)

2446

*

137.

József A. sgt. 28/A

2617

*

138.

József A. sgt. 28/B (Lengyel utca 2/A)

2616

*

139.

József Attila sgt. 29. (Szent Miklós utca 18.)

2473

*

140.

József Attila sgt. 31.

2474

*

141.

József Attila sgt. 37. (Római krt. 44.)

2477

*

142.

József Attila sgt. 56.

11335

143.

Juhász Gyula utca 2/A

2965

144.

Juhász Gyula utca 4.

2807

145.

Juhász Gyula utca 26.

2651

146.

Juhász Gyula utca 35.

2569

147.

Kálmány Lajos utca 4-2. csak a sarki épület

2404

*

148.

Kálmány Lajos utca 6. (Zárda utca 9.)

2425

*

149.

Kálmány Lajos utca 14--1.

2432/1

*

150.

Kálmány Lajos utca 16.

2433

*

151.

Kálvária sgt. 1. csak a sarki épület

3185

152.

Kálvária sgt. 12-14.

3355

*

153.

Kálvária sgt. 15. (Jósika utca 32.)

3201

154.

Kálvária sgt. 16.

3356

155.

Kálvária sgt. 21.

3300/1

156.

Kálvária sgt. 22.

3360

*

157.

Kálvária sgt. 25.

3298

158.

Kálvária sgt. 86. volt katonai kórház

24618

159.

Kálvária tér 7.

25320

160.

Kálvária tér 14/A (Szende Béla utca 13.)

25280

161.

Kárász utca 6.

3866

162.

Kárász utca 7.

3894

163.

Kárász utca 8.

3867

164.

Kálvin tér 6.

2975/2

165.

Kárász utca 10.

3872

166.

Kárász utca 11. (Kölcsey utca 7.)

3896

167.

Kárász utca 12. (Kölcsey utca 5.)

3873

168.

Kárász utca 13. (Kölcsey utca 6.)

3903/4

169.

Károlyi utca 2. (Feketesas utca 14.)

3932

170.

Kazinczy utca 3. (Dózsa György utca 11.)

4029

171.

Kazinczy utca 11. Evangélikus templom

4023

172.

Kazinczy utca 14.

4001

173.

Kelemen utca 3.

3838

174.

Kígyó utca 1. (Feketesas utca 22.)

3885

175.

Kígyó utca 2.

3888

176.

Kígyó utca 7.

3915

177.

Kis-Tisza utca 7.

10511

178.

Kisfaludy utca 8.

20535

179.

Kiss Ernő utca 3.

3925

180.

Kiss Ernő utca 5. (Tisza L. krt. 32.)

3926

181.

Kiss Menyhért utca 1. (Nagy Jenő utca 2.)

3883

182.

Klauzál tér 8.

3869

183.

Korányi fasor 3.

3795

184.

Korányi fasor 4.

3794/2

B

185.

Korányi fasor 6-12. Klinikák

3729

B

186.

Kossuth Lajos sgt. 28. (Párizsi krt. 36.)

3092

187.

Kossuth Lajos sgt. 42.

25610/1

188.

Kossuth Lajos sgt. 72/F tűztorony

25850/7

189.

Kossuth Lajos sgt. 89-93. gázfogadó

12591

190.

Koszorú utca harangláb

125

191.

Kölcsey utca 1.

3870

192.

Kölcsey utca 8

3901/2

193.

Kölcsey utca 10.

3903/2

194.

Kölcsey utca 11.

3898

B

195.

Kölcsey utca 13. (Feketesas utca 30.)

3899

196.

Közép kikötő sor 13.

57

197.

Lechner tér 12/A (Vadász utca 2.)

3010

*

198.

Lengyel utca 32.

2675

199.

Londoni krt. 1.

25586

200.

Londoni krt. 12.

3261

201.

Londoni krt. 15.

25198

202.

Londoni krt. 20.

3290

203.

Londoni krt. 22.

3291

204.

Május 1. utca 4.

13578/1

205.

Maros utca 17-27. csak a K-i telekhatáron álló épület

2318

*

206.

Maros utca 30.

2364

207.

Maros utca 31. (Háló utca 4.)

2314

*

208.

Maros utca 33. (Háló utca 3.)

2311

*

209.

Maros utca 34.

2361

210.

Maros utca 35.

2310

*

211.

Maros utca 37.

2309

*

212.

Maros utca 39/A

2306

*

213.

Maros utca 39/B

2305

*

214.

Maros utca 41/A

2304

*

215.

Maros utca 41/B (Árbóc utca 4.)

2303

*

216.

Mars tér 7.

25607

217.

Mars tér 13.

25633

218.

Menhely utca 1- - 1.

25312

219.

Mérey utca 18.

3097

220.

Mikszáth Kálmán utca 11.

3111

221.

Mikszáth Kálmán utca 12.

3126

222.

Mikszáth Kálmán utca 13.

3108

223.

Mikszáth Kálmán utca 16.

3120

224.

Mikszáth Kálmán utca 19.

3105

225.

Mikszáth Kálmán utca 21.

3104

226.

Moszkvai krt. 4.

3367

*

227.

Moszkvai krt. 6.

3368

*

228.

Moszkvai krt. 8-2

3370

*

229.

Moszkvai krt. 8.

3369

*

230.

Moszkvai krt. 10. (Béke utca 15-1)

3371

*

231.

Moszkvai krt. 11 – 13.

25186

232.

Moszkvai krt. 12-18. (Béke utca 20.)

3381

*

233.

Munkácsy utca 8.

2436

*

234.

Munkácsy utca 10.

2439

*

235.

Nádor utca 5.

3838

236.

Nagy Jenő utca 1. (Széchenyi tér 14.)

3930

237.

Nagy Jenő utca 4. (Feketesas utca 20.)

3884

238.

Negyvennyolcas utca 10.

9

239.

Negyvennyolcas utca 12.

14

240.

Negyvennyolcas utca 26.

24

241.

Nyugati sor, temetőkápolna A

662

242.

Nyugati sor, temetőkápolna B

662

243.

Oroszlán utca 4.

3835

244.

Oskola utca 11. (Oroszlán utca 2.)

3830

245.

Oskola utca 16.

3818/1

246.

Osztrovszky utca 1.

2630

247.

Pacsirta utca Iskolai tornaterem

12305

248.

Pálfy utca 39.

20491

249.

Párizsi krt. 26.

3036

250.

Petőfi Sándor sgt. 7.

3313

251.

Petőfi Sándor sgt. 9.

3316

252.

Petőfi Sándor sgt. 11.

3317

253.

Pusztaszeri utca 8 - - 1.

2769/1

254.

Pusztaszeri utca 9.B.

2755

255.

Rákóczi utca 7.

20159

256.

Rendező tér, harangláb

21939

257.

Révai utca 6.

3797

B

258.

Révai utca 6/A.

3798

B

259.

Révai utca 8.

3794/1

B

260.

Római krt. 4/B

2296/1

*

261.

Roosevelt tér 12.

3803

262.

Sándor utca 4.

11354

263.

Sárkány utca 6.

21275

264.

Semmelweis utca 3.

3713

265.

Szabad sajtó utca 68.

20955

266.

Széchenyi István utca (Felszabadulás utca) transzformátorház

1037

267.

Széchenyi tér 2/A kivéve az udvari fényképész műterem

3969

268.

Széchenyi tér 5.

3960

B

269.

Széchenyi tér 6. (Horváth M. utca 10.)

3958/1

270.

Széchenyi tér 7. (Takaréktár utca 7.)

3945

271.

Szegedi vasúti híd újszegedi hídláb

2284

272.

Szegedi vasúti hídpillér maradványa (Állomás utca)

20305

273.

Szent Erzsébet templom (Újszeged, Népliget)

1766/2

274.

Szent Ferenc utca 18. (Pálfy utca 2/A)

20380

275.

Szent György tér 7.

2621

276.

Szent István tér 5.

2776

*

277.

Szent István tér 6. (Osztrovszky utca 28.)

2775

*

278.

Szent János tér 3.

1221

279.

Szent Mihály utca 1. (Juhász Gy. utca 2.)

2808

280.

Szent Rókus templom

25608

281.

Szent-Györgyi Albert utca 38.

72

282.

Szentháromság utca 4.

3508

283.

Szentháromság utca 15.

3504

284.

Szentháromság utca 29.

3534

285.

Szentháromság utca 36.

3624

*

286.

Szentháromság utca 38.

3625

*

287.

Szentháromság utca 40.

3626

*

288.

Szentháromság utca 43.

3618

289.

Szentháromság utca 47.

3620

B

290.

Szentháromság utca 62.

20187

291.

Szerb utca 21- -1.

1448/1

292.

Szerb utca 26.

1590/1

293.

Szerb utca 59.

1360

294.

Szilágyi utca 1. (Lechner tér 15/A)

3006

*

295.

Szilléri sgt. 12.

10874

296.

Szűcs utca 7. (Bercsényi utca 9/B)

2857

*

297.

Szűcs utca 10.

2887

*

298.

Szűcs utca 12.

2888

*

299.

Tábor utca 5.

3080

300.

Takaréktár utca 2. (Arany J. utca 16.)

3951

301.

Takaréktár utca 5.

3944

302.

Takaréktár utca 6.

3949

303.

Takaréktár utca 8. (Horváth M. utca 9.)

3947

304.

Tárogató utca 14.

589

305.

Teleki utca 5 - - 1.

2726/3

306.

Teleki utca 6.

2745

*

307.

Teleki utca 8.

2742

*

308.

Teleki utca 9.

2722

*

309.

Teleki utca 12.

2740

*

310.

Teleki utca 13.

2718

*

311.

Teleki utca 14.

2739

*

312.

Teleki utca 15.

2715

*

313.

Teleki utca 16.

2734

*

314.

Teleki utca 17.

2714

*

315.

Temesvári krt. 31.

233

316.

Temesvári krt. 35. volt gyermekmenhely főépülete

1769/1

317.

Temesvári krt. 38.

381/4

318.

Temesvári krt. 40.

381/3

319.

Temesvári krt. 42.

381/2

320.

Tisza Lajos krt. 10.

4030

321.

Tisza Lajos krt. 12. (Dózsa Gy. utca 16.)

4027

322.

Tisza Lajos krt. 14.

4024

323.

Tisza Lajos krt. 15.

2790/4

324.

Tisza Lajos krt. 16. (Kazinczy utca 9.)

4023

325.

Tisza Lajos krt. 19. (Teleki utca 2/A)

2794

326.

Tisza Lajos krt. 21.

2795

327.

Tisza Lajos krt. 22.

3942

328.

Tisza Lajos krt. 23.

2798

329.

Tisza Lajos krt. 27.

2803

330.

Tisza Lajos krt. 31.

2969

331.

Tisza Lajos krt. 33. (Kálvin tér 7.)

2970

332.

Tisza Lajos krt. 39.

2987

333.

Tisza Lajos krt. 40. (Nagy J. utca 5.)

3921/2

334.

Tisza Lajos krt. 44. (Kígyó utca 5.)

3918

335.

Tisza Lajos krt. 45.

3045

336.

Tisza Lajos krt. 48. (Kígyó u. 8.)

3916

337.

Tisza Lajos krt. 50. (Feketesas utca 25.)

3913

338.

Tisza Lajos krt. 51.

3133

339.

Tisza Lajos krt. 52. (Feketesas utca 27.)

3912

340.

Tisza Lajos krt. 53. (Attila u. 1.)

3134

341.

Tisza Lajos krt. 54.

3911

342.

Tisza Lajos krt. 55.

3139

343.

Tisza Lajos krt. 57.

3140

344.

Tisza Lajos krt. 58. (Dugonics tér 5.)

3903/5

345.

Tisza Lajos krt. 59.

3153/5

346.

Tisza Lajos krt. 60. (Dugonics tér 11.)

3760

347.

Tisza Lajos krt. 61.

3153/6

348.

Tisza Lajos krt. 62.

3759

B

349.

Tisza Lajos krt. 63.

3158

350.

Tisza Lajos krt. 64-66.

3754

B

351.

Tisza Lajos krt. 65.

3168

352.

Tisza Lajos krt. 67. (Gogol u. 1.)

3169

353.

Tisza Lajos krt. 69. (Gogol u. 2.)

3173

354.

Tisza Lajos krt. 71.

3174/1

355.

Tisza Lajos krt. 72-74.

3746

356.

Tisza Lajos krt. 73.

3176

357.

Tisza Lajos krt. 75.

3177

358.

Tisza Lajos krt. 76.

3745

359.

Tisza Lajos krt. 77. (Dugonics tér 10.)

3307

360.

Tisza Lajos krt. 78.

3743

361.

Tisza Lajos krt. 79-81.

3435

362.

Tisza Lajos krt. 85-87.

3440

363.

Tisza Lajos krt. 95.

3497/1

364.

Tisza Lajos krt. 97.

3497/2

365.

Tisza Lajos krt. 101.

3507

366.

Tisza Lajos krt. 105.

3717

367.

Tisza Lajos utca 25.

20054

368.

Tisza Lajos utca 67-73. (Szabad sajtó utca 54.)

20780/4

369.

Toldy utca 4.

3775

370.

Torontál tér 1. Vakok Intézete

1831

B

371.

Tömörkény utca 1.

3802/2

B

372.

Tömörkény u. 2/C

3799

373.

Tömörkény utca 2/B

3796

374.

Tündér utca 8.

11785

375.

Újvidéki utca 6. harangláb

22181

376.

Uzsoki utca 10.

15298

377.

Vám tér 4.

24068

378.

Vám tér 6-7. – Bálvány utca 1-7.

20897/1

379.

Vaskapu utca 24.

22001/1

380.

Vidra utca 2.

2960

381.

Vitéz utca 7.

3516

382.

Vitéz utca 36. csak az eklektikus sarok

3474

383.

Zárda utca 22.

2423

384.

Zoltán utca 8.

25209

385.

Zoltán utca 14.

25212

386.

Zrínyi utca 2.

3791

387.

Zrínyi utca 3.

3777

388.

Zrínyi utca 5. (Eötvös utca 5.)

3776

389.

Zrínyi utca 9--1

3769

390.

Zrínyi utca 9--2

3770

391.

Zrínyi utca 10. (Apáthy utca 3.)

3782

392.

Alsó kikötő sor 9.

25587

393.

Bakay Nándor u. 1.

25587

394.

Bolyai János u. 11. csak a sarki épület

3210

395.

Dobó u. 42.

20649

396.

Kossuth Lajos sgt. 37.

12305

397.

Madách u. 20-22.

3033

398.

Mérey u. 3.

3074

399.

Rigó u. 24/D

25321

400.

Szentháromság u.70-76.

20173

1.1.2. melléklet 1.1.

Helyi egyedi védelem alá tartozó napsugaras házak

Utcanév, házszám

Helyrajzi szám

1.

Barát u. 9. (Dobó u. 52.)

20736

2.

Cserepes sor 27.

24242

3.

Hajós u. 26.- Liszt u.

10702

4.

Hattyas sor 49. (Csonka u. 1.)

21687

5.

Honfoglalás u. 56.

18642

6.

Huba u. 5.

424

7.

Katona József u. 45.

24755

8.

Kisfaludy u. 29/b

20617

9.

Kond u. 18.

2775

10.

Közép-kapu u. 5. (Földmíves u. 36.)

21297

11.

Közép-kapu u. 19.

21166

12.

Pásztor u. 47. (Hold u. 2.)

21133

13.

Rákóczi u. 71.

24229

14.

Sándor u. 30/b

11434

15.

Sándor u. 34/b

11441

16.

Szabad sajtó u. 66.

20956

17.

Szabad sajtó u. 69.

20946

18.

Tarló u. 7.

20929

19.

Törő u. 7.

1801

20.

Vitorla u. 8.

2268

1.1.3. melléklet 1.1.

Helyi egyedi védelem alá tartozó képzőművészeti alkotások

Cím

Helyrajzi szám

Objektum megnevezése

1.

Dóm tér

3734

Szentháromság szobor
Élet kútja
Zenélő óra

2.

Dugonics tér

3761

Dugonics András szobor

3.

Klauzál tér

3865

Kossuth szobor

4.

Móra park

4035/3

Tömörkény István szobor
Móra Ferenc szoborcsoport
Klauzál Gábor mellszobor
Mikszáth Kálmán szobor

5.

Széchenyi tér

3939

Széchenyi szobor
Geodéziai asztal
Vásárhelyi Pál szoborcsoport
Deák Ferenc szobra
Tisza kutak

6.

Tisza Lajos krt.

3725

Huszár emlékmű

7.

Tisza Lajos krt. 34.

3924

Pelikános kút

8.

Somogyi utca tömbbelső

3812

Ifjúság kútja

9.

Aradi Vértanúk tere

3738

II. Rákóczi Ferenc szobor
Élő katona, halott katona
Honvéd emlékmű

10.

Stefánia

3997
4035/3

Dankó Pista szobor
Erzsébet királyné
Kőgömbök

11.

Rákóczi tér

3072/1

Geodéziai asztal

12.

Palánk

3800

Juhász bojtár

13.

Rerrich Béla tér

3728/2

Szt. György szobor

14.

Roosevelt tér 3.

3819

Szt. Borbála szobor

15.

Roosevelt tér

3820

Juhász Gyula szobor

16.

Népkert

236/4

Korsós lány

17.

Korányi fasor

2286/1

Lányok

18.

Tisza Lajos krt.

4039

Táncosnő

19.

Vadkerti tér

21088

Kálvária szoborcsoport

20.

Kálvária sgt. (templom kert)

24626

Stációk

21.

Kiskundorozsma Szt. János park

715/2

Stációk

22.

Lövölde u. volt lőtér

6276

Kútház

23.

Tápé Öregtemető

17282

Feszület

1.2.1. melléklet 1.2.

Helyi területi védelem alá tartozó településszerkezetek

1.

Kiskundorozsma belső településmag:
Negyvennyolcas utca – Talicska utca – Erdőtarcsa utca – Bölcs utca – Adél köz – Hajdú utca – Kubikos utca – Buzogány utca – Basahíd utca – Rigómező utca (mindkét oldala) – Kálmán köz – Dorozsmai út (mindkét oldala) – Brassói utca (mindkét oldala) – Nagyszeg utca (mindkét oldala) – Nyugati sor – Vásártér sor által határolt terület.

2.

Tápé belső településmag:
Arató utca – Tisza sor – Körös sor – Botond utca (mindkét oldala) – Körös sor – Budai Nagy Antal utca – Árvácska utca – Törökverő utca – Fenyves utca – Verecke utca – Rév utca (mindkét oldala) – Nagyér utca – Kurucz utca – Csertő utca – Abony utca – Arató utca által határolt terület.

3.

Szentmihály belső településmag:
Kapisztrán utca – Szérűskerti út – Mikes Kelemen utca – Sportpálya utca – Petőfi Sándor utca által határolt terület.

4.

Szőreg belső településmag:
Tulipán utca (mindkét oldala) – Tigris utca (mindkét oldala) – Magyar utca – Iskola utca – Szerb utca (mindkét oldala) Makai út (mindkét oldala) által határolt terület.

1.2.2. melléklet 1.2.

Helyi területi védelem alá tartozó térfalak

Jelmagyarázat: E-egyedi védelem alatt álló objektum

M-műemléki védelem alatt álló objektum


Utcanév, házszám


Helyrajzi szám

A védettség foka

1.

Arany János utca 9-17.

Arany J. u. 9.
Arany J. u. 11.
Arany J. u. 13.
Arany J. u. 15.
Arany J. u. 17. (Tisza L. krt. 20.)

4003
4000
3999/4
3999/3
3999/2

E

E

M

2.

Arany János utca 10-16.

Arany J. u. 10. (Horváth M. u. 1/A)
Arany J. u. 12.
Arany J. u. 14.
Arany J. u. 16. (Takaréktár u. 2.)

3956/3
3954
3952
3951

E

E
E

3.

Bercsényi utca 11-18.

Bercsényi u. 11. (Szűcs u. 8.)
Bercsényi u. 13.
Bercsényi u. 15.
Bercsényi u. 17.
Bercsényi u. 18.

2886
2892
2893
2896
2897

E
E
E
E

4.

Dáni utca 7-17.

Dáni u. 7. (Kálvária sgt. 2.)
Dáni u. 9.
Dáni u. 11.
Dáni u. 13.
Dáni u. 15.
Dáni u. 17. (Béke u. 1.)

3342
3345
3346
3347
3348
3349

M
E

E
E
E

5.

Deák Ferenc utca 32-34.

Deák F. u. 32.
Deák F. u. 34.

3849
3843

M

6.

Dóm tér 13-15.

Dóm tér 15.
Dóm tér 13.

3730
3729

E

7.

Dózsa György utca 8-12.

Dózsa Gy. u. 8.
Dózsa Gy. u. 10.
Dózsa Gy. u. 12.

4013
4012
4010


E

8.

Dózsa György utca 14-16.

Dózsa Gy. u. 14.
Dózsa Gy. u. 16. (Tisza L. krt. 12.)

4026
4027


E

9.

Dugonics tér 1-5.

Dugonics tér 1.
Dugonics tér 2.
Dugonics tér 4.
Dugonics tér 5. (Tisza L. krt. 58.)

3903/7
3903/6
3903/5
3903/5


M
E
E

10.

Dugonics tér 8-10.

Dugonics tér 8.
Dugonics tér 10. (Tisza L. krt. 77.)

3308
3307


E

11.

Eötvös utca 6-8.

Eötvös u. 6.
Eötvös u. 8. (Árpád tér 2.)

3771
3772


E

12.

Feketesas utca 7-13.

Feketesas u. 7-9. (Kiss Ernő u. 3.)
Feketesas u. 11.
Feketesas u. 13.

3925
3924
3923

E
M

13.

Feketesas utca 24-30.

Feketesas u. 24-26.
Feketesas u. 28.
Feketesas u. 30. (Kölcsey u. 13.)

3890
3891/1
3899


E
E

14.

Gutenberg utca 12-20.

Gutenberg u. 12. (Bolyai u. 9.)
Gutenberg u. 14.
Gutenberg u. 16. (Ny-i telekhatáron álló épület)
Gutenberg u. 16. (K-i telekhatáron álló épület)
Gutenberg u. 18.
Gutenberg u. 20. (Jósika u. 12.)

3219
3218
3217
3217
3216
3215

E
E

E

M

15.

Gutenberg utca 17-27.

Jósika u. 5/A, 5/B, 7., 9.
(Gutenberg u. 17.)
Gutenberg u. 19.
Gutenberg u. 21.
Gutenberg u. 23/A
Gutenberg u. 23/B
Gutenberg u. 25-27.

3258
3256
3255
3252/2
3252/1
3249

E
E
E


E

16.

Horváth Mihály utca 1-9.

Horváth M. u. 1/A (Arany J. u. 10.)
Horváth M. u. 1/B
Horváth M. u. 3.
Horváth M. u. 5.
Horváth M. u. 7.
Horváth M. u. 9. (Takaréktár u. 8.)

3956/3
3956/2
3954
3953
3948
3947

E

E
E
M
E

17.

Horváth Mihály utca 2-10.

Horváth M. u. 2-6.
Horváth M. u. 8.
Horváth M. u. 10. (Széchenyi tér 6.)

3962
3959
3958/1

E

E

18.

József Attila sgt. 29-37.

József A. sgt. 29. (Szent Miklós u. 18.)
József A. sgt. 31.
József A. sgt. 33.
József A. sgt. 35.
József A. sgt. 37. (Római krt. 44.)

2473
2474
2475
2476
2477

E
E


E

19.

Kálvária sgt. 2-18.

Kálvária sgt. 2. (Dáni u. 7.)
Kálvária sgt. 4-6.
Kálvária sgt. 8.
Kálvária sgt. 10.
Kálvária sgt. 12-14.
Kálvária sgt. 16.
Jósika u. 34. (Kálvária sgt. 18.)

3342
3343
3351
3352
3355
3356
3357/2

M

M

E
E
E

20.

Kálvin tér 5-7.

Kálvin tér 5.
Kálvin tér 6.
Kálvin tér 7. (Tisza L. Krt. 33.)

2976
2975/2
2970


E
E

21.

Kárász utca 13-17.

Kárász u. 13.
Kárász u. 15.
Kárász u. 17. (Dugonics tér 1.)

3903/4
3902
3903/7

E
M

22.

Korányi fasor 3-5.

Korányi fasor 3.
Korányi fasor 4.
Korányi fasor 5.

3795
3794/2
3793

E
E

23.

Kölcsey utca 1-5.

Kölcsey u. 1.
Kölcsey u. 5. (Kárász u. 12.)

3870
3873

E
E

24.

Kölcsey utca 7-13.

Kölcsey u. 7. (Kárász u. 11.)
Kölcsey u. 9.
Kölcsey u. 11.
Kölcsey u. 13. (Feketesas u. 30.)

3896
3897
3898
3899

E

E
E

25.

Kölcsey utca 6-12.

Kárász u. 13. (Kölcsey u. 6.)
Kölcsey u. 8/A
Kölcsey u. 8.
Kölcsey u. 10.
Kölcsey u. 12. (Tisza L. Krt. 56.)

3903/4
3903/3
3901/2
3903/2
3903/1

E

E
E
M

26.

Lechner tér 1/A-2/B

Lechner tér 1/A
Lechner tér 1/B
Lechner tér 2/A
Lechner tér 2/B (Imre u. 2/B)

2943
2942/1
2941
2936



M
M

27.

Lechner tér 12-15/A

Lechner tér 12. (Vadász u. 2/A)
Lechner tér 13.
Lechner tér 14.
Lechner tér 15/A (Szilágyi u. 1.)

3010
3009
3008
3006

E


E

28.

Maros utca 17-31.

Maros u. 17-27. (csak a K-i telekhatáron álló épület)
Maros u. 29. (Felső Tisza-part 16.)
Maros u. 31. (Háló u. 4.)

2318
2317
2314

E
E
E

29.

Moszkvai krt. 2-10.

Moszkvai krt. 2.
Moszkvai krt. 4.
Moszkvai krt. 6.
Moszkvai krt. 8.
Moszkvai krt. 8--2
Moszkvai krt. 10. (Béke u. 15–1)

3366
3367
3368
3369
3370
3371


E
E
E
E
E

30.

Munkácsy utca 6-12.

Munkácsy u. 6. (Festő u. 6.)
Munkácsy u. 8.
Munkácsy u. 10.
Munkácsy u. 12.

2435
2436
2439
2440

E
E
E

31.

Nagy Jenő utca 3-5.

Nagy Jenő u. 3.
Nagy Jenő u. 5. (Tisza L. Krt. 40.)

3921/1
3921/2


E

32.

Oskola utca 1-9.

Oskola u. 1. (Victor H. u. 2.)
Oskola u. 3.
Oskola u. 5.
Oskola u. 7.
Oskola u. 9. (Oroszlán u. 1.)

3850
3847
3845
3844
3843

M

M
M

33.

Oskola utca 11-27.

Oskola u. 11. (Oroszlán u. 2.)
Oskola u. 13.
Oskola u. 15.
Oskola u. 17.
Oskola u. 19.
Oskola u. 21.
Oskola u. 23.
Oskola u. 25.
Oskola u. 27.

3830
3825/1
3825/1
3825/1
3825/1
3825/1
3825/1
3824
3822

E
M
M
M
M
M
M

34.

Révai utca 2-10.

Révai u. 2. (Tömörkény u. 2/C)
Révai u. 6/A.
Révai u. 6.
Révai u. 8.
Révai u. 10.

3799
3798
3797
3794/1
3793

E
E
E
E

35.

Somogyi utca 2-6.

Somogyi u. 2-4.
Somogyi u. 6. (Dóm tér 15.)

3729
3730


E

36.

Somogyi utca 3/B-7.

Somogyi u. 3/B
Somogyi u. 5.
Somogyi u. 7. (Oskola u. 20.)

3814
3815
3816

M

M

37.

Somogyi utca 15-21.

Somogyi u. 15-17. (Kelemen u. 2.)
Somogyi u. 19.
Somogyi u. 21. (Kárász u. 16.)

3875/3
3875/4
3875/5

M

M

38.

Szentháromság utca 34-44.

Szentháromság u. 34.
Szentháromság u. 36.
Szentháromság u. 38.
Szentháromság u. 40.
Szentháromság u. 42.
Szentháromság u. 44.

3622
3624
3625
3626
3627/1
3627/2


E
E
E

39.

Szent Mihály utca 1-9.

Szent Mihály u. 1. (Juhász Gy. u. 2.)
Szent Mihály u. 3.
Szent Mihály u. 5.
Szent Mihály u. 7.
Szent Mihály u. 9.

2808
2809/1
2812
2818
2819

E



M

40.

Takaréktár utca 1-7.

Takaréktár u. 1. (Tisza L. krt. 22.)
Takaréktár u. 3.
Takaréktár u. 5.
Takaréktár u. 7. (Széchenyi tér 7.)

3942
3943
3944
3945

E

E
E

41.

Takaréktár utca 2-8.

Takaréktár u. 2.
Takaréktár u. 4.
Takaréktár u. 6.
Takaréktár u. 8. (Horváth M. u. 9.)

3951
3950
3949
3947

E

E
E

42.

Teleki utca 5–1-17.

Teleki u. 5--1.
Teleki u. 5--2.
Teleki u. 7.
Teleki u. 9.
Teleki u. 11.
Teleki u. 13.
Teleki u. 15.
Teleki u. 17.

2726/3
2726/4
2723
2722
2719
2718
2715
2714

E


E

E
E
E

43.

Teleki utca 4-22.

Teleki u. 4.
Teleki u. 6.
Teleki u. 8.
Teleki u. 10.
Teleki u. 12.
Teleki u. 14.
Teleki u. 16.
Teleki u. 18.
Teleki u. 20.
Teleki u. 22.

2746
2745
2742
2741
2740
2739
2734
2731
2729
2728/1


E
E

E
E
E

44.

Tisza Lajos krt. 18-20.

Tisza L. krt. 18.
Tisza L. krt. 20. (Arany J. u. 17.)

3999/1
3999/2


M

45.

Tisza Lajos krt. 19-27.

Tisza L. krt. 19. (Teleki u. 2/A)
Tisza L. krt. 21.
Tisza L. krt. 23.
Tisza L. krt. 25.
Tisza L. Krt. 27.

2794
2795
2798
2802
2803

E
E
E

E

46.

Tisza Lajos krt. 32-36.

Tisza L. krt. 32. (Kiss Ernő u. 5.)
Tisza L. krt. 34.
Tisza L. Krt. 36.

3926
3924
3923

E
M

47.

Tisza Lajos krt. 38-40.

Tisza L. krt. 38.
Tisza L. krt. 40. (Nagy Jenő u. 5.)

3921/1
3921/2


E

48.

Tisza Lajos krt. 41-45.

Tisza L. krt. 41-43.
Tisza L. Krt. 45.

3041
3045


E

49.

Tisza Lajos krt. 79-89.

Tisza L. krt. 79-81.
Tisza L. krt. 83.
Tisza L. krt. 85-87.
Tisza L. Krt. 89.

3435
3437
3440
3441

E

E
M

50.

Tisza Lajos krt. 93-97.

Tisza L. krt. 93.
Tisza L. krt. 95.
Tisza L. Krt. 97.

3494/8
3497/1
3497/2


E
E

51.

Zrínyi utca 2-10.

Zrínyi u. 2.
Zrínyi u. 4-8.
Zrínyi u. 10.

3791
3783
3782

E

E

52.

Zrínyi utca 7-11/B

Zrínyi u. 7.
Zrínyi u. 9--2
Zrínyi u. 9--1
Zrínyi u. 11/B (Aradi vértanúk tere 3.)

3771
3770
3769
3765


E
E
E

1.2.3. melléklet 1.2.

Helyi területi védelem alá tartozó sarokbeépítések

Jelmagyarázat: E-egyedi védelem alatt álló objektum

M-műemléki védelem alatt álló objektum

Utcanév, házszám

Helyrajzi szám

A védettség foka

1.

Arany János u. 8. (Deák Ferenc u. 2.)
Arany János u. 10. (Horváth Mihály u. 1/A)
Arany János u. 7.
Arany János u. 9.

3995
3956/3
4007/1
4003

E
E

E

2.

Bercsényi u. 11. (Szűcs u. 8.)
Bercsényi u. 9/B (Szűcs u. 7.)
Bercsényi u. 6/B (Szűcs u. 5.)
Bercsényi u. 8/A (Szűcs u. 6/B)

2886
2857
2833
2873

E
E
E

3.

Berzsenyi u. 1. (Kazinczy u. 10.)
Berzsenyi u. 2. (Kazinczy u. 8.)

4005
4010

E

4.

Deák Ferenc u. 31. (Oroszlán u. 5.)
Deák Ferenc u. 34. (Oroszlán u. 3.)
Oroszlán u. 4.

3859
3843
3835

E

E

5.

Dózsa György u. 5. (Arany János u. 3.)
Dózsa György u. 8. (Arany János u. 5.)
Dózsa György u. 6. (Arany János u. 6-8.)
Dózsa György u. 1. (Arany János u. 4.)

4016
4013
3995
3997

E

E
M

6.

Dózsa György u. 9. (Kazinczy u. 4.)
Dózsa György u. 11. (Kazinczy u. 3.)
Dózsa György u. 14. (Kazinczy u. 5.)
Dózsa György u. 12. (Kazinczy u. 6.)

4020
4029
4026
4010

E
E

7.

Feketesas u. 19-21. (Nagy Jenő u. 6.)
Feketesas u. 20. (Nagy Jenő u. 4.)
Feketesas u. 18. (Nagy Jenő u. 1.)
Nagy Jenő u. 3.

3919
3884
3930
3921/1

E
E
E

8.

Feketesas u. 19-21. (Kígyó u. 3.)
Feketesas u. 22. (Kígyó u. 1.)
Feketesas u. 23. (Kígyó u. 6.)
Feketesas u. 24. (Kígyó u. 4.)

3919
3885
3914
3890

E
E
E

9.

Festő u. 6. (Munkácsy u. 6.)
Festő u. 7. (Munkácsy u. 4.)

2435
2367

E

10.

Gogol u. 21. (Jósika u. 15.)
Gogol u. 24. (Jósika u. 17.)
Gogol u. 22. (Jósika u. 18.)
Gogol u. 19. (Jósika u. 16.)

3271
3282
3208
3213

E
E
M

11.

Gutenberg u. 11. (Bolyai János u. 5.)
Gutenberg u. 12. (Bolyai János u. 9.)
Gutenberg u. 9. (Bolyai János u. 10.)
Gutenberg u. 10. (Bolyai János u. 12.)

3221
3219
3149
3160

E
E

E

12.

József Attila sgt. 28/B (Lengyel u. 2/A)
József Attila sgt. 30. (Lengyel u. 1.)
József Attila sgt. 29. (Szent Miklós u. 18.)
József Attila sgt. 27. (Szent Miklós u. 14.)

2616
2554
2473
2446

E

E
E

13.

Kálmány Lajos u. 6. (Zárda u. 9.)
Kálmány Lajos u. 4-2.
Kálmány Lajos u. 9.

2425
2404
2389

E
E

14.

Kálmány Lajos u. 16.
Kálmány Lajos u. 23. (Festő u. 2/B)

2433
2375

E

15.

Károlyi u. 2. (Feketesas u. 14.)
Károlyi u. 1. (Feketesas u. 12-10.)
Feketesas u. 15.
Feketesas u. 13.

3932
3934
3921/1
3923

E
M

16.

Kiss Ernő u. 5. (Tisza L. krt. 32.)
Kiss Ernő u. 4. (Tisza L. krt. 30.)
Tisza L. krt. 45.
Tisza L. krt. 47.

3926
3928
3045
3047/5

E
M
E

17.

Maros u. 31. (Háló u. 4.)
Maros u. 33. (Háló u. 3.)
Maros u. 38. (Háló u. 6.)
Maros u. 40. (Háló u. 5/A)

2314
2311
2359
2353

E
E

18.

Temesvári krt. 31.
Temesvári krt. 38.
Temesvári krt. 36.

233
381/4
383/1

E
E

19.

Tisza L. krt. 19. (Teleki u. 2/A)
Tisza L. krt. 17. (Teleki u. 1.)

2794
2790/2

E

20.

Tisza L. krt. 39.
Tisza L. krt. 26. (Széchenyi tér 8.)
Tisza L. krt. 30.
Tisza L. krt. 41.

2987
3940
3928
3041

E
M
M

21.

Zrínyi u. 5. (Eötvös u. 5.)
Zrínyi u. 7. (Eötvös u. 6.)
Zrínyi u. 10. (Apáthy u. 3.)
Apáthy u. 4.

3776
3771
3782
3737/3

E

E

1.2.4. melléklet 1.2.

Helyi területi védelem alá tartozó parkok, terek

Megnevezés

Helyrajzi szám

1.

Aradi Vértanúk tere

3738

2.

Dugonics téri park

3761

3.

Honvéd tér

3443

4.

Kálvária tér

25246/1

5.

Kiskundorozsma Szent János tér

533

6.

Klinikák belső parkja Sebészeti Klinika és Vérellátó közt

3729

7.

Kolozsvári tér

24948

8.

Lechner tér

2934/1

9.

Mátyás tér

20653

10.

Népliget

236/1-3-4

11.

Rerrich Béla tér

3728/2

12.

Szent György tér

2442

13.

Széchenyi tér

3939

14.

Torontál tér

1829

15.

Szőreg, Hősök tere

1474

16.

Várkert – Mórapark

4035/1-2

NÖVÉNYLISTA

Szeged, Mátyás téri zöldfelületek rendezéséhez

Évelők:

Lilium candidum

(fehér-madonna-liliom)

Rosmarinus officinalis

(illatos rozmaring)

Iris germanica

(kerti-pompás-nőszirom)

Aquilegia vulgaris

(közönséges harangláb)

Delphinium cultorum

(kerti szarkaláb)

Hyssopus officinalis

(izsóp)

Salvia officinalis

(orvosi zsálya)

Anemone sylvestris

(erdei szellőrózsa)

Viola odorata

(illatos ibolya)

Lavandula officinalis – angustifolia

(közönséges levendula)

Rosa alba

(fehér rózsa)

Rosa foetida „Persian Yellow”

(sárga rózsa)

Cserjék:

Punica granatum

(gránátalma)

Ficus carica

(füge)

Crataegus oxyacantha

(kétbibés galagonya)

Cornus mas

(húsos som)

Cornus sanguinea

(veresgyűrűsom)

(utóbbi kettő elképzelhető a D-i és K-i fasort külső oldalán kísérő rézsűn)

Hippophaé rhamnoides

(homoktövis)

Carpinus betulus

(közönséges gyertyán)

(kisebb fának – pl. utcafásítás légvezeték alatt – vagy az út mentén esetleg nyírva)

Syringa Josikaea

(Josika orgona)

Viburnum opulus

(Kánya bangita)

Örökzöld:

Juniperus sabina

(nehézszagú boróka)

Fák:

Cyrdonia oblonga

(birsalma)

Malus Halliana

(csüngővirágú díszalma)

Malus spectabilis

(aranyalma)

Pyrus nivalis

(vastaggallyú körte)

Cerasus avium

(vadcseresznye)

Fraxinus excelsior

(magas kőris)

Quercus pubescens

(molyhos tölgy)

Acer campestre

(mezei juhar)

Acer negundo

(zöld juhar)

(Crataegus oxyacantha törzsön, utcafásításhoz is)

Talajtakaróként és foltokban

Vinca minor

(kis meténg – télizöld -)

Festuca glanca

(díszcsenkesz – kékes -)

Muscari racemosum

(fürtös gyöngyike)

(a fasor kísérőjeként, nagy tömegben)

Convallaria majalis

(májusi gyöngyvirág)
(szintén itt, nagy tömegben!)

Hedera belis

(borostyán)

Genarium sanquineum

(pirosló gólyaorr)

1.3. melléklet 1.

Az épített környezetet érintő városképileg, településszerkezetileg jelentős, kiemelt beruházás és városképileg annak elválaszthatatlan környezete

Sorsz.

Beruházás területe

Városképileg elválaszthatatlan környezet helyrajzi szám

1.

Szeged, Jósika utca- Gogol utca-
Londoni krt.- Kálvária sgt. által határolt
tömb- Agóra PóLUS központ
3300/2 hrsz.

Szeged I. kerület 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3288, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300/1, 3300/4, 3301, 3302, 3303, 3304

3.1. melléklet 3.[59]

Településkép- védelmi tájékoztatás és szakmai konzultációhoz kötött tevékenységek

I. RÉSZ Építési tevékenységek

1. Helyi egyedi védelem alatt álló objektum, helyi védelem alatt álló környezetbe tartozó ingatlan, védett térfal, sarokbeépítés előtti közterületen köztárgy, utcabútor elhelyezése.

2. Alacsony intenzitású beépítés esetén a bruttó 400 m2-nél nagyobb alapterületű épület létesítése.

3. Lakótelepi területeken a közösségi-szórakoztató létesítmények úszótelek határait túllépő építés, illetve a szintterület növelés.

4. Ingatlanok közforgalom számára megnyitott részén az időszakosan elhelyezett árusító építmények, illetve egyéb berendezési tárgyak és köztárgyak elhelyezése.

5. Történeti beépítésű területen a beépítésre nem kerülő telekrész utcavonalán áttört kerítés létesítése.

6. Átalakuló területen a beépítésre nem kerülő telekrész utcavonalán áttört kerítés létesítése.

7. Alacsony intenzitású beépítés esetén a közterület határán tömör kerítés létesítése.

8. Technológiai területen tömör kerítés létesítése.

9. Iparosított technológiával létesített épületek homlokzatának színezése.

10. Az építési szabályzatban beépítésre nem szánt területen a megengedett 7,5 m homlokzatmagasságtól való eltérés esetén.

11. Szabadonálló beépítési mód előírásoknak megfelelően nem beépíthető építési telek esetén, ha a szabadonálló beépítési módhoz tartozó építési hely telek homlokvonalával párhuzamos szélessége – a telek méretéből adódóan – a 6,5 métert nem éri el.

12.[60] Településképi szempontból meghatározó területen manzárdtető létesítése esetén, amennyiben a tevékenység az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, illetve műemléket vagy műemléki területet érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött.

13.[61] Történeti beépítésű területen az utcavonalon álló főépület magastetős tetőidomtól, utcavonallal párhuzamos tetőgerinctől való eltérése esetén, amennyiben a tevékenység az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, illetve műemléket vagy műemléki területet érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött.

14.[62] Történeti épületek felújítása, korszerűsítése, bővítése során a 18. § (3) bekezdésben foglaltaktól eltérés esetén, amennyiben a tevékenység az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, illetve műemléket vagy műemléki területet érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött.

15.[63] Átalakuló területen az utcavonalon álló főépület magastetős tetőidomtól való eltérése esetén, amennyiben a tevékenység az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, illetve műemléket vagy műemléki területet érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött.

16.[64] Helyi védelem alatt álló környezetben a védelem alatt álló épülettel közvetlenül szomszédos új vagy bővítendő épület(ek) építménymagassága a védett és az új vagy bővítendő épület építménymagassága között 1,0 m-nél nagyobb különbség esetén, amennyiben a tevékenység az Étv. 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység, illetve műemléket vagy műemléki területet érintő, az örökségvédelmi hatósághoz történő bejelentéshez vagy örökségvédelmi engedélyhez kötött.

II. RÉSZ Egyéb tevékenységek

1. Történeti beépítésű területen cég-, címtábla, üzletfelirat, a vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és más grafikai megjelenítés létesítése.

2. Történeti beépítésű területen az építmények kirakatának, reklámvitrinének üvegfelületére történő dekoráció, felirat elhelyezése, ha az meghaladja a kirakatfelület 30 %-át.

3. Közterületnek nem minősülő ingatlanon 1000 m2-nél nagyobb szintterületű építmény közterületről látható homlokzatán, illetve a közterületről látható telekterületen belül mindenfajta 2 m2-es felületnagyságot meghaladó reklám, reklámhordozó, valamint információhordozó létesítése, festése, felszerelése.

4. Az időszakosan elhelyezett, építménynek nem minősülő egyéb berendezési tárgyak és köztárgyak (utcabútorok, vendéglátó előkertek, egy rendezvényt időszakosan kiszolgáló és reklámozó építmények, illetőleg eszközök), valamint áruk, termékek, közterületen, továbbá a korlátlan, vagy korlátozott közforgalom által érintett, nem közterületeken történő elhelyezése.

3.2. melléklet 3.[65]

Építmények amelyek építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásaihoz a Polgármester településképi véleményét a főépítész szakmai álláspontjára alapozza

1. Helyi területi védelem alatt álló objektumcsoportban az egyedi védelem alatt nem álló ingatlanok építményei.

2. Alacsony intenzitású beépítések területen a 400 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó új főépítmény létesítése, vagy meglévő főépítmény 400 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó bővítése.

3. Beépítésre szánt területek, különleges területén lévő építményei közül az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 24. § (2) bekezdés i), k), n) és o) pontjaiban meghatározott esetkörök.

4. Beépítésre nem szánt területek különleges területén lévő építményei közül az OTÉK 30/B. § (2) bekezdés f), h) és i) pontjaiban meghatározott esetkörök.

5. Technológiai területen a 4000 m2-t meghaladó nagyságú telkekre létesülő építmények.

3.3. melléklet 3.[66]

Építmények amelyek építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont, vagy fennmaradási engedélyezési eljárásaihoz a Polgármester településképi véleményét a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozza

1. Jelen rendelet 1. mellékletében felsorolt épületek, építmények, képzőművészeti alkotások, térfalak, sarokbeépítések, parkok, terek esetén.

2. Műemlékek műemléki környezetében lévő külső megjelenés változásával érintett ingatlanok.

4. A történeti beépítésű területen – a helyi területi védelem alatt álló településszerkezet kivételével – lévő külső megjelenés változásával érintett ingatlanok.

5. Az építési szabályzatban jelölt „Városkapu” térség mentén létesítendő közterület felől feltáruló építmények.

6. Háromnál több rendeltetési egységet magába foglaló építmény.

7. Beépítésre szánt területek különleges területén lévő építményei, kivéve az OTÉK 24. § (2) bekezdés i), j), k), n), és o) pontjaiban meghatározott esetkörök.

8. Beépítésre nem szánt területek különleges területén lévő építményei, kivéve az OTÉK 30/B. § (2) bekezdés f), g), h), és i) pontjaiban meghatározott esetkörök.

9. Építési engedéllyel létesíthető szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése.

10. Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának 5. mellékletében foglaltaktól való eltérés esetén.

11. Sugárutak történeti beépítésű terület határa és a „3.” körút közé eső szakasza között fekvő közterülettel határos ingatlanok közterülettel vagy előkerttel határos építményei.

12. Temesvári krt. mentén fekvő ingatlanok közterülettel vagy előkerttel határos építményei.

13. A „3.” körút belső és külső ívét érintő ingatlanok közterülettel vagy előkerttel határos építményei.

14. Átalakuló területen a 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó új főépítmény létesítése, vagy meglévő főépítmény 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladó bővítése.

3.4. melléklet 3.[67]

Településképi bejelentéshez kötött tevékenységek

I. RÉSZ Építési tevékenységek

1. Helyi egyedi védelem alá tartozó építmény közterületről látható homlokzatának, valamint védett értékének megváltoztatása.

2. Helyi területi védelem alá tartozó építmény közterületről látható homlokzatának megváltoztatása.

3. Történeti beépítésű területen, helyi területi védelem alatt álló területen, valamint helyi egyedi védelem alatt álló objektum területén kerítés építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

4. Történeti beépítésű területen építmény közterületről látható homlokzatának megváltoztatása.

5. Önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.

6. Önálló elektronikus hírközlési építmény létesítése.

7. Jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal építése, elhelyezése.

8. Közterületen, valamint közterületről látható pavilon, vendéglátóipari terasz építése.

9. A Tisza tervezett „Déli” híd – Bertalan híd között a 172,40 – 174,75 fkm-ig terjedő szakaszán úszóművek elhelyezése.

10. Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.

11. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.

12. Totemoszlop létesítése.

II. RÉSZ Reklámok, reklámhordozók elhelyezése

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában közterületről látható reklám, reklámhordozó elhelyezése Szeged város közigazgatási területén.

III. RÉSZ Rendeltetésváltozás

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában építmény, önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosítása vagy az építmény rendeltetési egysége számának megváltoztatása.[68]

3.5. melléklet 3.

Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció iránti kérelem

Kérelmező

neve: ………………………………………………………………………………………

címe: ………………………………………………………………………………………

(egyéb elérhetőség: …………………………………………………………………………….)

szakmai konzultáció tárgya:

…………………………………………………………………………………………………

érintett telek címe, hrsz-a:

..…………………………………………………………………………………………………

Melléklet:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Egyéb megjegyzés:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

[69]Szeged, ………………………………………

………………………………………

aláírás

3.6. melléklet 3.

Településképi vélemény iránti kérelem

Kérelmező (építtető)

neve: ………………………………………………………………………………………

címe: ………………………………………………………………………………………

(egyéb elérhetőség: ………………………………………………………………………...…….)

tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helye:

…………………………………………………………………………………………………..

érintett telek hrsz-a: …………………………………………………………………………….

Kérem a megjelölt építési tevékenységre vonatkozóan önkormányzati településképi vélemény megadását. Az építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában feltöltöttem az ÉTDR rendszerbe, a tervdokumentáció az alábbi módon érhető el:

[70]…………………………………………………………………………………………………..

A helyi építészeti-műszaki Tervtanács szakmai álláspontjára alapozott településképi véleményezési eljárás során

nyílt

zárt*

ülés keretében kérem a tervdokumentáció tárgyalását.

(megfelelő szövegrész aláhúzandó)

*Zárt ülés tárgyalásának részletes indokolása:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Szeged, ………………………………………

………………………………………

aláírás

3.7. melléklet 3.[71]

Településképi bejelentés

1. Bejelentő (építtető)
neve: ………………………………………………………………………………………………………………………...
címe, szervezet esetén székhelye: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
(egyéb elérhetőség: …………………………………………………………………………….)

2. Bejelentem, hogy bejelentéshez kötött
□ építési tevékenységet,
□ reklám, reklámhordozó elhelyezést,
□ rendeltetésváltozás
kívánok folytatni a Szeged, ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………… cím alatti, …………………………………... hrsz-ú telken.

3. A folytatni kívánt tevékenység megnevezése: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. A tevékenység tervezett időtartama: ……………………………………………………………………………….

5.[72] A bejelentéshez mellékelem a településfejlesztési koncepcióról, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben, valamint e rendelet településképi bejelentési eljárásról szóló 31. §-ában előírt tartalmú, példányszámú tervdokumentációt.
Szeged, ………………………………………
………………………………………
aláírás
(bejelentő)

3.8. melléklet 3.[73]

Építészeti-műszaki tervdokumentáció elemei a településképi bejelentési eljáráshoz

I. RÉSZ Minden esetben benyújtandó:

I.1. Címlap/aláírólap bejelentő és tervező eredeti aláírásával, névvel, címmel, telefonos elérhetőséggel.

I.2. Tervezői nyilatkozat – a tervező eredeti aláírásával – különösen arról, hogy a településképi bejelentési dokumentációban foglaltak

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,

a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,

b) Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet,

c) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény,

d) a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet,[74]

e) Szeged Megyei Jogú Város településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet előírásai,

f) és az egyéb szakmai előírások

maradéktalanul teljesülnek valamint, hogy a tervező rendelkezik az előírt tervezési jogosultsággal.

I.3. Tartalomjegyzék

II. RÉSZ A rendelet 3.4. melléklet I. pontjában felsorolt tevékenységek esetén benyújtandó:

II.1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a tervlapokat kiegészítő adatokat, valamint azoknak az adatoknak, információknak az ismertetését, amelyek alapján egyértelműen eldönthető a 31. § (5), valamint (5a) bekezdésekben rögzített szempontok vizsgálata.

II.2. Helyszínrajz külön jogszabály szerinti tartalommal, változás esetén a meglévő állapot és a tervezett állapot helyszínrajza.

II.3. Alaprajzi elemek változása esetén, a változással érintett valamennyi alaprajz meglévő állapot és a tervezett állapot terve.

II.4. Megértéshez szükséges számú metszet.

II.5. Valamennyi változással érintett homlokzat állapot és tervezett állapot terve.

II.6. Fotódokumentáció a meglévő állapotról.

II.7. Nyílászáró csere esetén értelmezhető léptékű részletes műhelyrajz.

II.8. Homlokzati elem színezésének változása esetén színterv – a szomszédos építmények színeinek feltüntetésével.

II.9. Megértéshez szükséges részletrajzok (értelmezhető léptékben).

II.10. Valamennyi homlokzat vagy a közterületről látható felületek változtatását, valamint a szomszédos épületek homlokzatait is bemutató látványterv vagy fotómontázs (opcionális)

III. RÉSZ A rendelet 3.4. melléklet II. pontjában felsorolt tevékenységek esetén benyújtandó:

III.1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a tervlapokat kiegészítő adatokat, valamint azoknak az adatoknak, információknak az ismertetését, amelyek alapján egyértelműen eldönthető a 31. § (5), valamint (5a) bekezdésekben rögzített szempontok vizsgálata.

III.2. Az I.2. pontban foglalt tervezői nyilatkozat tartalmazza a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletelőírásainak teljesülését is.

III.3. Helyszínrajz külön jogszabály szerinti tartalommal, változás esetén az állapot és tervezett állapot helyszínrajza.

III.4. Az I.4. pontban foglalt műszaki leírás tartalmazza a reklámberendezés elhelyezési és rögzítési módjának műszaki megoldását bemutató szöveges leírást, valamint a megértéshez szükséges részletrajzokat (értelmezhető léptékben).

III.5. Valamennyi változással érintett homlokzat állapot és tervezett állapot terve.

III.6. A közterületről látható változást, valamint a szomszédos épületek homlokzatait, illetve környezetet is bemutató látványterv vagy fotómontázs, világító reklámeszköz esetén éjszakai látványterv.

IV. RÉSZ A rendelet 3.4. melléklet III. pontjában felsorolt tevékenységek esetén benyújtandó:

IV.1. Műszaki leírás, amely tartalmazza a tervlapokat kiegészítő adatokat, valamint azoknak az adatoknak, információknak az ismertetését, amelyek alapján egyértelműen eldönthető a 31. § (5b) bekezdésekben rögzített szempontok vizsgálata, különösen de nem kizárólagosan az alábbi tartalommal:

IV.1.1. az új rendeltetés építési szabályzat vonatkozó előírásainak való megfelelőségét, megfelelő területhasználat, valamint technológia jellemzőit,

IV.1.2. az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység eredeti rendeltetésének és új rendeltetésének leírását, valamint az építmény rendeltetési egységei számának változásáról és az új rendeltetésszámáról szóló leírást, mindezek hasznos alapterületét,

IV.1.3. a rendeltetésváltozás következtében a szomszédos és környező ingatlanokat érintő változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,

IV.1.4. gépjármű elhelyezési mérleg,

IV.1.5. rendeltetési egység számának megváltoztatása esetén az építési szabályzat rendeltetések számára vonatkozó előírásainak való megfelelőség igazolása,

IV.1.6. igazolni szükséges az új rendeltetés az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglalt valamennyi követelmény teljesülését.

IV.2. Hiteles tulajdoni lap másolat az érintett telekre, illetve önálló rendeltetési egységre vonatkozóan.

IV.3. Hiteles ingatlan-nyilvántartási térképmásolat.

IV.4. Helyszínrajz külön jogszabály szerinti tartalommal, változás esetén az állapot és tervezett állapot helyszínrajza.

IV.5. Alaprajzok, a meglévő állapot és a tervezett állapot terve.

IV.6. Megértéshez szükséges számú metszet.

IV.7. Valamennyi változással érintett homlokzat állapot és tervezett állapot terve.

IV.8. Üzemeléstechnológiai terv szükség szerint.

IV.9. Fotódokumentáció a meglévő állapotról.

V. RÉSZ Az építészeti-műszaki dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben kell elkészíteni, amely a megértéséhez szükséges (a dokumentáció egyes munkarészeinek léptékére, kidolgozottsági szintjére a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó szabályzatában foglaltak irányadóak).

VI. RÉSZ Az építészeti-műszaki dokumentáció tervező által hitelesítendő.


[1] Az 5. § a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 5/A. §-t a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
[3] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 1. § (1) bekezdés (hatályos 2019. június 30-tól)
[4] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 1. § (2) bekezdés (hatályos 2019. június 30-tól)
[5] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 1. § (3) bekezdés (hatályos 2019. június 30-tól)
[6] Kiegészítette a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 1. § (3) bekezdés (hatályos 2019. június 30-tól)
[7] Kiegészítette a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 1. § (3) bekezdés (hatályos 2019. június 30-tól)
[8] Kiegészítette a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 1. § (4) bekezdés (hatályos 2019. június 30-tól)
[9] Kiegészítette a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 1. § (5) bekezdés (hatályos 2019. június 30-tól)
[10] Kiegészítette a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 1. § (6) bekezdés (hatályos 2019. június 30-tól)
[11] A bekezdésben a „30” szövegrész helyébe a „15” szöveg lép a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 14. § (1) bek. a) pontja alapján 2019. június 30-tól
[12] A 14. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 2. § (1) bekezdés (hatályos 2019. június 30-tól)
[14] A 14. § (4) bekezdés c) pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A bekezdésben a „történeti hagyományaihoz” szövegrész helyébe a „történeti építészeti hagyományaihoz” szöveg lép a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 14. § (1) bek. b) pontja alapján 2019. június 30-tól
[16] Kiegészítette a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 2. § (2) bekezdés (hatályos 2019. június 30-tól)
[17] Az alcímben az „építési tevékenységgel érintett telken” szövegrész hatályát veszti a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 16. § (3) bek. a) pontja alapján 2019. június 30-tól
[18] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 3. § (hatályos 2019. június 30-tól)
[19] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 4. § (hatályos 2019. június 30-tól)
[20] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 5. § (1) bekezdés (hatályos 2019. június 30-tól)
[21] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 5. § (2) bekezdés (hatályos 2019. június 30-tól)
[22] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 6. § (1) bekezdés (hatályos 2019. június 30-tól)
[23] A 18. § (2) bekezdés c) pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[24] Kiegészítette a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 6. § (2) bekezdés (hatályos 2019. június 30-tól)
[25] A 18. § (3a) bekezdés c) pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[26] A bekezdésben a „berendezés kivételével” szövegrész helyébe a „berendezés, a biztonságtechnikai berendezés kivételével” szöveg lép a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 14. § (1) bek. c) pont alapján 2019. június 30-tól)
[27] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 7. § (hatályos 2019. június 30-tól)
[28] A 20. § (2) bekezdés c) pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[29] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 8. § (hatályos 2019. június 30-tól)
[30] Kiegészítette a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 9. § (hatályos 2019. június 30-tól)
[31] A bekezdésben az „épülethomlokzatok” szövegrész helyébe az „épület esetén” szöveg lép a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 14. § (1) bek. d) pontja alapján 2019. június 30-tól
[32] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 10. § (hatályos 2019. június 30-tól)
[33] A 25. § (3) bekezdés c) pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
[34] A bekezdésben a „berendezés kivételével” szövegrész helyébe a „berendezés, valamint biztonságtechnikai berendezés kivételével” szöveg lép a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 14. § (1) bek. e) pont alapján 2019. június 30-tól
[35] A bekezdés a) pontjában a „csak a városépítészeti tér legalább két közterület, utca által határolt egységére készített, és a” szövegrész hatályát veszti a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 16. § (3) bek. b) pontja alapján 2019. június 30-tól
[36] Módosította a 7/2021. (II.24.) Ö. r. 1. § (1) bek. (hatályos 2021. március 1-től)
[37] Módosította a 7/2021. (II.24.) Ö. r. 1. § (2) bek. (hatályos 2021. március 1-től)
[38] A bekezdésben a „tervdokumentációt” szövegrész helyében az „építészeti-műszaki tervdokumentációt” szöveg lép a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 14. § (1) bek. f) pont alapján, módosította a 7/2021. (II.24.) Ö. r. 2. § (1) bek. (hatályos 2021. március 1-től)
[39] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 11. § (hatályos 2019. június 30-tól)
[40] Kiegészítette a 7/2021. (II.24.) Ö. r. 2. § (2) bek. (hatályos 2021. március 1-től)
[41] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 11. §, a 7/2021. (II.24.) Ö.r. 2. § (3) bek. (hatályos 2021. március 1-től)
[42] Kiegészítette a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 11. § (hatályos 2019. június 30-tól)
[43] Kiegészítette a 7/2021. (II.24.) Ö. r. 2. § (4) bek. (hatályos 2021. március 1-től)
[44] Módosította a 7/2021. (II.24.) Ö. r. 2. § (5) bek. (hatályos 2021. március 1-től) A 31. § (6) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[45] A 31. § (7) bekezdését a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdése iktatta be.
[46] A bekezdésben „a településképi bejelentési eljárás kezdeményezésének elmulasztása,” szövegrész hatályát veszti a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 16. § (3) bek. c) pontja alapján, módosította a 7/2021. (II.24.)Ö. r. 3. § (1) bek. (hatályos 2021. március 1-től) A 32. § (2) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
[47] Módosította a 7/2021. (II.24.) Ö. r. 3. § (2) bek. (hatályos 2021. március 1-től) A 32. § (3) bekezdése a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
[48] A 33. § 2020. január 1-től lép hatályba
[49] A bekezdésben az „50 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő” szövegrész hatályát veszti a 7/2021. (II.24.) Ö. r. 7. § (3) bek. a, pontja alapján 2021. március 1-től
[50] Módosította a 7/2021. (II.24.) Ö. r. 4. §-a (hatályos 2021. március 1-től)
[51] A bekezdésben a „30” szövegrész helyett a „15” szöveg lép hatályba a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 14. § (2) bekezdés alapján 2020. január 01-től
[52] A bekezdésben a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegessé vált határozatban” szöveg lép a 7/2021. (II.24.) Ö. r. 5. § alapján 2021. március 1-től
[53] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 12. § (hatályos 2019. június 30-tól)
[54] A 34. § (1) bek. c) pontja hatályos 2018. január 1-től
[55] Az (5) bekezdésben a „helyi egyedi védett épületeken végzett” szövegrész hatályát veszti a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 16. § (3) bek. d) pontja alapján 2019. június 30-tól
[56] A (6) bekezdésben a „helyi egyedi védett épületeken végzett” szövegrész hatályát veszti a 25/2019.(VI.25.) Ö. r. 16. § (3) bek. d) pontja alapján 2019. június 30-tól
[57] A bekezdésben „a önkormányzati főépítész” szövegrész helyébe „az önkormányzati főépítész” szöveg, a „műemléki hatóság vezetője” szövegrész helyében a „műemlékvédelmi hatóság vezetője” szöveg lép a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 14. § (1) bek. g) pontja alapján 2019. június 30-tól, a bekezdésben az „elsőfokú” szövegrész hatályát veszti a 7/2021. (II.24.) Ö. r. =. § (3) bek. b, pontja alapján 2021. március 1-től
[58] A bekezdésben a „30” szövegrész helyébe a „45” szöveg lép a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 14. § (1) bek. h) pontja alapján 2019. június 30-tól
[59] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 13. § (1) bek. a) pontja (hatályos 2019. június 30-tól)
[60] A 3.1. melléklet 12. pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[61] A 3.1. melléklet 13. pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[62] A 3.1. melléklet 14. pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[63] A 3.1. melléklet 15. pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[64] A 3.1. melléklet 16. pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[65] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 13. § (1) bek. b) pontja (hatályos 2019. június 30-tól)
[66] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 13. § (1) bek. c) pontja (hatályos 2019. június 30-tól)
[67] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 13. § (1) bek. d) pontja, a 7/2021. (II.24.) Ö. r. 6. §-a (hatályos 2021. március 1-től)
[68] A 3.4. melléklet III. része a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[69] A bekezdésben a „Kérelem benyújtása papíralapon: - Személyesen / postai úton: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Fejlesztési Iroda, Városrendezési (Főépítész) Osztály (6722 Szeged, Püspök utca 9.)” szövegrész hatályát veszti a 7/2021. (II.24.) Ö. r. 7.§ (3) bek. d, pontja alapján 2021. március 1-től
[70] A bekezdésben a „Kérelem benyújtása papíralapon:- Személyesen / postai úton: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Fejlesztési Iroda, Városrendezési (Főépítész) Osztály (6722 Szeged, Püspök utca 9.)” szövegrész hatályát veszti a 7/2021. (II.24. ) Ö. r. 7. § (3) bek. e, pontja alapján 2021. március 1-től
[71] Módosította a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 16. § (3) bek. e) pontja, a 7/2021. (II.24.) Ö. r. 6. §-a (hatályos 2021. március 1-től)
[72] A 3.7. melléklet 5. pontja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[73] Kiegészítette a 15/2019.(VI.25.) Ö. r. 13. § (2) bekezdése, a 7/2021. (II.24.) Ö. r. 6. §-a (hatályos 2021. március 1-től)
[74] A 3.8. melléklet I. része a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.