Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (X.19..) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2021. 10. 16

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (X.19..) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Balatonmagyaród község közigazgatási területére terjed ki.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a háztartási hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék (a továbbiakban: hulladék) gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, további kezelésére.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésében említett hulladékfajtákhoz nem tartozó hulladékra. Azok elszállításáról és ártalmatlanításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

3. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az ingatlanhasználóra, akinek életvitele, vagy egyéb tevékenysége, működése során hulladék keletkezik, vagy ingatlanán hulladék van, továbbá a hulladék begyűjtőjére, valamint kezelőjére (közszolgáltató). A közszolgáltató csak az önkormányzat által kiírt pályázat mindenkori nyertese, vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság lehet.

(2) Balatonmagyaród közigazgatási területén a hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére és ártalmatlanítására kizárólagosan jogosult a Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.) – amely közszolgáltatónak minősül – (a továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató Balatonmagyaród közigazgatási területén a települési hulladékokkal (háztartási hulladékkal, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal, elkülönítetten gyűjtött hulladékokkal) kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2017. november 1. naptól 2027. október 31. napig a közszolgáltatási szerződés alapján.

Értelmező rendelkezések

4. § Fogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a hozzá kapcsolódó rendeletek az irányadóak.

A közszolgáltatás tartalma

5. § A közszolgáltatás kiterjed

 • a) a természetes személy ingatlanhasználó által - a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására – ideértve a háztartásban képződő vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását –,
 • b) a nem természetes személy ingatlanhasználó által - a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására,
 • c) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék természetes személy ingatlanhasználótól évi egy alkalommal történő összegyűjtésére,
 • d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelésére,
 • e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények üzemeltetésére.

A hulladék rendszeres begyűjtése

6. § (1) A felépítményes ingatlanok esetében állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy és a nem természetes személy ingatlanhasználó a település közigazgatási területén köteles a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni, a Közszolgáltató pedig köteles az ingatlanhasználótól a hulladékot begyűjteni. A nem természetes személy ingatlanhasználó köteles a hulladékkezelési közszolgáltatás díját megfizetni. A hulladékelszállítási közüzemi megállapodás a közszolgáltatás felajánlásakor jön létre az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató között határozatlan időre. A rendszeres begyűjtéssel ellátott területen a hulladékelszállítási közüzemi megállapodás csak akkor szűnik meg, ha valamely ingatlanhasználó helyébe másik ingatlanhasználó lép, vagy nem természetes személy az adott ingatlanon a tevékenységét tovább nem végzi. Utóbbi ezen feltételt igazolni köteles.

(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználó, ezen rendeletben foglaltak szerint választhatja meg a közszolgáltatás igénybevételének módját ürítési gyakoriság és ürített edényméret vonatkozásában.

(3) A Közszolgáltató Balatonmagyaród község belterületén hetente egy alkalommal az Önkormányzat részére megküldött szállítási naptár alapján gondoskodik a háztartásokban keletkezett szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról.

(4) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybevételére, a hulladékát köteles a szállítási napokon egyedi azonosítóval ellátott a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Kormányrendelet szerinti szabvány méretű edényzetben, illetve az ezen felül keletkezett hulladékát a szolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsákban elhelyezni az ingatlana előtt, azt a szolgáltató részére átadni.

Az ingatlanhasználó kötelezettségei és jogai

7. § (1) Az ingatlanhasználó köteles

 • a) Közszolgáltatóval közölni a választott gyűjtőedény térfogatát,
 • b) természetes személy esetén: nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét, személyi igazolvány számát és adóazonosító számát igazoló okiratokat bemutatni és az abban foglalt adatokat közölni,
 • c) nem természetes személy esetén: cég nevét, képviseletre jogosult személy nevét, valamint személyes adatait, a cég adószámát, bankszámlaszámát, telephely adatait hitelt érdemlően megadni, valamint a Közszolgáltató kérésére a cég alapító okiratát bemutatni, gondoskodni a Közszolgáltatón keresztül az általa alkalmazott technológiához igazodó, ezen d) rendelet alapján meghatározott méretű, darabszámú, megfelelő állapotú (nem törött, nem repedt, nem sérült, megfelelő ürítő fülekkel rendelkező) szabvány gyűjtőedényről,
 • e) a hulladékot a szabvány gyűjtőedényben úgy tárolni, hogy annak teteje lezárható legyen,
 • f) begyűjtéskor a gyűjtőedényt közterületen elhelyezni,
 • g) a gyűjtőedény tisztántartásáról gondoskodni,
 • h) hulladékát a Közszolgáltatónak átadni és nem természetes ingatlanhasználó esetén a közszolgáltatási díjat megfizetni.
 • i) amennyiben a közszolgáltatásba bevont ingatlanon nem biztosított a Közszolgáltató/Koordináló Szerv által küldött küldemények átvétele, úgy az ingatlan tulajdonosának kötelezettsége olyan magyarországi postai címet megadni a Közszolgáltató/Koordináló Szerv részére, ahol maradéktalanul biztosított az általuk küldött küldemények átvétele.

(2) A gyűjtőedény űrméretét, darabszámát e rendeletben foglaltak szerint, valamint úgy kell meghatározni, hogy a képződő vegyes hulladék a gyűjtőedény(ek)ben minden esetben tárolható legyen.

(3) A szabvány gyűjtőedényen az ingatlanhasználó beazonosításához szükséges adatokat az ingatlanhasználónak fel kell tüntetnie (utca, házszám), úgy, hogy az a későbbiek során eltávolítható - amennyiben az a Közszolgáltató tulajdonát képezi - legyen az edényzetről.

A Közszolgáltató kötelezettségei és jogai

8. § (1) A Közszolgáltató köteles:

 • a) felépítményes ingatlanok esetében állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező ingatlanhasználótól a település közigazgatási területén a közszolgáltatást felajánlani, az ingatlanhasználótól a vegyes hulladékot begyűjteni és azt kezelni, ártalmatlanítani,
 • b) a begyűjtés módjában beálló változásról az ingatlanhasználót az Önkormányzaton keresztül előzetesen értesíteni,
 • c) az ingatlanhasználó által közölt, közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelni.

(2) A Közszolgáltató a vonatkozó közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak, és az önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően köteles a kötelező közszolgáltatást elvégezni.

(3) A hulladék rendszeres begyűjtését a Közszolgáltató a szállítási napokon 6.00 óra és 20.00 óra között köteles elvégezni.

(4) A Közszolgáltató a hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan bejáratának közelében, közterületen veszi át. Ha a járat útvonala a szállítójárművel is járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, akkor az átadóhely a járat útvonalában, az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.

(5) A Közszolgáltató akkor tagadhatja meg a hulladék begyűjtését, ha

 • a) a hulladék nem a rendeletben meghatározott, szabványos gyűjtőedényben vagy rendszeresített zsákban kerül átadásra,
 • b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz,
 • c) az edényben elhelyezett hulladék a rendszeresített gyűjtőedény térfogatát meghaladja,
 • d) ha az edényben elhelyezett hulladék fagyott állapota miatt az edény nem üríthető.

(6) Ha a hulladékgyűjtő edényzetet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása céljából közterületen helyezték el és az edényzet vegyes, vagy elkülönítetten gyűjtött hulladékot tartalmaz, akkor az edényzetben elhelyezett hulladék a Közszolgáltató tulajdonát képezi.

(7) Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati rendszert (kizárólag magyar nyelven).

A hulladék rendszeres begyűjtésének szabályai

9. § (1) Az edények minőségének, illetve állapotának a rendeltetésszerű használatot, az elszóródás megakadályozását és a zárt tárolást is biztosítania kell.

(2) Olyan hulladékot, amely az edényt vagy a szállítóeszközt rongálja, károsítja, illetve a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti (például tégla, beton, vas, farönk, fatuskó, egészségre ártalmas hulladék stb.) a gyűjtőedényben elhelyezni tilos. A nem rendeltetésszerű használata során tönkrement, a Közszolgáltató tulajdonát képező edények cserekori beszerzési értékét az ingatlanhasználó a Közszolgáltató részére köteles megtéríteni.

(3) A hulladék szállítója a szállítmány rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért felelős. Hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.

(4) Balatonmagyaród Község Önkormányzata köteles a közszolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges információkat a Közszolgáltató részére biztosítani, a településen megszervezésre kerülő közszolgáltatások összehangolását elősegíteni.

A hulladék elkülönített gyűjtésének szabályai, hulladékudvarok

10. § [1] (1) A település teljes területén az ingatlanhasználó a hulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának gyakoriságát szállítási naptár rögzíti, amely egy évre előre, szakmai szempontok alapján készül.

(3) A hasznosítható hulladék értékesítéséről a Koordináló Szerv gondoskodik.

(4) A hulladékgyűjtési tevékenység ellenőrzését a természetes és nem természetes személy ingatlanhasználó köteles tűrni minden olyan ingatlanon, ahol hulladék keletkezése az ingatlan használati jellege alapján vélelmezhető.

(5) Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékot az elhelyezés céljára kijelölt hulladékgyűjtő szigeten, hulladékgyűjtő udvaron a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló gyűjtőedényben, valamint házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban, edényben, ládában vagy kosárban köteles elhelyezni.

(6) A hulladékgyűjtő szigeteken, udvaron, házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtés során az erre rendszeresített gyűjtőzsákban kizárólag az azokon megjelölt feliratoknak megfelelő anyagú hulladékokat szabad elhelyezni.

(7) Az ingatlanhasználó köteles a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtéshez biztosított zsákokat átvenni, ezen kötelezettség alól kivételt képez az az eset, ha az ingatlan használója a Közszolgáltató nyilvántartása szerint szünetelteti a hulladékelszállítását.

(8) Az ingatlanhasználó az elkülönített hulladékok részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a házhoz menő elkülönített gyűjtéssel során rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtő zsákba az alábbiak szerint köteles külön gyűjteni úgy, hogy:

 • a) a papírhulladékot a kék színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi,
 • b) a műanyag, valamint a fém hulladékot együttesen a sárga színű, a Közszolgáltató által biztosított zsákba helyezi,
 • c) a csomagolási üveg hulladékot bármilyen edényben, ládában, kosárban, illetve átlátszó műanyagzsákban helyezi.

(9) Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőzsákok ürítése a Közszolgáltató által készített szállítási naptárnak megfelelően történik.

(10) A Közszolgáltatón kívül más személy számára tilos az elkülönített gyűjtésre szolgáló gyűjtőszigeteken, valamint a házhoz menő elkülönített gyűjtéshez biztosított zsákokban elhelyezett hulladékok eltávolítása, ezen anyagok kizárólagos tulajdonosa a Koordináló Szerv.

(11) Gyűjtősziget használata esetén az elkülönített hulladékoknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. Az elkülönített hulladékot a kijelölt helyen úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze.

(12) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok és gyűjtőszigetek elhelyezéséről, azok ürítéséről a Közszolgáltató; a gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik.

(13) Az elkülönítetten (szelektív) gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot a szállítás napján kell kihelyezni a közterületre reggel 500óráig.

(14) Az elszállítandó hulladékot úgy lehet a közterületre kihelyezni, hogy az a jármű és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

(15) A Közszolgáltató jogosult az elszállítást megelőzően ellenőrizni az ürítésre az ingatlan elé kihelyezett elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákok tartalmát.

(16) Amennyiben a gyűjtőzsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, úgy a Közszolgáltató az ingatlanhasználót felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására.

(17) Ha a Közszolgáltató felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal a hulladékgyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben vagy zsákban nem a megfelelő hulladékot helyezi el, és ezt a Közszolgáltató észleli, úgy a Közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését jelzi a jegyző részére, egyidejűleg kezdeményezi közösség elleni magatartás vétsége miatti bírság kiszabását.

(18) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőzsákok használatának rendjéről a Közszolgáltató köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak.

(19) A házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtést az ingatlanhasználó részére biztosított zsákok átadását követően, valamint - a Közszolgáltató által elkészített - szállítási naptárban feltüntetett időponttól kötelező igénybe venni.

Zöldhulladék elszállítása

11. § (1) A település teljes területén a természetes személy ingatlanhasználó a zöldhulladékot elkülönítetten köteles gyűjteni az ingatlanán.

(2) A Közszolgáltató a begyűjtött zöldhulladék komposztálásáról, továbbkezeléséről a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gondoskodni köteles.

(3) A Közszolgáltató biztosítja a természetes személy ingatlanhasználók részére a zöldhulladék gyűjtését az alábbiak szerint:

 • a) Január hónapban két alkalommal a karácsonyi fenyőfák gyűjtését házhoz menő gyűjtési rendszerben. A fenyőfákat a karácsonyfadíszektől, szaloncukor papírtól és karácsonyfa tartótól megtisztított állapotban kell kihelyezni
 • b) Az ingatlanhasználók számára a zöldhulladékok hulladékudvarban történő átvételét az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak megfelelően.

A lomhulladék elszállítása

12. § (1) A Közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó számára, külön térítés nélkül, meghirdetett időpontban évente egy alkalommal lomtalanítás során begyűjti a háztartásban termelődött, de a gyűjtőedényben el nem helyezhető nagydarabos hulladékot. Az ingatlanhasználó a begyűjtés időpontját megelőző napon úgy helyezheti ki a közterületre a lomot, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne veszélyeztesse. Nem rakhatja ki az ingatlanhasználó az építési törmeléket, a veszélyes hulladékot, járműroncsot, növényi hulladékot és nyesedéket, illetve egyéb környezetre veszélyes anyagokat.

(2) A Közszolgáltató a begyűjtött hulladék hasznosításáról, kezeléséről, ártalmatlanításáról, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gondoskodni köteles.

A közszolgáltatási díj megfizetésének rendje

13. § (1) A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjat (továbbiakban: közszolgáltatási díjat) az önkormányzat fizeti meg a Koordináló szerv részére a kiállított számlán szereplő fizetési határidőig. A lakossági hulladékbirtokos részére díjmentességet biztosít.

(2) A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a Koordináló Szerv késedelmi kamatot érvényesíthet.

(3) A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a jogi személyiségek helyi szervezetei, egyéni vállalkozók a hulladékszállítás díját a kiállított számlán szereplő fizetési határidőig fizetik meg.

(4) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Koordináló Szerv visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(6) A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.

(7) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.

Záró rendelkezések

14. § E rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 11/2004. (VIII.01.) önkormányzati rendelet 1. § (4)-(5) bekezdései, a 3. § (1) bekezdés a) ,b), c), d) pontjai, a 14. §, 14/A. §, 14/B. §, 15. §, 15/A. §, 15/B. §-ai, és az 1. melléklete.


[1] A 10. § a Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (X. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.