Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2021. 10. 14

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Kötegyán Község Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és a Kötegyán Román Nemzetiségi Önkormányzattal folytatott egyeztetést követően, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat közművelődési feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kötegyán Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi térre, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában részvevőkre.

2. § (1) Az önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást Kultv. 76. § (4) a) – c) pontja szerint szervezi meg és azt díjmentesen biztosítja.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt alapszolgáltatáson túl a Kultv. 76. § (3) bekezdés b) és d) pontjában foglalt közművelődési alapszolgáltatást is megszervezi és azt díjmentesen biztosítja.

(3) Kötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el.

3. § Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait az 5725 Kötegyán, Kossuth utca 50. szám alatti Ungvári Mihály Közösségi Tér és Könyvtár épületében működő közművelődési színtér működtetésével látja el.

4. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait, valamint az Ungvári Mihály Közösségi Tér és Könyvtár működését költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az önkormányzati saját bevétel és pályázati forrás.

(2) Az önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.

5. § Ez a rendelet 2021. október 14-én lép hatályba.