Tarcal község képviselő testületének 5/2019 (V.2.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályiról, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2019 (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 03

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§


A rendelet 4.§. (1) bekezdés c./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


( A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki)

"c.) ingatlanhasználóként, belterületen kertjét, udvarát nem tartja rendben, ott gyom, gaz (kivéve allergén növények) keletkezik, s annak irtását nem végzi el.„

2.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                         Butta László                                                       Dr. Kovács Zoltán

             polgármester                                                                 jegyző