Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról

Hatályos: 2021. 10. 08 - 2021. 12. 08

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-Testületének 8/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról

2021.10.08.

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Fülpösdaróc Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Géberjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Győrtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Hodász Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Jármi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kocsord Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Mérk Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírcsaholy Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírkáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szamosszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szamoskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Ököritófülpös Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Papos Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Rápolt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Tiborszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Vállaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulása alapján a következőket rendeli el:1

I.FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A RENDELET CÉLJA

1. § E rendelet célja a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás által fenntartott Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények (Intézmény) által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáinak, azok igénybevételének és a fizetendő térítési díjaknak a szabályozása.

A RENDELET HATÁLYA

2. § E rendelet hatálya kiterjed a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás által fenntartott Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények ellátási területére, az intézményalapító okiratában meghatározottak szerint.

II.FEJEZET

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK

3. § A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények az adott ellátásoknál meghatározott ellátási területen az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

1. gyermekjóléti szolgáltatás keretében
a) család és gyermekjóléti szolgálat
b) család és gyermekjóléti központ
2. gyermekek napközbeni ellátása keretében
a) bölcsőde

Gyermekjóléti szolgáltatás

4. § (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás jogszabály meghatározott feladatait a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények keretén belül működő Család és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.

(2) A Család és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe: Mátészalka, Jármi, Nagydobos, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírcsaholy, Ópályi és Papos települések közigazgatási területe.

(3) Mátészalka a Család és Gyermekjóléti Központ működtetését a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények keretén belül biztosítja.

(4) A Család és Gyermekjóléti Központ ellátási területe: Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Györtelek, Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ökörifülpös, Őr, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj települések közigazgatási területe.

Gyermekek napközbeni ellátása

5. § A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények szervezeti keretén belül működő Bölcsőde, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC.tv. hatálya alá tartozó óvodában biztosítja.

Bölcsőde

6. § (1) Az önkormányzat a bölcsődei ellátás jogszabályban meghatározott feladatait a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Bölcsőde tagintézménye útján biztosítja.

(2) A bölcsőde alapfeladatán túl – ha azt nem veszélyezteti, és szabad kapacitása van rá – külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet nyújthat.

(3) Az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás igénybevétele során az alábbi eljárási szabályokat kell alkalmazni:

a) a szolgáltatások igénybevételét előzetesen, lehetőleg egy nappal korábban egyeztetni kell a bölcsőde vezetőjével,

b) a szolgáltatás ideje alatt a szülő kérésére étkezést kell biztosítani, melynek díja megegyezik a nyersanyagnormával,

c) a szolgáltatások igénybevételéről a gondozónő az erre a célra rendszeresített nyomtatványon pontos nyilvántartást vezet, (igénybe vevő személyi adatai, a szolgáltatás igénybevételének napja, időtartama, az igénybe vett étkezések száma, szülő aláírása),

d) a szolgáltatás és étkezés díját a szülő a gyermek távozásakor a házi pénztárba befizeti.

(4) A bölcsőde nyitvatartási rendje egész évben folyamatos. Munkanapokon 630 órától 1700 óráig. A két hetes nyári zárva tartási idő kivételével a bölcsőde nyáron is folyamatosan nyitva tart. A nyári zárva tartás ideje: két hét, június vagy július hónapban.

(5) A bölcsőde ellátási területe: Mátészalka, Jármi, Papos, Nyírmeggyes, Nyírkáta, Ópályi, Nagydobos, Nyírparasznya, Szamoskér, Kocsord, Györtelek, Nyírcsaholy, Fülpösdaróc, Géberjén, Ököritófülpös, Rápolt községek közigazgatási területe.

Gyermekek átmenti gondozása

7. § A gyermekek átmeneti gondozása gyermekjóléti alapellátást Mátészalka Város Önkormányzata családok átmeneti otthonát működtető REMÉNY SZERETET HIT Egyesülettel kötött ellátási szerződés útján biztosítja.

8. §

Hatásköri és eljárási szabályok

9. § (1) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevétele iránti kérelmet közvetlenül a gyermekjóléti alapellátást nyújtó tagintézmény, vagy szakmai egység vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) Az intézményvezető a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül értesíti a kérelmezőt az ellátás biztosításáról, az ellátás igénybevételének kezdő időpontjáról, a személyi térítési díj összegéről, férőhely hiány esetén a kérelem nyilvántartásba vételéről, az ellátás igénybevételének elutasításáról.

(3) Az intézményvezető - a bölcsődei ellátás iránti kérelmeken kívül - az igénybevételi kérelmeket a kérelmek beérkezésének sorrendjében bírálja el. A bölcsődei ellátás iránti kérelmek elbírálása során az intézményvezető a Gyvt. szerint a felvétel során előnyre jogosító körülményeket igazoló gyermek kérelmét köteles előnyben részesíti a kérelem beérkezésének időpontjától függetlenül.

(4) Az ellátás a Gyvt-ben meghatározott eseteken túl megszűnik

a)amennyiben az ellátott az intézmény ellátási területén kívül lakó-, vagy tartózkodási helyet létesít, a szülő bejelentésében meghatározott nappal,
b)az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, az intézmény megszűnésének napjával,
c)amennyiben az ellátási területhez tartozó település kilép az adott feladatellátásból, a kilépés napjával.
A b)-c) pontokban rögzített esetekben a megszűnést megelőzően legalább 15 nappal az igénybevevőt megszűnés időpontjáról tájékoztatni kell.
(5)2 Az Intézményvezető külön eljárás nélkül biztosítja az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást, valamint ezen szolgáltatással egy időben igényelt étkeztetést, a jogi tanácsadás és a pszichológiai tanácsadás igénybevételét.
(6)A kérelem elutasítását sérelmezők, illetve a személyi térítési díj összegét vitatók az intézményvezető intézkedésének kézhezvételéről számított 8 napon belül az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsághoz fordulhatnak jogorvoslatért. A Bizottság döntését határozatba foglalja.
III. Fejezet

Az intézményi és személyi térítési díjak

10. § (1) A bölcsődei gondozás számított intézményi térítési díja: 1945 Ft/fő/nap

Megállapított intézményi térítési díj: 270,- Ft /fő/nap
Időszakos gyermekfelügyelet: 500-Ft/ minden megkezdett óra
(2)
(3)A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja (élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege):

Intézménytípus

Intézményi térítési díj Ft-ban

reggeli

tízórai

ebéd

uzsonna

vacsora

napi összeg

Bölcsőde

60

35

180

60

335

Óvoda

65

210

65

340

Általános Iskola

75

220

75

370

Általános iskolai menza

220

220

Középiskolai menza

300

300

Középiskola-kollégium

140

300

200

640

Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye

85

300

65

450

(4)3 A bölcsődei gondozás személyi térítési díja a gondozás intézményi térítési díjának és az igénybevett gondozási napok számának szorzata.
(5)4
(6)5

Záró rendelkezések

17. § A rendelet 2012. április 1-én lép hatályba.

Hatályát veszti:
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 11/2005.(IV.1.) önkormányzati rendelet,
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 11/2005.(IV.1.) önkormányzati rendeletet módosító:
15/2006.(V.2.)
20/2007.(IX.4.)
10/2008.(IV.22.)
26/2008.(VIII.1.)
10/2010.(IV.19.)
19/2010.(IX.21.)
8/2011.(IV.1.)
17/2011.(X.26.)
5/2012.(II.20.) önkormányzati rendeletek.
1. melléklet
1

A bevezető a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 9. § (5) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 10. § (4) bekezdése a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 10. § (5) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 10. § (6) bekezdését a Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.