Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (X.11.) önkormányzati rendelete

szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Hatályos: 2022. 01. 02

Gyöngyösoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (X. 11.) önkormányzati rendelete

szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében megjelölt személyekre, akiknek lakóhelye Gyöngyösoroszi közigazgatási területén van.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében az önkormányzat tulajdonában álló és az általa fenntartott szociális intézményre és az általa nyújtott ellátásokra.

(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre, akik Gyöngyösoroszi községben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

(4) Az (2) bekezdésben meghatározott ellátásokat a Gyöngyösorosziban lakóhellyel rendelkező lakosok és a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és az érintett önkormányzat által kötött megállapodás alapján más településen lakóhellyel rendelkező lakosai vehetik igénybe.

2. Eljárási rendelkezések

2. § (1) Szociális rászorultság esetén a pénzbeli és természetbeni ellátásokat a jogosult számára a Képviselő-testület állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület átruházott hatásköreit szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében határozza meg.

(3) A jövedelem megállapításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 10. § (2), (4) bekezdését kell alkalmazni.

(4) A rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltségén lehet előterjeszteni. Az írásbeli kérelmeket az egyes ellátásoknál külön meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmeket a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(6) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg becsatolni. A kérelemnek tartalmaznia kell az Szt. 17. § a-g) pontjában szereplő adatokat.

(7) A jövedelemigazoláshoz csatolni kell:

 • a) az Szt. 10. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem esetén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló igazolást,
 • b) az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja szerinti jövedelem esetén az illetékes állami adóhatóság igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
 • c) jövedelemtől függő ellátások esetében – a Magyar Államkincstár területi szerve által folyósított családtámogatási ellátás vagy fogyatékossági támogatás kivételével – a jövedelemről tett nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelő igazolást,
 • d) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett a jelen rendelet 1. melléklete szerinti formában tett nyilatkozatát.
 • e) a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, amennyiben az ellátáshoz a vagyon vizsgálata szükséges.

(8) A megállapított pénzbeli ellátást a jogosult részére

 • a) rendszeres ellátás esetén minden hónapban utólag, a tárgyhót követő 5. napig utalja át a jogosult számlájára,
 • b) eseti jellegű, egyszeri ellátást a szociális hatóság döntésének véglegessé válását követő 10 napon belül utalja át a jogosult számlájára vagy a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal Gyöngyösoroszi Kirendeltség pénztárából készpénzben fizeti ki.
 • c) Rendkívüli települési támogatást a szociális hatóság döntésének véglegessé válását követő 10 napon belül az Önkormányzat pénztárából fizeti ki.

(9) El kell utasítani a kérelmet, ha a benyújtott jövedelemigazolások alapján megállapítható, hogy nem felel meg a rendeletben meghatározott követelményeknek.

(10) Az ellátásra jogosult a jövedelmi viszonyaiban történt változást 15 napon belül köteles bejelenteni az önkormányzatnak.

(11) Amennyiben az igénylő a megváltozott jövedelmi viszonyok alapján már nem jogosult az ellátásra, az ellátást a jogosultsági feltételek változásának időpontját követően, vagy a tudomásra jutás napját követően haladéktalanul meg kell szüntetni. Az ellátást annak a hónapnak az utolsó napjával kell megszüntetni, amely hónapban a jogosultság megszűnt.

(12) Meg kell szüntetni az ellátást, amennyiben az igénylő időközben elhunyt, az elhalálozás hónapjának utolsó napjával.

(13) A Képviselő-testület átruházott hatáskörében hozott polgármesteri, a bizottsági, valamint a jegyző által hozott határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.

(14) Az Szt. 17. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott részletfizetés esetén a részletfizetés időtartama nem haladhatja meg az ellátás jogosulatlan igénybevétel időtartamának kétszeresét.

II. FEJEZET Az önkormányzat által biztosított ellátások

3. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások

3. § (1) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátások:

 • a) gyermekétkeztetés;
 • b) gyermekjóléti szolgáltatás;
 • c) gyermekek napközbeni ellátása,
 • d) gyermekek átmeneti gondozása.

(2) A természetbeni ellátásként biztosított intézményi gyermekétkeztetést a szülő a Gyöngyösoroszi Általános Művelődési Központ Csicsergő Óvoda vezetőjénél írásban kérelmezheti.

(3) Az ellátás visszautasítása esetén intézményvezető határozatot hoz, amely határozat ellen Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez benyújtott fellebbezésnek van helye.

(4) Amennyiben a gyermek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre jogosult, ez esetben a gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklet vagy 8. melléklet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani az intézményvezetőhöz.

(5) Az intézményi gyermekétkeztetést a gyermek az intézményi jogviszonyának időtartamára, az intézmény oktatási-nevelési napjain, nyitvatartási napjain veheti igénybe.

(6) Az intézményi gyermekétkeztetés megszüntetését a szülő kezdeményezheti, amennyiben nyilatkozik, hogy a gyermek étkeztetését saját maga kívánja biztosítani.

(7) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulásával kötött társulási megállapodás alapján a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ biztosítja. Ezen szolgáltatásokról, igénybevételük szabályairól a fizetendő ellátás térítési díjáról Gyöngyös Város Önkormányzatának önkormányzati rendelete rendelkezik.

(8) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátást a Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat és Gyöngyös Város Önkormányzata között létrejött feladat-ellátási szerződés alapján biztosítja.

(9) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekbe történő felvételről az ellátást biztosító intézmény vezetője jogosult dönteni az intézmény belső szabályzatainak előírása szerint.

4. Pénzbeli és természetbeni ellátások

4. § (1) Az önkormányzat a következő pénzbeli és természetbeni ellátásokat biztosítja:

 • a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást,
 • b) gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatást,
 • c) rendkívüli települési támogatást,
 • d) betegséggel és egészségügyi ellátással összefüggő kiadáshoz nyújtható rendkívüli települési támogatást,
 • e) halálesethez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatást,
 • f) elemi kár elhárítására nyújtható rendkívüli települési támogatást,
 • g) rendkívüli települési tüzelőtámogatást,
 • h) köztemetést

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

III. FEJEZET A pénzbeli és természetben ellátások megállapítása

5. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

5. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott szolgáltató, egyetemes szolgáltató, közműszolgáltató vagy önkormányzat felé kifizetett természetbeni hozzájárulás.

(2) E § alkalmazásában

 • a) lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadás:
  • aa) a villanyáram díja,
  • ab) a víz- és a gázfogyasztás díja,
  • ac) a csatornahasználat és a szemétszállítás díja,
  • ad) magánszemélyek kommunális adójának kiadásai.
 • b) elismert lakásnagyság:
  • ba) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
  • bb) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
  • bc) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
  • bd) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
  • be) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a bd) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, aki eleget tesz a következő feltételek mindegyikének:

 • a) akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,
 • b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

(4) Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.

(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

 • a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
 • b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
 • c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
 • d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
 • e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(6) Ha a háztartás

 • a) (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
 • b) (5) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(7) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot és a nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(8) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata.

(9) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege

 • a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át,
 • b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket meghaladja, de nem lehet kevesebb, mint 3000 forint, de nem lehet több, mint 8000 Ft, azzal, hogy a támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(10) A (9) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM=0,3- (J-0,5NYM/NYM) x0,15, ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.

(11) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani.

(12) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás ugyanazon helyrajzi számú ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az adott helyrajzi számon található lakásban élő személyek és háztartások számától.

(13) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás folyósítása a szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá. Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 17. § l) pontja szerinti azonosító adato(ka)t.

(14) A hatáskör gyakorlója a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a szolgáltató részére – a jogosultság megállapítását követő hónaptól kezdődően minden hónap 5. napjáig – elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról. Az adatszolgáltatást a rendelet 4. melléklete szerinti formátumban kell teljesíteni.

(15) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában) havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a támogatással való csökkentése révén érvényesíti.

(16) A szolgáltató a támogatást első ízben a (14) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történő beérkezését és feldolgozását követő első számlában érvényesíti.

(17) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követően fennmaradó különbözeti összeg a következő számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a következő számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell. Ez esetben a támogatást újbóli igénylésekor nem jelölhető meg ismét az a szolgáltató, akinél a túlfizetés felhalmozódott.

(18) Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is. A kódhordozó formájában lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén a (14)–(17) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni. A készülékek működtetésének részleteiről az illetékes települési önkormányzat megállapodást köt a területén működő áram-, illetve gázszolgáltatóval. A készülék leszerelése esetén a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kódhordozó formájában történő nyújtását meg kell szüntetni.

(19) Ha a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további folyósítását a hó végével meg kell szüntetni.

(20) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján, természetbeni szociális ellátás formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében bekövetkezett szolgáltató váltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi szolgáltatónak, míg a változást követő hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.

6. Gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatás

6. § (1) Gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatásra jogosult, akinél az alábbi feltételek egyszerre teljesülnek:

 • a) az igénylő családjában az egy főre számított havi jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 105%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155%-át, de nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,
 • b) a havi rendszeres gyógyító ellátás háziorvos vagy gyógyszerész által legolcsóbb hatóanyaggal igazolt költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át eléri,
 • c) alanyi vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadáshoz nyújtható települési támogatás pénzbeli támogatás, összege legfeljebb havi 10 000 Ft.

7. Rendkívüli települési támogatás

7. § (1) Rendkívüli települési támogatásra jogosult aki, vagy akinek családja létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd, és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, valamint alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás miatt, vagy gyermekének hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul.

(2) E § alkalmazásában váratlan többletkiadásnak kell tekinteni: a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokat.

(3) Rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, házi orvos, védőnő, családgondozó, önkormányzati képviselő, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is állapítható meg. A kezdeményezést a kezdeményezőnek a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon, hivatalból történő jelzés esetén az 5. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtania a hatáskört gyakorlójának.

(4) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a rendelet 2. § (4) és (6) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, valamint a váratlan többletkiadást alátámasztó dokumentumokat.

(5) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg, egyedülálló esetén, ha a jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 400 %-át nem haladja meg.

(6) Rendkívüli települési támogatás pénzbeli támogatás, összege alkalmanként legalább 3000 Ft legfeljebb 10.000 Ft.

(7) Rendkívüli települési támogatás megállapítható úgy is, hogy kifizetése havonta részletekben történik. Ilyen esetben a megállapító határozatban rögzíteni kell a teljes összeg mellett, hogy a kifizetés milyen időközönként és összegben történjék.

8. Betegséggel és egészségügyi ellátással összefüggő kiadáshoz nyújtható rendkívüli települési támogatás

8. § (1) Betegséggel és egészségügyi ellátással összefüggő kiadáshoz nyújtható rendkívüli települési támogatásra jogosult, aki a szociális és családi krízis miatt egészségügyi ellátásra szorul, és családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 400 %-át nem haladja meg, egyedülálló esetén, ha a jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 600 %-át nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadásokhoz nyújtható települési támogatás pénzbeli támogatás, összege legalább 5.000 Ft legfeljebb 10.000 Ft.

(3) E § szerint hivatalból megállapított települési támogatás esetén a rendelet 7. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

9. Elemi kár elhárítására nyújtható rendkívüli települési támogatás

9. § (1) Elemi kár elhárításához nyújtható települési támogatásra jogosult, aki elemi kárt szenvedett, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 400 %-át nem haladja meg, egyedülálló esetén, ha a jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum 600 %-át nem haladja meg.

(2) Az elemi kár elhárítására nyújtható települési támogatás pénzbeli támogatás, összege legfeljebb 100.000 Ft.

(3) E § szerint hivatalból megállapított települési támogatás esetén jelen rendelet 7. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

10. Rendkívüli települési tüzelőtámogatás

10. § (1) Természetben nyújtható rendkívüli települési tüzelőtámogatásra jogosult, aki

 • a) aktív korúak ellátására,
 • b) időskorúak járadékára,
 • c) lakhatással kapcsolatos támogatásra jogosult,
 • d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
 • e) jövedelme a rendelet 7. § (5) bekezdése szerinti jövedelmet nem haladja meg vagy
 • f) legalább két kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik.

(2) Természetben nyújtható rendkívüli települési tüzelőtámogatás mértéke

 • a) tűzifa esetén legalább 1 m3 legfeljebb 2 m3,
 • b) szén esetén legalább 1000 kg, legfeljebb 2000 kg.

(3) E § szerint a hivatalból megállapított települési támogatás esetén jelen rendelet 7. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

(4) A hatáskör gyakorlója az (1) bekezdésben meghatározott sorrendben bírálja el az előtte lévő el nem bírált kérelmeket.

11. Köztemetés

11. § (1) Az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről hamvasztás útján kell gondoskodni.

(2) A hamvasztásos köztemetést a temetkezési szolgáltató által nyújtható legkisebb összegű szolgáltatási díj ellenében kell biztosítani.

(3) Köztemetés elrendelése esetén, ha van az eltemettetésre köteles személy, a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén egyedi elbírálás alapján mentesíthető.

IV. FEJEZET Szociális szolgáltatások

12. § (1) A szociálisan rászorultak részére az Önkormányzat az alábbi személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alap- és szakosított ellátásokat biztosítja

 • a) szociális étkeztetést,
 • b) házi segítségnyújtást,
 • c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
 • d) a családsegítés.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ellátás igénybevételének szabályait önkormányzati rendelet határozza meg. Az (1) bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott ellátásokat az önkormányzat Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulásával kötött megállapodás alapján biztosítja. Ezen ellátások tekintetében igénybevétel módját a Társulási Tanács határozza meg.

(3) Az ellátásokért fizetendő térítési díjat Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testület a rendeletben határozza meg.

12. Szociális étkeztetés

13. § (1) Szociális étkeztetésben azt a szociálisan rászorult személyt kell részesíteni, aki

 • a) 60. életévét betöltötte,
 • b) aktív korúak ellátásában részesül,
 • c) saját jogú nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül,
 • d) a rendelet szerinti települési támogatásban részesül,
 • e) 50. életévét betöltötte és fogyatékossági támogatásban részesül,
 • f) 50. életévét betöltötte és pszichiátriai- vagy szenvedélybeteg, vagy
 • g) hajléktalan és

önmaga, illetve eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani a legalább napi egyszeri meleg étkezést.

(2) Az önkormányzat ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, akinek a családja jövedelemmel nem rendelkezik.

(3) Az étkeztetés iránti kérelem elbírálásáról az önkormányzat határozatot hoz.

(4) Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjat a Képviselő-testület minden évben április 1-ig felülvizsgálja.

13. Házi segítségnyújtás

14. § A házi segítségnyújtást igény esetén a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ látja el.

14. Családsegítés

15. § A családsegítést a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata látja el.

15. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

16. § A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igény esetén a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ látja el.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

17. § A rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

18. § [1]

19. § [2]

1. melléklet

NYILATKOZAT

egyéb jövedelmekről

Alulírott, de itt is megnevezett:

…………………………………………………………………………….

3211 Gyöngyösoroszi, ……………………………………………………

szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

ž Munkahellyel nem rendelkezem, munkanélküli ellátásban nem részesülök, semmiféle rendszeres jövedelmem nincs.

Alkalmi munkából származó jövedelmem havonta:

……………..……… Ft (Szakmám, végzettségem: ……………………………………)

ž Mezőgazdasági területtel rendelkezem, az abból származó jövedelem:

…………………… Ft, ……….……………… Ft/hó.

ž Egyedülállóként nevelem gyermeke/i/met, a tartásdíj összege: ………….…….... Ft/hó

Gyöngyösoroszi, ………………………………

………………………………..

aláírás

2. melléklet

Vagyonnyilatkozat

A kérelmező személyes adatai

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési hely, év, hó, nap:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona

Ingatlanok

Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község ........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft

5. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:

személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................

Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft

tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus ..................... rendszám

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .................................................................

Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

........................................

aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

__________

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

3. melléklet

Települési támogatás kérelem

1. Személyi adatok

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: .........................................................................................................................................................

Születési neve: .................................................................................................................................

Anyja neve: ......................................................................................................................................

Születés helye, ideje (év, hó, nap): .........................................................................................................

Lakóhelye: ………… irányítószám..............................település ........................utca/út/tér ........házszám

Tartózkodási helye: ……… irányítószám...............................település...............utca/út/tér ...... házszám

Telefonszám (nem kötelező megadni):…………………………………………………………………
Fizetési számlaszám:……………………………………………………………………………………...
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:……………………………………………………………

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………………………………………...
Állampolgársága: .......................................................................................................................................


2. A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A

B

C

D

Név
(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalom-biztosítási Azonosító Jele

1

2

3

4

5

6

7

8

Az igényelt települési támogatás típusa (jelölje X-szel):

ž lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

Csatolja a nyilatkozatot, hogy együttműködik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal.

Nyilatkozzon, hogy melyik szolgáltatásba kéri a támogatás jóváírását:

ž a villanyáram díja: Kérem, csatolja saját nevére és lakcímére szóló villanyszámlát.

ž a vízfogyasztás és a csatornahasználat díja: Kérem, csatolja saját nevére és lakcímére szóló víz- és csatornaszámlát.

ž a gázfogyasztás díja: Kérem, csatolja saját nevére és lakcímére szóló gázszámlát.

ž a szemétszállítás díja: Kérem, csatolja saját nevére és lakcímére szóló szemétszállítási számlát.

ž a magánszemélyek kommunális adójának kiadásai.

ž gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatás

Csatolja a gyógyszerköltségről szóló háziorvosi vagy gyógyszerészi igazolást.

ž gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek étkezési térítési díjának települési támogatás

Csatolja a nyilatkozatot, hogy igénybe veszi a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat megállapító határozat szerinti szolgáltatását. [3]

ž rendkívüli települési támogatás

Csatolja a váratlan többletkiadást igazoló dokumentumokat.

ž betegséggel és egészségügyi ellátással összefüggő kiadáshoz nyújtható rendkívüli települési támogatás

Nyilatkozzon betegségének megjelölése nélkül betegséggel összefüggő kiadásairól / szociális és családi krízis fennállásáról.

ž halálesethez kapcsolódó kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatás

ž elemi kár elhárítására nyújtható rendkívüli települési támogatás

ž általános és középiskolás gyermekek és fiatal felnőttek tankönyv és tanszerellátásának rendkívüli települési támogatás

ž rendkívüli települési tüzelőtámogatás

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzet oka (Kérjük, jelölje X-szel):

ž a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása

ž iskoláztatás

ž a gyermek fogadásának előkészítése,

ž a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása

ž a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások

A kérelem indoklása:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyek havi jövedelme forintban:
A

B

C

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

8.

A család egy főre jutó havi jövedelme (fő/hó)

Lakásviszonyok

A lakásban tartózkodás jogcíme: …………………………………………………………………….…..


8. Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát az Önkormányzat ellenőrizheti és ha hamis adatokat közlök az ellátásomat megszüntetheti.

Dátum: ................................................


........................................................................
kérelmező aláírása

.
.........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

4. melléklet

A természetben nyújtott lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás folyósításához szükséges adatszolgáltatás formai követelményei

A jegyző az adatokat táblázat formájában, *.xls, vagy *.csv kiterjesztésű állományként küldi meg a szolgáltató számára. Az elektronikus adatállomány elnevezésének alsó vonalakkal elválasztva tartalmazza az önkormányzat és a szolgáltató megnevezését, az adatküldés dátumát, valamint az analitika kifejezést. Példa az állomány nevére: Önkormányzat neve_Szolgáltató neve_Adatszolgáltatás dátuma_analitika.xls(vagy .csv)

A határozatot hozó szerv megnevezése*1

A határozat száma*

A támogatott szolgáltatást igénybe vevő

A támogatásra jogosult lakcíme

Fogyasztó azonosító*2

Fogyasztási
hely
azonosító*3

A támogatás

Tárgyhavi utalás összesen*

Rendkívüli megszűntetés dátuma6

Neve*

Születési ideje*

Irányító-
szám*

Helyiség*

Közterület neve*

Köz-
terület
jellege*

Házszám*

Épület

Lépcső-
ház

Emelet

Ajtó

Kezdő időpontja*

Végső időpontja*

Havi összege*

Eseti összege4

Az eseti összeggel érintett hónapok5

Utalás mindösszesen7

* Kitöltése kötelező

1 A határozatot hozó szerv megnevezése esetében elegendő a település (fővárosi kerület), továbbá az „Önkormányzata” kifejezés

2 A fogyasztó azonosító a szolgáltató által a fogyasztó személyének, vagy a fogyasztó és a szolgáltató között fennálló jogviszony egyértelmű beazonosítására vonatkozó adat, amely megtalálható a szolgáltató által kiállított számlán (számlakivonaton). (pl.: Fogyasztó azonosító, Ügyfélazonosító, Ügyfélszám, Ügyfélkód, Fizetőazonosító, Vevőkód, Szerződésszám, Szerződéses folyószámla azonosító).

3A fogyasztási hely a fogyasztó által részben vagy egészben lakás céljára használt ingatlan, ahol a fogyasztói berendezés(ek), továbbá mérőhely(ek) van(nak), vagy a szolgáltatás igénybevételének helye, vagy a szolgáltatás díját díjszétosztás nélkül fizető társasházi fogyasztói közösségek esetében az a közös tulajdonú helyiség, ahol a társasház fogyasztói berendezése, továbbá a mérőhely van. Ebben a mezőben a fogyasztási hely azonosításához szükséges információt kell megadni, amely megtalálható a szolgáltató által kiállított számlán (számlakivonaton), vagy leolvasható a fogyasztói berendezésről, vagy a mérőkészülékről. (Pl.: Fogyasztási hely azonosító, POD = Mérési pont azonosító, Felhasználási hely azonosító, Hővételezési hely azonosító, Mérőkészülék gyári száma).

4Abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a tárgyhavi utalás összege eltér az „A támogatás havi összege” oszlopban feltüntetett adattól. Értékének meg kell egyeznie „A támogatás havi összegének” és „Az eseti összeggel érintett hónapok” számának szorzatával (pl: az 1. ügyfél esetében „A támogatás havi összege”: 2 500 Ft, „Az eseti összeggel érintett hónapok” pedig: 2012.01-2012.02, azaz 2 hónap, vagyis „A támogatás eseti összege”: 2 500 x 2 = 5 000 Ft).

5Amennyiben „A támogatás eseti összege” mező kitöltésre került, abban az esetben itt kell megadni azt az időtartamot (év, hónaptól év hónapig bontásban), amelyre vonatkozóan a támogatás eseti összege folyósításra került.

6 Amennyiben a támogatásra való jogosultság a „A támogatás kezdő és végső időpontja” oszlopokban feltüntetett időtartamon belül megszűnt, úgy itt kell feltűntetni a támogatás tényleges megszűnésének időpontját (év, hónap, nap bontásban).

5. melléklet

Jelzőlap rendkívüli települési támogatás megállapítására

Jelzést tevő neve: ..........................................................................................................................

Jelzést tevő beosztása vagy lakcíme: .............................................................................................

A rászoruló neve: ..........................................................................................................................

A rászoruló lakcíme: ....................................................................................................................

A rászoruló családja létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzet leírása: ...........................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Javaslat támogatás összegére vagy mennyiségére: .........................................................................

Egy főre jutó havi jövedelem összege (ha nem ismert, tényállás tisztázása szükséges): ...................

Jelzést tevő aláírása: .....................................................................................................................

Gyöngyösoroszi, 201.....................................................................................................................

A javaslathoz csatlakozom: ...........................................................................................................


[1] A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.