Tarcal község képviselő testületének 14/2018 (XII.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 20

Tarcal Község önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f / pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

1.§


A rendelet 2.§./1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§./1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének:


a./ költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 785 427 338,- Ft-ban

             b./ költségvetési  kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül)   1 221 547 660,-  Ft-ban

             c./ finanszírozási bevételek főösszegét                                                    444 559 050,-   Ft-ban

             d./ finanszírozási kiadások főösszegét                                                         8 438 728,-  Ft-ban

             e./ bevételi főösszegét                                                                             1 229 986 388,-  Ft-ban

             f./ kiadási főösszegét                                                                               1 229 986 388,-  Ft-ban


állapítja meg.

2.§


A rendelet 3.§./8/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


3.§./8/ Az önkormányzat a kiadások között az általános  tartalék összegét  3 555 510  Ft-ban, a céltartalék összegét 14 140 344 Ft-ban állapítja  meg.

3.§


A rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3,4,5.1.,-5.1.3.,- mellékletei helyébe jelen rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,2.1.,2.2.,3.,4.,5.1.,-5.1.3., mellékletei lépnek.

4.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  


Dr. Kovács Zoltán                                                   Butta László

                                                         jegyző                                                              polgármester

Mellékletek