A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról

Hatályos: 2021. 09. 30 - 2021. 11. 26

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021(II.10.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról

2021.09.30.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének feladat és hatáskörében eljárva a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. A 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2021. évi költségvetés

a) működési költségvetési bevételi összegét: 962 414 114 Ft-ban,

b) működési költségvetési kiadási összegét: 956 898 776 Ft-ban,

c) +5 515 338 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 32 368 000 Ft-ban

e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 37 883 338 Ft-ban,

f) -5 515 338 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 29 főben állapítja meg.

3. §2 (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg.

(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.

(3)3 A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 636 625 625 Ft-ban határozza meg.

(4)4 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 358 156 489 Ft-ban határozza meg.

(5)5 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 37 883 338 Ft-ban határozza meg.

(6)6 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 26 309 780 Ft-ban, a céltartalék előirányzatát 3 500 000 Ft-ban határozza meg.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2021. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.

(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.

(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.

(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.

(12) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.

(13) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 13. melléklet tartalmazza.

(14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.

3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása

4. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 2 500 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.

(6) A közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.

(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.

(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.

(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.

(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a megyei jegyző a felelős.

(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.

(4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.

6. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.

7. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.

8. § A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.

9. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.

(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:

a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,

d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,

f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.

10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.

(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, de a rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.

1. melléklet7

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

286 670 995

472 502 385

6 593 104

479 095 489

475 595 489

3 500 000

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

286 109 350

471 810 276

6 591 500

478 401 776

474 901 776

3 500 000

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 309 350

202 010 276

6 591 500

208 601 776

205 101 776

3 500 000

1.2

Működési bevételek

561 645

692 109

1 604

693 713

693 713

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

561 645

561 645

-

561 645

561 645

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

130 464

1 604

132 068

132 068

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

-

18 000

18 000

18 000

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

18 000

18 000

18 000

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

18 000

18 000

18 000

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

286 670 995

472 502 385

6 611 104

479 113 489

475 613 489

3 500 000

4

Maradvány igénybevétele

157 512 136

157 512 136

-

157 512 136

127 429 006

30 083 130

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

157 512 136

157 512 136

-

157 512 136

127 429 006

30 083 130

8.

Finanszírozási bevételek (7)

157 512 136

157 512 136

-

157 512 136

127 429 006

30 083 130

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

444 183 131

630 014 521

6 611 104

636 625 625

603 042 495

33 583 130

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

145 614 305

330 575 226

6 611 104

337 186 330

303 603 200

33 583 130

1.1

Személyi juttatások

54 768 876

54 813 088

1 250 000

56 063 088

55 816 043

247 045

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 242 197

8 147 091

320 000

8 467 091

8 467 091

-

1.3

Dologi kiadások

69 249 828

235 512 471

7 233 900

242 746 371

212 910 286

29 836 085

1.4

Egyéb működési célú kiadások

13 353 404

32 102 576

- 2 192 796

29 909 780

26 409 780

3 500 000

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

100 000

-

100 000

100 000

-

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

1.4.3

Tartalékok

13 253 404

32 002 576

- 2 192 796

29 809 780

26 309 780

3 500 000

1.4.3.1

Általános tartalék

6 288 404

28 502 576

- 2 192 796

26 309 780

26 309 780

-

1.4.3.2

Céltartalék

6 965 000

3 500 000

-

3 500 000

-

3 500 000

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

34 350 000

36 350 000

-

36 350 000

36 350 000

-

2.1

Beruházások

34 350 000

36 350 000

-

36 350 000

36 350 000

-

2.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

179 964 305

366 925 226

6 611 104

373 536 330

339 953 200

33 583 130

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

5.

Központi, irányítószervi támogatás

253 426 826

252 297 295

-

252 297 295

252 297 295

-

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

264 218 826

263 089 295

-

263 089 295

263 089 295

-

7.

Finanszírozási kiadások (6)

264 218 826

263 089 295

-

263 089 295

263 089 295

-

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

444 183 131

630 014 521

6 611 104

636 625 625

603 042 495

33 583 130

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

20 256

50 826 098

15 582 771

66 408 869

66 408 869

-

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

50 799 074

15 581 771

66 380 845

66 380 845

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

50 799 074

15 581 771

66 380 845

66 380 845

-

1.2

Működési bevételek

20 256

27 024

1 000

28 024

28 024

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

-

17 136

17 136

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

-

3 120

3 120

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

5 445

1 000

6 445

6 445

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

1 323

-

1 323

1 323

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

20 256

50 826 098

15 582 771

66 408 869

66 408 869

-

4

Maradvány igénybevétele

39 450 325

39 450 325

-

39 450 325

39 450 325

-

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

253 426 826

252 297 295

-

252 297 295

252 297 295

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

292 877 151

291 747 620

-

291 747 620

291 747 620

-

8.

Finanszírozási bevételek (7)

292 877 151

291 747 620

-

291 747 620

291 747 620

-

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

292 897 407

342 573 718

15 582 771

358 156 489

358 156 489

-

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

292 897 407

342 573 718

14 049 433

356 623 151

356 623 151

-

1.1

Személyi juttatások

210 111 786

251 821 745

11 013 953

262 835 698

262 835 698

-

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 526 639

36 986 223

1 747 677

38 733 900

38 733 900

-

1.3

Dologi kiadások

52 258 982

53 765 750

1 287 803

55 053 553

55 053 553

-

1.4

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

1.4.3

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

1.4.3.1

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

1.4.3.2

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

-

-

1 533 338

1 533 338

1 533 338

-

2.1

Beruházások

-

-

1 533 338

1 533 338

1 533 338

-

2.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

292 897 407

342 573 718

15 582 771

358 156 489

358 156 489

-

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

5.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

-

-

-

-

-

-

7.

Finanszírozási kiadások (6)

-

-

-

-

-

-

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

292 897 407

342 573 718

15 582 771

358 156 489

358 156 489

-

KIMUTATÁS
a Veszprém Megyei Önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. táblázat

Bevételek

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

286 691 251

523 328 483

22 175 875

545 504 358

542 004 358

3 500 000

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

286 109 350

522 609 350

22 173 271

544 782 621

541 282 621

3 500 000

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 309 350

252 809 350

22 173 271

274 982 621

271 482 621

3 500 000

1.2

Működési bevételek

581 901

719 133

2 604

721 737

721 737

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

561 645

561 645

-

561 645

561 645

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

-

17 136

17 136

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

-

3 120

3 120

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

5 445

1 000

6 445

6 445

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

131 787

1 604

133 391

133 391

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

-

18 000

18 000

18 000

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

18 000

18 000

18 000

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

18 000

18 000

18 000

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

286 691 251

523 328 483

22 193 875

545 522 358

542 022 358

3 500 000

4

Maradvány igénybevétele

196 962 461

196 962 461

-

196 962 461

166 879 331

30 083 130

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

253 426 826

252 297 295

-

252 297 295

252 297 295

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

450 389 287

449 259 756

-

449 259 756

419 176 626

30 083 130

8.

Finanszírozási bevételek (7)

450 389 287

449 259 756

-

449 259 756

419 176 626

30 083 130

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

737 080 538

972 588 239

22 193 875

994 782 114

961 198 984

33 583 130

2. táblázat

Kiadások

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
kötelező
feladatok

2021. évi
önként
vállalt
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

438 511 712

673 148 944

20 660 537

693 809 481

660 226 351

33 583 130

1.1

Személyi juttatások

264 880 662

306 634 833

12 263 953

318 898 786

318 651 741

247 045

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 768 836

45 133 314

2 067 677

47 200 991

47 200 991

-

1.3

Dologi kiadások

121 508 810

289 278 221

8 521 703

297 799 924

267 963 839

29 836 085

1.4

Egyéb működési célú kiadások

13 353 404

32 102 576

- 2 192 796

29 909 780

26 409 780

3 500 000

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

100 000

-

100 000

100 000

-

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

1.4.3

Tartalékok

13 253 404

32 002 576

- 2 192 796

29 809 780

26 309 780

3 500 000

1.4.3.1

Általános tartalék

6 288 404

28 502 576

- 2 192 796

26 309 780

26 309 780

-

1.4.3.2

Céltartalék

6 965 000

3 500 000

-

3 500 000

-

3 500 000

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

34 350 000

36 350 000

1 533 338

37 883 338

37 883 338

-

2.1

Beruházások

34 350 000

36 350 000

1 533 338

37 883 338

37 883 338

-

2.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

472 861 712

709 498 944

22 193 875

731 692 819

698 109 689

33 583 130

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

5.

Központi, irányítószervi támogatás

253 426 826

252 297 295

-

252 297 295

252 297 295

-

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

264 218 826

263 089 295

-

263 089 295

263 089 295

-

7.

Finanszírozási kiadások (6)

264 218 826

263 089 295

-

263 089 295

263 089 295

-

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

737 080 538

972 588 239

22 193 875

994 782 114

961 198 984

33 583 130

2. melléklet8

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Veszprém Megyei Önkormányzat

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

286 670 995

472 502 385

6 593 104

479 095 489

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

145 614 305

330 575 226

6 611 104

337 186 330

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

286 109 350

471 810 276

6 591 500

478 401 776

1.1

Személyi juttatások

54 768 876

54 813 088

1 250 000

56 063 088

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 242 197

8 147 091

320 000

8 467 091

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

1.3

Dologi kiadások

69 249 828

235 512 471

7 233 900

242 746 371

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 309 350

202 010 276

6 591 500

208 601 776

1.4

Egyéb működési célú kiadások

13 353 404

32 102 576

-2 192 796

29 909 780

1.2

Működési bevételek

561 645

692 109

1 604

693 713

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

100 000

0

100 000

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

561 645

561 645

0

561 645

1.4.3

Tartalékok

13 253 404

32 002 576

-2 192 796

29 809 780

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.4.3.1

Általános tartalék

6 288 404

28 502 576

-2 192 796

26 309 780

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

1.4.3.2

Céltartalék

6 965 000

3 500 000

0

3 500 000

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

34 350 000

36 350 000

0

36 350 000

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

2.1

Beruházások

34 350 000

36 350 000

0

36 350 000

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

130 464

1 604

132 068

2.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

0

18 000

18 000

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

179 964 305

366 925 226

6 611 104

373 536 330

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

0

10 792 000

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

18 000

18 000

5.

Központi, irányítószervi támogatás

253 426 826

252 297 295

0

252 297 295

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

18 000

18 000

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

264 218 826

263 089 295

0

263 089 295

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

7.

Finanszírozási kiadások (6)

264 218 826

263 089 295

0

263 089 295

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

286 670 995

472 502 385

6 611 104

479 113 489

4

Maradvány igénybevétele

157 512 136

157 512 136

0

157 512 136

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

157 512 136

157 512 136

0

157 512 136

8.

Finanszírozási bevételek (7)

157 512 136

157 512 136

0

157 512 136

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

444 183 131

630 014 521

6 611 104

636 625 625

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

444 183 131

630 014 521

6 611 104

636 625 625

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

20 256

50 826 098

15 582 771

66 408 869

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

292 897 407

342 573 718

14 049 433

356 623 151

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

50 799 074

15 581 771

66 380 845

1.1

Személyi juttatások

210 111 786

251 821 745

11 013 953

262 835 698

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 526 639

36 986 223

1 747 677

38 733 900

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

1.3

Dologi kiadások

52 258 982

53 765 750

1 287 803

55 053 553

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

50 799 074

15 581 771

66 380 845

1.4

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

1.2

Működési bevételek

20 256

27 024

1 000

28 024

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

1.4.3

Tartalékok

0

0

0

0

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

0

17 136

1.4.3.1

Általános tartalék

0

0

0

0

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

0

3 120

1.4.3.2

Céltartalék

0

0

0

0

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

0

5 445

1 000

6 445

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

0

0

1 533 338

1 533 338

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

2.1

Beruházások

0

0

1 533 338

1 533 338

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

1 323

0

1 323

2.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

292 897 407

342 573 718

15 582 771

358 156 489

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

5.

Központi, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

0

0

0

0

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

7.

Finanszírozási kiadások (6)

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

20 256

50 826 098

15 582 771

66 408 869

4

Maradvány igénybevétele

39 450 325

39 450 325

0

39 450 325

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

253 426 826

252 297 295

0

252 297 295

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

292 877 151

291 747 620

0

291 747 620

8.

Finanszírozási bevételek (7)

292 877 151

291 747 620

0

291 747 620

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

292 897 407

342 573 718

15 582 771

358 156 489

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

292 897 407

342 573 718

15 582 771

358 156 489

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Előirányzat csoport neve

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

Kiemelt előirányzat neve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

286 691 251

523 328 483

22 175 875

545 504 358

1.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

438 511 712

673 148 944

20 660 537

693 809 481

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

286 109 350

522 609 350

22 173 271

544 782 621

1.1

Személyi juttatások

264 880 662

306 634 833

12 263 953

318 898 786

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 768 836

45 133 314

2 067 677

47 200 991

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

1.3

Dologi kiadások

121 508 810

289 278 221

8 521 703

297 799 924

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 309 350

252 809 350

22 173 271

274 982 621

1.4

Egyéb működési célú kiadások

13 353 404

32 102 576

-2 192 796

29 909 780

1.2

Működési bevételek

581 901

719 133

2 604

721 737

1.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

100 000

100 000

0

100 000

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

1.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

561 645

561 645

0

561 645

1.4.3

Tartalékok

13 253 404

32 002 576

-2 192 796

29 809 780

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

0

17 136

1.4.3.1

Általános tartalék

6 288 404

28 502 576

-2 192 796

26 309 780

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

0

3 120

1.4.3.2

Céltartalék

6 965 000

3 500 000

0

3 500 000

1.2.5

Álatlános forgalmi adó visszatérítése

0

5 445

1 000

6 445

2.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

34 350 000

36 350 000

1 533 338

37 883 338

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

2.1

Beruházások

34 350 000

36 350 000

1 533 338

37 883 338

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

131 787

1 604

133 391

2.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

0

18 000

18 000

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

472 861 712

709 498 944

22 193 875

731 692 819

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

0

10 792 000

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

18 000

18 000

5.

Központi, irányítószervi támogatás

253 426 826

252 297 295

0

252 297 295

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

18 000

18 000

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

264 218 826

263 089 295

0

263 089 295

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

7.

Finanszírozási kiadások (6)

264 218 826

263 089 295

0

263 089 295

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

286 691 251

523 328 483

22 193 875

545 522 358

4

Maradvány igénybevétele

196 962 461

196 962 461

0

196 962 461

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

253 426 826

252 297 295

0

252 297 295

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

450 389 287

449 259 756

0

449 259 756

8.

Finanszírozási bevételek (7)

450 389 287

449 259 756

0

449 259 756

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

737 080 538

972 588 239

22 193 875

994 782 114

8.

Kiadások mindösszesen (3+7)

737 080 538

972 588 239

22 193 875

994 782 114

3. melléklet9

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Államháztar-
táson belüli
megelőle-
gezések
visszafizetése

Központi,
irányítószervi
támogatás

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Tartalékok

Általános
tartalék

Céltartalék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

62 376 928

62 376 928

-

62 376 928

51 368 855

6 374 161

4 633 912

-

-

-

-

-

-

K

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

13 057 500

13 057 500

13 057 500

12 997 500

60 000

K

2.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

6 437 364

6 437 364

6 437 364

5 573 472

863 892

K

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

25 379 088

25 379 088

25 379 088

22 848 000

2 531 088

K

4.

Eseti megbízások, külső szakértők

9 422 795

9 422 795

9 422 795

6 798 065

948 330

1 676 400

K

5.

Eseti megbízások, külső szakértők (2020. évi)

240 346

240 346

240 346

164 318

76 028

K

6.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

100 000

100 000

K

7.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

5 271 488

5 271 488

5 271 488

2 687 500

806 476

1 777 512

K

8.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások

1 500 000

1 500 000

1 500 000

300 000

120 000

1 080 000

K

9.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2020. évi)

968 347

968 347

968 347

968 347

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai

32 428 158

22 110 158

1 500 000

23 610 158

2 249 212

1 470 458

8 998 488

100 000

-

-

-

10 792 000

-

K

1.

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön

1 500 000

1 500 000

1 500 000

3 000 000

1 750 000

500 000

750 000

K

2.

Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm

450 000

450 000

450 000

450 000

K

3.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

-

-

K

a.

Veszprém Megyei Sportgála

500 000

500 000

500 000

500 000

K

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

200 000

200 000

K

c.

Megyefutás megrendezése

600 000

600 000

600 000

600 000

K

d.

Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság

150 000

150 000

150 000

150 000

K

e.

Veszprémi kézilabda utánpótlás kiadásai

1 760 000

1 760 000

1 760 000

1 760 000

K

4.

Tagdíjak:

-

-

K

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

360 000

360 000

Ö

c.

Balatoni Szövetség

50 000

50 000

50 000

50 000

Ö

d.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

906 500

906 500

906 500

906 500

K

5.

Pénzügyi szolgáltatások díja

700 000

700 000

700 000

700 000

K

6.

2021. évi cégautóadó (ebből 550 000 Ft a megyei önkormányzatok 2020 évi rendkívüli támogatása terhére elszámolva)

607 200

607 200

607 200

607 200

K

7.

Kitüntetések adományozása

-

-

-

K

a.

Komjáthy Díj

331 000

331 000

331 000

200 000

31 000

100 000

K

b.

Felelősség a Közösségért díj

408 000

408 000

408 000

236 220

108 000

63 780

K

c.

Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása

484 965

484 965

484 965

7 874

248 965

228 126

K

d.

Pro Comitatu díj

44 277

44 277

44 277

7 874

26 277

10 126

K

e.

Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára

616 216

616 216

616 216

47 244

556 216

12 756

Ö

8.

Föld Napja

150 000

150 000

150 000

150 000

Ö

9.

A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére tárgyi jutalom és díjátadó rendezvény

300 000

300 000

300 000

300 000

K

10.

Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan

200 000

200 000

200 000

200 000

Ö

11.

Veszprém Megyei Értéke logóval ellátott plakettek, táblák

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K

12.

Veszprém megye területfejlesztési dokumentumainak megújítása a 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra való felkészülés jegyében

10 318 000

-

-

K

13.

2021. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2020. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

10 792 000

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység

91 791 657

268 200 583

7 303 900

275 504 483

2 445 021

622 472

226 805 409

-

-

-

30 400 000

-

15 231 581

K

1.

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat

7 526 665

7 526 665

3 091 500

10 618 165

10 618 165

K

2.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

6 493 467

6 493 467

6 493 467

46 733

228 375

4 886 933

1 331 426

K

3.

„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

40 077

40 077

40 077

22 010

10 184

7 883

K

4.

„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

101 869

101 869

101 869

101 869

Ö

5.

Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat

18 148 630

18 148 630

18 148 630

18 148 630

K

6.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

2 777 492

2 777 492

2 777 492

229 779

35 609

2 512 104

K

7.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

2 165 169

2 165 169

2 165 169

2 165 169

K

8.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

1 704 822

1 704 822

1 704 822

303 680

78 742

1 322 400

K

9.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

1 911 639

1 911 639

1 911 639

611 809

73 834

1 225 996

K

10.

"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat

764 190

764 190

764 190

764 190

K

11.

"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

3 495 900

3 495 900

3 495 900

2 250 900

1 245 000

K

12.

Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása (1.950.000 Ft beruházás előirányzat az 5. melléklet szerint kerül részletezésre)

4 549 124

4 549 124

4 549 124

983 965

195 728

3 369 431

K

13.

"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat

284 613

284 613

284 613

284 613

Ö

14.

"Családbarát munkahely megőrzése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál" CSBM-20-0041 azonosítószámú pályázat

1 768 000

1 768 000

1 768 000

1 768 000

K

15.

"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 200 000

100 000

K

16.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)

32 000 000

32 000 000

210 800

32 210 800

1 009 300

30 400 000

801 500

K

17.

"Határtalan összetartozás" TTP-KP-1-2020/1-000048 azonosítószámú pályázat

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Ö

18.

"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)

4 260 000

4 260 000

4 260 000

247 045

4 012 955

K

19.

"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

125 000

125 000

125 000

K

20.

"A 2021-27 tervezési időszak stratégiai dokumentumok (területfejelsztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat

9 677 806

9 677 806

9 677 806

K

21.

"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

82 936 410

82 936 410

82 936 410

K

22.

"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

58 354 710

58 354 710

58 354 710

K

23.

A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja

940 000

501 600

1 441 600

1 441 600

K

24.

"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

24 375 000

24 375 000

24 375 000

Ö

25.

"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat

3 500 000

3 500 000

3 500 000

IV. Vagyongazdálkodási feladatok

2 179 856

2 308 562

-

2 308 562

-

-

2 308 562

-

-

-

-

-

-

K

1.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

K

2.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai

100 000

228 706

228 706

228 706

K

3.

Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok

180 000

180 000

180 000

180 000

K

4.

Vagyonbiztosítás

99 856

99 856

99 856

99 856

V. Felhalmozási kiadások (5. melléklet)

3 950 000

5 950 000

5 950 000

5 950 000

VI. Tartalék (6. melléklet)

13 253 404

32 002 576

- 2 192 796

29 809 780

-

-

-

-

26 309 780

3 500 000

-

-

-

K

1.

Általános tartalék

6 288 404

28 502 576

- 2 192 796

26 309 780

26 309 780

Ö

2.

Céltartalék

6 965 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:

205 980 003

392 948 807

6 611 104

399 559 911

56 063 088

8 467 091

242 746 371

100 000

26 309 780

3 500 000

36 350 000

10 792 000

15 231 581

VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)

238 203 128

237 065 714

237 065 714

237 065 714

IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

444 183 131

630 014 521

6 611 104

636 625 625

56 063 088

8 467 091

242 746 371

100 000

26 309 780

3 500 000

36 350 000

10 792 000

252 297 295

Kötelező feladatok összesen (K): 603 042 495 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 33 583 130 Ft

4. melléklet10

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
költségvetési
támogatás
terhére

Időközi
helyhatósági
választások

Megyei
önkormányzatok
2020. évi
rendkívüli
támogatása

"Kábítószerügyi
Egyeztető
Fórum
Veszprém
megyében"
KAB-KEF-
20-0013
azonosítószámú
pályázat

Térségi
jelentőségű
kerékpárutak
tervezése -
Veszprém
megye

TOP-5.3.2-17-
VE1-2020-
00001
kódszámú
pályázat

TOP-5.1.1-15-
VE1-2016-
00001
kódszámú
pályázat

EFOP-1.6.3-17-
2017-00009
kódszámú
pályázat

"Óvodai és
bölcsődei
fejlesztések
Megalapozó
dokumentumainak
elkészítése
Veszprém
megyében"
TOP-1.5.1-20-
2021-00030
azonosítószámú
pályázat

"A 2021-27
tervezési
időszak
stratégiai
dokumentumok
kidolgozása
Veszprém
megyében"
TOP-1.5.1-20
-2020-00023
azonosítószámú
pályázat

"Energia-
hatékonysági
fejlesztések
előkészítése
Veszprém
megyében"
TOP-1.5.1-20-
2021-00033
azonosítószámú
pályázat

"Felszíni
csapadékvíz
elvezető
hálózatok
projektelőkészítő
tanulmányainak
elkészítése
Veszprém
megyében"
TOP-1.5.1.-20-
2021-00032
azonosítószámú
pályázat

"OKOS város -
OKOS
kistérségi
kerékpár-
rendszer
tanulmányi
terveinek
elkészítése"
TOP-1.5.1-20-
2021-00037
azonosítószámú
pályázat

A 272/2013. (I.11.)
kormányrendelet
szerinti projekt-
menedzsmenti
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

I. Személyi juttatások

210 111 786

251 821 745

11 013 953

262 835 698

182 412 238

13 300

40 500

86 580

693 939

1 077 900

28 739 071

859 715

21 536 797

7 751 326

1 786 658

10 082 503

541 125

7 214 046

K/Ö

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

173 132 829

209 542 136

10 947 930

220 490 066

140 169 146

86 580

693 939

1 077 900

28 739 071

810 975

21 536 797

7 751 326

1 786 658

10 082 503

541 125

7 214 046

-ebből a.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

2 174 976

2 174 976

2 174 976

2 174 976

b.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

1 064 416

1 064 416

1 064 416

1 064 416

c.

"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat

661 636

661 636

661 636

661 636

d.

"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat

246 418

246 418

246 418

246 418

e.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

1 144 944

1 144 944

1 144 944

1 144 944

f.

„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

83 473

88 198

88 198

88 198

g.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

1 826 633

1 826 633

1 826 633

1 826 633

h.

„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

6 825

6 825

6 825

K

2.

Normatív jutalom

4 372 759

4 372 759

4 372 759

4 363 509

9 250

K

3.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

50 000

50 000

50 000

50 000

K

4.

Jubileumi jutalom

1 964 450

2 099 725

2 099 725

2 099 725

K

5.

Béren kívüli juttatások

13 968 740

13 968 740

13 968 740

13 920 000

48 740

K

6.

Ruházati költségtérítés

4 350 000

4 350 000

4 350 000

4 350 000

K

7.

Közlekedési költségtérítés

2 435 656

2 435 656

2 435 656

2 435 656

K

8.

Egyéb költségtérítések

2 598 000

2 598 000

2 598 000

2 598 000

K

9.

Szociális támogatások

909 200

909 200

909 200

909 200

K

10.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

-

165 377

66 023

231 400

231 400

K

11.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

4 890 550

9 890 550

9 890 550

9 846 000

4 050

40 500

K

12.

Egyéb külső személyi juttatások

1 439 602

1 439 602

1 439 602

1 439 602

K

13.

Céljuttatás, projektprémium

-

-

-

K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 526 639

36 986 223

1 747 677

38 733 900

25 097 477

11 935

13 420

107 561

167 100

5 235 369

467 609

3 338 203

1 201 454

276 932

1 562 787

83 875

1 170 178

-ebből a.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

337 128

337 128

337 128

337 128

b.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

161 580

161 580

161 580

161 580

c.

"Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán" TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat

102 554

102 554

102 554

102 554

d.

"Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat

38 195

38 195

38 195

38 195

e.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

177 456

177 456

177 456

177 456

f.

„Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

18 396

13 671

13 671

13 671

g.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

338 536

338 536

338 536

338 536

h.

„Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

1 058

1 058

1 058

K. III. Dologi kiadások

52 258 982

53 765 750

1 287 803

55 053 553

43 661 441

-

10 101 207

-

-

1 286 803

4 102

-

-

-

-

-

-

K

1.

Szakmai anyagok beszerzése

1 774 082

1 774 082

832 328

2 606 410

1 082 486

691 596

832 328

K

2.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 533 740

2 533 740

180 903

2 714 643

2 533 740

180 903

K

3.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

7 079 570

7 079 570

7 079 570

5 722 970

1 356 600

K

4.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

560 465

560 465

560 465

560 465

K

5.

Közüzemi díjak

5 669

5 669

10 000

15 669

15 669

K

6.

Bérleti és lízingdíjak

-

-

-

K

7.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

3 625 984

3 625 984

3 625 984

3 625 984

K

8.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 469 291

2 969 291

2 969 291

2 969 291

K

9.

Egyéb szolgáltatások

28 772 458

28 606 645

- 10 000

28 596 645

21 096 645

7 500 000

K

10.

Kiküldetések kiadásai

920 866

920 866

920 866

916 764

4 102

K

11.

Reklám- és propagandakiadások

157 480

157 480

157 480

157 480

K

12.

Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa

5 024 080

5 029 525

274 572

5 304 097

4 477 514

553 011

273 572

K

13.

Egyéb dologi kiadások

318 161

485 297

485 297

485 297

K

14.

Közvetített szolgáltatások

17 136

17 136

17 136

17 136

K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)

-

-

1 533 338

1 533 338

1 533 338

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

292 897 407

342 573 718

15 582 771

358 156 489

251 171 156

25 235

10 141 707

100 000

801 500

1 245 000

36 794 581

1 331 426

24 875 000

8 952 780

2 063 590

11 645 290

625 000

8 384 224

Kötelező feladatok összesen (K): 358 156 489 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

5. melléklet11

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13.

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)

34 350 000

36 350 000

-

36 350 000

1.1

Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása

1 950 000

1 950 000

-

1 950 000

1.2

Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések

2 000 000

4 000 000

-

4 000 000

1.3

A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye

30 400 000

30 400 000

-

30 400 000

2.

BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)

-

-

1 533 338

1 533 338

2.1

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat keretében megvalósuló beruházások

-

-

1 533 338

1 533 338

a.

Notebook vásárlás

1 062 000

1 062 000

b.

Iratmegsemmisítő beszerzése

99 949

99 949

c.

Fényképezőgép vásárlás

371 389

371 389

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

34 350 000

36 350 000

1 533 338

37 883 338

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

34 350 000

36 350 000

1 533 338

37 883 338

6. melléklet12

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

Megnevezés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat
2021.07.13

Változás

2021. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Általános tartalék

6 288 404

28 502 576

- 2 192 796

26 309 780

2.

Céltartalék

6 965 000

3 500 000

-

3 500 000

a.

Önként vállalt feladatok tartalék kerete

2 500 000

2 500 000

-

2 500 000

b.

Területfejlesztési pályamunkák díjazása

3 465 000

-

-

-

c.

Az 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei

1 000 000

1 000 000

-

1 000 000

3.

Tartalék összesen

13 253 404

32 002 576

- 2 192 796

29 809 780

7. melléklet13

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2021. évi
módosított
előirányzat

Kiadások megnevezése

2021. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

544 782 621

1.1

Személyi juttatások

318 898 786

1.2

Működési bevételek

721 737

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 200 991

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

1.3

Dologi kiadások

297 799 924

1.

Költségvetési működési bevételek

545 504 358

1.4

Egyéb működési célú kiadások

29 909 780

2.1

Maradvány igénybevétele működési célra

164 612 461

1.

Költségvetési működési kiadások

693 809 481

2.2

Központi, irányítószervi támogatás működési célra

252 297 295

2.

Működési célú finanszírozási bevételek

416 909 756

2.

Működési célú finanszírozási kiadások

263 089 295

3.

Működési célú bevételek összesen:

962 414 114

3.

Működési célú kiadások összesen:

956 898 776

4.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.1

Beruházások

37 883 338

4.2

Felhalmozási bevételek

18 000

4.2

Felújítások

4.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési felhalmozási bevételek

18 000

4.

Költségvetési felhalmozási kiadások

37 883 338

5.1

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

32 350 000

5.2

Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra

-

5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

32 350 000

5.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

32 368 000

6.

Felhalmozások összesen:

37 883 338

7.

Bevételek összesen:

994 782 114

7.

Kiadások összesen:

994 782 114

8. melléklet14

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Induló pénzkészlet

179 269 192

169 943 301

144 941 641

132 943 780

355 835 639

306 693 013

288 990 955

268 833 633

244 256 137

244 479 443

47 647 968

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 584 000

21 584 000

27 604 000

25 410 900

264 546 450

21 584 000

21 584 000

21 584 000

21 584 000

43 757 271

21 584 000

32 376 000

544 782 621

3

Működési bevételek

1 688

1 688

1 688

1 688

138 920

563 333

4 292

1 688

1 688

1 688

1 688

1 688

721 737

4

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6

Felhalmozási bevételek

18 000

18 000

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8

Finanszírozási bevételek

218 081 365

21 118 902

21 118 902

21 118 902

18 489 371

21 118 902

21 118 902

21 118 902

22 618 902

21 118 902

21 118 902

21 118 902

449 259 756

9

Bevételek összesen

239 667 053

42 704 590

48 724 590

46 531 490

283 174 741

43 266 235

42 707 194

42 722 590

44 204 590

64 877 861

42 704 590

53 496 590

994 782 114

10

Személyi juttatások

21 552 902

21 552 902

35 537 627

25 935 661

23 849 303

27 738 302

23 849 303

23 849 303

29 340 620

27 520 620

27 520 620

30 651 623

318 898 786

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 107 115

2 830 532

5 091 609

3 510 631

3 687 690

3 794 498

3 687 690

3 687 690

4 270 249

4 270 249

4 270 249

4 992 789

47 200 991

12

Dologi kiadások

6 456 471

6 528 145

9 878 112

7 364 157

11 456 987

9 357 159

11 753 357

12 224 017

11 372 315

11 744 784

185 092 956

14 571 464

297 799 924

13

Egyéb működési célú kiadások

100 000

29 809 780

29 909 780

14

Felhalmozási kiadások

2 000 000

600 000

170 000

30 400 000

2 000 000

1 180 000

1 533 338

37 883 338

15

Finanszírozási kiadások

29 281 373

21 118 902

21 118 902

21 118 902

21 118 902

21 118 902

21 118 902

21 118 902

22 618 902

21 118 902

21 118 902

21 118 902

263 089 295

16

Kiadások összesen

60 397 861

52 030 481

73 726 250

58 529 351

60 282 882

92 408 861

60 409 252

62 879 912

68 782 086

64 654 555

239 536 065

101 144 558

994 782 114

17

Záró pénzkészlet

179 269 192

169 943 301

144 941 641

132 943 780

355 835 639

306 693 013

288 990 955

268 833 633

244 256 137

244 479 443

47 647 968

0

9. melléklet a 2/2021. (II.10.) önkormányzati rendelethez15

Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

I. A 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 545 504 358 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 416 909 756 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2020. évben előrehozott 2021. évi állami támogatás, továbbá a 2020. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 32 350 000 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A működési bevételek 5 515 338 Ft összegben felhalmozási kiadások forrása. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 994 782 114 Ft.

II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.

10. melléklet16

A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2021. év

Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség

2022. év

2023. év

2024. év

A

B

C

D

E

F

1

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

0

0

0

0

2

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

0

4

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel

0

0

0

0

5

Bírság-, pótlék-, díjbevétel

0

0

0

0

6

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

7

Saját bevételek (1+…+6)

-

-

-

-

8

Saját bevételek (7) 50 %-a

-

-

-

-

9

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16)

0

0

0

0

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

12

Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír

0

0

0

0

13

Adott váltó

0

0

0

0

14

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

15

Halasztott fizetés

0

0

0

0

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24)

0

0

0

0

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

20

Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír

0

0

0

0

21

Adott váltó

0

0

0

0

22

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

23

Halasztott fizetés

0

0

0

0

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

25

Fizetési kötelezettség összesen (9+17)

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25)

-

-

-

-

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2021. (II. 10.) MÖK határozata alapján a 2021-2022-2023-2024. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal.

11. melléklet17

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

100 000 000

62 373 334

100 000 000

59 281 834

3 091 500

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

100 000 000

62 373 334

100 000 000

59 281 834

3 091 500

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

100 000 000

62 373 334

100 000 000

51 755 169

10 618 165

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

100 000 000

62 373 334

100 000 000

51 755 169

10 618 165

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

24 341 642

24 341 642

24 341 642

23 435 194

906 448

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 687 946

4 687 946

4 687 946

4 181 974

505 972

9.

Dologi kiadások

29 633 145

29 633 145

29 633 145

24 552 098

5 081 047

10.

Beruházások

1 499 267

1 499 267

1 499 267

1 499 267

11.

Kiadások összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

53 668 533

6 493 467

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Örvényesi strand turisztikai infrastruktúrájának kialakítása” TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

5 403 677

5 403 677

5 403 677

5 403 677

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

5 403 677

5 403 677

5 403 677

5 403 677

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 429 235

4 594 744

4 429 235

4 565 909

28 835

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

974 442

808 933

974 442

797 691

11 242

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

5 403 677

5 403 677

5 403 677

5 363 600

40 077

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Közlekedésbiztonsági átalakítás és kerékpársáv építés Magyarpolány főterén” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00006 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

1 260 000

1 260 000

1 260 000

1 260 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

1 260 000

1 260 000

1 260 000

1 260 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 032 787

1 032 787

949 314

949 314

83 473

83 473

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

227 213

227 213

208 817

208 817

18 396

18 396

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

1 260 000

1 260 000

1 158 131

1 158 131

101 869

101 869

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 993 500

4 993 500

4 993 500

4 993 500

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 993 500

4 993 500

4 993 500

4 993 500

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 250 000

4 306 049

1 901 294

1 901 294

2 174 976

2 174 976

173 730

229 779

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

743 500

687 451

314 714

314 714

337 128

337 128

91 658

35 609

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 993 500

4 993 500

2 216 008

2 216 008

2 512 104

2 512 104

265 388

265 388

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

3 829 787

3 829 787

2 003 154

2 003 154

1 826 633

1 826 633

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

670 213

670 213

331 677

331 677

338 536

338 536

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 500 000

4 500 000

2 334 831

2 334 831

2 165 169

2 165 169

7.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 960 000

1 960 000

511 376

511 376

1 144 944

1 144 944

303 680

303 680

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

340 000

340 000

83 802

83 802

177 456

177 456

78 742

78 742

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 300 000

2 300 000

595 178

595 178

1 322 400

1 322 400

382 422

382 422

8.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 820 000

2 820 000

2 820 000

2 820 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 820 000

2 820 000

2 820 000

2 820 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

2 400 000

2 456 723

774 162

780 498

1 014 029

1 064 416

611 809

611 809

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

420 000

363 277

135 486

127 863

161 580

161 580

73 834

73 834

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 820 000

2 820 000

909 648

908 361

1 175 609

1 225 996

685 643

685 643

9.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Szociális étkeztetés infrastrukturális fejlesztése Lovászpatonán” TOP-4.2.1-16-VE1-2019-00008 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

986 530

986 530

986 530

986 530

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

986 530

986 530

986 530

986 530

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

854 136

854 136

192 500

192 500

661 636

661 636

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

132 394

132 394

29 840

29 840

102 554

102 554

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

986 530

986 530

222 340

222 340

764 190

764 190

10.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Egészségház építése Balatonfőkajáron" TOP-4.1.1-16-VE1-2017-00007 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

900 000

900 000

900 000

900 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

900 000

900 000

900 000

900 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

779 221

779 221

532 803

532 803

246 418

246 418

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

120 779

120 779

82 584

82 584

38 195

38 195

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

900 000

900 000

615 387

615 387

284 613

284 613

11.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 077 900

1 077 900

538 950

538 950

538 950

538 950

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

167 100

167 100

83 550

83 550

83 550

83 550

9.

Dologi kiadások

3 750 900

3 750 900

1 500 000

1 500 000

2 250 900

2 250 900

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 995 900

4 995 900

1 500 000

1 500 000

2 873 400

2 873 400

622 500

622 500

12.
EU-s projekt neve, azonosítója: "A 2021-27 tervezési időszak stratégia dokumentumok (területfejlesztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

18 409 806

18 409 806

18 409 806

18 409 806

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

18 409 806

18 409 806

18 409 806

18 409 806

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

18 409 806

18 409 806

18 409 806

18 409 806

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

18 409 806

18 409 806

18 409 806

18 409 806

13.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

125 000

125 000

125 000

125 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

125 000

125 000

125 000

125 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

125 000

125 000

41 500

41 500

83 500

83 500

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

125 000

125 000

41 500

41 500

83 500

83 500

14.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

82 936 410

82 936 410

82 936 410

82 936 410

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

82 936 410

82 936 410

82 936 410

82 936 410

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

82 936 410

82 936 410

719 710

719 710

82 216 700

82 216 700

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

82 936 410

82 936 410

719 710

719 710

82 216 700

82 216 700

15.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

58 354 710

58 354 710

58 354 710

58 354 710

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

58 354 710

58 354 710

58 354 710

58 354 710

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

58 354 710

58 354 710

58 354 710

58 354 710

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

58 354 710

58 354 710

58 354 710

58 354 710

16.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

24 375 000

24 375 000

24 375 000

24 375 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

24 375 000

24 375 000

24 375 000

24 375 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

24 375 000

24 375 000

12 291 500

12 291 500

12 083 500

12 083 500

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

24 375 000

24 375 000

12 291 500

12 291 500

12 083 500

12 083 500

12. melléklet18

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

96 250 000

139 849 937

96 250 000

124 268 166

15 581 771

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

96 250 000

139 849 937

96 250 000

124 268 166

15 581 771

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

65 536 884

105 657 934

65 536 884

76 918 863

28 739 071

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 269 770

20 128 197

17 269 770

14 895 828

5 232 369

9.

Dologi kiadások

7 519 686

3 960 442

7 519 686

2 673 639

1 286 803

10.

Beruházások

5 923 660

10 103 364

5 923 660

8 570 026

1 533 338

11.

Kiadások összesen:

96 250 000

139 849 937

96 250 000

103 058 356

36 791 581

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "A 2021-27 tervezési időszak stratégia dokumentumok (területfejlesztési koncepció felülvizsgálata, ITP, kerékpárforgalmi főhálózati terv) kidolgozása Veszprém megyében"
TOP-1.5.1-20-2020-00023 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

11 590 194

11 590 194

11 590 194

11 590 194

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

11 590 194

11 590 194

11 590 194

11 590 194

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

10 034 800

10 034 800

2 283 474

2 283 474

7 751 326

7 751 326

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 555 394

1 555 394

353 940

353 940

1 201 454

1 201 454

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

11 590 194

11 590 194

2 637 414

2 637 414

8 952 780

8 952 780

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

24 875 000

24 875 000

24 875 000

24 875 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

24 875 000

24 875 000

24 875 000

24 875 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

21 536 797

21 536 797

19 249 579

19 249 579

2 287 218

2 287 218

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 338 203

3 338 203

2 983 681

2 983 681

354 522

354 522

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

24 875 000

24 875 000

22 233 260

22 233 260

2 641 740

2 641 740

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 063 590

2 063 590

2 063 590

2 063 590

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 063 590

2 063 590

2 063 590

2 063 590

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 786 658

1 786 658

735 600

735 600

1 051 058

1 051 058

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

276 932

276 932

114 020

114 020

162 912

162 912

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 063 590

2 063 590

849 620

849 620

1 213 970

1 213 970

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok projektelőkészítő tanulmányainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2021. előtt

2021. évi

2021. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

11 645 290

11 645 290

11 645 290

11 645 290

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás